KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP
(Kinh Tập Hợp Việc Làm Trước Kia Của Phật)
Hán dịch: Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà-Na Quật-Đa, người Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Ghi chú: Bộ Kinh này gồm 60 Phẩm, kính mong quý đạo hữu hoan hỷ theo dõi các Phẩm đọc tiếp theo trên trang nhà.