PHẬTTHUYẾT KINH PHÁP THƯỜNG TRỤ

Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch:  Thích nữ Thuần Hạnh.
Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh,
Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh.

 

Tôi nghe như vầy : Một thời đức Phật ở vườn Cấp Cô Ðộc, rừng cây Kỳ Ðà, nước Xá Vệ. Ngài dạy các vị Tỳ kheo :

– Pháp luôn luôn tồn tại dù có Phật hay không có Phật, Pháp vẫn trụ như vậy, Như Lai chí chơn xuất hiện ở đời chỉ vì tuyên thuyết, phân tích, diễn giảng nghĩa lý sâu xa đạt đến trí tuệ. Chuẩn đích ở tiểu thừa là thuyết tứ đế : Khổ, Tập, Tận, Ðạo. Sanh khổ, lão khổ, bịnh khổ, chết khổ, cầu không được thì khổ. Nói tóm lại, hễ có ấm thân là khổ. Nếu không có thần làm sao có hoạn nạn. Ðây là Khổ đế.

Mắt tham nơi sắc; tai, mũi, thân, miệng, ý cũng lại như vậy. Do nhân duyên này thành ra lục suy, từ đó đến nhiều vô số kiếp sâu xa, mới thấy rõ thật sự điều đó, biết là do tập khí xấu không có ích cho thân. Do giữ gìn thân hành phòng hộ mười điều ác nơi tâm miệng nên nhổ sạch được căn bản của mười hai nhân duyên, diệt trừ ba độc. Không, Vô tướng, Vô nguyện do đây mà thành La hán. Biết rõ sự liên kết vướng mắc của mười hai nhân duyên, đoạn trừ căn nguyên thì thành Duyên Giác. Hiểu rõ thân vốn không, phụng trì lục độ vô cực, tứ đẳng, tứ ân, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, không nhờ vào tùy quán Không, Vô tướng, Vô nguyện thì không thể chứng đắc. Dùng sáu thần thông hoàn hảo để cứu giúp sự nguy ách. Ðem tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không có thân sơ nên gọi là Bồ tát. Ðạt đến Bất thối chuyển nên thành đạo Vô Thượng Chánh Chơn, là bậc Tối Chánh Giác, độ thoát khắp cả mười phương, nên gọi là đạo pháp Phật.

Hành thường tồn phải hòa hợp không bên này không bên kia. Giống như các dòng nước khi chưa chảy đến biển, mỗi dòng đều có tên riêng. Vì sự hòa hợp nơi biển, nên không còn tên riêng. Ðạo đức được như vậy thì cùng một pháp thân với chư Phật ba đời, hành động hợp với đạo. Rồi vì chúng sanh mà phân biệt, diễn thuyết ấm, suy các nhập, mười hai móc xích đều là tật bệnh. Các độ vô cực, tứ đẳng, tứ ân đều là pháp dược lớn, để trị bịnh chúng sanh. Trong suốt như hư không, sáng rực hơn mặt trời, oai đức hơn núi Tu Di. Thần thánh cao vời cũng không thể hủy báng. Những tội lỗi tiêu diệt, không còn mắc các khổ não nữa. Ðem tâm từ bi lớn độ thoát khắp mười phương.

Khi Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ kheo đoạn tận lậu hoặc, tâm được giải thoát. Vô số Bồ tát chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Khi nghe Phật thuyết như vậy, các Tỳ kheo và những vị Bồ tát, trời, rồng, thần đều hoan hỷ phụng hành.

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP THƯỜNG TRỤ – hết.

 

Print Friendly, PDF & Email