Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi chín.

Thứ hai phần hai mươi tám Phẩm Ca ngợi các Đức phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Do Tu Đà Hoàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Tu Đà Hoàn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Tu Đà Hoàn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Tu Đà Hoàn cũng vô lượng. Do các Tu Đà Hoàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn cũng vô lượng. Do các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Duyên Giác vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Duyên Giác đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Duyên Giác cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Duyên Giác cũng vô lượng. Do các Duyên Giác vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Chính Biến Tri vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Bồ Tát Bồ Tát lớn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do các Bồ Tát Bồ Tát lớn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bậc Thanh Văn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Bậc Thanh Văn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Bậc Thanh Văn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Bậc Thanh Văn cũng vô lượng. Do các Bậc Thanh Văn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do duyên này cho nên Tôi làm nói như thế. Do các Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Sắc thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Bóng che Sắc thân hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Mắt vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Mắt hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Sắc thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Sắc thân hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mắt vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mắt hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Tai vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Tai hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mũi vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mũi hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Lưỡi vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Lưỡi hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Thân hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Ý vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Ý hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Cõi Đất vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Cõi Đất hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Khổ Chân lý bậc Thánh vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Ngu tối vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Ngu tối hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Rỗng bên trong vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Rỗng bên trong hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Chân Như vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Chân Như hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Nhiều Bố thí tới Niết Bàn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn nghĩ Tĩnh lặng vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do tám Giải thoát vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các tám Giải thoát hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn dừng ở nghĩ nhớ vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do môn Giải thoát Rỗng vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các môn Giải thoát Rỗng hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do năm Mắt vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do sáu Thần thông vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các năm Mắt hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do mười Lực của Phật vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các mười Lực của Phật hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp không quên mất vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do thường dừng ở tính vứt bỏ vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp không quên mất hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Tất cả Trí tuệ vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Tất cả Trí tuệ hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do tất cả môn Đà La Ni vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do tất cả môn Tam muội vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các tất cả môn Đà La Ni hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Tu Đà Hoàn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Tu Đà Hoàn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Duyên Giác vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Duyên Giác Bồ Đề vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Duyên Giác hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Chính Biến Tri vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do Bậc Thanh Văn vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Do Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên. Sở dĩ thế nào ? Do các Bậc Thanh Văn hoặc ở giữa hay ở bên cạnh, đều không thể được. Cho nên nói là vô biên. Do nó vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Kiêu Thi Ca ! Do duyên này cho nên Tôi làm nói như thế. Do các Sắc thân vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hỏi Thiện Hiện nói rằng : Đức Lớn ! Do vì duyên vô biên ra sao. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Trí của Tất cả Trí tuệ do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Cõi Pháp do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hỏi Thiện Hiện nói rằng : Đức Lớn ! Cõi Pháp do vì duyên vô biên ra sao. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Do Cõi Pháp vô biên. Do duyên cũng vô biên. Do vì duyên vô biên. Cõi Pháp cũng vô biên. Cõi Pháp do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Chân Như do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hỏi Thiện Hiện nói rằng : Đức Lớn ! Chân Như do vì duyên vô biên ra sao. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Do Chân Như vô biên. Do duyên cũng vô biên. Do vì duyên vô biên. Chân Như cũng vô biên. Chân Như do vì duyên vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Do chúng sinh Có tình vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hỏi Thiện Hiện nói rằng : Đức Lớn ! Do chúng sinh Có tình vô biên ra sao. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Với Ngài ý ra sao ? Do nói chúng sinh Có tình. Chúng sinh Có tình đó tăng lời nói Pháp ra sao ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Đức Lớn ! Do nói chúng sinh Có tình. Chúng sinh Có tình đó tăng lời nói Pháp sai. Chỉ là giả lập thành hút lấy tên khách, hút lấy tên không có việc, hút lấy tên không có duyên.

Thiện Hiện lại nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Với Ngài ý ra sao ? Ở trong Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Vì cũng hiện ra có chúng sinh Có tình thực sao ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Không phải vậy ! Đức Lớn !

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Ở trong Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Đã không hiện ra có chúng sinh Có tình thực. Cho nên nói vô biên. Do vì ở giữa, ở bên cạnh nó không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Với Ngài ý ra sao ? Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác dừng ở trải qua Kiếp như cát các sông Hằng, nói tên chữ các chúng sinh Có tình. Ở trong này nếu có chúng sinh Có tình, có sinh có mất phải không ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Không phải vậy ! Đức Lớn ! Cớ là sao ? Do vì bản tính của các chúng sinh Có tình Thanh tịnh.

Thiện Hiện bảo nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Do vì Duyên này cho nên Tôi làm nói như thế. Do chúng sinh Có tình vô biên. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô biên.

 

Thứ nhất phần hai mươi chín Phẩm Hút lấy phần đầu.

Khi đó trong hội Ngọc Hoàng Đế Thích và chúng Trời Cõi Tham muốn, Vua Trời Phạm và các Trời Cõi Sắc thân và Con gái Trời, Thần Tiên Y Xá Na. Cùng một lúc ba lần cao giọng ca vang nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Tôn Giả Thiện Hiện dựa vào Thần lực của Phật, Phật làm ra nơi dựa vào. Hay vì chúng ta, Thế gian người Trời. Phân biệt mở tỏ Pháp đúng vi diệu. Gọi là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu có Bồ Tát với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Có thể làm như nói, không rời xa nó. Chúng ta với người đó, kính thờ như Phật. Không có Pháp có thể được ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Gọi là ở trong này không có Sắc thân có thể được. Không có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có thể được. Không có nơi Mắt có thể được. Không có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có thể được. Không có nơi Sắc thân có thể được. Không có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có thể được. Không có cảnh giới Mắt có thể được. Không có Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có thể được. Không có cảnh giới Tai có thể được. Không có cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai có thể được. Không có cảnh giới Mũi có thể được. Không có cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi có thể được. Không có cảnh giới Lưỡi có thể được. Không có cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi có thể được. Không có cảnh giới Thân có thể được. Không có cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân có thể được. Không có cảnh giới Ý có thể được. Không có Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý có thể được.

Không có Cõi Đất có thể được. Không có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết có thể được. Không có Khổ Chân lý bậc Thánh có thể được. Không có Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh có thể được. Không có Ngu tối có thể được. Không có Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn có thể được. Không có Rỗng bên trong có thể được. Không có Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính có thể được. Không có Chân Như có thể được. Không có Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn có thể được. Không có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có thể được. Không có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có thể được. Không có bốn nghĩ Tĩnh lặng có thể được. Không có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân có thể được. Không có tám Giải thoát có thể được. Không có tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Không có bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được.

Không có bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Không có môn Giải thoát Rỗng có thể được. Không có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Không có năm Mắt có thể được. Không có sáu Thần thông có thể được. Không có mười Lực của Phật có thể được. Không có bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Không có Pháp không quên mất có thể được. Không có thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Không có Tất cả Trí tuệ có thể được. Không có Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Không có tất cả môn Đà La Ni có thể được. Không có tất cả môn Tam muội có thể được. Không có Tu Đà Hoàn có thể được. Không có Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Không có Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Không có Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Không có Duyên Giác có thể được. Không có Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Không có Chính Biến Tri có thể được. Không có Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Không có Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Không có Bậc Thanh Văn có thể được. Không có Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được.

Tuy không có các Pháp như thế có thể được. Mà có làm ra giáo lý Ba Bậc. Gọi là giáo lý Bậc Bình Đẳng, Bậc Duyên Giác, Bậc Thanh Văn.

Khi đó Phật bảo các vị Tiên Trời. Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tuy không có Sắc thân và các Pháp có thể được. Mà có làm ra giáo lý Ba Bậc.

Nếu có Bồ Tát với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Có thể làm như nói, không rời xa nó. Ngài, các Tiên Trời với Bồ Tát đó, cần phải kính thờ giống như Như Lai.

Các Ngài cần biết ! Tức thời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai, Như Lai có thể được. Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai, Như Lai có thể được. Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Rỗng bên trong sai, Như Lai có thể được. Rời Rỗng bên trong sai, Như Lai có thể được. Tức thời Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính sai, Như Lai có thể được. Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai, Như Lai có thể được. Tức thời Chân Như sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như sai, Như Lai có thể được.

Tức thời Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn sai, Như Lai có thể được. Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Khổ Chân lý bậc Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời Khổ Chân lý bậc Thánh sai, Như Lai có thể được. Tức thời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai, Như Lai có thể được. Tức thời bốn nghĩ Tĩnh lặng sai, Như Lai có thể được. Rời bốn nghĩ Tĩnh lặng sai, Như Lai có thể được. Tức thời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai, Như Lai có thể được. Rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai, Như Lai có thể được. Tức thời tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Rời tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Tức thời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được.

Tức thời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Tức thời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Tức thời môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Tức thời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Tức thời năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Rời năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Tức thời sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Rời sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Tức thời mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Rời mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Tức thời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được.

Tức thời Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Rời Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Tức thời thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Tức thời Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Rời Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Tức thời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Tức thời tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Tức thời tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Tức thời Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Tức thời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được.

Tức thời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Tức thời Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Tức thời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Tức thời Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Rời Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Tức thời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Tức thời Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Rời Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Tức thời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được.

Các vị Tiên Trời ! Các Ngài nên biết ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được làm Phương tiện. Với tất cả Pháp có thể siêng tu học. Gọi là học Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Học Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Học Rỗng bên trong. Học Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Học Chân Như. Học Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Học các Chân lý bậc Thánh. Học bốn nghĩ Tĩnh lặng. Học bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Học tám Giải thoát. Học tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Học bốn dừng ở nghĩ nhớ. Học bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Học môn Giải thoát Rỗng. Học môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Học năm Mắt. Học sáu Thần thông. Học mười Lực của Phật. Học bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Học Pháp không quên mất. Học thường dừng ở tính vứt bỏ. Học Tất cả Trí tuệ. Học Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Học tất cả môn Đà La Ni. Học tất cả môn Tam muội. Học Tu Đà Hoàn. Học Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Học Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Học Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm. Học Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm. Học Hướng A La Hán quả A La Hán. Học Duyên Giác. Học Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Học Bồ Tát Bồ Tát lớn. Học Chính Biến Tri. Học Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Học Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Học Bậc Thanh Văn. Học Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng.

Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Có thể tu hành ngay thẳng, thường không rời xa. Như vậy các Ngài với Bồ Tát đó, cần phải kính thờ giống như Như Lai.

Các Ngài nên biết ! Ta ở thời xa xưa, khi Nhiên Đăng Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác xuất hiện ở đời, với các hoa nơi đầu ngã tư thành phố. Thấy Phật Nhiên Đăng. Tung lên năm cành hoa. Xõa tóc trên vũng bùn. Nghe Pháp Bình Đẳng. Do dùng không đâu được làm Phương tiện. Liền được không rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không rời Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Không rời Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Không rời Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Không rời Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Không rời Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không rời Rỗng bên trong. Không rời Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không rời Chân Như. Không rời Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn.

Không rời các Chân lý bậc Thánh. Không rời bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không rời tám Giải thoát. Không rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không rời bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không rời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không rời môn Giải thoát Rỗng. Không rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không rời năm Mắt. Không rời sáu Thần thông. Không rời mười Lực của Phật. Không rời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không rời Pháp không quên mất. Không rời thường dừng ở tính vứt bỏ. Không rời Tất cả Trí tuệ. Không rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không rời tất cả môn Đà La Ni. Không rời tất cả môn Tam muội. Không rời vô lượng các Pháp Phật khác.

Thời Nhiên Đăng Phật liền ghi nhớ truyền cho Ta Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Gọi là làm nói như thế. Người nam thiện ! Ngài ở thời Tương lai qua với vô số Kiếp lớn. Ở trong Kiếp Hiền của Thế giới này. Đang được làm Phật. Tên hiệu Năng Tịch Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Thời các vị Tiên Trời báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất là hiếm có như thế. Giúp cho các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nhanh có thể hút lấy Trí của Tất cả Trí tuệ. Do dùng không đâu được làm Phương tiện. Gọi là do không lấy không bỏ với Sắc thân, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với nơi Mắt, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với nơi Sắc thân, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Mắt, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Tai, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, làm Phương tiện.

Do không lấy không bỏ với cảnh giới Mũi, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Lưỡi, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Thân, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với cảnh giới Ý, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Cõi Đất, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết, làm Phương tiện.

Do không lấy không bỏ với Khổ Chân lý bậc Thánh, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Ngu tối, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Rỗng bên trong, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Chân Như, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn, làm Phương tiện.

Do không lấy không bỏ với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với bốn nghĩ Tĩnh lặng, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với tám Giải thoát, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với bốn dừng ở nghĩ nhớ, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với môn Giải thoát Rỗng, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, làm Phương tiện.

Do không lấy không bỏ với năm Mắt, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với sáu Thần thông, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với mười Lực của Phật, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Pháp không quên mất, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với thường dừng ở tính vứt bỏ, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Tất cả Trí tuệ, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với tất cả môn Đà La Ni, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với tất cả môn Tam muội, làm Phương tiện.

Do không lấy không bỏ với Tu Đà Hoàn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Duyên Giác, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Bồ Tát Bồ Tát lớn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Chính Biến Tri, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Bậc Thanh Văn, làm Phương tiện. Do không lấy không bỏ với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng, làm Phương tiện.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi chín.