KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 

MỤC LỤC