Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi lăm.

Thứ lăm phần mười tám Phẩm Không đâu được.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Mắt Rỗng. Cảnh giới Mắt với cảnh giới Mắt không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mắt với Cõi Sắc thân không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Sắc thân Rỗng. Cõi Sắc thân với Cõi Sắc thân không đâu có, không thể được. Cõi Sắc thân với cảnh giới Mắt không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mắt, Cõi Sắc thân với cảnh biết của Mắt không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Mắt Rỗng. Cảnh biết của Mắt với cảnh biết của Mắt không đâu có, không thể được. Cảnh biết của Mắt với cảnh giới Mắt, Cõi Sắc không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mắt, Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt với chạm biết của Mắt không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Mắt Rỗng. Chạm biết của Mắt với chạm biết của Mắt không đâu có, không thể được. Chạm biết của Mắt với cảnh giới Mắt, Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mắt, Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt với cảnh giới Mắt, Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Tai Rỗng. Cảnh giới Tai với cảnh giới Tai không đâu có, không thể được. Cảnh giới Tai với cảnh giới Tiếng nói không đâu có, không thể được. Do tính cảnh giới Tiếng nói Rỗng. Cảnh giới Tiếng nói với cảnh giới Tiếng nói không đâu có, không thể được. Cảnh giới Tiếng nói với cảnh giới Tai không đâu có, không thể được. Cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói với cảnh biết của Tai không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Tai Rỗng. Cảnh biết của Tai với cảnh biết của Tai không đâu có, không thể được. Cảnh biết của Tai với cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói không đâu có, không thể được. Cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai với chạm biết của Tai không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Tai Rỗng. Chạm biết của Tai với chạm biết của Tai không đâu có, không thể được. Chạm biết của Tai với cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai không đâu có, không thể được. Cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai với cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Mũi Rỗng. Cảnh giới Mũi với cảnh giới Mũi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mũi với cảnh giới Hương không đâu có, không thể được. Do tính cảnh giới Hương Rỗng. Cảnh giới Hương với cảnh giới Hương không đâu có, không thể được. Cảnh giới Hương với cảnh giới Mũi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương với cảnh biết của Mũi không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Mũi Rỗng. Cảnh biết của Mũi với cảnh biết của Mũi không đâu có, không thể được. Cảnh biết của Mũi với cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi với và chạm biết của Mũi không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Mũi Rỗng. Chạm biết của Mũi với chạm biết của Mũi không đâu có, không thể được. Chạm biết của Mũi với cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi với cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Cảnh giới Lưỡi với cảnh giới Lưỡi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Lưỡi với cảnh giới mùi Vị không đâu có, không thể được.

Do tính cảnh giới mùi Vị Rỗng. Cảnh giới mùi Vị với cảnh giới mùi Vị không đâu có, không thể được. Cảnh giới mùi Vị với cảnh giới Lưỡi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị với cảnh biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Lưỡi Rỗng. Cảnh biết của Lưỡi với cảnh biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Cảnh biết của Lưỡi với cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị không đâu có, không thể được. Cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi chạm biết của Lưỡi với không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Lưỡi Rỗng. Chạm biết của Lưỡi với chạm biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Chạm biết của Lưỡi với cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi với cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Thân Rỗng. Cảnh giới Thân với cảnh giới Thân không đâu có, không thể được. Cảnh giới Thân với cảnh giới Xúc chạm không đâu có, không thể được. Do tính cảnh giới Xúc chạm Rỗng. Cảnh giới Xúc chạm với cảnh giới Xúc chạm không đâu có, không thể được. Cảnh giới Xúc chạm với cảnh giới Thân không đâu có, không thể được. Cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm với cảnh biết của Thân không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Thân Rỗng. Cảnh biết của Thân với cảnh biết của Thân không đâu có, không thể được. Cảnh biết của Thân với cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm không đâu có, không thể được. Cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân với chạm biết của Thân không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Thân Rỗng. Chạm biết của Thân với chạm biết của Thân không đâu có, không thể được. Chạm biết của Thân với cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân không đâu có, không thể được. Cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân với cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính cảnh giới Ý Rỗng. Cảnh giới Ý với cảnh giới Ý không đâu có, không thể được. Cảnh giới Ý với Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Pháp Rỗng. Cõi Pháp với Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Cõi Pháp với cảnh giới Ý không đâu có, không thể được. Cảnh giới Ý, Cõi Pháp với cảnh biết của Ý không đâu có, không thể được. Do tính cảnh biết của Ý Rỗng. Cảnh biết của Ý với cảnh biết của Ý không đâu có, không thể được.

Cảnh biết của Ý với cảnh giới Ý, Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Cảnh giới Ý, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý với chạm biết của Ý không đâu có, không thể được. Do tính chạm biết của Ý Rỗng. Chạm biết của Ý với chạm biết của Ý không đâu có, không thể được. Chạm biết của Ý với cảnh giới Ý, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý không đâu có, không thể được. Cảnh giới Ý, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý không đâu có, không thể được. Do tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý với các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý không đâu có, không thể được. Các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý với cảnh giới Ý, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng. Do tính Cõi Đất Rỗng. Cõi Đất với Cõi Đất không đâu có, không thể được. Cõi Đất với Cõi Nước không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Nước Rỗng. Cõi Nước với Cõi Nước không đâu có, không thể được. Cõi Nước với Cõi Đất không đâu có, không thể được. Cõi Đất, Nước với Cõi Lửa không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Lửa Rỗng. Cõi Lửa với Cõi Lửa không đâu có, không thể được. Cõi Lửa với Cõi Đất, Nước không đâu có, không thể được. Cõi Đất, Nước, Lửa với Cõi Gió không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Gió Rỗng. Cõi Gió với Cõi Gió không đâu có, không thể được. Cõi Gió với Cõi Đất, Nước, Lửa không đâu có, không thể được. Cõi Đất, Nước, Lửa, Gió với Cõi Rỗng không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Rỗng Rỗng. Cõi Rỗng với Cõi Rỗng không đâu có, không thể được. Cõi Rỗng với Cõi Đất, Nước, Lửa, Gió không đâu có, không thể được. Cõi Đất, Nước, Lửa, Gió, Rỗng với Cõi Biết không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Biết Rỗng. Cõi Biết với Cõi Biết không đâu có, không thể được. Cõi Biết với Cõi Đất, Nước, Lửa, Gió, Rỗng không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Khổ Chân lý bậc Thánh với Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Khổ Chân lý bậc Thánh với Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Do tính Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh với Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh với Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Khổ, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh với diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Do tính diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh với diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh với Khổ, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Khổ, Tập hợp khổ, diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh với Đạo diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Do tính Đạo diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Đạo diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh với Đạo diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được. Đạo diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh với Khổ, Tập hợp khổ, diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Ngu tối Rỗng. Ngu tối với Ngu tối không đâu có, không thể được. Ngu tối với Làm không đâu có, không thể được. Do tính Làm Rỗng. Làm với Làm không đâu có, không thể được. Làm với Ngu tối không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm với Biết không đâu có, không thể được. Do tính Biết Rỗng. Biết với Biết không đâu có, không thể được. Biết với Ngu tối, Làm không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết với Sắc thân giả không đâu có, không thể được. Do tính Sắc thân giả Rỗng. Sắc thân giả với Sắc thân giả không đâu có, không thể được. Sắc thân giả với Ngu tối, Làm, Biết không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả với sáu Nơi không đâu có, không thể được. Do tính sáu Nơi Rỗng. Sáu Nơi với sáu Nơi không đâu có, không thể được. Sáu Nơi với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi với Xúc chạm không đâu có, không thể được. Do tính Xúc chạm Rỗng. Xúc chạm với Xúc chạm không đâu có, không thể được. Xúc chạm với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm với Nhận không đâu có, không thể được. Do tính Nhận Rỗng. Nhận với Nhận không đâu có, không thể được. Nhận với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận với Yêu không đâu có, không thể được. Do tính Yêu Rỗng. Yêu với Yêu không đâu có, không thể được. Yêu với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu với Lấy không đâu có, không thể được. Do tính Lấy Rỗng. Lấy với Lấy không đâu có, không thể được. Lấy với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy với Có không đâu có, không thể được. Do tính Có Rỗng. Có với Có không đâu có, không thể được. Có với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có với Sinh không đâu có, không thể được. Do tính Sinh Rỗng. Sinh với Sinh không đâu có, không thể được. Sinh với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có không đâu có, không thể được. Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh với Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không đâu có, không thể được. Do tính Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn với Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không đâu có, không thể được. Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn với Ngu tối, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn với Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn với Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch tới Niết Bàn với Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn với Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, Yên nhịn tới Niết Bàn với Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn với Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến tới Niết Bàn với Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn với Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn không đâu có, không thể được

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Bốn nghĩ Tĩnh lặng với bốn nghĩ Tĩnh lặng không đâu có, không thể được. Bốn nghĩ Tĩnh lặng với bốn Vô lượng không đâu có, không thể được. Do tính bốn Vô lượng Rỗng. Bốn Vô lượng với bốn Vô lượng không đâu có, không thể được. Bốn Vô lượng với bốn nghĩ Tĩnh lặng không đâu có, không thể được. Bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng với bốn Định Không có Sắc thân không đâu có, không thể được. Do tính bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Bốn Định Không có Sắc thân với bốn Định Không có Sắc thân không đâu có, không thể được. Bốn Định Không có Sắc thân với bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính tám Giải thoát Rỗng. Tám Giải thoát với tám Giải thoát không đâu có, không thể được. Tám Giải thoát với tám nơi tốt không đâu có, không thể được. Do tính tám nơi tốt Rỗng. Tám nơi tốt với tám nơi tốt không đâu có, không thể được. Tám nơi tốt với tám Giải thoát không đâu có, không thể được. Tám Giải thoát, tám nơi tốt với chín Định tiếp theo không đâu có, không thể được. Do tính chín Định tiếp theo Rỗng. Chín Định tiếp theo với chín Định tiếp theo không đâu có, không thể được. Chín Định tiếp theo với tám Giải thoát, tám nơi tốt không đâu có, không thể được. Tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo với mười khắp nơi không đâu có, không thể được. Do tính mười khắp nơi Rỗng. Mười khắp nơi với mười khắp nơi không đâu có, không thể được. Mười khắp nơi với tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bốn dừng ở nghĩ nhớ với bốn dừng ở nghĩ nhớ không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ với bốn cắt đứt đúng không đâu có, không thể được. Do tính bốn cắt đứt đúng Rỗng. Bốn cắt đứt đúng với bốn cắt đứt đúng không đâu có, không thể được. Bốn cắt đứt đúng với bốn dừng ở nghĩ nhớ không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng với bốn Thần biến không đâu có, không thể được. Do tính bốn Thần biến Rỗng. Bốn Thần biến với bốn Thần biến không đâu có, không thể được. Bốn Thần biến với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến với năm Căn không đâu có, không thể được. Do tính năm Căn Rỗng. Năm Căn với năm Căn không đâu có, không thể được. Năm Căn với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực không đâu có, không thể được. Do tính năm Lực Rỗng. Năm Lực với năm Lực không đâu có, không thể được. Năm Lực với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực với bảy loại nhánh hiểu không đâu có, không thể được. Do tính bảy loại nhánh hiểu Rỗng. Bảy loại nhánh hiểu với bảy loại nhánh hiểu không đâu có, không thể được. Bảy loại nhánh hiểu với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực không đâu có, không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực, bảy loại nhánh hiểu với tám nhánh Đạo Thánh không đâu có, không thể được. Do tính tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Tám nhánh Đạo Thánh với tám nhánh Đạo Thánh không đâu có, không thể được. Tám nhánh Đạo Thánh với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn với năm Lực, bảy loại nhánh hiểu không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Môn Giải thoát Rỗng với môn Giải thoát Rỗng không đâu có, không thể được. Môn Giải thoát Rỗng với môn Giải thoát không có hình tướng không đâu có, không thể được. Do tính môn Giải thoát không có hình tướng Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng với môn Giải thoát không có hình tướng không đâu có, không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng với môn Giải thoát Rỗng không đâu có, không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, Rỗng với môn Giải thoát không có nguyện không đâu có, không thể được. Do tính môn Giải thoát không có nguyện Rỗng. Môn Giải thoát không có nguyện với môn Giải thoát không có nguyện không đâu có, không thể được. Môn Giải thoát không có nguyện với môn Giải thoát không có hình tướng, Rỗng không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính năm Mắt Rỗng. Năm Mắt với năm Mắt không đâu có, không thể được. Năm Mắt với sáu Thần thông không đâu có, không thể được. Do tính sáu Thần thông Rỗng. Sáu Thần thông với sáu Thần thông không đâu có, không thể được. Sáu Thần thông với năm Mắt không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính mười Lực của Phật Rỗng. Mười Lực của Phật với mười Lực của Phật không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật với bốn Không đâu sợ không đâu có, không thể được. Do tính bốn Không đâu sợ Rỗng. Bốn Không đâu sợ với bốn Không đâu sợ không đâu có, không thể được. Bốn Không đâu sợ với mười Lực của Phật không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ với bốn Hiểu không trở ngại không đâu có, không thể được. Do tính bốn Hiểu không trở ngại Rỗng. Bốn Hiểu không trở ngại với bốn Hiểu không trở ngại không đâu có, không thể được. Bốn Hiểu không trở ngại với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại với Từ lớn nhất không đâu có, không thể được. Do tính Từ lớn nhất Rỗng. Từ lớn nhất với Từ lớn nhất không đâu có, không thể được. Từ lớn nhất với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất với Bi lớn nhất không đâu có, không thể được. Do tính Bi lớn nhất Rỗng. Bi lớn nhất với Bi lớn nhất không đâu có, không thể được. Bi lớn nhất với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất với Vui lớn nhất không đâu có, không thể được. Do tính Vui lớn nhất Rỗng. Vui lớn nhất với Vui lớn nhất không đâu có, không thể được. Vui lớn nhất với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất với Bố thí lớn nhất không đâu có, không thể được. Do tính Bố thí lớn nhất Rỗng. Bố thí lớn nhất với Bố thí lớn nhất không đâu có, không thể được. Bố thí lớn nhất với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất không đâu có, không thể được. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất với mười tám không cùng Pháp Phật không đâu có, không thể được. Do tính mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Mười tám không cùng Pháp Phật với mười tám không cùng Pháp Phật không đâu có, không thể được. Mười tám không cùng Pháp Phật với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Tất cả Trí tuệ với Tất cả Trí tuệ không đâu có, không thể được. Tất cả Trí tuệ với Trí tuệ của hình tướng Đạo không đâu có, không thể được. Do tính Trí tuệ của hình tướng Đạo Rỗng. Trí tuệ của hình tướng Đạo với Trí tuệ của hình tướng Đạo không đâu có, không thể được. Trí tuệ của hình tướng Đạo với Tất cả Trí tuệ không đâu có, không thể được. Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo với Trí tuệ của tất cả hình tướng không đâu có, không thể được. Do tính Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Trí tuệ của tất cả hình tướng với Trí tuệ của tất cả hình tướng không đâu có, không thể được. Trí tuệ của tất cả hình tướng với Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Pháp không quên mất Rỗng. Pháp không quên mất với Pháp không quên mất không đâu có, không thể được. Pháp không quên mất với thường dừng ở tính vứt bỏ không đâu có, không thể được. Do tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Thường dừng ở tính vứt bỏ với thường dừng ở tính vứt bỏ không đâu có, không thể được. Thường dừng ở tính vứt bỏ với Pháp không quên mất không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Tất cả môn Đà La Ni với tất cả môn Đà La Ni không đâu có, không thể được. Tất cả môn Đà La Ni với tất cả môn Tam muội không đâu có, không thể được. Do tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Tất cả môn Tam muội với tất cả môn Tam muội không đâu có, không thể được. Tất cả môn Tam muội với tất cả môn Đà La Ni không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Rỗng bên trong Rỗng. Rỗng bên trong với Rỗng bên trong không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong với Rỗng bên ngoài không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng bên ngoài Rỗng. Rỗng bên ngoài với Rỗng bên ngoài không đâu có, không thể được. Rỗng bên ngoài với Rỗng bên trong không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài với Rỗng bên trong ngoài không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng bên trong ngoài Rỗng. Rỗng bên trong ngoài với Rỗng bên trong ngoài không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong ngoài với Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài với Rỗng của trống rỗng không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của trống rỗng Rỗng. Rỗng của trống rỗng với Rỗng của trống rỗng không đâu có, không thể được. Rỗng của trống rỗng với Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của trống rỗng với Rỗng lớn nhất không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng lớn nhất Rỗng. Rỗng lớn nhất với Rỗng lớn nhất không đâu có, không thể được. Rỗng lớn nhất với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của trống rỗng không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng lớn nhất với Rỗng của nghĩa tốt không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của nghĩa tốt Rỗng. Rỗng của nghĩa tốt với Rỗng của nghĩa tốt không đâu có, không thể được. Rỗng của nghĩa tốt với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng lớn nhất không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của nghĩa tốt với Rỗng của Có làm không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của Có làm Rỗng. Rỗng của Có làm với Rỗng của Có làm không đâu có, không thể được. Rỗng của Có làm với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của nghĩa tốt không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Có làm với Rỗng của Không có làm không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của Không có làm Rỗng. Rỗng của Không có làm với Rỗng của Không có làm không đâu có, không thể được. Rỗng của Không có làm với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Có làm không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Không có làm với Rỗng của thành quả không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của thành quả Rỗng. Rỗng của thành quả với Rỗng của thành quả không đâu có, không thể được. Rỗng của thành quả với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Không có làm không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của thành quả với Rỗng của không giới hạn không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của không giới hạn Rỗng. Rỗng của không giới hạn với Rỗng của không giới hạn không đâu có, không thể được. Rỗng của không giới hạn với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của thành quả không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không giới hạn với Rỗng của tan rời không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của tan rời Rỗng. Rỗng của tan rời với Rỗng của tan rời không đâu có, không thể được. Rỗng của tan rời với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không giới hạn không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tan rời với Rỗng của không biến đổi không đâu có, không thể được.

Do tính Rỗng của không biến đổi Rỗng. Rỗng của không biến đổi với Rỗng của không biến đổi không đâu có, không thể được. Rỗng của không biến đổi với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tan rời không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không biến đổi với Rỗng của bản tính không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của bản tính Rỗng. Rỗng của bản tính với Rỗng của bản tính không đâu có, không thể được. Rỗng của bản tính với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không biến đổi không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của bản tính với Rỗng của tự tướng không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của tự tướng Rỗng. Rỗng của tự tướng với Rỗng của tự tướng không đâu có, không thể được. Rỗng của tự tướng với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của bản tính không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tự tướng với Rỗng của cùng hình tướng không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của cùng hình tướng Rỗng. Rỗng của cùng hình tướng với Rỗng của cùng hình tướng không đâu có, không thể được. Rỗng của cùng hình tướng với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tự tướng không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của cùng hình tướng với Rỗng của tất cả Pháp không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của tất cả Pháp Rỗng. Rỗng của tất cả Pháp với Rỗng của tất cả Pháp không đâu có, không thể được. Rỗng của tất cả Pháp với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của cùng hình tướng không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tất cả Pháp với Rỗng của không thể được không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của không thể được Rỗng. Rỗng của không thể được với Rỗng của không thể được không đâu có, không thể được. Rỗng của không thể được với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tất cả Pháp không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không thể được với Rỗng của không tính không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của không tính Rỗng. Rỗng của không tính với Rỗng của không tính không đâu có, không thể được. Rỗng của không tính với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không thể được không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không tính với Rỗng của Tự tính không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của Tự tính Rỗng. Rỗng của Tự tính với Rỗng của Tự tính không đâu có, không thể được. Rỗng của Tự tính với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của không tính không đâu có, không thể được. Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Tự tính với Rỗng của tự tính không có tính không đâu có, không thể được. Do tính Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Rỗng của tự tính không có tính với Rỗng của tự tính không có tính không đâu có, không thể được. Rỗng của tự tính không có tính với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của Tự tính không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Chân Như Rỗng. Chân Như với Chân Như không đâu có, không thể được. Chân Như với Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Pháp Rỗng. Cõi Pháp với Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Cõi Pháp với Chân Như không đâu có, không thể được. Chân Như, Cõi Pháp với tính Pháp không đâu có, không thể được. Do tính tính Pháp Rỗng. Tính Pháp với tính Pháp không đâu có, không thể được. Tính Pháp với Chân Như, Cõi Pháp không đâu có, không thể được. Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp với tính không ảo vọng không đâu có, không thể được. Do tính tính không ảo vọng Rỗng. Tính không ảo vọng với tính không ảo vọng không đâu có, không thể được. Tính không ảo vọng với Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí tính không ảo vọng với tính không biến đổi không đâu có, không thể được. Do tính tính không biến đổi Rỗng. Tính không biến đổi với tính không biến đổi không đâu có, không thể được. Tính không biến đổi với Chân Như thậm chí tính không ảo vọng không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí tính không biến đổi với cõi không nghĩ bàn không đâu có, không thể được. Do tính cõi không nghĩ bàn Rỗng. Cõi không nghĩ bàn với Cõi không nghĩ bàn không đâu có, không thể được. Cõi không nghĩ bàn với Chân Như thậm chí tính không biến đổi không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi không nghĩ bàn với Cõi khoảng không không đâu có, không thể được. Do tính Cõi khoảng không Rỗng. Cõi khoảng không với Cõi khoảng không không đâu có, không thể được. Cõi khoảng không với Chân Như thậm chí Cõi không nghĩ bàn không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi khoảng không với Cõi cắt đứt không đâu có, không thể được. Do tính Cõi cắt đứt Rỗng. Cõi cắt đứt với Cõi cắt đứt không đâu có, không thể được. Cõi cắt đứt với Chân Như thậm chí Cõi khoảng không không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi cắt đứt với Cõi ly rời không đâu có, không thể được. Do tính Cõi ly rời Rỗng. Cõi ly rời với Cõi ly rời không đâu có, không thể được. Cõi ly rời với Chân Như thậm chí Cõi cắt đứt không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi ly rời với Cõi diệt mất không đâu có, không thể được. Do tính Cõi diệt mất Rỗng. Cõi diệt mất với Cõi diệt mất không đâu có, không thể được. Cõi diệt mất với Chân Như thậm chí Cõi ly rời không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi diệt mất với tính Bình đẳng không đâu có, không thể được. Do tính tính Bình đẳng Rỗng. Tính Bình đẳng với tính Bình đẳng không đâu có, không thể được. Tính Bình đẳng với Chân Như thậm chí Cõi diệt mất không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí tính Bình đẳng với tính rời sinh không đâu có, không thể được. Do tính tính rời sinh Rỗng. Tính rời sinh với tính rời sinh không đâu có, không thể được. Tính rời sinh với Chân Như thậm chí tính Bình đẳng không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí tính rời sinh với yên định Pháp không đâu có, không thể được. Do tính yên định Pháp Rỗng. Yên định Pháp với yên định Pháp không đâu có, không thể được. Yên định Pháp với Chân Như thậm chí tính rời sinh không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí yên định Pháp với dừng ở Pháp không đâu có, không thể được. Do tính dừng ở Pháp Rỗng. Dừng ở Pháp với dừng ở Pháp không đâu có, không thể được. Dừng ở Pháp với Chân Như thậm chí yên định Pháp không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí dừng ở Pháp với Cõi không có tính không đâu có, không thể được. Do tính Cõi không có tính Rỗng. Cõi không có tính với Cõi không có tính không đâu có, không thể được. Cõi không có tính với Chân Như thậm chí dừng ở Pháp không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi không có tính với Cõi không có hình tướng không đâu có, không thể được. Do tính Cõi không có hình tướng Rỗng. Cõi không có hình tướng với Cõi không có hình tướng không đâu có, không thể được. Cõi không có hình tướng với Chân Như thậm chí Cõi không có tính không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi không có hình tướng với Cõi không làm ra không đâu có, không thể được. Do tính Cõi không làm ra Rỗng. Cõi không làm ra với Cõi không làm ra không đâu có, không thể được. Cõi không làm ra với Chân Như thậm chí Cõi không có hình tướng không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi không làm ra với Cõi không có làm không đâu có, không thể được. Do tính Cõi không có làm Rỗng. Cõi không có làm với Cõi không có làm không đâu có, không thể được. Cõi không có làm với Chân Như thậm chí Cõi không làm ra không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi không có làm với Cõi yên ổn không đâu có, không thể được. Do tính Cõi yên ổn Rỗng. Cõi yên ổn với Cõi yên ổn không đâu có, không thể được. Cõi yên ổn với Chân Như thậm chí Cõi không có làm không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi yên ổn với Cõi Tĩnh lặng không đâu có, không thể được. Do tính Cõi Tĩnh lặng Rỗng. Cõi Tĩnh lặng với Cõi Tĩnh lặng không đâu có, không thể được. Cõi Tĩnh lặng với Chân Như thậm chí Cõi yên ổn không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí Cõi Tĩnh lặng với vốn không có không đâu có, không thể được. Do tính vốn không có Rỗng. Vốn không có với vốn không có không đâu có, không thể được. Vốn không có với Chân Như thậm chí Cõi Tĩnh lặng không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí vốn không có với thực tế không đâu có, không thể được. Do tính thực tế Rỗng. Thực tế với thực tế không đâu có, không thể được. Thực tế với Chân Như thậm chí vốn không có không đâu có, không thể được. Chân Như thậm chí thực tế với cuối cùng Niết Bàn không đâu có, không thể được. Do tính cuối cùng Niết Bàn Rỗng. Cuối cùng Niết Bàn với cuối cùng Niết Bàn không đâu có, không thể được. Cuối cùng Niết Bàn với Chân Như thậm chí thực tế không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Pháp bậc Vui Nhất Rỗng. Pháp bậc Vui Nhất với Pháp bậc Vui Nhất không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất với Pháp bậc Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Rời Bẩn Rỗng. Pháp bậc Rời Bẩn với Pháp bậc Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Pháp bậc Rời Bẩn với Pháp bậc Vui Nhất không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, Pháp bậc Rời Bẩn với Pháp bậc Phát Sáng không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Phát Sáng Rỗng. Pháp bậc Phát Sáng với Pháp bậc Phát Sáng không đâu có, không thể được. Pháp bậc Phát Sáng với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng với Pháp bậc Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Tuệ Sáng Rỗng. Pháp bậc Tuệ Sáng với Pháp bậc Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Pháp bậc Tuệ Sáng với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng với Pháp bậc Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Khó Được Nhất Rỗng. Pháp bậc Khó Được Nhất với Pháp bậc Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Pháp bậc Khó Được Nhất với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất với Pháp bậc Hiện Ra không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Hiện Ra Rỗng. Pháp bậc Hiện Ra với Pháp bậc Hiện Ra không đâu có, không thể được. Pháp bậc Hiện Ra với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra với Pháp bậc Đi Xa không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Đi Xa Rỗng. Pháp bậc Đi Xa với Pháp bậc Đi Xa không đâu có, không thể được. Pháp bậc Đi Xa với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra với Pháp bậc Không Động không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Không Động Rỗng. Pháp bậc Không Động với Pháp bậc Không Động không đâu có, không thể được. Pháp bậc Không Động với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra, bậc Đi Xa không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra, bậc Đi Xa, bậc Không Động với Pháp bậc Tuệ Thiện không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Tuệ Thiện Rỗng. Pháp bậc Tuệ Thiện với Pháp bậc Tuệ Thiện không đâu có, không thể được. Pháp bậc Tuệ Thiện với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra, bậc Đi Xa, bậc Không Động không đâu có, không thể được. Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra, bậc Đi Xa, bậc Không Động, bậc Tuệ Thiện với Pháp bậc Mây Pháp không đâu có, không thể được. Do tính Pháp bậc Mây Pháp Rỗng. Pháp bậc Mây Pháp với Pháp bậc Mây Pháp không đâu có, không thể được. Pháp bậc Mây Pháp với Pháp bậc Vui Nhất, bậc Rời Bẩn, bậc Phát Sáng, bậc Tuệ Sáng, bậc Khó Được Nhất, bậc Hiện Ra, bậc Đi Xa, bậc Không Động, bậc Tuệ Thiện không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Bậc Vui Nhất Rỗng. Bậc Vui Nhất với Bậc Vui Nhất không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất với Bậc Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Rời Bẩn Rỗng. Bậc Rời Bẩn với Bậc Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Bậc Rời Bẩn với Bậc Vui Nhất không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn với Bậc Phát Sáng không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Phát Sáng Rỗng. Bậc Phát Sáng với Bậc Phát Sáng không đâu có, không thể được. Bậc Phát Sáng với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng với Bậc Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Tuệ Sáng Rỗng. Bậc Tuệ Sáng với Bậc Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Bậc Tuệ Sáng với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng với Bậc Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Khó Được Nhất Rỗng. Bậc Khó Được Nhất với Bậc Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Bậc Khó Được Nhất với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất với Bậc Hiện Ra không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Hiện Ra Rỗng. Bậc Hiện Ra với Bậc Hiện Ra không đâu có, không thể được. Bậc Hiện Ra với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra với Bậc Đi Xa không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Đi Xa Rỗng. Bậc Đi Xa với Bậc Đi Xa không đâu có, không thể được. Bậc Đi Xa với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa với Bậc Không Động không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Không Động Rỗng. Bậc Không Động với Bậc Không Động không đâu có, không thể được. Bậc Không Động với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa, Không Động với Bậc Tuệ Thiện không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Tuệ Thiện Rỗng. Bậc Tuệ Thiện với Bậc Tuệ Thiện không đâu có, không thể được. Bậc Tuệ Thiện với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa, Không Động không đâu có, không thể được. Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa, Không Động, Tuệ Thiện với Bậc Mây Pháp không đâu có, không thể được. Do tính Bậc Mây Pháp Rỗng. Bậc Mây Pháp với Bậc Mây Pháp không đâu có, không thể được. Bậc Mây Pháp với Bậc Vui Nhất, Rời Bẩn, Phát Sáng, Tuệ Sáng, Khó Được Nhất, Hiện Ra, Đi Xa, Không Động, Tuệ Thiện không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi lăm.