KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Văn Thù Sư Lợi Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Mañjuśrī-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Dharmādhiṣṭhāna-vajra-samādhi). Từ trái tim của mình hiện ra Đại Trí Tuệ Tam Ma Gia (Mahā-prajñā-jñāna-samaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm (Sarva-tathāgata-hṛdaya). Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, để-sắt na”

*) VAJRA-TĪKṢṆA

Vừa mới phát ra lời này thời ở trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy dùng làm cây Kiếm Trí (Jñāna-kośa). Hiện ra xong đồng một mật Hợp nhập vào trong trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, liền làm vỏ kiếm. Đã thành tựu xong, trụ ở trong bàn tay của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Khi ấy từ trong thân của vỏ kiếm hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới. Nhóm Trí Tuệ (Prajñā-jñānādi) của tất cả Như Lai với Thần Biến Du Hý của tất cả Như Lai. Do tốt lành rất màu nhiệm (Su-mañjuśrī) với Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên đồng một Mật Hợp, dùng làm thân của Văn Thù Sư Lợi Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Mañjuśrī-mahābodhisattva-kāya). Đã thành tựu xong, đi đến ở tại trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na, rồi cao giọng nói lời “Lạ thay!” này là:

“Ta là các Phật Ngữ (lời của chư Phật)

Hiệu là Văn Thù Thanh (âm thanh của văn thù)

Nếu dùng không hình sắc

Âm thanh có thể biết”

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống xong, y trụ trong vành trăng bên phải của tất cả Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Tam Ma Gia Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-prajñā-jñāna-samaya-vajrasamādhi) xong, hiện Đoạn Trừ Phiền Não Tam Ma Gia (Kleśa-cchedana-samaya) của tất cả Như Lai. Vì tận khắp chúng sinh giới đoạn trừ tất cả khổ với thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến thành tựu Tuỳ Thuận Âm Thanh (Ghoṣānuga) của tất cả Như Lai, viên mãn Tuệ (Prajñā-paripūrya), Tối Thượng Tất Địa (Uttama-siddhi) cho nên Kim Cương Giác (Vajra-buddhi)ấy đối với Văn Thù Sư Lợi Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng Kim Cương Giác (Vajra-buddhi) làm danh hiệu, lại dùng tên của Kim Cương trao cho Quán Đỉnh ấy.

Lúc đó, Kim Cương Giác Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-buddhi bodhisattvamahāsattva) dùng cây kiếm Kim Cương ấy khua múa xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Bát Nhã Ba La Mật

Hay phá các oán địch

Trong diệt tội, tốt nhất”

Đây là Kim Cương Giác Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Địa (Vajra-buddhimahābodhisattva-samādhi). Trí Tuệ thứ hai của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Tài Phát Tâm Năng Chuyển Nhất Thiết Như Lai Pháp Luân Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Saha-cittotpāditadharma-cakra-pravarti-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Dharmādhiṣṭhāna-vajra-samādhi). Liền từ trái tim của mình hiện ra Pháp Luân Tam Ma Gia (Dharma-cakra) của tất cả Như Lai này, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, duệ đô”

*) VAJRA-HETU

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy dùng làm Kim Cương Giới Đại Đàn Trường (Vajra-dhātumahā-maṇḍala). Hiện ra xong đồng một Mật Hợp nhập vào trong trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, dùng làm thân của Kim Cương Luân (Vajra-cakra-vigraha) liền trụ ở trong bàn tay của Đức Như Lai. Lúc đó từ thân của bánh xe Kim Cương (Vajracakra-vigraha) ấy hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới. Hiện ra xong, do vừa mới phát tâm hay chuyển bánh xe Pháp (Saha-cittotpāda-dharmacakra-pravartana) với Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên dùng làm thân của Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Saha-

cittotpādita-dharma-cakra-pravarti-mahābodhisattva-kāya). Thành tựu xong, trụ ở trong trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay!” này là:

“Ở trong Chấp Kim Cương

Kim Cương Luân hơn hết

Dùng tâm mới phát ấy

Mà hay chuyển Pháp Luân”

Khi ấy thân của Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa từ trái tim của Đức Phật hạ xuống xong, y trụ trong vành trăng bên trái của tất cả Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Nhãn Luân Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-vajra-netra-cakra-samādhi) xong, dùng Đại Đàn Trường Tam Ma Gia (Mahā-maṇḍala-samaya) của tất cả Như Lai vì tận khắp chúng sinh giới nhập vào Bất Thoái Chuyển Luân (Avaivartika-cakra), thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến thành tựu Chuyển Chính Pháp Luân (Sad-dharma-cakrapravartana), Tối Thượng Tất Địa (Uttama-siddhi) của tất cả Như Lai. Tức bánh xe Kim Cương (Vajra-cakra) ấy vì Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng Kim Cương Đạo Trường (Vajra-maṇḍa) làm tên hiệu, lại dùng tên của Kim Cương trao cho Quán Đỉnh ấy.

Lúc đó Kim Cương Đạo Trường Bồ Tát (Vajra-maṇḍa-bodhisattva) dùng bánh xe Kim Cương ấy, vì bất thoái chuyển (Avaivartika) của tất cả Như Lai an lập xong, lại cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Hay tịnh trị tất cả

Gọi là Bất Thoái Chuyển

Đạo Trường của Bồ Đề”

Đây là Kim Cương Đạo Trường Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajra-manḍa-mahābodhisattva). Trí thứ ba Vừa mới phát Tâm hay chuyển bánh xe Pháp (Sahacittotpādita-dharma-cakra-pravarti) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Vô Ngôn Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Avāca-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Dharmādhiṣṭhāna-vajra-samādhi) xong, liền từ trái tim của mình hiện ra Niệm Tụng Tam Ma Gia (Jāpa-samaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm.

Liền nói Mật Ngữ: “Bạt chiết la, bà sa”

*) VAJRA-BHĀṢA

Vừa mới phát ra lời này thời từ trong trái tim của tất cả Như Lai liền dùng làm Pháp Văn Tự (Ākṣara) của tất cả Như Lai. Hiện ra xong đồng một Mật Hợp nhập vào trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, liền làm thân của Kim Cương Niệm Tụng (Vajra-jāpa-vigraha) trụ ở trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Khi ấy từ thân của Kim Cương Niệm Tụng hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới. Hiện ra xong rồi làm Pháp Giới Tính Đẳng, tất cả Thần Biến Du Hý của tất cả Như Lai xong, rồi tự Ngữ Ngôn (Sva-vāca) với Kim Cương Tát Đoả Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Ngữ Ngôn Kim Cương Bồ Đề Tát Đỏa (Vāca-vajra-mahābodhisattva-kāya) xong, trụ ở trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na rồi cao giọng nói lời “Lạ thay!” này là:

“Bí mật của tự nhiên Ta là Mật Ngữ Ngôn

Nếu nói ở Chính Pháp

Xa lìa lời hý luận”

Khi ấy thân của Vô Ngôn Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Avāca-mahābodhisattva-

kāya) từ trái tim của Đức Phật hạ xuống, y trụ ở trong vành trăng phía sau lưng của các Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Ngữ Ngôn Tam Ma Gia Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-guhya-vāg-samaya-samādhi) làm Ngữ Ngôn Trí Tam Ma Gia (Vāg-jñāna-samaya) của tất cả Như Lai tận khắp chúng sinh giới, thành tựu Ngữ Ngôn Tất Địa (Vāk-siddhi), thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến đắc được Ngữ Ngôn Bí Mật Tính (Vāg-guhyatā), Thắng Thượng Tất Địa (Uttamasiddhi) của tất cả Như Lai. Tức Kim Cương Niệm Tụng ấy vì Vô Ngôn Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả đó, như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng tên của Kim Cương Ngữ Ngôn (Vajra-vāca) để làm tên hiệu.

Lúc đó Kim Cương Ngữ Ngôn Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajra-vāca-mahābodhisattva) dùng Kim Cương Niệm Tụng (Vajra-jāpa) ấy cùng với tất cả Như Lai đàm luận xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Niệm tụng của Kim Cương

Bí mật của Như Lai

Hay làm, mau thành tựu”

Đây là Liên Hoa Bộ Kim Cương Ngữ Ngôn Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Địa (Padma-kula-Vajra-vāca-mahābodhisattva-samādhi). Trí thứ tư Lìa Ngữ Ngôn Hý

Luận (Vāk-prapañca-vinī: độ thoát ngôn ngữ hý luận) của tất cả Như Lai

Bốn vị Bồ Tát bên trên là Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Tam Ma Gia Tát Đỏa (Sarva-tathāgata-mahā-jñāna-samaya-sattva) của Liên Hoa Bộ.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tỳ Thủ Yết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-viśva-karma-mahābodhisattvasamaya) sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Karmādhiṣṭhāna-vajrasamādhi) xong, liền từ trong thân tâm của mình hiện ra Yết Ma Tam Ma Gia (Karmasamaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, yết ma”

*) VAJRA-KARMA

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy dùng làm Bình Đẳng Tính Trí của tất cả Yết Ma (Sarva-karmasamatā-jñāna) khéo hiểu thấu Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa (Vajra-sattvasamādhi) rất bền chặt. Tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy hiện ra ánh sáng Yết Ma của tất cả Như Lai. Do ánh sáng Yết Ma (Karma-raśmi) của tất cả Như Lai ấy chiếu diệu cho nên các Thế Giới được thành tất cả Yết Ma Giới (Karma-dhātu), đồng một Mật Hợp, liền nhập vào trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na lớn tràn đầy tận cõi hư không. Do Kim Cương Yết Ma Giới của tất cả Như Lai (Sarva-tathāgata-karmadhātu) dùng làm thân của Yết Ma Kim Cương (Karma-vajra-vigraha) rồi trụ ở trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Khi ấy từ trong thân của Yết Ma Kim Cương hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới. Đã hiện ra xong, ở tất cả Thế Giới làm xong nhóm Yết Ma (Karmādi) của tất cả Như Lai với Thần Biến Du Hý của tất cả Như Lai. Do Yết Ma vô biên (Ananta-karma) của tất cả Như Lai, lại dùng Kim

Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên dùng làm thân của Nhất Thiết Như Lai Tỳ Thủ Yết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Sarva-tathāgata-viśva-karma-

mahābodhisattva-kāya), liền trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Chư Phật Yết Ma chẳng giúp xuông (bất đường quyên)

Yết Ma Kim Cương hay vận chuyển

Chỉ Ta trụ đây, hay rộng làm

Dùng vô công dụng làm việc Phật”

Lúc đó, thân của Đại Tỳ Thủ Yết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa từ trái tim của Đức Phật hạ xuống xong, y trụ ở trong vành trăng trước mặt của tất cả Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bất Không Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-tathāgatāmogha-vajra-samādhi) xong, vì tất cả Như Lai chuyển nhóm cúng dường vô lượng Bất Không Nghi Thức Quảng Đại (Anantāmogha-vidhivistara), Tam Ma Gia (Samaya) của tất cả Yết Ma. Vì tận khắp chúng sinh giới, Tất Địa của tất cả Yết Ma (Sarva-karma-siddhi) với thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến đắc được Kim Cương Yết Ma Tính Trí (Vajra-karmatā-jñānā), Thần Thông, Tất Địa Tối Thượng của tất cả Như Lai cho nên Yết Ma Kim Cương (Vajra-karma) đó vì Nhất Thiết Như Lai Yết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Sarva-tathāgata-vajra-karmamahābodhisattva) làm Yết Ma Chuyển Luân (Karma-cakra-varti) của tất cả Như Lai. Lại dùng Kim Cương Yết Ma của tất cả Như Lai làm Quán Đỉnh ấy rồi trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng tên gọi của Kim Cương Tỳ Thủ (Vajra-viśva) để làm tên hiệu. Lại dùng tên của Kim Cương (Vajra-nāma) để Quán Đỉnh.

Lúc đó, Kim Cương Tỳ Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-viśva bodhisattva mahāsattva) liền đem Yết Ma Kim Cương ấy đặt ở trên trái tim, để khiến cho dùng làm việc Yết Ma của tất cả Như Lai xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Tối Thượng Tỳ Thủ Ma (Viśva-karma)

Ta với điều đã trao

Yết Ma, Năng Yết Ma”

Đây là Kim Cương Tỳ Thủ Yết Ma Đại Bồ Tát Tam Ma Địa (Vajra-viśva mahā-bodhisattva-samādhi) trong Yết Ma Bộ (Karma-kula), Trí thứ nhất Sở Tác Nghiệp Dụng của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nan Thắng Đấu Chiến Dũng Kiện Tinh Tiến Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Duryodhana-vīrya-mahābodhisattvasamaya) sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Karmādhiṣṭhāna-vajrasamādhi) xong, nhập vào Ủng Hộ Tam Ma Gia (Rakṣā-samaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm. Từ thân tâm của mình hiện ra, liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, a-la khất-sa”

*) VAJRA_RAKṢA

Vừa mới nói lời này thời ở trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy dùng làm giáp trụ bền chặt (Dṛḍha-kavaca) rồi hiện ra xong, đồng một Mật Hợp liền nhập vào trong trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật. Lại làm thân của Đại Kim Cương Giáp Trụ (Mahā-vajra-kavaca-vigraha) trụ ở trong bàn tay của Đức Như Lai. Khi ấy từ trong thân của Kim Cương Giáp Trụ (Vajra-kavacavigraha) hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới. Hiện ra rồi, làm xong nhóm Nghi Thức Ủng Hộ Yết Ma rộng lớn (Rakṣā-vidhi-vistara-karmādi) của tất cả Như Lai với Thần Biến Du Hý của tất cả Như Lai. Do Nan Thắng Đấu Chiến Tinh Tiến (Duryodhana-vīrya) cùng với Kim Cương Tát Đoả Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Nan Thắng Tinh Tiến Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Duryodhana-vīrya-mahābodhisattva-vigraha). Thành tựu xong, trụ ở trong trái tim của Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Tinh tiến tạo thành Giáp (áo giáp) bền chặt

Bền chặt nơi điều bền chặt khác

Dùng bền chặt nên Phi Sắc Thân (chẳng phải sắc thân)

Hay làm thân Kim Cương tối thượng”

Lúc đó, thân của Nan Thắng Tinh Tiến Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa ấy từ trái tim của Đức Phật hạ xuống xong, y trụ ở trong vành trăng bên phải của các Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-dṛḍha-vajra-samādhi) xong, nhập vào Tinh Tiến Tam Ma Gia (Vīrya-samaya) của tất cả Như Lai. Vì cứu hộ tận khắp chúng sinh giới, thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến đắc được thân Kim Cương (Vajra-kāya), quả Tất Địa tối thượng của tất cả Như Lai. Kim Cương Giáp Trụ (Vajra-varmaṃ) ấy vì Nan Thắng Tinh Tiến Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa, như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng tên gọi Kim Cương Hữu (Vajra-mitra) để làm tên hiệu, lại dùng danh hiệu của Kim Cương trao cho Quán Đỉnh ấy.

Lúc đó, Kim Cương Hữu Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-mitra-bodhisattvamahāsattva) dùng giáp trụ Kim Cương (Vajra-varmaṃ) ấy khoác mặc cho tất cả Như Lai xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Giáp trụ Tối Thượng Từ

Bền chắc tinh tiến giúp

Gọi là Đại Thân Hữu”

Đây là Kim Cương Hữu Đại Bồ Tát Tam Ma Địa (Vajra-mitra-

mahābodhisattva-samādhi). Trí thứ hai Từ Hộ Giáp Trụ (Maitrī-rakṣa-kavaca) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Tồi Nhất Thiết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-māra-pramārde-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Karmādhiṣṭhāna-vajra-samādhi) xong, nhập vào Phương Tiện Tam Ma Gia (Upāya-samaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm. Từ thân tâm của mình hiện ra, liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, dược xoa”

VAJRA-YAKṢA

Vừa mới nói lời này thời ở trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương ấy dùng làm Đại Nha Khí (Mahā-daṃṣṭrā-yudha: răng nanh lớn) rồi hiện ra xong, đồng một Mật Hợp liền nhập vào trong trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật, liền thành thân của Kim Cương Nha (Vajra-daṃṣṭrā-vigraha) xong, rồi trụ ở trong bàn tay của Đức Như Lai. Khi ấy từ trong thân của Kim Cương Nha ấy hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi như của tất cả Thế Giới xong. Làm Điều Phục Bạo ác Raudra-vinaya) của tất cả Như Lai với Thần Biến Du Hý của tất cả Như Lai xong. Do bẻ gẫy hết tất cả Ma cùng với Kim Cương Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Tồi Diệt Nhất Thiết Ma Bồ Tát (Sarva-māra-pramardibodhisattva-kāya) liền trụ ở trong trái tim của Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta là phương tiện lớn của Phật Có uy đức lớn nên điều phục

Nếu vì vắng lặng, lợi chúng sinh

Tồi diệt Ma nên làm bạo ác”

Thời thân của Tồi Diệt Ma Đại Bồ Đề Tát Đoả từ trái tim của Đức Phật hạ xuống, y trụ ở trong vành trăng bên trái của các Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bạo Ác Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-pracaṇḍa-vajra-samādhi) xong, dùng Ý Điều Phục Thô Ác Tam Ma Gia của tất cả Như Lai vì tận khắp chúng sinh giới không có sợ hãi, thọ dụng tất cả an vui thích ý cho đến đắc được Đại Phương Tiện Trí Thần Thông (Mahopāya-jñānābhijñā), quả Tất Địa tối thượng của tất cả Như Lai cho nên dùng Kim Cương Nha Khí Trượng (Vajra-daṃṣṭrā-yudha) ấy vì Tồi Diệt Nhất Thiết Ma Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng tên của Kim Cương Bạo Ác (Vajra-caṇḍa) để làm tên hiệu

Lúc đó, Kim Cương Bạo Ác Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả (Vajra-caṇḍa-mahābodhisattva) đem Kim Cương Nha Khí Trượng ấy để ở trong miệng, khủng bố tất cả Như Lai xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là: “Đây là chư Phật hiện

Việc giáng phục tối thượng

Kim Cương Nha Khí Trượng

Thương xót, phương tiện làm”

Đây là Kim Cương Bạo Ác Đại Bồ Tát Tam Ma Địa (Vajra-caṇḍa-mahābodhisattva-samādhi). Trí thứ ba Đại Phương Tiện (Mahopāya) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quyền Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-muṣṭi-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Yết

Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Karmādhiṣṭhāna-vajra-samādhi) nhập vào Thân Khẩu Ý Kim Cương Phộc Tam Ma Gia (Kāya-vāk-citta-vajra-bandhasamaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Tâm. Từ trái tim của mình hiện ra xong, liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, tán địa”

VAJRA-SAṂDHI

Vừa mới nói lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Chấp Kim Cương ấy dùng làm Ấn Phộc của tất cả Như Lai, hiện ra xong, đồng một Mật Hợp liền nhập vào trong trái tim của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, làm thân của Kim Cương Phộc (Vajrabandha-vigraha) xong, rồi trụ ở trong bàn tay của Đức Thế Tôn. Khi ấy từ trong thân của Kim Cương Phộc ấy hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi như của tất cả Thế Giới. Hiện ra xong vì nhóm Ấn Phộc (Mudrā-bandha) của tất cả Như Lai ở hết thảy Thế Giới làm Thần Biến (Vikurvita) xong. Do tất cả Quyền Lao Phộc (Muṣṭisubandha) với Kim Cương Tam Ma Địa rất bền chặt cho nên đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Kim Cương Quyền Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajra-muṣṭi-

mahābodhisattva-kāya). Thành xong, trụ ở trong trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta là Tam Ma Gia

Bền chặt cột buộc thân

Các nguyện cầu thành tựu

Tuy giải thoát, bày buộc (Phộc)”

Lúc đó, thân của Nhất Thiết Như Lai Quyền Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Sarvatathāgata-muṣṭi-mahābodhisattva-kāya) từ trái tim của Đức Phật hạ xuống xong, y trụ ở trong vành trăng phía sau lưng của các Như Lai, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa (Sarvatathāgata-samādhi) xong, dùng Ấn Phộc Tam Ma Gia (Mudrā-bandha-samaya) của tất cả Như Lai tận khắp chúng sinh giới, làm công việc Đại Thần Lực Hiện Nghiệm của tất cả Như Lai, tất cả Tất Địa, thọ dụng các an vui thích ý cho đến Nhất Thiết Trí Trí Ấn (Sarva-tathāgata-jñā-jñāna-mudrā) của tất cả Như Lai để sinh quả Tất Địa tối thượng (Uttama-siddhi) cho nên Kim Cương Phộc (Vajra-bandha) ấy vì Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Quyền Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa, như bên trên trao vào hai bàn tay. Khi ấy tất cả Như Lai dùng tên của Kim Cương Quyền (Vajra-muṣṭi) để làm tên hiệu, lại dùng tên của Kim Cương trao cho Quán Đỉnh ấy.

Lúc đó Kim Cương Quyền Bồ Tát Ma Ha Tát dùng Kim Cương Phộc ấy cột buộc tất cả Như Lai xong, rồi cao giọng xướng lên lời này là:

“Đây là các Như Lai

Kim Cương Phộc bền chặt

Nếu làm tất cả Ấn

Mau chóng thành tựu nên

Tam Ma Gia cực khó

Yết Ma hay siêu độ”

Đây là Kim Cương Quyền Đại Bồ Tát Tam Ma Địa ((Vajra-muṣṭi-

mahābodhisattva-samādhi). Trí thứ tư Cột buộc thân khẩu ý (Kāya-vāk-citta-bandha) của các Như Lai

Ở trong Yết Ma Bộ (Karma-kula), bốn Bồ Tát Tam Ma Địa đều có tên gọi là Nhất Thiết Như Lai Yết Ma Trí (Sarva-tathāgata-karma-jñāna)

 

_Bấy giờ, A Súc Như Lai (Akṣobhya-tathāgata) vì Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn (Bhagavate vairocana) nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn (Sarva-tathāgata-jñānamudrā) cho nên Kim Cương Ba La Mật Tam Ma Gia (Vajra-pāramitā-samaya), (sinh ra) Kim Cương gia trì Kim Cương Tam Ma Địa (Vajrādhiṣṭhāna-vajra-samādhi) xong, liền từ trái tim của mình hiện ra Kim Cương Tam Ma Gia (Vajra-samaya) của tất cả Như Lai, gọi là Nhất Thiết Như Lai Ấn (Sarva-tathāgata-mudrā). Liền nói Mật Ngữ là:

“Tát đoả, bạt chiết lệ”

SATVA-VAJRI

Vừa mới phát ra lời này thời ở trái tim của tất cả Như Lai hiện ra ánh sáng Kim Cương (Vasjra-raśmi). Ở các Môn của ánh sáng Kim Cương ấy, tức Chấp Kim Cương đó, tất cả nhóm bụi nhỏ của tất cả Thế Giới dùng làm Như Lai Thân Ấn (Tathāgatakāya-mudrā), tất cả Trí (Sarva-jñā) đồng một Mật Hợp lớn vòng khắp tất cả Thế Giới, dùng làm thân của Đại Kim Cương (Mahā-vajra-vigraha)xong, ở trước mặt Đức Thế Tôn, y trụ ở vành trăng rồi cao giọng xướng lên lời nói: “Lạ thay!” này là:

“Chư Phật cùng Tát Đoả

Kim Cương rất bền chặt

Nếu dùng bền chặt nên

Phi Thân (chẳng phải thân), thân Kim Cương”

Đây là Kim Cương Ba La Mật (Vajra-pāramitā) trong Như Lai Bộ *Tathāgatakula). Trí thứ nhất Kim Cương Tam Ma Gia (Vajra-samaya) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava-tathāgata) vì Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn (Sarva-tathāgata-jñāna-mudrā) cho nên Bảo Ba La Mật Tam Ma Gia (Ratna-pāramitā-samya) sinh ra Bảo Kim Cương gia trì Tam Ma Địa (Ratnn-vajrādhiṣṭhāna-samadhi) xong, liền từ trái tim hiện ra Kim Cương Bảo Tam Ma Gia Thân Ấn (Vajra-ratna-samaya-kāya-mudrā). Liền nói Mật Ngữ là:

“A-la đát-na, bạt chiết lệ”

RATNA-VAJRI

Vừa mới phát ra lời này thời từ trong trái tim của tất cả Như Lai hiện ra ánh sáng báu (Ratna-raśmi). Ở ánh sáng báu ấy, tức Chấp Kim Cương đó, tất cả nhóm bụi nhỏ của tất cả Thế Giới dùng làm Như Lai Thân Ấn (Tathāgata-kāya-mudrā), các Trí của tất cả Như Lai đồng một Mật Hợp lớn vòng khắp tất cả Thế Giới, dùng làm thân của Đại Kim Cương Bảo (Mahā-vajra-ratna-vigraha) xong, y trụ ở vành trăng bên phải của Đức Tỳ Lô Giá Na, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Chư Phật Kim Cương Khế

Ta là Bảo Kim Cương

Môn Quán Đỉnh bền chặt

Nói Như Lai Thân Ấn”

Đây là Bảo Ba La Mật (Ratna-pāramitā) trong Như Lai Bộ, Trí thứ hai Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Gia (Vajra-ratnābhiṣeka-samaya) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Quán Tự Tại Vương Như Lai (Lokeśvara-rāja-tathāgata) vì Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn khế hợp với Nhất Thiết Như Lai Trí (Sarva-tathāgata-jñāna) cho nên nhập vào Pháp Ba La Mật Tam Ma Gia (Dharma-pāramitā-samaya) sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa (Vajrādhiṣṭhāna-samādhi) xong, liền từ thân của mình hiện ra Pháp Tam Ma Gia Thân Khế (Dharma-samaya-kāya-mudrā) này. Liền nói Mật Ngữ là:

“Đạt ma, bạt chiết la”

DHARMA-VAJRI

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra ánh sáng hoa sen (Padma-raśmi). Ở ánh sáng hoa sen ấy, tức Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới khế hợp với Trí của tất cả Như Lai (Sarva-tathāgata-jñāna) xong, đồng một Mật Hợp lớn vòng khắp tất cả Thế Giới, dùng làm thân của Kim Cương Liên Hoa (Vajra-padma-vigraha) xong, y trụ ở vành trăng phía sau lưng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Tất cả Phật nói Ta

Pháp Kim Cương trong sạch

Nếu dùng Tính trong sạch

Tuy nhiễm mà thanh tịnh”

Đây là Pháp Ba La Mật (Dharma-pāramitā) trong Như Lai Bộ, Trí thứ ba Tam Ma Gia sinh ra gia trì Kim Cương Tam Ma Gia (Samaya-saṃbhavādhiṣthāna-vajrasamaya)

 

_Bấy giờ, Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathāgata) vì Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn, khế hợp với Nhất Thiết Như Lai Biến Trí cho nên nhập vào Nhất Thiết Ba La Mật Tam Ma Gia (Sarva-pāramitā-samaya) sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa (Vajrādhiṣṭhāna-samādhi) xong. Tất cả Tam Ma Gia (Sarvasamaya) này, tự khế hợp xong, từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ là:

“Yết ma, bạt chiết lý”

KARMA-VAJRI

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra ánh sáng của tất cả Yết Ma (Sarva-karma-raśmi). Ở ánh sáng của tất cả Như Lai ấy, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai (Tathāgata-kāya) nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới khế hợp với khắp cả Trí của tất cả Như Lai xong, lại đồng một Mật Hợp lớn tràn khắp tất cả Thế Giới, hướng mặt bốn phương, dùng làm thân của Yết Ma Kim Cương (Karma-vajra-vigraha) xong, y trụ ở vành trăng bên trái của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Tất cả Trí Như Lai

Ta, nhiều loại Yết Ma

Kim Cương, nếu duy nhất

Thuận sự nghiệp Yết Ma”

Đây là Tam Ma Gia Yết Ma Ba La Mật (Samaya-karma-pāramitā) của tất cả Như Lai. Trí thứ tư Làm sự nghiệp Phật của tất cả Như Lai.

(Bốn Ba La Mật bên trên) đều có tên gọi là Nhất Thiết Như Lai Ma Ha Ba La Mật (Sarva-tathāgata-mahā-pāramitā)

 

_Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Ái Lạc Cúng Dường Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-rati-pūjā-samaya) sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa (Vajra-samādhi) xong. Quyến thuộc của tất cả Như Lai này, Ma Ha Trì Minh Thiên Nữ (Mahā-vidyā-dhāra-devī) từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, la tế-tiết”

VAJRA-LĀSYE

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Kim Cương Ấn (Vajra-mudrā). Ở Kim Cương Ấn Phong ấy, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới xong, đồng một Mật Hợp, làm Kim Cương Hỷ Ma Ha Trì Minh Thiên Nữ (Vajra-lāsye-mahāvidyā-dhāra-devī), biến thân tựa như Kim Cương Tát Đỏa Nữ (Vajra-sattvī) với sắc tướng thù diệu, hình mạo uy nghi, tất cả vật trang nghiêm dùng để nghiêm sức. Chỗ nhiếp của tất cả Như Lai Bộ, đó là Kim Cương Tát Đỏa Nữ (Vajra-sattvī). Đã thành tựu xong, y trụ ở vành trăng bên trái của Đức A Súc Bệ Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta, cúng dường khôn sánh

Còn lại, không làm nổi (vô hữu năng)

Nếu dùng Ái cúng dường

Hay thành các cúng dường”

Đây là Hỷ Ái Mật Ngôn Cúng Dường Bồ Tát Tam Ma Địa (Lāsye-rati-guhyavāk-pūjā-bodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai, Trí thứ nhất An Vui Thích Ý (Sukha-saumanasya) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bảo Man Quán Đỉnh Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-ratna-mālābhiṣeka-samaya), sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa xong. Ma Ha Trì Minh Thiên Nữ (Mahā-vidyā-dhāra-devī) của tất cả Như Lai Bộ này từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, ma lệ”

VAJRA-MĀLE

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Ma Ha Bảo Khế (Mahā-ratna-mudrā). Từ Bảo Khế ấy, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới xong, đồng một Mật Hợp, lại làm Kim Cương Man Ma Ha Thiên Nữ (Vajra-mālā-māhā-devī) xong, y trụ ở vành trăng bên trái của Đức Thế Tôn Bảo Sinh, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta là Vô Bảo

Tên Bảo Cúng Dường

Nếu ở ba cõi

Làm Thắng Đế Vương

Tức dùng cúng dường

Để làm Giáo Lệnh”

Đây là Bảo Man Quán Đỉnh Cúng Dường (Ratna-mālābhiṣeka-pūjā) của tất cả

Như Lai, Trí thứ hai Giác Phần (Bodhyāṇga) của tất cả Như Lai

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Ca Vịnh Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-saṃgīti-samaya), sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa xong, từ trái tim của mình hiện ra Ma Ha Thiên Nữ của tất cả Như Lai Bộ. Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, nghê chì”

VAJRA-GĪTE

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Pháp Khế (Dharma-mudrā) của tất cả Như Lai. Từ Pháp Khế ấy, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp, lại làm Kim Cương Ca Vịnh Ma Ha Thiên Nữ (Vajra-gīta-mahā-devī), y trụ ở vành trăng tròn đầy bên trái của Đức Quán Tự Tại Vương Phật, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta là các cúng dường

Dùng làm điều ca vịnh

Tuy hay khiến vui vẻ

Giả lập như Không Hưởng (tiếng vang vọng trong hư không)”

Đây là Ca Vịnh Cúng Dường Bồ Tát Tam Ma Địa (Gīta-pūjā-bodhisattvasamādhi) của tất cả Như Lai, Trí thứ ba Kệ Tụng Tam Ma Gia (Gāthā-samaya) của tất cả Như Lai

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tác Vũ Cúng Dường Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-nṛtya-kara-pūjā-samaya), sinh ra Đại Thiên Nữ (Mahā-devī) của tất cả Như Lai Bộ, từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, niết-lý đế-duệ”

VAJRA-NṚTYE

Vừa mới phát ra lời này thời từ trái tim của tất cả Như Lai, vì tất cả Như Lai thực hiện mọi loại Nghi Thức cúng dường rộng lớn (Vividha-pūjā-vidhi-vistara). Hiện ra xong, từ Nhất Thiết Như Lai Vũ Cúng Dường Quảng Đại Nghi Thức (Sarvatathāgata-nṛtya-pūjā-vidhi-vistara) ấy, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, y trụ ở vành trăng tròn đầy bên trái của Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Một cúng rộng lớn, tất cả cúng

Hay làm lợi ích khắp Thế Gian

Nếu dùng Nghi Thức Kim Cương Vũ

Sẽ hay thành tựu Phật Cúng Dường”

Đây là Vũ Cúng Dường (Nṛtya-pūjā) của tất cả Như Lai, Trí thứ tư Vô Thượng Cúng Dường Yết Ma (Anuttara-pūjā-karma) của tất cả Như Lai

Bốn Bộ bên trên là Mật Pháp Cúng Dường (Guhya-dharma-pūjā) của tất cả các Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức A Súc Bệ Thế Tôn lại vì cúng dường Đức Tỳ Lô Gia La Như Lai, tuỳ theo Ngoại Cúng Cường (Bāhya-pūjā) cho nên nhập vào Nhất Thiết Như Lai Năng Vi Tư Mậu Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-prahlādana-samaya) sinh ra Kim Cương, gọi là Nhất Thiết Chư Lai Chủ Hương Cung Nữ, từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, độ bế”

VAJRA-DHŪPE

Vừa mới phát ra lời này thời, lại từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm vô lượng mọi loại cúng dường trang nghiêm vân tập. Dùng vô lượng đám mây hương, mây Khí Nghiêm này tràn khắp tất cả Kim Cương Giới xong. Lại từ trong mọi biển mây Chúng Hương Cúng Dường Nghiêm ấy hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới xong, đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Kim Cương Hương Thiên (Vajra-dhūpa-devatā), y trụ ở vành trăng bên góc trái lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong (Vajra-maṇi-ratna-śikhara-kūṭāgāra) của Đức Thế Tôn A Súc Phật, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay!” này là:

“Ta là Thiên Cúng Dường

Hay khiến khéo tươi tốt

Nếu vào các chúng sinh

Mau được chứng Bồ Đề”

Đây là Hương Cúng Dường Năng Lệnh Tư Mậu Bồ Tát Tam Ma Địa của tất cả Như Lai, Trí thứ nhất sinh ra Kim Cương Nhiếp (Saṃbhava-vajra-graha)

 

_Bấy giờ, Đức Bảo Sinh Như Lai Thế Tôn lại vì cúng dường Đức Tỳ Lô Gia La Như Lai, tuỳ theo Ngoại Cúng Cường cho nên nhập vào Bảo Trang Nghiêm Cụ Cúng Dường Tam Ma Gia (Ratnābharaṇa-pūjā-samaya), sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa xong, từ trái tim của mình hiện ra Nhất Thiết Như Lai Thừa Chỉ Thiên Nữ.

(Sarva-tathāgata- pratihāra-devī). Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, bổ sắt-tỳ”

VAJRA-PUṢPE

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm tất cả Hoa cúng dường trang nghiêm (Sarva-puṣpapūjā-vyūhāḥ). Hiện ra tràn đầy hư không xong, lại từ trong tất cả hoa cúng dường trang nghiêm hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Kim Cương Thừa Chỉ Thiên Nữ (Vajra-pratihāra-devī), y trụ ở vành trăng bên góc trái lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong của Đức Tỳ Lô Giá Na Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay !” này là:

“Ta là Hoa Cúng Dường

Hay làm vật trang nghiêm

Cúng dường Tính báu xong

Mau được nơi Bồ Đề”

Đây là Hoa Cúng Dường Bồ Tát Tam Ma Địa (Puṣpa-pūjā-bodhisattvasamādhi) của tất cả Như Lai, Trí thứ hai Bảo Trang Nghiêm Cụ Cúng Dường Tam Ma Gia (Ratnābharaṇa-pūjā-samaya) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Quán Tự Tại Vương Như Lai Thế Tôn vì cúng dường Đức Tỳ Lô Gia La Như Lai, tuỳ theo Ngoại Cúng Cường cho nên nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Cúng Dường Tam Ma Gia (Sarva-tathāgatāloka-pūjā-samaya) sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa xong, đây là Nhất Thiết Như Lai Nữ Sứ (Sarva-tathāgatadūtī) từ trái tim của mình hiện ra. Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, lỗ kế”

VAJRA-ĀLOKE

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm ánh sáng cúng dường trang nghiêm (Āloka-pūjāvyūhāḥ) của tất cả Thế Giới, tràn đầy Pháp Giới. Hiện ra xong, từ trong tất cả ánh sáng cúng dường trang nghiêm ấy lại hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Kim Cương Quang Minh Thiên, (Vajrāloka-devatā-kāya) trụ ở vành trăng bên góc trái lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong của Đức Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay !” này là:

“Ta là Đại Cúng Dường

Dùng làm đèn thanh tịnh

Nếu đủ ánh sáng Pháp

Mau được các mắt Phật”

Đây là Đăng Quang Minh Cúng Dường Trang Nghiêm Bồ Tát Tam Ma Địa (Dīpāloka-pūjā-vyūha-bodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai, một tên gọi là Trí thứ ba Quang Minh Biến Pháp Giới của Như Lai

 

_Bấy giờ, Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai Thế Tôn vì cúng dường Đức Tỳ Lô Gia La Thế Tôn, tuỳ theo Ngoại Cúng Cường cho nên nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đồ Hương Cúng Dường Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-gandha-pūjā-samaya) sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa xong, từ trái tim của mình hiện ra Nhất Thiết Như Lai Tỳ Sứ (Sarva-tathāgata-ceṭī). Liền nói Mật Ngữ là:

“Bạt chiết la, kiển đề”

VAJRA-GANDHE

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm hương xoa bôi cúng dường trang nghiêm (Gandhapūjā-vyūhāḥ) của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, từ trong tất cả hương xoa bôi cúng dường trang nghiêm ấy lại hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp dùng làm thân của Kim Cương Đồ Hương Thiên (Vajragandha-devatā-kāya), y trụ ở vành trăng bên góc trái lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong của Đức Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay!” này là:

“Ta, Đồ Hương Cúng Dường

Là ý thích thù diệu

Nếu dùng hương Như Lai

Trao khắp tất cả Thân”

Đây là Đồ Hương Cúng Dường Tam Ma Gia Bồ Tát Tam Ma Địa (Gandhapūjā-samaya-bodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai, là Trí thứ tư nhóm hương: Giới, Tam Ma Địa, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến (Śīla samādhi Prajñā vimukti vimukti-jñāna-dṛṣṭi) của tất cả Như Lai.

(Bốn Tam Ma Địa bên trên) đều có tên gọi là Nhất Thiết Như Lai Giáo Giả Thiên Nữ (Sarva-tathāgatājñā-devī)

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Gia Câu Tam Ma Gia (Sarva-tathāgatāṃkuśa-samaya) sinh ra Tát Đỏa Kim Cương Tam Ma Địa (Sattva-vajra-samādhi) xong. Từ trái tim của mình hiện ra Nhất Thiết Quần Chúng Ấn Chủ (Sarva-mudrā-gaṇapati) của tất cả Như Lai. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, câu xá”

VAJRA-AṂKUŚA

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm tất cả Quần Ấn (Sarva-mudrā-gaṇa) của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, từ các Như Lai ấy, hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới xong, đồng một Mật Hợp, lại làm thân của Kim Cương Câu Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajrāṃkuśa-mahābodhisattva-kāya), y trụ ở vành trăng khoảng giữa cửa Kim Cương thuộc lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong của Đức Thế Tôn, câu triệu (Ākarṣaya) Tam Ma Gia của tất cả Như Lai (Sarva-tathāgata-samayaṃ), rồi cao giọng xướng lên lời nói”Lạ thay!” này là:

“Ta là các Như Lai

Tam Ma Gia bền chắc

Nếu Ta câu triệu xong

Kính phụng tất cả Đàn”

Đây là Câu Bồ Tát Tam Ma Địa (Āṃkuśa-bodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai, Trí thứ nhất Tam Ma Gia Câu Triệu (Samayākarṣaṇa) của tất cả Như Lai.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Gia Dẫn Nhập Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-samaya-praveśa-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Tam Ma Địa xong. Từ trái tim của mình hiện ra Đạo Dẫn Nhất Thiết Như Lai Nhập Ấn Sứ Giả. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, ba xả”

VAJRA-PĀŚA

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm Dẫn Nhập Quần Ấn (Praveśa-mudrā-gaṇā) của tất cả Như Lai xong. Liền từ Dẫn Nhập Quần Ấn của tất cả Như Lai hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới xong, đồng một Mật Hợp, lại làm thân của Kim Cương Quyến Sách Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajra-pāśa-mahābodhisattva-kāya) y trụ ở vành trăng khoảng giữa cửa báu thuộc lầu gác Kim Cương Ma Ni Phong của Đức Thế Tôn, dẫn vào tất cả Như Lai xong, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay!” này là:

“Ta là các Như Lai

Dây Kim Cương bền chắc

Bày vào các bụi nhỏ

Lại khiến chúng dẫn vào”

Đây là Kim Cương Quyến Sách Đại Bồ Tát Tam Ma Địa (Vajra-pāśamahābodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai, Trí thứ hai Dẫn vào tất cả Như Lai (Praveśa-sarva-tathāgata)

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Gia Câu

Tỏa Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-tathāgata-samaya-sphoṭa-mahābodhisattva-samaya) sinh ra Tát Đỏa Kim Cương Tam Ma Địa xong. Từ trái tim của mình hiện ra Sứ Giả cột buộc các tâm Như Lai (Phộc chư Như Lai Tâm Sứ Giả) của tất cả Như Lai. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, sa-bố tra”

VAJRA-SPHOṬA

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm Tam Ma Gia Phộc Chúng Ấn (Samaya bandha mudrā-gaṇā) của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, lại từ Tam Ma Gia Phộc Chúng Ấn của tất cả Như Lai ấy, hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp, dùng làm thân của Kim Cương Câu Tỏa Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Vajra-sphoṭa-mahābodhisattva-kāya), y trụ ở vành trăng khoảng giữa cửa Pháp thuộc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Như Lai, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay !” này là:

“Ta là các Như Lai

Kim Cương móc khoá bền

Tuy cởi các trói buộc

Vì Sinh nên nhận buộc (thọ Phộc)

Buộc (Phộc) trụ trong Pháp Tính”

Đây là Câu Tỏa Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả Tam Ma Địa (Sphoṭa-

mahābodhisattva-samādhi) của tất cả Như Lai Tam Ma Gia, Trí thứ ba Tam Ma Gia Phộc (Samaya-bandha) của tất cả Như Lai

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Nhiếp Nhập Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia (Sarva-tathāgatāveśa-mahāsattva-samaya) sinh ra Tát Đỏa Kim Cương Tam Ma Địa xong. Liền từ trái tim của mình hiện ra Chư Ấn Đồng Bộc (Sarva-mudrā-ceṭaṃ) của tất cả Như Lai này. Liền nói Mật Ngữ:

“Bạt chiết la, phệ xả”

VAJRA-AVIŚA

Vừa mới phát ra lời này thời, từ trái tim của tất cả Như Lai, tức Bạc Già Phạm Chấp Kim Cương đó, dùng làm Chư Chú Quần Chúng của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, liền ở trong Chư Chú Quần Chúng của tất cả Như Lai, hiện ra thân Như Lai nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, đồng một Mật Hợp, dùng làm thân của Kim Cương Nhiếp Nhập (Vajrāveśa-vigraha) y trụ ở vành trăng khoảng giữa cửa Yết Ma thuộc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, rồi cao giọng xướng lên lời nói “Lạ thay!” này là:

“Ta là các Như Lai

Kim Cương nhiếp bền chặt

Hay làm tất cả Chủ

Cũng lại làm đầy tớ (đồng bộc)”

Đây là Nhiếp Nhập Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tam Ma Gia sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa (Āveśa-mahābodhisattva-samaya saṃbhava vajra-samādhi) của tất cả

Như Lai, Trí thứ tư Kim Cương Nhiếp Nhập (Vajrāveśa) của tất cả Như Lai

Phần bên trên đều có tên gọi là Nhất Thiết Như Lai Thọ Giáo Giả (Sarvatathāgatājñāṃ)

 

Thứ tự như trên, tận Quyến Thuộc của các Bộ, Đàn Trường Chủ với Kim Cương Tát Đỏa là đầu, tất cả Bồ Tát… mỗi mỗi đều suy tư Bản Tam Ma Địa (Sva-samādhi), từ hình trạng phục sức, Ký Ấn đã cầm. Sau đó nên suy tư sắc tướng Minh Chủ Bồ Tát đã trì của chính mình. Lại tưởng chư Phật Thế Tôn tràn đầy cõi hư không nhiều như hạt mè

Nếu tự thân của mình ngồi Kiết Già, để bàn tay phải ở trên bàn tay trái, lưỡi trụ trên vòm họng, trụ ý ở đầu mũi, Vi Tế Kim Cương (Sūkṣma-vajra) Đại Trụ. Dùng niệm ràng buộc ý, khiến làm nhận chịu (kham nhận) như điều luyện mũi nhọn trong sạch. Tâm ấy tuỳ sắp xếp mọi loại nhận dùng.

Lại như bản tính của nhóm thuỷ tinh, đá, Vân Mẫu…trong suốt, tuỳ theo sắc ảnh ấy mà biến hiện. Tâm đó cũng vậy, bản tính thanh tịnh chỉ do vọng nghiệp, đắm trước kỹ nghệ, công xảo của Thế Gian, tuỳ theo việc ấy chuyển biến tất cả vọng tưởng làm nơi trang sức.

Thuận theo lật vọng quy chân tu tập Thật Tướng, Nhất Thiết Trí Trí, Công Đức vô thượng, phân biệt Đạo Dụng… như vậy dùng quyết định Tuệ Vị.

Ý vui khéo léo, uy đức dũng mãnh, quán sát tâm của mình bị tán loạn phiền não xông ướp nhóm Uẩn, Giới, Nhập …

Xa lìa Nhiếp, Sở Nhiếp, tương ứng Pháp Vô Ngã, bắt đầu sinh giống như sức nóng của mặt trời (dương diệm) huyễn hoá tạo ra thành Càn Thát Bà, như tiếng vang vọng trong hư không, như vòng lửa xoay chuyển, giấc mộng sằng bậy….Xa lìa lỗi lầm nơi 160 tâm của Thế Gian.

Tác suy tư đó xong, nơi thân tâm của mình, tự biết có thể nghiệm. Ấy là người biết Đạo.

Bậc Kiến Đạo chân thật đã nói:”Người ngu cột dính vào tướng, cuối cùng chẳng biết rõ”

 

_Tiếp, nên vào Quán Chỉ Xuất Nhập Tức (hơi thở ra vào). Bắt đầu y theo Du Già An Na Bát Na (Ānāpāna-yoga: tương ứng hòa hợp với hơi thở ra vào) cột niệm tu tập, chẳng động thân thể cũng chẳng động chi phần, gọi là Pháp A Sa Pha Na Già (Āsphānaka: bất khả động). Người tu hành lâu dài, suy tư như vậy thời nhập vào, tưởng thân của mình trụ tại hư không, tất cả chư Phật tràn đầy Pháp Giới, dùng Đàn Chỉ Ấn khiến từ chỗ ngồi đứng dậy.

Người trì tụng nên suy tư, lắng nghe chư Phật bảo rằng:”Này Thiện Nam Tử! Vô Thượng Bồ Đề mau nên hiện chứng! Ngươi, nếu chưa thể hiểu rõ Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề thời làm sao kham nhẫn thuận tu tất cả Khổ Hạnh?”

Khi lắng nghe lời dạy của tất cả Phật xong, tức y theo Nghi Thức, từ Định xuất ra, liền kết Tùng Toạ Khởi Ấn. Ấn Pháp ấy là: Hai tay kết Kim Cương Quyền xong, độ Đàn Tuệ (2 ngón út) trợ móc nhau, ngửa độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau.

Liền nói Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la, để sắt tra”

*)OṂ_ VAJRA TIṢṬA

Dùng Ấn này, khởi xong, nên quán biển Phật ở mười phương, trước mặt mỗi một Đức Phật có thân của mình trụ ngay bên dưới bàn chân, đỉnh lễ tất cả Như Lai.

 

Lễ xong, dùng Mật Ngữ này, cần phải biểu bạch là:

“Án, tát bà đát tha ca gia, phộc-khư, chất đa, bát-la na mạc, bạt chiết la, bàna, ca a lô mê”

OṂ– SARVA TATHĀGATA KĀYA VĀK-CITTA PĀDA VANDANĀṂ KARA-UMI.

Tiếng Phạn lưu lại chữ đầu tiên. Luận ghi rằng:”Thân Khẩu Ý của tất cả Như Lai. Như vậy nay con kính lễ”

 

Thứ tự kính lễ tất cả Như Lai xong, nói lời như vầy:”Nguyện xin Đức Thế Tôn dạy bảo cho con! Thế nào là Pháp chân thật? Làm sao an trụ phụng hành?”

Lại nên suy tư tất cả Như Lai đều ở trước mặt bảo lời như vầy:”Thiện Nam Tử nên dùng Bản Tính của Tam Ma Địa để thành tựu. Tuỳ ý niệm tụng, nên quán sát tâm của mình”

“Án, chất đa, bát lạt để mê đàm, yết lô nhĩ”

OṂ_ CITTA PRATIVEDHAṂ KARA-UMI

 

Lúc tụng Mật Ngữ này thời, quán ở trái tim của mình có dạng như vành trăng xong. Lại bạch với tất cả Như Lai:”Thế Tôn! Nguyện dạy bảo cho, con muốn thấy tướng của vành trăng”

Tất cả Như Lai lại bảo rằng:”Thiện Nam Tử ! Bản Tính của tâm này vốn thanh tịnh, tuỳ theo chỗ dùng ấy, tuỳ ý nhận chịu. Ví như cái áo trắng nõn dễ nhận nhiễm màu sắc. Tâm thanh tịnh của Bản Tính tăng trưởng Trí cho nên dùng Bản Tính thành tựu Mật Ngữ, nên phát Tâm Bồ Đề” Liền nói Mật Ngữ:

“Án, bồ đề chất đam, uất ba đà gia nhĩ”

OṂ_ BODHI-CITTAM UTPĀDA YĀMI

Lúc tụng Mật Ngữ này thời nên kết Kim Cương Phộc Khế (Vajra-bandhamudrā). Dùng Mật Ngữ này, liền tưởng vành trăng ấy rất trong sạch bền chặt do Phước Đức lớn tạo thành. Nơi Phật Tính (Buddhatā), Bồ Đề (Bodhi) từ hình trạng đã sinh, như vành trăng lắng trong, trong sạch không có dơ uế. Chư Phật với Phật Tử (Buddhaputra) xưng tên gọi là Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta).

 

Đã thấy Trí tạo thành mặt trăng, liền dùng tâm khải cáo, hiển phát nơi các Như Lai:”Thế Tôn! Con thấy vành trăng ấy rất trong sạch”

Bấy giờ tất cả Như Lai bảo rằng:”Ngươi nên gần gũi Tâm Phổ Hiền của tất cả Như Lai. Ngươi nên khéo tu tập Tâm Phổ Hiền của tất cả Như Lai này thật bền chặt. Trong vành trăng ở trái tim của mình, tưởng hình tượng cái chày Kim Cương thuần màu vàng ròng phóng toả lửa sáng, tức là Vô Cấu Thanh Tịnh Phật Trí. Lại tưởng cái chày ấy có đủ năm chấu (Ngũ Xoa Cổ)”

Trì Tụng Sư vâng theo sắc chỉ của tất cả Phật, dùng Ngũ Xoa Cổ Khế, tưởng để trong cái chày ấy, rồi tụng Mật Ngữ:

*) TIṢṬA VAJRA

Tiếp nói Pháp Kết Khế. Trước tiên tác Kim Cương Phộc xong, dựng độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) cùng dính nhau, đem độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) để bên cạnh Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như Khúc Xoa cách khoảng hai hạt Đại Mạch. Lại đem độ Trí Định (2 ngón cái) với độ Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng hợp nhau, dựng như Xoa Cổ.

Đây gọi là Ngũ Kim Cương Khế.

 

_Tiếp, người tu Du Già lại dùng Kim Cương Yết Ma Khế Ấn (Vajra-karmamudrā), tâm tưởng mở rộng Ấn Kim Cương (Vajra-mudrā) này. Liền nói Mật Ngữ:

“Sa bà la, bạt chiết la”

*) SPHARA VAJRA

Nói Phát Kết Yết Ma Ấn. Đem độ Trí Định (2 ngón cái) đều vịn độ Đàn Tuệ (2 ngón út) duỗi ba độ (ba ngón tay ) còn lại như Tam Cổ Bạt Chiết La, ngửa bên trái che bên phải, bên phải ngay bên trên xong để bên trên trái tim, xoa chuyển như bánh xe.

 

_Tiếp, tưởng Tâm của mình là tâm Bồ Đề, Thân là Kim Cương (Vajrātmāhaṃ) tạo thành, dùng ý niệm tụng Mật Ngữ lúc trước, liền tự cảnh giới tùy ý rồi mở rộng hết

Thân Kim Cương (Vajra-kāya) tràn đầy tất cả hư không Thế Giới

Tiếp, dùng Mật Ngữ này thu nhiếp Kim Cương (Saṃhāra-vajra) ấy. Liền nói Mật Ngữ là:

“Án, tăng hát la, bạt chiết la”

OṂ_ SAṂHĀRA VAJRA

 

_Tiếp, Kim Cương ấy dùng Mật Ngữ này mà bền chặt (Dṛḍha). Lại nói Mật Ngữ:

“Án, niết lý trà, để sắt tra, bạt chiết la”

*)OṂ_ DṚḌHA TIṢṬA VAJRA

Dùng Chú này, bền chặt xong, cầm giữ Thân như cũ.

 

_Tiếp suy tư ở tất cả cõi hư không, hết thảy thân khẩu ý Kim Cương Giới của tất cả Như Lai đều dùng thần lực của chư Phật gia trì nhập vào trong Kim Cương của thân mình. Lúc tác niệm này thời, nên tụng Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la đá-ma câu hàm, tam ma dũ hàm, ma ha tam ma dũ hàm, tát bà đát tha yết đa, a tỳ tam bồ đề, bạt chiết la, đá-ma câu hàm”

OṂ_ VAJRA-ATMAKA-UHAṂ_ SAMAYA-UHAṂ_ MAHĀ-SAMAYA-UHAṂ_ SARVA TATHĀGATA ABHISAṂBODHI VAJRA-ATMAKA-UHAṂ

Tiếng Phạn lưu lại chữ đầu tiên. Luận ghi là:”Ta là thân Kim Cương, thân Tam Ma Gia, thân Ma Ha Tam Ma Gia. Tất cả Như Lai hiện chứng Bồ Đề làm thân Kim Cương”

 

_Tiếp, dùng Tâm chuyên định, tưởng thân của mình tùy theo tất cả tướng tốt, quần áo trang nghiêm, tơ lụa giao chéo, dùng mão của tất cả Phật để nhận Quán Đỉnh. Dùng thân của Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa (Mahā-bodhisattvātmaka) mà tưởng thân của mình.

Tiếp, vì muốn vượt qua chư Thiên, sắc tướng bền chặt cho nên ngay chỗ niệm của mình, tụng Thiên Tam Ma Địa (Deva-samādhi) gia trì Quán Đỉnh. Dùng Nghi Thức này nên khéo suy tư.

Tiếp Pháp kết Ấn. Kim Cương Phộc cột buộc chặt xong, duỗi thẳng độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) làm Du Già gia trì. Nên để Ấn này ở trái tim, tiếp ở vầng trán, cổ họng, trên đỉnh đầu rồi nói Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la tát đoả, a địa sắt tra, tát phộc ma-hàm”

*) OṂ_ VAJRA-SATVA ADHIṢṬA SVĀMAṂ

Dùng Du Già này gia trì thân mình làm Kim Cương.

Phàm Gia Trì Khế đều tuỳ theo Bản Bộ, để chỗ ấy xong, ở trên đỉnh đầu bung mở

 

_ Lại nói chỗ niệm tụng của mình Thiên Quán Đỉnh (Devābhiṣeka) là từ Tâm đã khởi Kim Cương Bảo Ấn (Vajra-ratna-mudrā) để ở trên trán rồi Quán Đỉnh.

Pháp Kết Quán Đỉnh Ấn, là kết Kim Cương Phộc xong, dựng độ Trí Định (2 ngón cái), hai độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau, co phần giữa của ngón như dạng báu Ma Ni. Đây gọi là Thọ Quán Đỉnh Ấn. Rồi nói Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la, a-la đát-na, a tỳ săn già ma-hàm”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ

 

_Tiếp, nên suy tư nơi niệm tụng của mình, Chú hàng Trời khiến nhập vào thân mình, rồi tụng Mật Ngữ bốn Chữ :

“Nhưỡng nhi, hồng, tông, hộ”

*) JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ

Dùng Du Già này gia trì, tất cả Chú Ấn mau được thành tựu

 

_Tiếp, Chấp Kim Cương Bồ Tát đã nói Quán Đỉnh Ấn (Abhiṣeka-mudrā) ấy, chia bổ ra xong đều lưu giữ Bản Thế. Ở trước trán, đem độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) trợ nhau quấn quanh ba lần như Pháp cột buộc vòng hoa. Sau đỉnh đầu cũng vậy, Kết xong từ hai bên trên đỉnh đầu đến dạ dày, khởi ở độ Đàn Tuệ (2 ngón út) theo thứ tự bung mở. Tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, a-la đát-na, ma lệ, a tỳ săn giả, tát bà mộ na-la minh, niết lý trì hứ, cú lô, mạt la, ca bà chế na, tông”

*)OM _ VAJRA-RATNA-MĀLE ABHIṢIṂCA MĀṂ _ SARVA MUDRA ME DṚḌHA KURU _ VARA-KAVACENA _ VAṂ

Quán Đỉnh Khế khác, đều dùng Pháp này bung tán

 

_Tiếp, kết Kim Cương Phộc Phách Thủ Ấn để khiến cho vui vẻ. Liền nói Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la, đô tỉ hỗ”

*)OṂ_ VAJRA TUṢYA HOḤ

Dùng Ngữ Pháp này giải kết Khế khiến được vui vẻ, sẽ làm Thể Tính của Kim Cương hoặc làm Kim Cương Tát Đỏa.

Phương tiện Du Già này nơi 16 vị Ma Ha Tát với hàng Di Lặc (Maitreya), các bậc được tự tại thuộc mười Địa (Daśa-bhūmi) khác. Đại Bồ Tát ấy, mỗi một vị đều tự đem Tam Ma Gia Ấn của mình (Sva-samaya-mudrā), nơi gia trì Quán Đỉnh của Tam Ma Địa mà dùng như Pháp bên trên. Cần phải suy tư tu tập thứ tự.

 

_ Nếu lại niệm tụng Chú của Như Lai Bộ hoặc tụng Chuyển Luân. Liền dùng Pháp được nói như sau:

Nên gia trì Quán Đỉnh. Trong đó tu Du Già Gia Trì (Adhiṣṭhāna-yoga) của tất cả Bộ, là kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn (Sattva-vajra-mudrā) xong để ở trên trái tim. Pháp kết Ấn là: Kết Kim Cương Phộc (Vajra-bandha) xong, dựng độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây kim, rồi nói Chú là:

“Án, bạt chiết la tát đoả, a địa sắt tra, sa bà ma hàm, hồng”

*)OṂ– VAJRA-SATVA ADHIṢṬA SVĀMAṂ_ HŪṂ

Đây gọi là Kim Cương Bộ Gia Trì Ngữ Khế (Vajra-kulādhiṣṭhāna-vāk-mudrā)

 

_Tiếp lại, nếu Bảo Bộ thì kết Kim Cương Bảo Khế (Vajra-ratna-mudrā). Pháp kết Khế là: Kết Kim Cương Phộc xong, đem mặt độ Trí Định (2 ngón cái) vịn nhau khiến hơi co gập, đem mặt phần giữa của độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) vịn nhau, nép cong như báu. Để ở trên trán, liền tụng Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la, a-la đát-na, a địa sắt tra, sa bà ma hàm, đát la”

*)OṂ– VAJRA-RATNA ADHIṢṬA SVĀMAṂ _ TRĀḤ

Đây gọi là Bảo Bộ Kim Cương Bảo Gia Trì Ngữ Khế (Ratna-kulādhiṣṭhānavāk-mudrā)

 

_Tiếp, kết Liên Hoa Bộ Tam Ma Gia Ấn (Padma-kula-samaya-mudrā). Pháp kết Ấn ấy là: Kết Kim Cương Phộc xong, dựng độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hơi cong cùng vịn nhau như cánh hoa sen, để ở bên dưới Ngọc Chẩm mà gia trì. Liền nói Chú là:

“Án, bạt chiết la, ba đầu-ma, a địa sắt tra, sa bà ma hàm, hiệt lợi”

*)OṂ– VAJRA-PADMA ADHIṢṬA SVĀMAṂ _ HRĪḤ

Đây gọi là Liên Hoa Bộ Gia Trì Ngữ Khế (Padma-kulādhiṣṭhāna-vāk-mudrā)

 

_Tiếp, kết Yết Ma Bộ Tam Ma Gia Ấn (Karma-kula-samaya-mudrā). Pháp kết Ấn ấy là: Kết Kim Cương Phộc xong, co độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) vào trong lòng bàn tay, nhóm độ Đàn Tuệ (2 ngón út), Trí Định (2 ngón cái) dựng thẳng như cây kim, để ở trên đỉnh đầu mà gia trì. Liền nói Mật Ngữ:

“Án, bạt chiết la, yết ma, a địa sắt tra, tát võng ma-hàm, a”

*)OṂ– VAJRA-KARMA ADHIṢṬA SVĀMAṂ _ AḤ

Đây gọi là Yết Ma Bộ Gia Trì Ngữ Khế (Karma-kulādhiṣṭhāna-vāk-mudrā)

 

Tiếp, lại nói thứ tự Pháp Quán Đỉnh của tất cả Bộ.

_ Kim Cương Bộ như bên trên nói. Kết Kim Cương Tát Đỏa Phộc (Vajrasattva-bandha) xong, để ở phía trước đỉnh đầu dùng tự Quán Đỉnh, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, a tỳ săn giả, ma-hàm, hồng”

*)OṂ– VAJRA-SATVA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ HŪṂ

 

_ Bảo Bộ kết Bảo Tam Ma Gia Ấn (Ratna-samaya-mudrā) như bên trên nói, để ở bên phải đỉnh đầu dùng tự Quán Đỉnh, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, a la đát na, a tỳ săn giả, ma-hàm, đát la”

*)OṂ – VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ TRĀḤ

 

_ Liên Hoa Bộ kết Liên Hoa Tam Ma Gia Ấn (Padma-samaya-mudrā) như bên trên nói, để ở phía sau đỉnh đầu dùng tự Quán Đỉnh, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, bát đầu ma, a tỳ săn già, ma hàm, hiệt-lợi”

*)OṂ– VAJRA-PADMA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ HRĪḤ

 

_ Yết Ma Bộ kết Yết Ma Tam Ma Gia Ấn (Karma-samaya-mudrā) như bên trên nói, để ở bên phải đỉnh đầu dùng tự Quán Đỉnh, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, yết ma, a tỳ săn giả, ma-hàm, ná”

*)OṂ– VAJRA-KARMA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ AḤ

Đã Quán Đỉnh như bên trên xong, dựa theo lúc trước tụng Mật Ngữ bốn chữ bên trên, khiến nhập vào thân của mình.

 

_Lại nữa, như bên trên nói bốn Ấn. Ở ngay trên đầu, cột buộc vòng hoa Quán Đỉnh (Quán Đỉnh Man). Thứ tự nên trụ ở Du Già đều y theo Khế của Bản Bộ, như bên trên chia Chỉ Quán Vũ (2 bàn tay) lưu giữ thế của Bản Khế, ở trên đỉnh đầu của mình cột buộc vòng hoa Quán Đỉnh trên trán, sau đỉnh đầu như trước quấn quanh ba lần. Chỗ khác đều phỏng theo điều này.

Kim Cương Bộ kết Tát Đoả Kim Cương Khế xong, chia làm hai, nên dùng vòng hoa do Kim Cương thuần báu tạo thành, cột buộc trên đầu của mình, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, ma la, a tỳ săn giả, ma-hàm, tông”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA MĀLA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ VAṂ

 

Bảo Bộ kết Bảo Kim Cương Khế xong, chia làm hai, nên dùng vòng hoa do các báu tạo thành, cột buộc trên đầu của mình, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, a la đát na, ma lệ, a tỳ săn giả, ma-hàm, tông”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA MĀLE ABHIṢIṂCA MĀṂ_ VAṂ

 

Liên Hoa Bộ kết Pháp Kim Cương Khế xong, chia làm hai, nên dùng vòng hoa do tất cả Pháp tạo thành, cột buộc trên đầu của mình, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, đạt ma, ma lệ, a tỳ săn giả, ma-hàm, tông”

*)OṂ_ VAJRA-DHARMA MĀLE ABHIṢIṂCA MĀṂ_ VAṂ

 

Yết Ma Bộ kết Yết Ma Kim Cương Khế xong, chia làm hai, nên dùng vòng hoa do tất cả Yết Ma tạo thành, cột buộc trên đầu của mình, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, bạt chiết la, yết ma, ma lệ, a tỳ săn giả, ma-hàm, tông”

*)OṂ_ VAJRA-KARMA MĀLE ABHIṢIṂCA MĀṂ_ VAṂ

 

_Tiếp, như trên đã nói vòng hoa Quán Đỉnh, khoảng giữa ở trên đỉnh đầu nên để Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Giới Tự Tại Khế. Pháp của Khế ấy là: Kết Kim Cương Phộc Khế xong, duỗi độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hơi cong cùng trụ nhau, đem độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) để cành bên ngoài phần đầu của độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) xong, rồi nói Mật Ngữ này:

“Án, tát bà đát tha yết đa, tỳ tam bồ đề, bạt chiết la, a tỳ săn giả, ma-hàm, tông”

*)OṂ – SARVA TATHĀGATA ABHISAṂBODHI VAJRA ABHIṢIṂCA MĀṂ_ VAṂ

 

_Tiếp, tưởng thân của mình dùng làm Mão báu trang sức của tất cả Như Lai xong, như bên trên tụng Mật Ngữ bốn chữ:

“Nhưỡng, hồng, tông, hộ”

*) JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ

Tụng Mật Ngữ này khiến tất cả Như Lai nhập vào nơi thân của mình.

 

_Tiếp, kết Kim Cương Phộc Khế, như bên trên dùng bàn tay vỗ khiến cho vui vẻ.

Tụng Mật Ngữ này:

“Án, tát bà đát tha yết đa, tỳ tam bồ đề, bạt chiết la, đô sử dã, hộ”

*)OṂ – SARVA TATHĀGATA ABHISAṂBODHI VAJRA TUṢYA HOḤ

 

Như vậy dùng Khế sai biệt thuộc Thân Khẩu Ý Kim Cương của tất cả Như Lai, trang sức thân của mình xong. Lại tưởng một tưởng tuỳ hình tướng như trang nghiêm thân của mình, rồi tụng Nhất Thiết Như Lai Đại Thừa A Tỳ Tam Ma Gia (Sarvatathāgata-mahā-yānābhisamaya) Bách Tự Mật Ngữ để khiến cho bền chặt, liền nói Mật Ngữ một trăm chữ:

“Án, bạt chiết la tát đoả, tam ma gia, ma nô ba la gia (Kim Cương Tát Đoả Tam Ma Gia, nguyện thủ hộ cho con) bạt chiết la tát đoả, đá phệ nô-ô bá để sắt tra (Dùng làm Kim Cương Tát Đoả) niết lý trà-ô minh bà phộc (Ở nơi con hoan hỷ) a nỗ la cật-đổ bà minh phộc, tố bổ sử-du, minh bà phộc, tát bà thất địa, hàm minh, bát la dã xước (Trao cho con tất cả Tất Địa) tát bà yết ma tố, già minh (với các sự nghiệp) chất đa thất lợi gia (Khiến con an ổn) cú lô, hồng, ha ha ha ha hộ, bạc già phạm (Thế Tôn) tát bà đát tha yết đa (tất cả Như Lai) Bạt chiết la, ma, mê, muộc già (Nguyện Kim Cương đừng buông lìa con) bạt chiết lý, bà phộc (Khiến con làm Kim Cương Tam Ma Gia Tát Đoả) ma ha tam ma gia tát đoả, a”

OṂ–VAJRA-SATVA SAMAYAM ANUPĀLAYA – VAJRA-SATVA TVENA UPATIṢṬA – DṚḌHO ME BHAVA- SUTOṢYO ME BHAVA- ANURAKTO ME BHAVA- SUPOṢYO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTA ŚRĪYAṂ KURU HŪṂ_ HA HA HA HA HOḤ – BHAGAVAṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA, MĀ ME MUṂCA _VAJRĪ BHAVA_ MAHĀ-SAMAYA-SATVA_ ĀḤ.

Như vậy, bền chặt dùng Thân Khẩu Ý Kim Cương của tất cả Như Lai gia trì để quán thân của mình thành Đẳng Chính Giác.

 

_Tiếp, lại ở trước mặt tất cả Như Lai, dâng hiến thân của mình. Tụng Mật Ngữ này:

“Án, dạ tha, tát bà đát tha yết đa, đát tha hàm (Như tất cả Như Lai, nay con cũng lại như vậy)”

*)OṂ– YATHA SARVA TATHĀGATA STATHĀHAṂ

 

_Tiếp, lại dùng Tâm Chính Định theo bên trên đã nói, quán sát thân tâm của Tự Ngã, tất cả Tâm Đại Bồ Đề chân thật… là sắc loại do mọi loại công đức trang nghiêm sinh ra, nơi tạo lập của phương tiện khéo léo, ý vui cứu bạt tận khắp Thế Giới để làm trang nghiêm, vĩnh viễn xa lìa hết tất cả phân biệt.

Như bên trên, Quán xong liền tụng Mật Ngữ này:

“Án, đát tha yết đô hàm (Ta là Như Lai)”

*)OṂ– TATHĀGATA-UHAṂ

 

_Lại nữa, này Ta đã nhập vào Hạnh Vị của Phổ Hiền Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa, chứng được Vô Trụ Niết Bàn, thành tựu hiếm có, tự thân thắng giải chẳng thể nói bày. Đối với tất cả Như Lai, nay Ta kính lễ rồi bạch rằng:”Thế Tôn! Nguyện gia trì cho con, hiện chứng Đẳng Giác, nguyện làm bền chặt”

Làm cầu thỉnh này xong, liền tưởng tất cả Như Lai nhập vào trong Tát Đoả Kim Cương (Sattva-vajra) ở trái tim của mình, rồi tụng Mật Ngữ này:

“Án, tát bà đát tha yết đa, a tỳ tam bồ đề, niết lý trà (Kiên lao) bạt chiết la, để sắt tra (Tất cả Như Lai Chính Đẳng Bồ Đề Kim Cương Kiên Lao an ổn)”

*)OṂ – SARVA TATHĀGATA ABHISAṂBODHI DṚḌHA VAJRA TIṢṬA.

 

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ

_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_

Pages: 1 2 3 4