Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ hai mươi sáu.

Thứ mười sáu phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu chạm biết của Mắt. Hoặc chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm chạm biết của Mắt và nói thêm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.  Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi chạm biết của Mắt. Hoặc bình thường, Biến đổi chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi chạm biết của Mắt và nói thêm bình thường, Biến đổi chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ chạm biết của Mắt. Hoặc sướng, khổ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ chạm biết của Mắt và nói thêm sướng, khổ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân chạm biết của Mắt. Hoặc được bản thân, không được bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân chạm biết của Mắt và nói thêm được bản thân, không được bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch chạm biết của Mắt. Hoặc sạch, không sạch chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch chạm biết của Mắt và nói thêm sạch, không sạch chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.  Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng chạm biết của Mắt. Hoặc Rỗng, không Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng chạm biết của Mắt và nói thêm Rỗng, không Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng chạm biết của Mắt. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng chạm biết của Mắt và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện chạm biết của Mắt. Hoặc có nguyện, không có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện chạm biết của Mắt và nói thêm có nguyện, không có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng chạm biết của Mắt. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng chạm biết của Mắt và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa chạm biết của Mắt. Hoặc rời xa, không rời xa chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa chạm biết của Mắt và nói thêm rời xa, không rời xa chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.  Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm chạm biết của Mắt. Hoặc Có làm, Không có làm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm chạm biết của Mắt và nói thêm Có làm, Không có làm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn chạm biết của Mắt. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn chạm biết của Mắt và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất chạm biết của Mắt. Hoặc sinh, mất chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất chạm biết của Mắt và nói thêm sinh, mất chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai chạm biết của Mắt. Hoặc thiện, thiện sai chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai chạm biết của Mắt và nói thêm thiện, thiện sai chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.  Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội chạm biết của Mắt. Hoặc có tội, không có tội chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội chạm biết của Mắt và nói thêm có tội, không có tội chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não chạm biết của Mắt. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não chạm biết của Mắt và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian chạm biết của Mắt. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian chạm biết của Mắt và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh chạm biết của Mắt. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh chạm biết của Mắt và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn chạm biết của Mắt. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai.

Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn chạm biết của Mắt và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên chạm biết của Mắt. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên chạm biết của Mắt và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được chạm biết của Mắt. Hoặc có thể được, không thể được chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được chạm biết của Mắt và nói thêm có thể được, không thể được chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc bình thường, Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm bình thường, Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.  Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc sướng, khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm sướng, khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc được bản thân, không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm được bản thân, không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc sạch, không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm sạch, không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc Rỗng, không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm Rỗng, không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc có nguyện, không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm có nguyện, không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc rời xa, không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm rời xa, không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc Có làm, Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm Có làm, Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc sinh, mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm sinh, mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc thiện, thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm thiện, thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc có tội, không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm có tội, không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc có thể được, không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt và nói thêm có thể được, không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Cõi Đất. Hoặc Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Cõi Đất và nói thêm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi Cõi Đất. Hoặc bình thường, Biến đổi Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Cõi Đất và nói thêm bình thường, Biến đổi Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ Cõi Đất. Hoặc sướng, khổ Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Cõi Đất và nói thêm sướng, khổ Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân Cõi Đất. Hoặc được bản thân, không được bản thân Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Cõi Đất và nói thêm được bản thân, không được bản thân Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ hai mươi sáu.