Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi lăm.

Thứ bốn mươi ba phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nói tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nói năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nói Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Nói tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Nói tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Bố thí đó. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Bố thí. Đó là thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Bố thí.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Đang nhanh dừng ở Bậc một Vui Nhất, Bậc hai Rời Bẩn, Bậc ba Phát Sáng, Bậc bốn Tuệ Sáng, Bậc năm Khó Được Nhất, Bậc sáu Hiện Ra, Bậc bảy Đi Xa, Bậc tám Không Động, Bậc chín Tuệ Thiện, Bậc mười Mây Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Đó là nói tương tự Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Trí tuệ thậm chí Bố thí tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Nhanh vượt qua Bậc Thanh Văn và Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là nói giảng tương tự Nhiều Trí tuệ thậm chí Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Hoặc nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Tới ! Người nam thiện ! Ta đang dạy Ngài tu học Nhiều Trí tuệ thậm chí Bố thí tới Niết Bàn. Nếu dựa vào dạy của ta mà tu học nó. Nhanh nhập vào tính đúng rời sinh của Bồ Tát. Đã nhập vào tính đúng rời sinh của Bồ Tát. Liền được Pháp nhẫn Không sinh của Bồ Tát. Đã được Pháp nhẫn Không sinh của Bồ Tát. Liền được Thần thông Không lui của Bồ Tát. Đã được Thần thông Không lui của Bồ Tát. Hay lần lượt tới tất cả Đất Phật mười phương. Từ một Nước Phật tới một Nước Phật, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Do việc này rất nhanh chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, cùng với phân biệt tưởng nhớ. Dạy người khác học Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là nói giảng tương tự Nhiều Trí tuệ thậm chí Bố thí tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện nói dừng ở tính loài Bồ Tát, nói rằng : Nếu hay lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Quyết định đang được vô lượng vô số vô biên công Đức.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, làm nói như thế. Đó là nói tương tự Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện nói dừng ở tính loài Bồ Tát, nói rằng : Ngài với tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác Quá khứ, Tương lai, Hiện tại. Từ ban đầu phát tâm thậm chí chứng được toàn bộ Căn thiện của Niết Bàn Không thừa. Đều muốn vui theo, tập hợp tất cả. Vì các chúng sinh Có tình hồi hướng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó dùng Có hình tướng làm Phương tiện, Có nơi được làm Phương tiện, làm nói như thế. Đó là nói tương tự Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi lăm.