Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi tám.

Thứ mười phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Duyên Giác. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Không nên cầu rời tính Pháp Duyên Giác. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Duyên Giác. Hoặc tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Nếu rời tính Pháp Duyên Giác. Hoặc rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác.  Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Duyên Giác sai. Tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Rời tính Pháp Duyên Giác sai. Rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Duyên Giác sai. Tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Rời tính Pháp Duyên Giác sai. Rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Duyên Giác. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Không nên cầu rời tính Pháp Duyên Giác. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Chính Biến Tri. Không nên cầu rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời tính Pháp Chính Biến Tri. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc tính Pháp Chính Biến Tri. Nếu rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc rời tính Pháp Chính Biến Tri. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tính Pháp Chính Biến Tri sai. Rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời tính Pháp Chính Biến Tri sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tính Pháp Chính Biến Tri sai. Rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời tính Pháp Chính Biến Tri sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Chính Biến Tri. Không nên cầu rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời tính Pháp Chính Biến Tri.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nên cầu rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nên cầu rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bậc Thanh Văn. Không nên cầu với tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Không nên cầu rời tính Pháp Bậc Thanh Văn. Không nên cầu rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Bậc Thanh Văn. Hoặc tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Nếu rời tính Pháp Bậc Thanh Văn. Hoặc rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Bậc Thanh Văn sai. Tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Rời tính Pháp Bậc Thanh Văn sai. Rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Bậc Thanh Văn sai. Tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Rời tính Pháp Bậc Thanh Văn sai. Rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Bậc Thanh Văn. Không nên cầu với tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Không nên cầu rời tính Pháp Bậc Thanh Văn. Không nên cầu rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng.

 

Thứ nhất phần hai mươi tám Phẩm ca ngợi các Đức phần đầu.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Thiện Hiện nói rằng : Đức Lớn ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Là Nhiều tới Niết Bàn lớn. Là vô lượng Nhiều tới Niết Bàn. Là vô biên Nhiều tới Niết Bàn. Các Tu Đà Hoàn học ở trong nó. Được quả Tu Đà Hoàn. Các Tư Đà Hàm học ở trong nó. Được quả Tư Đà Hàm. Các A Na Hàm học ở trong nó. Được quả A Na Hàm. Các A La Hán học ở trong nó. Được quả A La Hán. Các Duyên Giác học ở trong nó.   Được Duyên Giác Bồ Đề. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn học ở trong nó. Có thể thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật. Chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Thiện Hiện bảo nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Là Nhiều tới Niết Bàn lớn. Là vô lượng Nhiều tới Niết Bàn. Là vô biên Nhiều tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Quá khứ hoặc Hiện tại hay là Tương lai. Các Tu Đà Hoàn học ở trong nó. Được quả Tu Đà Hoàn. Các Tư Đà Hàm học ở trong nó. Được quả Tư Đà Hàm. Các A Na Hàm học ở trong nó. Được quả A Na Hàm. Các A La Hán học ở trong nó. Được quả A La Hán. Các Duyên Giác học ở trong nó. Được Duyên Giác Bồ Đề. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn học ở trong nó. Có thể thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật. Chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Do Sắc thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Bóng che Sắc thân ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Mắt lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Mắt ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Sắc thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Sắc thân ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mắt lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mắt ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Tai lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Tai ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mũi lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn.  Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mũi ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Lưỡi lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Lưỡi ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Thân ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Ý lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Ý ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Cõi Đất lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Cõi Đất ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Khổ Chân lý bậc Thánh lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Khổ Chân lý bậc Thánh ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Ngu tối lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn.  Sở dĩ thế nào ? Do các Ngu tối ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Rỗng bên trong lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Rỗng bên trong ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Chân Như lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn lớn.  Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Chân Như ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Nhiều Bố thí tới Niết Bàn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn nghĩ Tĩnh lặng lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các bốn nghĩ Tĩnh lặng ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do tám Giải thoát lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các tám Giải thoát ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn dừng ở nghĩ nhớ lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn.  Sở dĩ thế nào ? Do các bốn dừng ở nghĩ nhớ ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do môn Giải thoát Rỗng lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các môn Giải thoát Rỗng ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do năm Mắt lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do sáu Thần thông lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các năm Mắt ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do mười Lực của Phật lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các mười Lực của Phật ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp không quên mất lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do thường dừng ở tính vứt bỏ lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp không quên mất ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Tất cả Trí tuệ lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Tất cả Trí tuệ ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do tất cả môn Đà La Ni lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do tất cả môn Tam muội lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các tất cả môn Đà La Ni ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Tu Đà Hoàn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Tu Đà Hoàn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Duyên Giác lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Duyên Giác ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Chính Biến Tri lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Bồ Tát Bồ Tát lớn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bậc Thanh Văn lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Do Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn. Sở dĩ thế nào ? Do các Bậc Thanh Văn ở phía trước, ở phía sau và ở giữa đều không thể được, cho nên nói là lớn. Do vì lớn đó. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng nói là lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do duyên này cho nên tôi làm nói  như thế. Do các Sắc thân lớn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lớn.

Kiêu Thi Ca ! Do Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Bóng che Sắc thân đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Bóng che Sắc thân cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Bóng che Sắc thân cũng vô lượng. Do các Bóng che Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Mắt đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các nơi Mắt cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các nơi Mắt cũng vô lượng. Do các nơi Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do nơi Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các nơi Sắc thân đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các nơi Sắc thân cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các nơi Sắc thân cũng vô lượng. Do các nơi Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mắt đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Mắt cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Mắt cũng vô lượng. Do các cảnh giới Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Tai vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Tai đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Tai cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Tai cũng vô lượng. Do các cảnh giới Tai vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Mũi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Mũi đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Mũi cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Mũi cũng vô lượng. Do các cảnh giới Mũi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Lưỡi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Lưỡi đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Lưỡi cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Lưỡi cũng vô lượng. Do các cảnh giới Lưỡi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Thân đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Thân cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Thân cũng vô lượng. Do các cảnh giới Thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do cảnh giới Ý vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các cảnh giới Ý đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các cảnh giới Ý cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các cảnh giới Ý cũng vô lượng. Do các cảnh giới Ý vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Cõi Đất vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Cõi Đất đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Cõi Đất cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Cõi Đất cũng vô lượng. Do các Cõi Đất vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Khổ Chân lý bậc Thánh vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Khổ Chân lý bậc Thánh đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Khổ Chân lý bậc Thánh cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Khổ Chân lý bậc Thánh cũng vô lượng. Do các Khổ Chân lý bậc Thánh vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Ngu tối vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Ngu tối đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Ngu tối cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Ngu tối cũng vô lượng. Do các Ngu tối vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Rỗng bên trong vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Rỗng bên trong đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Rỗng bên trong cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Rỗng bên trong cũng vô lượng. Do các Rỗng bên trong vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Chân Như vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Chân Như đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Chân Như cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Chân Như cũng vô lượng. Do các Chân Như vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Nhiều Bố thí tới Niết Bàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cũng vô lượng. Do các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn nghĩ Tĩnh lặng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các bốn nghĩ Tĩnh lặng đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các bốn nghĩ Tĩnh lặng cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các bốn nghĩ Tĩnh lặng cũng vô lượng. Do các bốn nghĩ Tĩnh lặng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do tám Giải thoát vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các tám Giải thoát đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các tám Giải thoát cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các tám Giải thoát cũng vô lượng. Do các tám Giải thoát vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn dừng ở nghĩ nhớ vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các bốn dừng ở nghĩ nhớ đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các bốn dừng ở nghĩ nhớ cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các bốn dừng ở nghĩ nhớ cũng vô lượng. Do các bốn dừng ở nghĩ nhớ vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do môn Giải thoát Rỗng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các môn Giải thoát Rỗng đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các môn Giải thoát Rỗng cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các môn Giải thoát Rỗng cũng vô lượng. Do các môn Giải thoát Rỗng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do năm Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do sáu Thần thông vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các năm Mắt đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các năm Mắt cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các năm Mắt cũng vô lượng. Do các năm Mắt vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do mười Lực của Phật vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các mười Lực của Phật đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các mười Lực của Phật cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các mười Lực của Phật cũng vô lượng. Do các mười Lực của Phật vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp không quên mất vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do thường dừng ở tính vứt bỏ vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các Pháp không quên mất đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Pháp không quên mất cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Pháp không quên mất cũng vô lượng. Do các Pháp không quên mất vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do Tất cả Trí tuệ vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các Tất cả Trí tuệ cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các Tất cả Trí tuệ cũng vô lượng. Do các Tất cả Trí tuệ vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Do tất cả môn Đà La Ni vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Do tất cả môn Tam muội vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng. Sở dĩ thế nào ? Do các tất cả môn Đà La Ni đo lường không thể được, cho nên nói là vô lượng.

Kiêu Thi Ca ! Ví như Khoảng không đo lường không thể được. Các tất cả môn Đà La Ni cũng như thế, đo lường không thể được.

Kiêu Thi Ca ! Do Khoảng không vô lượng. Các tất cả môn Đà La Ni cũng vô lượng. Do các tất cả môn Đà La Ni vô lượng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng vô lượng.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi tám.