KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP
(Kinh Tập Hợp Việc Làm Trước Kia Của Phật)
Hán dịch: Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà-Na Quật-Đa, người Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học