KINH PHÁO BẢO ĐÀN DIỄN NGHĨA VÀ LƯỢC CHÚ

Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh