PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyādvinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ SÁU

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT
MẠN NOA LA THÀNH TỰU KIM CƯƠNG HIỆN CHỨNG BỒ ĐỀ

(Sarva-tathātagata-kāya-vāk-citta-vahasyāt-guhya-samāje sarva-siddhimaṇḍala vajra-abhisaṃbodhir-ṣoḍaśaḥ-patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_ CHI KHÁC_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Chấp Kim Cương Giả Đại Kim Cương Vô Uý Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhập vào Kim Cương Đại Vô Uý Vô Cấu Tam Ma Địa. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình nói Minh Cú này là:

“Vĩ”

Nói Minh Cú này xong
Lại nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) là:
“Tưởng Hư Không Kim Cương
Phật Quang Mạn Noa La
Hiện Kim Cương màu vàng
Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa (Vijṛmbhita)
Các tướng đều viên mãn
Tất cả chỗ trang nghiêm
Đầu đội mão chư Phật
Trụ tất cả bình đẳng
Ba Kim Cương tương ứng
Sinh ra các thành tựu”

_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Âm Kim Cương Tam Ma Địa (Samanta-nirghoṣa-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Đại Kim Cương Quán Tưởng Cú Thân Ngữ Tâm Nghiệp nói Minh Cú này:

“Tống”

Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là:
“Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Mây chư Phật tràn khắp
Ba Kim Cương tự tại
Ở trong Mạn Noa La
Tưởng Tôn Na Bồ Tát (Cunda)
Thân hiện tướng màu trắng
Tất cả chỗ trang nghiêm
Từ ba nghiệp Kim Cương
Bền chắc mà sinh ra
An trụ Kim Cương Thủ
Đại Sĩ Trì Minh Cú”

Đây gọi là Kim Cương Tam Muội Trí Quang Minh Tam Ma Địa.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Nguyện Kim Cương Đại Lạc Tam Ma Địa (Sarva-Aśā-vajra-saṃbhoga-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Đẳng Trì Kim Cương Tam Muội Thân Ngữ Tâm nói Minh Cú này:

“Nhương”

Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là:

“Tưởng Hư Không Kim Cương
Kim Cương Mạn Noa La
Tưởng Kim Cương sinh ra
Tất cả Phật Như Lai
Trong tưởng Bảo Tạng Thần (Jambhala)
Hiện tướng Đại Dược Xoa
Đỉnh đội mão tóc báu
Sắc tướng hiền, lặng yên
Trụ năm Phật tương ứng
Quán tưởng ở năm nơi
Được Kim Cương Cam Lộ
Mà hiện tướng ngồi Thiền
Lại cùng Kim Cương Thủ
Vui vẻ mà tương ứng
Như vậy Dược Xoa Chủ
Đại Lực Bảo Tạng Thần”

Đây gọi là Kim Cương Tam Muội Đại Phú Thành Tựu Cát Tường Tràng Tam Ma Địa (Vajra-samaya-dravyārādhana-ketu-śrī-samādhi)

_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Dục Tự Tại Cát Tường Tam Ma Địa (Vajra-pabhoga-śrīya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Nhất Thiết Dược Sất Ni Tam Muội Cú Thân Ngữ Tâm Nghiệp nói Minh Cú này:

“Xưng”

Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là:
“Tưởng Hư Không Kim Cương
Tứ Phương Mạn Noa La
Bốn báu đã nghiêm sức
Đầy đủ nhóm hương hoa
Tràn đầy cõi hư không
Hiện các Dược Sất Ni (Yakṣiṇī)
Ba Kim Cương sinh ra
An trụ Thiền Định, tưởng
Diệu Kim Cương Đẳng Trì
Quán tưởng Phẫn Nộ Đỉnh
An trụ Tâm Minh Cú
Kim Cương Tương Ứng Hạnh”

Đây gọi là Nhất Thiết Dược Sất Ni Bình Đẳng Hạnh Quán Tưởng Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-yakṣiṇī-samatā-vihāra-bhāvaṇa-vajra-samādhi)

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Kim Cương Đại Minh Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-mantra-vijṛmbhita-vajrasamādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình nói Pháp như vầy.

Thân ngữ tâm trong sạch
Trì sắc tướng chư Phật
Như hào quang vàng tía
Làm tất cả thành tựu
Nhóm An Đát Đà Na
Diệu quang minh bình đẳng
Dược Xoa Chủ thành tựu
Trì Minh Thiên Đại Tôn
Các Kim Cương thành tựu
Các Diệu Sắc thành tựu
Các Đại Minh thành tựu
Tràn khắp rồi hiện ra
Phật Đỉnh, các thành tựu
Hào quanh báu Như Ý
Phật Bồ Đề tối thắng
Hào quang Phật Kim Cương

Đây gọi là Chư Phật Viên Mãn Nhất Thiết Nguyện Kim Cương Tam Muội (Bhagavān-sarva-aśāparipūraka-vajra-samādhi)

_Bấy giờ, Đức Chấp Kim Cương Giả, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Chủ, Thành Tựu Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Đại Minh Hạnh, Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại dùng ba nghiệp của mình nói các Pháp như vầy:

_ Thân ngữ tâm Kim Cương
Tự Tính thân ngữ tâm
Tự Tướng, tự tạo làm
Như vậy đều thành tựu
Tương ứng câu Phật Nhãn (Phật nhãn cú)
Tưởng cờ biểu Kim Cương
Nhóm Đại Minh Ấn Tướng
Y theo Giáo, khéo học
Bí mật các Như Lai
An trụ Phật Bồ Đề.

_ Nên ở trong bốn thời Làm cúng dường bí mật nhóm hoa quả, các vật Tuỳ chỗ được, tuỳ ăn Đây mau được chư Phật Tối Thượng Đại Trí Hải (biển Đại trí tối thượng của chư Phật) Số ấy đủ sáu tháng Làm Pháp sẽ thành tựu.

Tất cả chúng Bộ Đa
Chẳng thể quấy Ta Người
Tự Tính Tham Kim Cương
Y theo Pháp hiểu rõ
Đại Câu Tham Kim Cương
Công Đức Ma Ma Chỉ (Māmaki)
Quán tưởng Ngữ Kim Cương
Tất cả chốn thành tựu
Tự Ấn Tướng Thiền Định
Ba văn tự Kim Cương
Đây Đại Trí của Phật
Kẻ trái vượt bị hoại
Kim Cương Đại Chủ Tể
Kim Cương văn tự sinh
Hết thảy A Tô Lý (Asurī)
Na Nghĩ (Nārī), Dược Sất Ni (Yakṣiṇī)
Cho đến Ma Nậu Thi (Mānuṣī)
Trụ ba Trí Kim Cương
Đều y Pháp Bản Bộ
Làm các việc Trì Minh
_Như vậy các Đại MInh
Giáo chân thật bí mật
Ba Kim Cương sinh ra
Vào các Phật Bồ Đề

Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Kim Cương Trì Minh Tam Muội (Sarva-tathāgata-vidyā-vrata-samaya-tattva-vajra-samādhi)
NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT
NHƯ LAI TAM MUỘI PHÁP KIM CƯƠNG GIA TRÌ VƯƠNG
(Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-tathāgatasamaya-saṃvara-vajra-adhiṣṭhana-vajro sapta-daśaḥ patalaḥ)
_PHẦN THỨ MƯỜI BẢY_

Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập. Thời các Như Lai lại mỗi mỗi đều dùng ba nghiệp của mình khuyến thỉnh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói Pháp bí mật mà nói lời như vầy:

_A Súc Như Lai (Akṣobhya), Trí rộng lớn
Kim Cương Pháp Giới thật hiếm có
Ba Mạn Noa La, ba kiên cố
Quy Mệnh Diệu Pháp Âm bí mật

_ Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) thanh tịnh
Tối Thượng Đại Lạc Kim Cương Tịch
Tự Tính các Pháp, sáng trong sạch
Quy mệnh tuyên nói Pháp Kim Cương

_ Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava) rất thâm diệu
Như cõi hư không lìa dơ bẩn
Tụ Tính trong sạch, vốn Phi Tướng (chẳng phải tướng)
Quy mệnh khéo nói các bí mật.

_ Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus) đại tự tại
Lìa các nghi hoặc, Kim Cương trụ
Tham thấu Tự Tính đến bờ kia
Quy mệnh Liên Hoa Bộ đã nói

_ Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) Chính Trí
Hay mãn tất cả Nguyện chúng sinh Tự Tính trong sạch trụ thật tế
Quy mệnh Kim Cương Tối Thượng Sĩ.

_Như vậy xưng tán câu Tịch Tĩnh
Tất cả Như Lai cùng tuyên nói
Các người tu Pháp nếu xưng dương
Liền cùng ngang bằng với chư Phật

_Khi ấy Kim Cương Thủ
Chư Phật Bi Mẫn Giả
Lại từ Ngữ Kim Cương Tuyên bày câu bí mật:
“Lớn thay! Tất cả Phật
Pháp Giới lìa văn tự
Tự Tính vốn trong sạch
Như hư không không dơ”

_Bấy giờ, chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát an trụ Nhất Thiết Như Lai Thân Kim Cương Tam Muội (Sarva-tathāgata-kāya-vajra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Bốn loại Tam Muội ấy
Từ biển Phật Trí sinh
Hiểu uống ăn không ngại
Đây Tam Muội tối thượng

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Như Lai Ngữ Kim Cương Tam Muội (Sarvatathāgata-vāk-vajra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:
Bốn loại Tam Muội này

Đại Tự (chữ to lớn) Ngữ Kim Cương Hiểu năm loại Cam Lộ Đây bí mật sinh ra.

_Lại nữa, an trụ Chấp Kim Cương Tam Muội (Vajra-dhāra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: Bốn loại Tam Muội ấy
Cũng tức Pháp Cam Lộ
Từ Kim Cương Tát Đoả
Đại uy lực sinh ra
Thân Ngữ Tâm Kim Cương
Đại Tam Muội sinh ra
Trụ cứu cánh của Phật
Nơi Kim Cương nhiếp trì
Kim Cương Thủ Tam Muội
Hào quang Kim Cương Thủ
Ở khoảng một sát na
Được ba nghiệp của Phật.

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Duyên Giác Tam Muội (Sarva-pratyeka-buddhasamaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Khéo nói nơi Thân Pháp
Thân Kim Cương ấy trụ
Nói tướng cõi chúng sinh
Trụ cứu cánh bình đẳng

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Thanh Văn Học Tam Muội (Sarva-śrāvakabuddha-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Mười Nghiệp Đạo lành ấy
Đã tạo Trí Kim Cương
Các Tam Muội này sinh
Gọi là Liệt Giải Thoát (sự giải thoát còn kém)

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Phạm Vương Tam Muội (Sarva-brahma-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Si (moha) làm các Nghiệp Đạo
Làm tướng rất đáng sợ
Tuỳ thuận Phật Bồ Đề
Liền được thân Kim Cương

_Lại nữa, an trụ Lỗ Nại La Thiên Tam Muội (Rudra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Ba cõi tất cả trụ
Ba Kim Cương đã cầu
Tính Dục (Rāga) có ba loại
Tam Muội tối thượng sinh

_Lại nữa, an trụ Vĩ Sắt Nỗ Tam Muội (Viṣṇu-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Chúng sinh trụ thật tế
Ba Kim Cương chẳng hoại
Vào Thiền Định Kim Cương
Hư Không Kim Cương Giới

_Lại nữa, an trụ ba Kim Cương Tam Muội (Tri-vajra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Hết thảy Thân Kim Cương (Kāya-vajra)
Đấy tức Đại Phạm Thiên
Mà Ngữ Kim Cương (Vāk-vajra) ấy
Tức Đại Tự Tại Thiên
Tâm Kim Cương Vương (Citta-vajra-rāja) ấy
Tức Vĩ Sắt Nỗ Thiên
Ba hành Trời như vậy
Ba Kim Cương đã trụ

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Dược Xoa Dược Sất Ni Tam Muội (Sarva-yakṣayakṣiṇī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Thường trụ Pháp Tham Dục
Tuỳ tất cả ăn nuốt
Chẳng buông ba Kim Cương
Làm Tam Muội cực khó

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Long Vương Tam Muội (Sarva-nāga-rājasamaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Thường thích nhóm Thú Ninh (Śūnya: không, trống rỗng)
Xuy La (Kṣīrikā) làm ăn uống
Tuỳ chỗ ham Hương Cảnh
Tức Tam Muội đã làm
Tất cả phiền não ấy
Quyết định mà tuỳ chuyển

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết A Tô La Kiền Ninh-Dã Tam Muội (Sarva-Asurakanyā-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Hoa quả làm niềm vui (sở lạc:chỗ ưa thích)
An trụ Kim Cương Địa
Rất đáng sợ khó điều

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết La Xoa Sa Tất Đế Lý Tam Muội (Sarva-rākṣasastrī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Cát Ba La (Kapāla: cái bát) đầy hương
Đái La (Taila) với Phộc Xá (Vaśa)
Đây tức chúng Bộ Đa (Bhūta)
Tên Quảng Đại Tam Muội
Lại nữa vì tốt lành (cát tường)
Đã làm nghĩa lợi lớn

_Lại nữa an trụ Nhất Thiết Noa Cát Nễ Tam Muội (Sarva-ḍākiṇī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu) ấy
Thường làm thức ăn uống
Noa Cát Nễ Tam Muội (Ḍākiṇī-samaya)
Tương ứng sinh ra tướng
Tự Tính không chỗ sinh
Ba cõi không chỗ đi
Trụ Vô Hành Tam Muội
Được tất cả thành tựu

Đây gọi là Tam Giới Nhất Thiết Kim Cương Tam Muội Bình Đẳng Tam Ma Địa (Sarva-traidhātuka-vajra-samayaḥ-samavarasaṇo-samādhiḥ)

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Noa Cát Nễ Tam Muội (Sarva-ḍākiṇī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Thân, ba loại đã làm
Tất cả Kim Cương sinh
Tràn khắp Chúng Sinh Giới
Thân Phật thường tạo làm

_Lại nữa, an trụ Ngữ Nghiệp Thành Tựu Kim Cương Tam Muội (Vākkarma-siddha-vajra-samādhi), từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Câu Ngữ Nghiệp không nhiễm
Ba cõi viên mãn tịnh
Đấy tức Ngữ Thành Tựu
Hạnh Tam Muội khó hành

_Lại nữa, an trụ Tâm Nghiệp Thành Tựu Kim Cương Tam Muội (Cittakarma-siddha-vajra-samādhi), từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Các Kim Cương Ý Địa
Tưởng Kim Cương bền chắc
Như Tam Muội đã nói
Ba Kim Cương chẳng hoại

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Đại Minh Kim Cương Chân Thật Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Hết thảy Phật Bồ Tát
Chúng Duyên Giác, Thanh Văn
Thân ngữ tâm tương ứng
Được thành tựu tối thượng

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Thiền Định Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Kim Cương Tát Đoả ấy
Hết thảy tất cả chốn
An trụ Thân Ngữ Tâm
Kiên Cố Mạn Noa La
Ba Kim Cương Thiền Định
Như Lý mà tương ứng
An trụ các Đại Minh
Chân thật trì tụng Pháp

_Lại nữa, an trụ Kim Cương Đại Minh Thành Tựu Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Chúng Sinh Giới bình đẳng
Trụ Kim Cương Thiền Định
Ba Kim Cương tối thượng
Sinh Kim Cương Tam Muội

_Lại nữa, an trụ Cận Thành Tựu Tối Thượng Thành Tựu Đại Thành Tựu Kim Cương Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Tưởng Kim Cương Cam Lộ
Tràn khắp cõi hư không
Ba Kim Cương đã trao
Thắng Tam Muội thường trụ

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Kim Cương An Đát Đà Na Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Hết thảy Pháp bí mật
Bốn thời làm tối thượng
Tuỳ thuận Tam Muội ấy
Tức viên mãn Kim Cương

_Lại nữa, an trụ Hư Không Trì Minh Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Thân ngữ tâm Kim Cương
Quán tưởng mão Thiền Định
Ba Kim Cương Tam Muội
Chẳng thể sinh giận dữ

_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Trì Đại Minh Đẳng Yết Ma Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy:

Thân Kim Cương bền chắc
Ngoại Kim Cương cầm giữ
Sự nghiệp Pháp Kim Cương (Dharma-vajra)
Như Nghi Quỹ đã làm
Đây gọi là Chư Phật Tự Tính Đại Kim Cương Tam Muội (Buddhāṃsvabhāva-mahā-vajra-samaya)

_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát noi Pháp Tam Muội của nhóm như vậy xong, liền Nhất Thiết Đại Chấp Kim Cương Thân Ngữ Tâm Nghiệp Kim Cương Bình Đẳng Bất Tư Nghị Giới lặng yên mà trụ

Bấy giờ, trong Hội có số Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như lượng bụi nhỏ ngang bằng núi Tu Di thuộc vô số cõi Phật chẳng thể tính chẳng thể đếm thảy đều đỉnh lễ tất cả Như Lai xong, đều tác bạch rằng:”Vì sao Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát ở trong Đại Chúng Hội của tất cả Phật Bồ Tát này lại lặng yên mà trụ?” Khi ấy, tất cả Như Lai bảo các Bồ Tát rằng:”Các Thiện Nam Tử nên biết Thân Ngữ Tâm của Kim Cương không có chỗ được, Tự Tính của các câu các văn tự cũng không có chỗ được. Hết thảy câu văn tự thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai cũng không có Tự Tính, cũng chẳng phải Hành Tướng. Do nghĩa đó cho nên yên lặng mà trụ.

Này các Thiện Nam Tử! Như Lai Tâm này cũng trụ như vậy. Thân ngữ tâm ấy lìa văn tự, không có chỗ sinh, không có tướng, như hư không không có thật, tất cà đều là chỗ nhiếp của hư vọng”

_Lúc đó các Đại Bồ Tát của hàng Diệu Cát Tường Bồ Tát hướng về các Như
Lai tác bạch rằng:”Như vậy! Như vậy! Thế Tôn! Tự Tính Pháp Giới của tất cả NHư Lai không có đi, không có làm, chẳng phải đến, chẳng phải đi. Do nghĩa đó cho nên nói Kim Cương không có chỗ sinh, các câu văn tự đều là chỗ nhiếp của hư vọng”

_Khi ấy, trong Hội có vị Đại Bồ Tát tên là Phạm Sơ (Brahmādya) tuy đã được Đại Thần Thông Trí nhưng đối với Tự Tính của tất cả Pháp Tướng chưa thể hiểu thấu, nghe nói như vậy xong liền hỏi rằng:”Vì sao nhóm Pháp Đại Ngã của Kim Cương, văn tự bí mật chân thật của Kim Cương có chỗ tuyên nói?”
Bấy giờ các Như Lai bảo Bồ Tát ấy rằng:”Như Pháp đã được, nên trụ như thật”

_Phạm Sơ Bồ Tát lại bạch rằng:”Chư Phật Thế Tôn! Con đối với văn tự bí mật của thân ngữ tâm Kim Cương tuy đã được như thật, nhưng đối với Kim Cương Bồ Đề Thượng Vị ấy thì chưa hiểu thấu. Nguyện các Như Lai vì con mở bày”
Chư Phật đáp rằng:”Này Thiện Nam Tử! Văn Tự không có tự tính chân thật, không có chỗ sinh. Kim Cương Bồ Đề ấy cho đến tận cùng chỗ nhiếp thọ của chúng sinh giới đều khiến cho khắp tất cả an trụ chư Phật Kim Cương Bồ Đề. Tại sao thế? Vì các chúng sinh ấy đã được thân ngữ tâm Kim Cương Trí đều tức là Pháp Tính đã làm của ba thân Kim Cương”

_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại hướng về các Như Lai với các Bồ Tát, nói lời như vầy:”Pháp Giới không có trụ, các Pháp không có cái Ta (Ngã), Tự Tính trong sạch từ Kim Cương trong không có trụ sinh ra các Pháp Nghi Quỹ, tuy có chỗ hành mà chẳng phải là chỗ hành”

Thời các Như Lai thảy đều khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát rồi nói lời như vầy:”Đại Sĩ! Hết thảy tất cả Như Lai, thân ngữ tâm Kim Cương, tất cả thành tựu cho đến tất cả Pháp của ba cõi… y theo ngữ ngôn nào mà trụ ?”

Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:”Tất cả Như Lai, Kim Cương thành tựu, Nhất Triết Trí Trí cho đến tất cả Pháp của ba cõi đều y theo thân ngữ tâm của Kim Cương mà trụ”

_Các Như Lai nói:”Thân ngữ tâm nên y theo đâu mà trụ?”
Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:”Như hư không mà trụ”

_Các Như Lai nói:”Hư không trụ ở chỗ nào?”
Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:”Hư không không có chỗ trụ, trống rỗng (không).
Do không có trụ cho nên các Pháp cũng thế”

Thời các Như Lai sinh tâm hiếm có, nói lời như vầy:”Lớn thay! Lớn thay! Kim Cương Tát Đoả hay khéo tuyên nói. Như vậy! Như vậy! Nếu thân ngữ tâm không có sở hữu, nên sắc tướng ấy cũng thẳng thể được”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Nơi ba cõi tôn kính
Tất cả Phật khen ngợi
Bí Mật Chủ rộng lớn
Trụ ba Mật bền chắc
Ba Kim Cương tự tại
Tưởng Trì Minh Đại Sĩ
Nói tất cả thành tựu.
Trụ Không Kim Cương Giới
Tưởng Phật Mạn Noa La
Trong hiện Thân Kim Cương (Kāya-vajra)
Quán tưởng Kim Cương Đỉnh (Vajroṣṇīṣa)
Ba mặt sinh ba Thân (Tri-kāya)
Biến hoá khó nghĩ bàn
Trì Kim Cương Đại Luân
Mau được Đại Bồ Đề
Hết thảy Pháp các Bộ
Quán tưởng bí mật này
Nếu quán tưởng Pháp riêng (biệt pháp)
Đấy chẳng được thành tựu

Đây gọi là Trì Minh Đại Sĩ Kim Cương Bí Mật Pháp (Vidyā-puruṣa-guhya)

_Trụ Không Giới, quán tưởng
Chúng Bộ Đa (Bhūta), La Nghê (Rājñī: Minh Phi)
Làm vui vẻ như vậy
Hiện ba tướng Kim Cương
Nếu quán tưởng như thế
Bồ Tát rất kính yêu

_Bấy giờ. Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát lại dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân Kim Cương Bí Mật Pháp

Tự ba nghiệp Kim Cương
Nghĩa Tam Muội, Đại Ấn
Tưởng tướng các Nghi Quỹ
Được thành tựu Phật Tính.

_Lại dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân
Kim Cương Bí Mật Pháp
Nếu chẳng kết Ấn Tướng
Trì tụng các Đại Minh
Đây chẳng vượt Tam Muội
Được Bồ Đề thành tựu.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Chư Phật Tam Muội Bí Mật Pháp
Năm loại Cam Lộ ấy
Thấy, đừng sinh nghi báng
Ba Mật Kim Cương này
Y theo Pháp mà dùng.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Ngữ Kim Cương Tam
Muội Bí Mật Pháp
Hết thảy trong ba cõi
Tất cả Du Thất Đa
Các Pháp bí mật ấy
Ngữ Kim Cương, không chê

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tâm Kim Cương Tam Muội Bí Mật Pháp
Hết thảy các Tam Muội
Trụ ba Thân Kim Cương (Tri-kāya-vajra)
Tất Lợi Noa Tam Muội
Tâm Kim Cương, không chê

Đây gọi là Chư Phật Tam Mật Kim Cương Tam Muội (Buddhāṃ-trivajrasamaya)

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bí Mật Pháp
Năm Như Lai đã chuyển
Nghĩa năm Uẩn bình đẳng
Đấy Kim Cương Xứ Pháp
Bồ Tát Mạn Noa La

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tam Giới Tam Muội
Luân Bí Mật Pháp
Địa Đại, Phật Nhãn Tôn (Buddha-locana)
Thuỷ Đại, Ma Ma Chỉ (Māmaki)
Hoả Đại, Bạch Y Tôn (Pāṇḍara-vāsini)
Phong Đại, nhóm Đa La (Tārā)
Hư Không, Kim Cương Giới (Vajra-dhātu)
Tức Kim Cương Tát Đoả (Vajra-satva)
Nên biết các Đại này
Liền hiện các Bồ Tát

Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Cung Quảng Đại Tự Tại Kim Cương Đại Sĩ Tam Muội (Sarva-tathāgata-bhuvaneśvara-vajra-puruṣa-samaya)

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn trụ nghiệp thân ngữ tâm của tất cả Như Lai. Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bình Đẳng Hạnh Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-samatā-vihāra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, quán khắp tất cả Như Lai với Chúng Hội rồi yên lặng mà trụ.
Khi ấy Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát (Maitreya) liền đứng dậy, cung kính đỉnh lễ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai với các Như Lai rồi nói như vầy:”Hết thảy tất cả Như Lai thân ngữ tâm Kim Cương bí mật tập hội, nghĩa của tất cả quán đỉnh, tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát cho đến Kim Cương A Xà Lê… làm sao mà thấy?”

Đức Phật nói:”Này Thiện Nam Tử! Hết thảy chư Phật, Bồ Tát cho đến Kim Cương A Xà Lê…. đều trụ Kim Cương Bồ Đề Tâm, nên thấy như vậy. Tại sao thế? Vì Tâm Bồ Đề ấy cùng với A Xà Lê không có hai, không có hai tướng.

Thiện Nam Tử! Nay Ta lược nói, hết thảy các Phật Như Lai với các Bồ Tát ở mười phương Thế Giới hiện đang trụ nói Pháp giáo hoá chúng sinh nhưng ở trong ba thời đều đi đến chỗ của A Xà Lê, chư Phật Bồ Tát biến hoá mây cúng dường để làm cúng dường. Làm cúng dường xong thì quay về các cõi Phật. Thời A Xà Lê từ Ngữ Kim Cương (Vāk-vajra) cũng nói ra lời này:”Tất cả Như Lai là cha của ta, tất cả Như Lai là mẹ của ta, tất cả Như Lai là thầy của ta”

Từ Thị nên biết. Hết thảy tất cả các Phật Như Lai ở mười phương với các Sở Hạnh của Phật cho đến thân ngữ tâm Kim Cương của chư Phật Như Lai đã sinh ra tất cả Phước Uẩn…mà Phước Uẩn ấy đều đượcsinh ra từ lỗ chân lông của A Xà Lê. Tại sao thế?
Này Thiện Nam Tử! Từ Tâm Bồ Đề ấy sinh ra các Phật Trí, chân thật đã sinh, chân thật mà trụ cho đến tướng của Nhất Thiết Trí Trí cũng lại như vậy”.
Khi ấy Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát nghe thuyết đó xong thời sinh tâm kinh sợ, yên lặng mà trụ.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, A Súc Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai… tức thời cùng nhập vào Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thành Tựu Cần Cầu Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-dhāra-siddhisamaya-alambana-vajra-samādhi). Từ đó xuất ra xong đều nói lời này:”Này các Bồ Tát! Nay các ông nên lắng nghe! Hết thảy Trí ba đời của mười phương tất cả Như Lai đã sinh ra Tập Hội bí mật đi đến cúng dường Kim Cương Quán Đỉnh A Xà Lê rồi lại cung kính, khen ngợi. Tại sao thế?

Này các Thiện Nam Tử! Kim Cương A Xà Lê là bậc Đại Chấp Kim Cương, đấy tức là Đại Trí Chủ của chư Phật”

_Lúc đó, các Đại Bồ Tát ấy hướng về các Như Lai hỏi rằng:”Chư Phật Thế Tôn! Hết thảy tất cả thân ngữ tâm của tất cả Như Lai, ba Mật Kim Cương thành tựu… nên y vào đâu mà trụ?”
Chư Phật đáp rằng: “Ba Mật của Như Lai nên y theo thân ngữ tâm Kim Cương của A Xà Lê mà trụ”

_Lại hỏi rằng: “Thân ngữ tâm này lại phải trụ thế nào?”

Đáp rằng:”Đây tức không có sở hữu, không có chỗ nhiễm dính” Thời các Bồ Tát nghe thuyết đó xong thì yên lặng mà trụ.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại bảo các Như Lai với các Bồ Tát rằng: “Lắng nghe! Hãy lắng nghe! Này chư Phật Bồ Tát! Nay Ta tuyên nói Nhất Thiết Phật Bồ Tát Kim Cương Tam Ma Địa Xuất Sinh Đại Mạn Noa La Pháp”

Lúc đó, chư Phật với các Bồ Tát thảy đều cung kính, nói lời như vầy:”Lành thay! Bậc Đại Chấp Kim Cương khéo nói! Đức Thế Tôn khéo nói Thiện Thệ Đại Mạn Noa La”

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) đó là:

“Như không (hư không), tịnh Pháp Giới
Tưởng Phật Mạn Noa La
Bốn phương, tướng tịnh diệu
Quán tưởng Định Kim Cương
Kim Cương Mạn Noa La
A Sa Na (Āsana), Luân Đẳng
Với mọi loại cúng dường
Y Pháp thường tạo làm
Trụ A Xà Lê Tâm
Bình Đẳng Quán Đỉnh Pháp
Tưởng trong cõi hư không
Chư Phật đều tràn khắp
Các Nghi Quỹ sinh ra
Ba loại câu Quán Đỉnh
Được thành tựu Bồ Đề
Vị lợi ích chúng sinh
Thân ngữ tâm thành tựu
Hơn trong các thành tựu
Tất cả Như Lai Tâm
Tức Vô Thượng Bồ Đề’.

Đây gọi là Nhất Thiết Phật Bồ Tát Đại Luân Tam Muội Tam Ma Địa Xuất Sinh Đại Mạn Noa La

_Bấy giờ, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát lại dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tương Ứng Kim Cương Tam Nghiệp Bí Mật Đại Minh là: “Án (1) hồng (2) đát-lãm (3) hột-lý (4) kháng (5)”

Nên tưởng Hư Không Giới
Bí Mật Mạn Noa La
Tâm ba Mật sinh ra
Tưởng Kim Cương Tát Đoả
Hiện tướng đại phẫn nộ
Như màu hoa sen xanh
Y Pháp tưởng bốn tay
Cầm giữ Cát Ba La (Kapāla:cái bát)
Hiện năm loại ánh sáng
Lại quán tưởng lưỡi mình
Kim Cương Định tương ứng
Cam Lộ Pháp Câu Triệu
Tam Xoa, chày Kim Cương
Với nhóm Kim Cương Câu
Cùng Kim Cương tương ứng
Thành tựu Thân chư Phật

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Kim Cương Ẩm Thực Tam Muội Pháp

Nếu nơi thức ăn uống
Y Pháp rồi nên ăn
Cùng Cam Lộ tương ứng
Chẳng vượt các Nghi Quỹ

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Tam Nghiệp Cúng Dường Pháp

Năm loại Pháp cúng dường
Làm cúng dường tối thắng
Tất cả Kim Cương này
Hạnh Tam Muội khó hành.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tam Nghiệp Bí Mật Cúng Dường Pháp

Ở hai nơi tương ứng
Nên nhận Cam Lộ ấy
Như Nghi Quỹ cúng dường
Được thành Phật Bồ Đề.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Tam Nghiệp Hành Pháp

Chúng sinh giới vô biên
Khắp cả bình đẳng trì
Ba Kim Cương Tam Muội
Khiến trụ thật hiếm có.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân Tối Thượng Tam Nghiệp Hành Pháp

Thân ngữ tâm tự tại ba
Mật không trụ sinh
Các mong cầu thành tựu
Kẻ trái vượt, chẳng thành

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân Kim Cương Tát Đoả Tối Thượng Pháp

Nên rộng một khuỷu tay
Làm Đỉnh Mạn Noa La
Trong hiện ở chữ Án (OṂ)
Nơi tuôn năm Cam Lộ
Thắng Kim Cương tương ứng
Sát na hiện ánh sáng
Thân ngữ tâm khéo trụ
Chỗ làm đều thành tựu

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Trì Minh Bí Mật Tam Nghiệp Pháp Chư Hữu! Người Trì Minh

Xa lìa các tướng có
Đừng sinh tâm nắm dính
Tạo lập nhóm tháp, miếu
Đừng đọc tụng Kinh Điển
Đừng thấy Mạn Noa La
Nếu Tự Tính tương ứng
Đây tức là tối thượng.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tiêu Trừ Nhất Thiết Độc Cấm Phục Câu Triệu Bí Mật Pháp

An trụ trong Đại Luân
Tưởng ánh lửa màu trắng
Rực rỡ vòng khắp cả
Với nhóm ánh sáng vàng
Đây tức ba Kim Cương
Tam Muội Đại Quang Minh
Từ ba bí mật ấy
Hạt giống (chủng tử) đã sinh ra

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Luân Kim Cương Hoà Hợp Tác Ủng Hộ Đại Minh là:

“Án (1) hổ lỗ, hổ lỗ (2) để sắt-tra, để sắt-tra (3) mãn đà, mãn đà (4) mô hạ na, mô hạ na (5) nại hạ, nại hạ (6) a mật-lý đế, hồng, phát tra (7)”

Đại Minh này an trụ
Kim Cương Yết Ma Luân
Trong Luân chữ Hồng ( HŪṂ)
Trong lại viết tên ấy
Câu chính chữ Đại Minh
Y Pháp thường an trụ Đây tức tất cả Minh Ba bí mật không trụ.

_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói kim Cương An Thiện Na Pháp

Hành Nhân nên đi đến
Ngã tư đường, dưới cây
Cho đến nhóm miếu Trời
Làm Pháp An Thiện Na
Nên dùng Cát Ba La (Kapāla)
Để nhóm Lỗ Trí La (Rudhira: máu huyết)
Hắc Nguyệt, ngày mười bốn
Vào lúc giữa đêm ấy
Tụng Đại Minh Bản Bộ
Gia trì trăm tám (108) biến
Được ba loại thành tựu
Với Pháp An Thiện Na
Đây tức tên Chư Phật
Phổ Hiền Bí Mật Hạnh

_Bấy giờ, tất cả Như Lai hỏi Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Các Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao đối với các câu văn tự bí mật sẽ được đầy đủ, hay đối với Hạnh Tam Muội bí mật của tất cả Như Lai, tín giải bền chắc, như thật quán tưởng ?”

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:”Các Phật Thế Tôn! Nếu các Bồ Tát Ma Ha Tát đối với ba loại câu văn tự bí mật ấy được đầy đủ, liền hay đối với Hạnh Tam Muội bí mật của tất cả Như Lai ấy, tín giải bền chắc, như thật quán tưởng”

_Các Như Lai nói:”Nhóm nào là ba?”

Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:”Ấy là Thân Kim Cương của tất cả Như Lai, Ngữ Kim Cương của tất cả Như Lai, Tâm Kim Cương của tất cả Như Lai. Nhóm này gọi là ba loại câu văn tự bí mật. Nếu hay như vậy được đầy đủ thì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy liền hay đối với Hạnh Tam Muội của tất cả Như Lai, tín giải bền chắc, như thật quán tưởng”

Lúc đó chư Phật thảy đều khen ngợi Kim Cương Thù Bồ Tát xong thì yên lặng mà trụ.

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát bảo tất cả Như Lai với các Bồ Tát ấy rằng:”Các Đại Sĩ nên biết Pháp này thâm sâu, bí mật, hiếm có. Ở thời quá khứ cách nay hơn số kiếp nhiều như bụi nhỏ chẳng thể hiểu biết, chẳng thể tính đếm. Từ Đức Nhiên Đăng (Dīpaṃkara) Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác ra đời trở về sau, cho đến Đức Ca Diếp (Kāśyapa) Như Lai xuất hiện ở Thế Gian. Các Phật của nhóm đó đều chẳng tuyên nói Pháp bí mật này. Tại sao thế? Vì thời đó, chúng sinh không có tín giải cho nên đối với nghĩa câu công đức bí mật này chẳng thể biết rõ. Do nghĩa đấy cho nên ở trong thời ấy, chư Phật Như Lai đều chẳng tuyên nói Pháp Tối Thượng Đại Thừa Bí Mật Tập Hội Chư Phật Bồ Đề cho đến sát na (Kṣaṇa), La Phộc (Lava), Mô Hô Lật Đa (Muhūrta) chẳng được tạm nghe Pháp bí mật này. Giả sử ở trong vô số kiếp căng già sa đẳng..siêng năng, cực khổ, tha thiết mong cầu Phật Bồ Đề nhưng chẳng thể được. Do đó đối với Pháp Đại Bí Mật này chẳng được nghe. Vì thế chư Phật nên biết Pháp bí mật này rất khó có được!…”

Khi ấy các Đại Bồ Tát trong Hội nghe lời đó xong, tức thời mỗi mỗi vị đều rơi lệ buồn khóc.

Thời các Như Lai bảo Bồ Tát ấy rằng:”Ngưng ngay! Này Thiện Nam Tử! Các ông chẳng nên rơi lệ buồn khóc, khởi tưởng ba khổ não”

Thời các Bồ Tát bạch với chư Phật rằng:”Chư Phật Thế Tôn! Nay con làm sao có thể ngưng dứt sự buồn khóc! Làm sao có thể chẳng sinh tưởng ba khổ não! Con nghĩ đến chúng sinh bị Vô Trí ngăn che, đối với câu của ba Mật chẳng sinh tín giải cho đến tên gọi còn chẳng được nghe!”

Các Như Lai nói:”Này các Thiện Nam Tử! Như câu văn tự đã được thảy đều bình đẳng, chẳng phải biết, có thể biết, chẳng phải nghe, có thể nghe. Hết thảy tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát đối với câu văn tự bí mật này đều không có chỗ được, đều không có chỗ hiểu biết. Tại sao thế? vì Tự Tính của câu văn tự thuộc ba Mật (Triguhya) vốn trong sạch”

Khi ấy các Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời nói đó xong, liền yên lặng mà trụ.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ SÁU (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7