PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại thành Ca Lợi Lý trong nước Xá Vệ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan: “Nay có Đà La Ni hay trừ tất cả sấm sét (lôi điện) bạo ác. Ông nên thọ trì Kinh Tùy Cầu Như Ý Bảo này. Kinh này đã được các đấng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác thời quá khứ tuyên nói, nay Ta cũng nói. Ở Thế Gian này hành Đại Bi Mẫn, lợi ích an vui cho tất cả Hữu Tình trong Nhân Gian và cõi Trời.

A Nan bạch rằng: “Đúng vậy, Thế Tôn! Con xin vui nguyện muốn nghe và xin thọ trì”

Đức Phật bảo A Nan: “Các ông nên biết, phương Đông có lôi điện tên là A Già (Agate), phương Nam có lôi điện tên là Thiết Đế Lỗ (Satadru), phương Tây có lôi điện tên là Bát-la Bà (Cyutaprabha), phương Bắc có lôi điện tên là Tảo Na Ma Nễ (Sutamaṇi)

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện biết danh hiệu với phương vị trú xứ của lôi điện này thì tất cả sấm sét chẳng làm cho người ấy sợ hãi

Nếu tại chỗ cư ngụ viết chép danh hiệu của lôi điển này, thọ trì cúng dường thì tất cả sấm sét chẳng thể gây thương hại

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Ủng Hộ Chân Ngôn Chương Cú này

“Đát nễ-dã tha: Nễ di nễ di, nễ di dựng đà lý, đát-lý lộ ca lộ cát nễ, du la bá ni nễ, la khất-xoa hàm. Tát lý-phộc vĩ nễ-dụng, bà duệ tỳ-dược, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: NIMI NIMI NIMINDRE TRAILOKA LOKANI ŚULAPĀṆINE RAKṢA RAKṢA MĀṂ _ SARVA VIDYUDBHAYEBHYAḤ SVĀHĀ

_Lúc đó Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Đại Chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đối với Chính Pháp này cũng nói Ủng Hộ Chân Ngôn Chương Cú

“Đát nễ-dã tha: Vĩ nẵng xá, bát-la đát-dã thế ca, bát-la đá-dã di đát-lý, du đệ, mục cật-đế, vĩ ma lệ, bát-la bà sa-ca lý , án noa lý, bán noa lý, thấp-vĩ đế, bán noa la, phôc tất nễ, ma đế, ca la, la ca bế la, tân nga la khất-sử, na địa mục, khấtsử, la khất-sử la khất-sử hàm. Tát lý-phộc ca la một-lý đế dụ bà duệ tỳ-dược, ma di bát xá-mãn đồ. Tát lý-phộc ca la một-lý đát-dã phộc, a lý-dã phộc lộ cát đế thấp-phộc la dế nhạ, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: VINĀŚA PRATYARṬHIKE PRATYA-MITRE ŚUDDHE MUKTE VIMALE PRABHĀSVARE AṆḌARI PAṆḌARI ŚVETE PĀṆḌARAVĀSINI MĀTI KARA , KAPILA PIṄGALA-KṢI DADHI-MUKHE KṢI, RAKṢA RAKṢA MĀṂ _ SARVA AKĀLA-MṚTYU-BHAYEBHYAḤ MĀ ME PAŚYAṂTU SARVA AKĀLA-MṚTYA VA _ ĀRYA AVALOKITEŚVARA TEJA SVĀHĀ

_Khi ấy Bí Mật Kim Cương Thủ Bồ Tát đi đến trước mặt Đức Phật, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con ở trong Chính Pháp này cũng nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú

“Đát nễ-dã tha: Mẫu nễ mẫu nễ, mẫu nễ ma đế mẫu nễ ma đế, tô ma đế, ma hạ ma đế, hạ hạ hạ hạ, ma đái lý-nẵng tất đế đế, bá bán, phộc nhật-la bá nị, hám, niết-lý trà, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: MUṆI MUṆI, MUṆI-MATI MUṆI-MATI , SUMATI MAHĀ-MATI, HĀ HĀ HĀ HĀ, MAITRA INAṢṬHITE PĀPAṂ VAJRAPĀṆI- RĀJA DṚḌHA SVĀHĀ

Thế Tôn! Đà La Ni này của con tên là Vô Năng Thắng Ủng Hộ Hữu Tình. Nếu có người viết chép, ghi nhớ thì hết thảy tất cả sự sợ hãi với sự chết yểu đều khiến cho giải thoát

_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Tác Ha Thế Giới Chủ (Chủ của Thế Giới Ta Bà) bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, nơi Chính Pháp này cũng nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú

“Đát nễ-dã tha: Tứ lệ, di lệ, tức lệ, sa-phộc hạ. Một-la hám-ma bố lý, ma hạ một-la hám-ma ni, một- la hám-ma nga lý-tỳ, bố sắt-ba thiết sa- đá lý, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: HILI MILI KILI SVĀHĀ _ BRAHMA-PURE, MAHĀ- BRAHMAṆI, BRAHMA-GARBHE PUṢPA SAṂSTHIRE SVĀHĀ

Thế Tôn! Đà La Ni này của con tên là Phạm Thiên Trượng ủng hộ tất cả Hữu

Tình xa lìa sự chết yểu, chẳng sinh sợ hãi cũng hay diệt trừ tất cả tội nghiệp

_Khi đó Đế Thích Thiên Chủ đến đứng trước mặt Đức Phật, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con ở Chính Pháp này cũng nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú

“Đát nễ-dã tha: một đà ma đán nị, ma nễ nễ, kiêu lý, hiến đà lý, tán noa lệ, ma đặng nghệ, bố cật-phộc tất, sa la, một-la đế, tứ nẵng mạt đà dụng đá la ni, mãn, đổ lệ nễ kế, tác ca-la phộc chỉ, xá phộc lý xá phộc lý, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: BUDDHAM-ADAṆḌE MAṆINE GAURI GANDHARI _ CAṆḌALI MATAṄGI PUKKASI SARA AMṚTE HĪNAMATYA UTTARANI MAṂ DHĀRAṆIKE CAKRA-VĀKE ŚAVARI ŚAVARI SVĀHĀ

Thế Tôn! Đà La Ni này của con tên là Kim Cương Tọa giải thoát tất cả sợ hãi, xa lìa tất cả sự chết yểu

_Khi ấy Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương đều đến trước mặt Đức Phật, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con đối với Chính Pháp này cũng nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú

“Đát nễ-dã tha: Bố sắt-bế, tô bố sắt-bế, độ ba, ba lý hạ lý, a lý-dã bát-la thiết tất-đế, phiến đế nễ lý-mục cật-đế , mộng nga lệ duệ tứ la noa-dã, nga lý tỳ đế, saphộc hạ”

*)TADYATHĀ: PUṢPE SUPUṢPE DHŪPA PARIHĀRE ĀRYA PRĀŚASIDDHE ŚĀNTI NIRMUKTE MAṂGALYE HIRAṆYA-GARBHE STUTE SĀDHA-VĪTI SVĀHĀ

Thế Tôn ! Chúng con, bốn Đại Thiên Vương tác nói Đà La Ni tên là Vô Bố, nơi sự sợ hãi hay ban cho sự không sợ, xa lìa sự chết yểu, tăng thêm thọ mệnh

_Lúc đó lại có vua Rồng của biển lớn, ấy là: Đại Ý Long Vương, Lôi Quang Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Điện Thiệt Long Vương, Bách Quang Long Vương đều đến nơi Đức Phật ngự, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có Đà La Ni tên là Như Ý Bảo ủng hộ Hữu Tình. Nếu có người viết chép, đọc tụng sẽ hay trừ tất cả sự sợ hãi về sấm sét, tất cả sự chết yểu, tất cả các độc, tất cả bệnh ác với tất cả Quỷ Thần chẳng tốt lành cũng đều chẳng được dịp thuận tiện hãm hại

Thế Tôn! Nếu trì Chân Ngôn này thì loài Rồng chúng con thảy đều thương xót chẳng sinh ý ganh ghét. Tại sao thế? Vì loài Rồng thú thường có Tâm ganh ghét. Nếu nghe Pháp này thì không có ganh ghét. Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: A nhạ lý, ma ma lý, a mật-lý đế, a cật-xoa duệ, a vĩ-dã duệ, bôn ni-dã, bát lý-dã duệ. Tát lý-phộc bá ba, bát-la xá ma nễ, sa-phộc hạ_ A lý-dã bôn noa táo bá chỉ duệ, sa-phộc ha_ Ấn nại-la xá nễ duệ, sa-phộc hạ. Di già xá nễ duệ, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: ACALE AMALE AMṚTE AKṢAYE ABHAYE PUṆYA PARYĀYE _ SARVA PĀPA PRAŚAMANE SVĀHĀ_ ĀRYA-PUṆYA ŚUBHAKIYE SVĀHĀ _ INDRĀŚANĪYE SVĀHĀ _ MEGHĀŚANĪYE SVĀHĀ

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Hộ Thế Tứ Thiên Vương với Đại Long Vương…. Nói Đà La Ni này thì khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Hay khiến cho nhiều người được thuốc Đại Ấn. Các ông hộ trì, lưu hành Chính Pháp”.

Đức Phật nói Kinh này xong thời tất cả Đại Chúng, Trời, Rồng, A Tu La, Kiền Đạt Bà …. đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 14/02/2013