KINH NHẤT TỰ CHÚ VƯƠNG

TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CHÚ TẠNG

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự trên cõi Trời Tịnh Cư, ngồi Kiết Già ở trong Thiên Chúng, chính niệm quán khắp Đại Chúng rồi bảo rằng: “Thiên Tử các ông nên chí tâm lắng nghe Hạnh vi diệu của Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử. Ấy là Đàn Trường, Thần Chú, Tác Pháp…nơi tu trị bệnh, hộ thân, Tâm của Chú tối thượng bí mật bậc nhất mà tất cả Như Lai đều cùng nói và xưng tán khen ngợi là Đại Chú Vương. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay tụng Chú này, tức là thọ trì tất cả Thần Chú.

_Thiên Chúng các ông! Đại Chú Vương này không ai có thể làm trái ngược, lại còn sai khiến Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ma Ha Tát. Chú này cũng hay tùy Tâm tự tại dẫn nhiếp tương lai, sai khiến hiện tiền để làm mọi việc, huống chi các Bồ Tát khác. Hết thảy Thần Chú của Thế Gian và Xuất Thế Gian, tất cả chướng ngại thảy đều trừ khiển, có đại dũng mãnh, có đại uy lực, thần nghiệm bậc nhất

Trong các Chú dâng lên Tôn trong một chữ. Một chữ này đều hay thành tựu tất cả sự nghiệp , đều hay viên mãn hết thảy Pháp lành , thường đứng bên trên tất cả Chú Thuật của Thế Gian và Xuất Thế Gian chẳng thể hủy hoại, là Tâm của tất cả Phật, đều hay mãn túc hết thảy nguyện cầu

_Thiên Chúng các ông thảy đều một lòng lắng nghe Thần Chú tối thượng có đủ đại uy lực chẳng thể nghĩ bàn này”.

Liền nói Chú là:

Án, sất lạc hứ diệm

(Đây có bốn chữ hợp thành một chữ, thế nên hai thể Phạn Hán cùng tồn tại)

OṂ_ ŚRHYIṂ

_Thiên Chúng các ông! Đây là Thắng Nhất Tự Chú Vương trong tất cả bí mật, tất cả hữu tình không dám trái nghịch, tất cả Quỷ Thần chẳng dám thân cận, tất cả chư Phật làm việc tốt lành, trong tất cả các Chú rất hay thành lập, tùy theo ý tạo làm, làm Đại Tôn Thắng trong tất cả Thế Gian. Đối với người cầu tiền hay khiến cho giàu có, trong các giận dữ khiến cho từ thiện. Đối với các Hàm Thức thương xót làm Tính, kẻ có oán nghịch thảy đều thuận theo

Thiết yếu mà nói, phàm có tạo làm thảy đều thành tựu. Giả sử chẳng làm Pháp, vào Đàn Trường… chỉ thẳng điều đó tụng trì, tay tiếp chạm điều ấy thời liền được tùy ý.

Lúc chú vào áo mặc thời người đều yêu thích, người nhìn thấy đều vui vẻ

Nếu chú vào Xỉ Mộc (tăm xỉa răng), lúc dùng xỉa răng thời bệnh đau răng liền khỏi.

Nếu lúc bị đau mắt thời lấy Tiên Đà Bà Diêm (muối lâu năm) nghiền làm bột rồi chú vào bảy biến, lấy chút ít để trong mắt thì bệnh đau nhức ấy liền ngưng.

Nếu người bị đau tai. Lấy đống phân của voi ngựa trên mặt đất, nấm và dầu Cự Đằng (ép bụi cây rau diếp thành dầu) , muối lâu năm…. mỗi thứ lấy một ít rồi chú vào bảy biến, để chung một chỗ rồi nghiền vụn ra, vắt lấy nước cốt ấm. Xong nhỏ vào trong lỗ tai thì bệnh đau nhức ấy liền ngưng.

Nếu có người nữ, lúc sinh sản thì bị thai quấy động kết đau nhức trong bụng, chẳng thể ra mau. Lấy rễ A Tra Lưu Sái hoặc rễ Ngưu Tất bỏ vào nước không có trùng rồi giã mài khiến cho nát vụn. Xong chú vào bảy biến rồi xoa bôi ngay dưới rốn, liền sinh dễ dàng

Nếu người bị bắn mà đầu nhọn của mũi tên cắm vào thân chẳng thể lấy ra. Có thể lấy bơ , chú vào 108 biến rồi khiến người ấy uống vào thì mũi nhọn đó liền xuất ra.

Nếu bị trúng thực cách đêm chẳng tiêu, kết đau nhức trong bụng, trên thổ dưới tả, rối loạn sợ chết. Có thể lấy muối đen, hoặc muối lâu năm, hoặc các loại muối tạp rồi chú vào bảy biến, nghiền vụn ra bỏ vào nước ấn ,khiến uống vào liền khỏi.

Hoặc lại bị kiết lỵ chẳng thể dứt. Lấy rễ cây Quất Dữu (cây quýt nhỏ) với rễ cây

Minh Tra rồi mài đâm giã thật nhỏ , hòa với nước. Xong uống vào liền khỏi Nếu Thạch Nữ kia không có cách sinh sản, lại muốn cầu con. Nên lấy rễ cây A Thuyết Kiện Đà, dùng bơ nấu chín rồi đâm giã khiến cho vỡ vụn, hòa với sữa con bò màu vàng, chú vào 25 biến. Đợi khi thân người nữ ấy trong sạch thời khiến uống thuốc ấy. Vợ chẳng phạm người nam khác, chồng chẳng phạm người nữ khác thì chẳng bao lâu liền có thai.

Hoặc lại người nữ không có con nối dõi. Trải qua 15 năm hoặc lại nhiều năm. Hoặc bị Cấm Chú của kẻ khác , hoặc do yếm đốt, hoặc nhân các bệnh, hoặc nơi phiền não khác, hoặc bị thuốc độc. Gặp duyên ác này nên không có con cháu. Nên lấy chút lông đuôi chim công, để mũi nhọn trong bơ rồi nấu sôi lên rồi nghiền nhỏ ra cho thích hợp, ném chút Thạch Mật lớn như quả táo.Xong chú vào 21 biến rồi khiến uống hết, mỗi lần chú bảy biến thì một lần uống thì người nữ ấy được trong sạch, các bệnh đều khỏi, liền có thai.

Nếu có người nữ bị băng huyết chẳng dứt. Nên dùng rễ cây A Lam Bộ hoặc dùng rễ cây chàm , lấy một nắm rồi đâm giã hòa với sữa, nấu chín. Xong chú vào 108 biến rồi cho uống, liền khỏi bệnh.

Nếu người bị đau nhức đầu. Lấy lông chim quạ, chú vào bảy biến rồi phủi quét chỗ đau nhức, tức liền khỏi bệnh vĩnh viễn.

Nếu người bị sốt rét, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát bệnh một lần, hoặc bệnh thường nóng sốt, hoặc bệnh tạm thời nóng sốt. Nên lấy cháo sữa hòa với bơ rồi chú vào 108 biến, cho ăn liền khỏi

Nếu người bị trúng Yểm Mỵ , Cổ Độc của kẻ khác. Nên dùng Tâm Phản Duyên , chú vào khuôn mặt của mình 108 biến rồi quán người bị bệnh ấy, liền khỏi

Nếu người bị Tà Quỷ, các Quỷ của nhóm Yết Tra Bố Đan Na…gây bệnh, hoặc con nít bị bệnh, chỉ là tất cả Phi Nhân cùng nhau gây phiền não. Nên chú vào bàn tay của mình 108 biến rồi xoa đầu bệnh nhân , tức mọi bệnh đều khỏi.

Nếu người bị rắn, bò cạp cắn hoặc bị chó điên gây thương tích. Dùng hơi thổi gấp trên mụn nhọt rồi chú vào 49 biến, liền khỏi

Nếu có người bị bệnh hủi, bệnh gầy ốm. Nên tắm rửa sạch sẽ, ở chỗ nhàn tịnh, thường tụng Chú này thì thảy đều trừ khỏi.

Phàm người tụng Chú thường nên xa lìa người ác, nơi ô uế chẳng sạch, chẳng gần với rượu thịt, năm thứ hôi tanh (ngũ tân), một lòng thọ trì thì không có gì không hiệu nghiệm.

Nếu một ngày thường tụng một biến thì hay hộ thân của mình.

Nếu tụng hai biến thì hay hộ đồng bạn

Nếu tụng ba biến thì hay hộ một nhà

Nếu tụng bốn biến thì hay hộ một làng

Nếu tụng năm biến thì hay hộ một thành

Nếu tụng một trăm biến thì hay hộ một nước

Nếu tụng một ngàn biến thì hay hộ bốn thiên hạ

Dùng lời thiết yếu, lược nói như vậy: Trị bệnh, hộ thân tùy thời lợi ích. Nếu còn có việc phải làm khác thì đều tùy ý làm, không có gì không thành tựu.

Bấy giờ chư Thiên, Đại Chúng nghe Đức Phật nói Kinh Nhất Tự Chú Vương này xong đều vui vẻ phụng hành

(Nếu lại có người chí cầu Giải Thoát, mong lợi ích lớn, hiện mong quả chứng thì có thể chí tâm y theo Chú trong Tạng làm Đại Chú Pháp, rộng nói như Kinh)

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT TỰ CHÚ VƯƠNG

_Hết_

20/01/2009