PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyādvinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ NĂM

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT
TÂM CHÂN THẬT KIM CƯƠNG XUẤT SINH TAM MUỘI
(Sarva-tathagāta-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-cittasamaya-sāravajra-saṃbhūtir-nāma-pañcadaśaḥ patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_ CHI KHÁC_

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát
Tối Thượng Chấp Kim Cương
Tam Giới Tối Thắng Sư
Lại hiện tướng Đại Tự (chữ to lớn)

Pháp Kim Cương trong sạch Phát ra tiếng màu nhiệm Tuyên nói Pháp như vầy:

“Kim Cương Sĩ tương ứng
Chính Giác Kim Cương Hỷ
Phật Bồ Đề rộng lớn
Vui vẻ trì Kim Cương
Kim Cương Lộ Tả Nẵng (Vajra-locana)
Trì Ô Sắt Nị Sa (Uṣṇīṣ)
Đại Phẫn Nộ tối thượng
Tưởng Tượng Phật Kim Cương
Pháp Minh Vương tối thượng
Quán tưởng Bảo Sinh Tôn
Pháp Minh Phi rộng lớn
Tưởng Vô Lượng Thọ Tôn
Sự nghiệp tất cả Minh
Tưởng Bất Không Đại Trí

Tất cả câu Đại Minh
Tưởng Kim Cương Thủ Tôn
Hết thảy Dược Sát Ni (Yakṣiṇī)
Đại Minh với Giáo Pháp
Từ Diệm Man Đắc Ca
Minh Vương Nghi Quỹ, ra
Tất cả Hạnh tương ứng
Nhóm Đại Minh bí mật”

Đây gọi là Chư Phật Đại Kim Cương Tam Muội

Lại nói Pháp thành tựu
Xây dựng Mạn Noa La
Tu Tiên Hạnh thuần thục
Hành Nhân mới làm Pháp

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Tôn các Pháp tự tại
Thân Ngữ Tâm thành tựu
Tối Thượng Trí Kim Cương
Hoặc rừng núi, làng xóm
Hoặc ở nơi vắng lặng
Tương ứng Kim Cương Định (Vajra-samādhi)
Y theo Pháp trì tụng
Kim Cương Thủ Bồ Tát
Đại Minh Hạnh quán chiếu
Khiến mọi loại sự nghiệp
Tuỳ Nguyện đều thành tựu
Ảnh tượng Kim Cương Pháp ánh sáng
Liên Hoa Bộ Thân Ngữ Tâm Kim Cương
Đại Nghi Quỹ ba Bộ
Ba Thân nhập vào Pháp
Quyết định đều thành tựu
_ Chư Hữu! Người làm Pháp
Chọn bốn loại Thắng Địa
Bền chắc mà làm Pháp
Được thành tựu cứu cánh
Kim Cương Thủ Bồ Tát
Tối Thượng Đẳng Hư Không
Hết thảy nhập vào Pháp
Với tất cả Nghi Quỹ
Chữ Hồng (HŪṂ) Kim Cương Thủ
Chữ Hạ ( HAḤ) thân Kim Cương (Kàya-vajra)
Chữ A (AḤ) Trì Pháp Tôn
Minh Cú bí mật này
Chữ Toản (EḤ) Pháp Cấm Phộc
Tuôn mây rất đáng sợ
Gọi là các Cấm Phộc
Tối thượng trong bí mật
Nếu làm Pháp này thời
Tất cả đều kinh sợ.
Thân khởi ở hư không
Một khuỷu, hai khuỷu tay
Hoặc năm, tám, mười hai
Số khuỷu tay như vậy
Xoay trụ ở hư không
Mê muộn, rất đáng sợ

Bầy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Thanh Tịnh Tam Thân lại tuyên nói Pháp Bí Mật điều phục tất cả Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: Oan Gia) như vầy

Nếu muốn làm Pháp Điều Phục. Hành Nhân nên vào trong rừng Thi Đà, lấy than của rừng Thi Đà. Người làm Pháp ấy liền nên làm tướng Na Ngật Na dùng để làm Pháp, hoặc dùng tro của rừng Thi Đà cũng có thể làm Pháp. Dùng Đại Minh gia trì 1080 biến thì hết thảy tất cả Thiết Đốt Lỗ đều bị điều phục, cho đến cũng hay điều phục ba cõi

Lại có Pháp. Nếu dùng vật của nhóm Cồ Mãn Sa (Go-māṃsa), Ha Dã Mãn Sa (Haya-māṃsa), Thuyết Na Mãn Sa (Svāna-māṃsa)..làm Tam Giác Mạn Noa La, y theo Pháp, Nghi Quỹ mà làm Hộ Ma (Homa). Hoặc dùng Ma Hạ Mãn Sa (Mahāmāṃsa) như trước làm Pháp.

Lại có Pháp. Hoặc làm Hoả Đàn, đốt Cát Tra Ca để làm Hộ Ma

Hoặc ở bên bờ sông, làm các hình tượng lớn như hạt hạt cải, dùng Cát Tra Ca để làm Hộ Ma

Hoặc dùng hạt cải (Rājika) với La Phộc Noa (Lavaṇa), Đái La (Taila), Vĩ Sa (Viṣa), Đà Đổ La (Dhatula)… Vật của nhóm như vậy đồng làm Hộ Ma.

Hoặc dùng A Tất Đế, Tổ La Noa với Lỗ Địa La (Rudhira: máu), Vĩ Sa (Viṣa: chất độc)… đồng làm Hộ Ma

Hoặc dùng hạt cải cùng với các vật hoà hợp, đồng làm Hộ Ma.

Như trên đã nói các Pháp Hộ Ma, nên y theo Nghi Quỹ, y theo Pháp bước đi, hoặc ngồi, hoặc đứng…hết thảy thế phần với nơi chốn… y theo Pháp mà làm, trong khoảng sát na quyết định thành tựu, tất cả Thiết Đốt Lỗ cho đến hàng La Sát Sa đại ác cũng tự điều phục.Hoặc được ẩn thân tự tại, chư Phật Bồ Tát cũng chẳng thể nhìn thấy.

Tiếp lại tuyên nói Tác Hộ Ma Đại Minh là:

“Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật na noản (1) Án (2) hổ lô, hổ lô (3) để sắt-tra, để sắt-tra (4) mãn đà, mãn đà (5), hạ na, hạ na (6) nại hạ, nại hạ (7) bát tả, bát tả (8) nga lý-nhạ, nga lý-nhạ (9) đát lý-nhạ, đát lý-nhạ (10) vĩ tát-phổ tra da, vĩ tát-phổ tra dã (11) tát lý-phộc vĩ già-na, vĩ na dã cương (12) ma hạ nga noã bát để (13) nhĩ vĩ đa đát ca la dã, hồng, phát tra (14)”

Lúc làm Hộ Ma thời tụng Đại Minh này, dùng Nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương bền chắc trì tụng. Đây tức là Pháp tối thượng điều phục tất cả chúng Ma, quán tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện tướng đại phẫn nộ.
Đây gọi là Kim Cương Thủ Đại Phẫn Nộ Tam Muội

_Lại nữa, Hành Nhân quán tưởng chư Phật tràn đầy hư không, trong khoảng sát na phá hoại các ác…với quán tưởng tất cả bậc Chấp Kim Cương, các Đại Bồ Tát tràn khắp hư không phá hoại tất cả Tam Muội trái ngược với Phật, mọi loại gây ác thảy đều sợ hãi mà tự điều phục, trụ Kim Cương Tam Muội. Hết thảy tất cả các chim thú ác thảy đều điều phục, an trụ Tam Muội. Hết thảy tất cả hàng Đại Ác Phẫn Nộ Tát Lý Ba, hiện sắc tướng đen gây sợ hãi lớn, dùng Tát Lý Ba (Sarpa: rắn) làm thức ăn, nhóm này quyết định tự điều phục.
Đây gọi là Điều Phục Chư Ma Tối Thượng Nan Hành Tam Muội

Như vậy chư Phật, Chấp Kim Cương Tôn, Kim Cương Kiên Cố Thiền Định Tương Ứng Tâm Kim Cương Pháp cũng có tên gọi là Chư Phật Kim Cương Đại Phẫn Nộ Tam Muội (Bhagavān-vajra-krūta-samaya-vajra-krodha)

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Vương (Vajra-dhāra-rāja), Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-pāṇi-bodhi-satva-mahā-satva), Như Hư Không Vô Tướng Đại Tịch Mặc Giả (Sarvākāro-mahā-muṇi), Nhất Thiết Quán Đỉnh Nghĩa Thành Tựu (Sarva-abhiṣeka-artha-siddhi), Chính Giác Trí Kim Cương Đại Sĩ (Saṃbuddhavajra-satva) nói lời như vầy:

“Lớn thay! Tự Tính vốn thanh tịnh
Nhiếp Kim Cương Tối Thượng Thừa ấy
Từ trong Vô Sinh Diệu Pháp đấy
Sinh ra chư Phật, tất cả Pháp”

Tiếp lại tuyên nói Pháp Bí Mật Kim Cương Yết Ma ngưng trừ các khổ não ác

Các người muốn làm Pháp, nên lấy Khiết Trí Ca (Khaṭika) hoặc Áng Nga La (Aṃgāra)…vẽ tướng Tát Lý Ba (Sarpa: con rắn) với hình dạng cực ác, hiện ánh sáng đen, vẽ tướng hai lưỡi đại ác phẫn nộ. Vẽ như vậy xong, Hành Nhân nên tưởng chữ Kháng (KHAṂ), ở trong hiện ra ánh sáng Ha La Hát La (Hālāhala). Lại tưởng sắc tướng của lữa nóng rực, Hành Nhân nên tụng Đại Minh gia trì thì hết tảy tất cả sự độc ác thảy đều tiêu diệt

_Lại nữa, quán tưởng chữ Hột Lý (HRĪṂ) liền hay triệu tập hết thảy mọi loại sinh ra tất cả độc ác trong ba cõi thường gây não hại cho chúng sinh ở Thế Gian. Hành Nhân y theo Pháp dùng Đại Minh gia trì, trong khoảng sát na mọi sự độc ác đều tiêu diệt.

_Lại nữa, quán tưởng chữ Án (OṂ) làm Kim Cương Thị thì hết thảy tất cả hàng Mạn Nỗ Ca (Manduka), Một Lý Thất Tức Ca (Vṛścika: bò cạp), Tát Lý Ba (Sarpa)…thường xuất ra tất cả thứ độc ác hại chúng sinh…thảy đều câu triệu. Y theo Pháp gia trì thì hết thảy sự độc ác thảy đều tiêu diện, khiến khắp cả an trụ Đại Trí Kim
Cương, nhập vào Hư Không Kim Cương Mạn Noa La ấy Đây tức là Chư Ác Độc Kim Cương Tam Muội

_Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng ( HŪṂ) Tâm thành Đại Kim Cương, hiện tướng màu trắng, xuất ra đám mây ánh sáng toả ánh sáng lớn chiếu khắp giống như tăng đầu trong sạch không dơ. Như thật quán tưởng bốn nơi tướng ứng, sát na an trụ..thứ hai, thứ ba như vậy quán tưởng thì Tát Lý Ba (sarpa) kia tràn đầy cõi hư không, trong khoảng sát na, sự độc ác tiêu tan không có chỗ để gây tạo.
Đây tức là Diệt Nhất Thiết Độc Bí Mật Tâm Pháp.

_Lại nữa, quán tưởng chữ A (A) thành hoa sen tám cánh to lớn, ở trong tưởng hiện năm loại ánh sáng giáp vòng tràn đầy khắp như ánh sáng của mặt trăng trong sạch không dơ, bình đẳng biến hoá.
Đây tức là An Trụ Định Tâm Đại Bí Mật Cú Tối Thượng Bí Mật Trí

Hành Nhân như Pháp quán tưởng xong, liền hay tiêu trừ các khổ của bệnh ác là: Hiến Noa (Gaṇḍa), Tất Tra Ca (Piṭaka), Lô Đa (Lūta)…. với các bệnh khác thảy đều tiêu trừ, khiến các Thế Gian lìa hẳn khổ não.

_Tiếp lại tuyên nói Câu Đại Minh tối thượng thuộc Tâm ba Bộ bí mật của Kim Cương Tâm ngưng trừ các bệnh bên trong bên ngoài.

“Án (1) nhĩ na nhĩ câu (2)”

“Án (1) a lộ lực câu (2)”

“Án (1) phộc nhật-la, đặc-lý câu (2)”

Câu Đại Minh này hay thành tất cả nghĩa, hay trừ tất cả khổ.

Nếu có Hành Nhân y theo Pháp Nghi Quỹ chuyên chú một lòng như thật quán tưởng mọi loại ảnh tượng, hoặc tướng Phộc Na La (Vārara), hoặc tướng Thuyết Na (Svana) dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình, an trụ Kim Cương Luân làm Kim Cương Bộ. Dùng thân ngữ tâm của mình bình đẳng quán tưởng.
Quán thành tựu xong, liền được chư Phật Bồ Tát kính yêu rộng lớn, trụ câu Gia Trì, ban cho tâm vui vẻ. Ở ngay nghiệp thân ngữ tâm của mình, tưởng mây chư Phật với mây Kim Cương Vương rộng lớn thù thắng…phá các bệnh khổ khiến được giải thoát. Tưỡng mười phương chư Phật, Kim Cương Đại Sĩ hiện phẫn nộ phá các Ma ác cùng với các Định Tâm tương ứng Yết Ma sinh ra bình đẳng chính niệm như Đại Minh lúc trước.

Nếu hay tương ứng trì tụng 108 biến, ở trong bảy ngày thì tất cả thành tựu. Hết thảy Tự Tâm Đại Minh Nghi Quỹ cũng được thành tựu

Đây gọi là Tiêu Trừ Nhất Thiết Bệnh Khổ Nan Hành Tam Muội

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Quang Minh Đại Trí Câu Dục Giải Thoát Kim Cương

Nói tất cả tướng mộng
Mộng đã thấy các Pháp
Tức Vô Sinh Tự Tính
Tự Tính tịnh chân thật
Tức Kim Cương Tự Tính
Nếu trong mộng được thấy
Hành Nhân cầu thành tựu
Hoặc làm tướng trì tụng
hoặc vào Pháp Thiền Định Sẽ được Phật Bồ Tát Hiện thân ngay trước mặt.

Đây gọi là Đại Mộng Tam Muội (Mahā-svapna-samaya)

_Nếu trong mộng được thấy
Hào quang diệu của Phật
Được Bồ Đề tối thượng
Thành tựu Nhất Thiết Trí
Sẽ thấy Báo Thân Phật
Hiện ra ngay trước mặt.

_Nếu trong mộng được thấy
Tam Giới Tôn Đại Sĩ
Làm các việc cúng dường
Sẽ quyết định thành tựu
Năm loại Pháp Diệu Lạc
Của chư Phật Bồ Tát

_Nếu trong mộng được thấy
Cúng dường các Tôn Tượng
Với Kim Cương Tát Đoả
Tượng Đại Bí Mật Chủ
Sẽ được Bình Đẳng Trí
Kim Cương Pháp Đại Ái

_Nếu trong mộng được thấy
Các tướng phần thân mình
Được Bí Mật Kim Cương
Tối Thượng Đại Minh Xưng

_ Nếu trong mộng được thấy
Lễ kính các Như Lai
Với các Đại Bồ Tát
Được Kim Cương bền chắc

_ Nếu trong mộng được thấy
Tất cả chúng Kiền Ninh-Dã (Kanyā)
Các phần đều viên mãn
Mọi loại diệu trang nghiêm
Với Đồng Tử, Đồng Nữ
Đủ tướng tốt trang nghiêm
Người thấy tướng nhóm này
Chỗ làm được thành tựu.

_ Nếu trong mộng được thấy
Tất cả Phật mười phương
An trụ trong cõi Phật
Sẽ được các Như Lai
Ban cho tâm vui vẻ
Viên mãn Tạng Diệu Pháp

_ Nếu trong mộng được thấy
Chư Phật chuyển Pháp Luân
Với thấy các Như Lai
Tướng vào Bát Niết Bàn
Được Tam Muội tương ứng
An trụ Định Kim Cương

_ Nếu trong mộng được thấy
Các vườn rừng xinh đẹp
Với thấy Kiền Ninh-Dã (Kanyā)
Trang nghiêm vui dạo chơi
Được Thiền Định Tam Muội
Nơi chư Phật gia trì.

_ Nếu trong mộng được thấy
Chư Phật với Bồ Tát
Ban các tướng Quán Đỉnh
Với làm việc cúng dường
Được thành tựu Bí Mật
Tối Thượng Trì Minh Vương

_ Nếu trong mộng được thấy
Tán Noa La Thuyết Na (Caṇḍala-svana)
Sẽ Được Kim Cương Thủ
Thành tựu Tâm không trụ

Mọi loại mộng như vậy
Kim Cương đã sinh ra
Là Tối Thượng Thành Tựu
Kim Cương Thân Ngữ Tâm
Các Mộng Tưởng Hạnh này
Từ Tâm mình sinh ra
Nếu Tâm trụ ở Định
Tức các Pháp an trụ
Các Pháp an trụ nên
Các Pháp ngang hư không
Không Pháp, không Pháp Tính
Liền vào Tam Muội Tâm

_Khi ấy, tất cả Như Lai trong Hội nghe Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyên nói như vậy thì khen rằng:”Thật chưa từng có!”. Dùng ba nghiệp của chư Phật thảy đều khen ngợi rồi hỏi rằng:”Vì sao Mộng Tưởng từ tâm của mình sinh ra? Thế nào là Tính của mình với Tính của các Pháp, nghĩa thật của các Pháp như Tính của hư không?”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền dùng ba nghiệp Kim Cương hướng về các Như Lai nói lời như vầy: “Các Phật Thế Tôn nên biết Hư Không cùng với tất cả Pháp, chẳng phải hoà hợp, chẳng phải chẳng hoà hợp. Hư không không có chỗ đi, tất cả chỗ hướng đến với tất cả nơi chốn… không có chỗ hiện ra.

Các Như Lai nên biết các Pháp Mộng Tưởng cũng lại như vậy. Tức tất cả Pháp ấy đều từ trong mộng bình đẳng sinh ra. Như Phật Thế Tôn, tất cả Như Lai cùng đồng với các Pháp đều từ trong mộng bình đẳng sinh ra, tuỳ thuận an trụ.

Các Như Lai nên biết Hư Không không có sắc tướng, cũng không có chỗ hiện ra, không có đối, lại không có ngại. Tất cả Pháp ấy lìa tướng, không có ngại cũng lại như thế.

Lại nữa nên biết. Này các Phật Như Lai! Hết thảy tất cả Pháp, thân ngữ tâm Kim Cương Tam Muội…. ở tất cả nơi chốn đều thuần một Tự Tính tuỳ thuận mà chuyển. Ấy là Tự Tâm, Tự Tính không có chỗ động chuyển. Nếu thân ngữ tâm trụ Kim Cương Giới tức cùng với Hư Không Giới bình đẳng không có hai.

Nếu các Phật Như Lai an trụ Hư Không Giới thì hết thảy tất cả chúng sinh ở Hư Không Giới cũng trụ như vậy, chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng trụ Vô Sắc Giới

Nếu Pháp ba cõi (tam giới) không có chỗ trụ thì chư Phật Như Lai không có chỗ sinh. Chính vì thế cho nên phải biết tất cả Pháp ấy không có Tự Tính.

Các Phật Như Lai! Lại nữa nên biết hết thảy Tâm Bồ Đề từ Trí của các Như Lai đã sinh ra, tức Tâm Bồ Đề ấy chẳng ở thân trụ, chẳng ở ngữ trụ, chẳng ở tâm trụ.Vì thế Tâm Bồ Đề, tất cả không có chỗ trụ. Do Tâm Bồ Đề không có trụ cho nên các Pháp làm sao có chỗ trụ?!… Các Pháp không có trụ cho nên tất cả không có chỗ sinh. Do như vậy cho nên Chính Trí của tất cả Như Lai sinh ra câu Đại Kim Cương.

Này các Phật Như Lai ! Lại nữa nên biết Pháp Mộng Tưởng ấy ở trong ba cõi không có hiện ra, không có chỗ đi, không có chỗ được, không có thật, chẳng phải tướng của hàng Sĩ Phu, chẳng phải chỗ nhìn thấy của Ta Người. Vì thế tất cả chỗ tạo làm của ba cõi đều như mộng, như mộng đã thấy, như mộng sinh ra. Khắp cả mười phương tất cả Thế Giới, hết thảy chư Phật với các Bồ Tát cho đến tất cả hữu tình cũng lại như vậy. Tất cả như mộng, không có tướng Ta (ngã tướng) có thể được, nên trụ như vậy

Các Phật Như Lai! Lại nữa nên biết ví như báu Đại Ma Ni đủ các công đức, ở trong mọi báu là vật tối thượng, tuỳ theo chúng sinh có điều mong cầu, hoặc vàng hoặc bạc với nhóm báu khác thì ứng theo tâm đã cầu liền hay hiện ra. Nên biết các nhóm báu ấy chẳng theo tâm trụ, chẳng theo báu Ma Ni trụ. Tất cả Như Lai, tất cả Pháp, tất cả Phật Pháp cũng lại như vậy. Các bậc có Trí nên biết như thế”

_Khi ấy, tất cả Như Lai nghe Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói Pháp đó xong, sinh đại hoan hỷ, dùng mắt vui vẻ chiêm ngưỡng kỹ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai rồi nói lời như vầy: “Thật hiếm có! Thế Tôn! Nếu hư không giới bình đẳng an trụ thì tất cả Pháp ấy với các Phật Pháp cũng lại bình đẳng an trụ như vậy”

_Lúc đó trong Hội, hết thảy tất cả Như Lai với các Bồ Tát đều cùng nói lời này:”Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai! Nguyện xin tuyên nói tất cả Đại Minh với tất cả nhóm Pháp thành tựu của Kim Cương. Tức tất cả Đại Minh với tất cả nhóm Pháp thành tựu của Kim Cương này, nên trụ ở đâu?”
Bấy giờ Đức Chấp Kim Cương Giả Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Các Phật Bồ Tát hay hỏi nghĩa này.
Các Đại Sĩ nên biết tất cả Đại Minh với tất cả thành tựu của Kim Cương nên ở thân ngữ tâm của Kim Cương mà trụ. Tại sao thế? Vì các Đại Minh với các thành tựu của Kim Cương ấy cho đến tất cả Phật Pháp đều ở thân ngữ tâm của mình mà trụ. Ba nghiệp Kim Cương của thân ngữ tâm ấy chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng trụ Vô Sắc Giới, chẳng trụ tâm thân, chẳng trụ thân tâm, chẳng trụ ngữ tâm, chẳng trụ tâm ngữ. Do ba nghiệp đó không có chỗ trụ cho nên tất cả Pháp ấy cũng không có chỗ trụ. Ví như Tự Tính thanh tịnh của hư không, các Pháp cũng thế.

_Khi ấy chư Phật với các Bồ Tát lại nói lời này:”Tất cả Như Lai nên trụ ở đâu, theo đâu sinh ra?”
Đức Tỳ Lô Giá Na Phật nói:”Này các Đại Sĩ! Tất cả Như Lai ở thân ngữ tâm của mình mà trụ, theo thân ngữ tâm của minh sinh ra”

_Chư Phật lại hỏi:”Tâm trụ ở đâu?”
Đáp rằng:”Như Hư Không trụ”

_Lại hỏi:”Hư Không trụ ở đâu?”
Đáp rằng:”Hư Không không có chỗ trụ”

_Lúc đó chư Phật với các Bồ Tát sinh tâm hiếm có, nói lời khen ngợi rằng:”Lành thay! Khéo nói Tự Tâm Pháp Tính, các hạnh vắng lặng” Nói lời đó xong thì yên lặng mà trụ.

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT
MẠN NOA LA THÀNH TỰU KIM CƯƠNG HIỆN CHỨNG BỒ ĐỀ

(Sarva-tathātagata-kāya-vāk-citta-vahasyāt-guhya-samāje sarva-siddhimaṇḍala vajra-abhisaṃbodhir-ṣoḍaśaḥ-patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_

_Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập, thời các Như Lai liền dùng ba nghiệp Kim Cương khuyến thỉnh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai tuyên nói Pháp Môn bí mật thâm sâu. Tức thời biến hoá mọi loại trân bảo, vật trang nghiêm màu nhiệm…cúng dường Đức Thế Tôn.
Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Kim Cương Đại Mạn Noa La Vô Uý Tam Muội Vương Trang Nghiêm Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-maṇḍala-siddha-samaya-rāja-vyūha-samādhi) quay trở lại từ Kim Cương Thân Mạn Noa La Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương xuất ra xong, nói lời như vầy:
“Lại nữa nay tuyên nói
Thân Đại Mạn Noa La
Tâm Kim Cương đã sinh
Hơn các Mạn Noa La
Khoảng mười sáu khuỷu tay
Tướng ấy làm Tứ Phương
Mạn Noa La (Đàn vuông vức), chư Phật
An trụ thân Kim Cương Trong Đàn vẽ Đại Luân
Tướng Kim Cương Vĩ Đề (Vidhi)
Làm Kim Cương Ấn Pháp
Thắng Bí Mật Đại Minh
Trong Luân vẽ Tỳ Lô (Vairocana)
Với nhóm A Súc Phật (Akṣobhya)
Ở bốn góc Đàn ấy
Vẽ Hiền Thánh Bản Bộ
Lại nữa ở cửa Đàn
Vẽ Phẫn Nộ Minh Vương
Y theo Pháp vẽ xong
Liền thành Mạn Noa La
Hành Nhân nên y Pháp
Tưởng Kim Cương bí mật
Trì tụng Bản Đại Minh
Làm các việc cúng dường
Đây tức trong bí mật
Hạnh Tam Muội khó hành

Đây gọi là Nhất Thiết Bí Mật Đại Minh Tam Muội (Sarva-guhya-mahāvidya-samaya) Nhất Thiết Như Lai Thân Kim Cương Mạn Noa La (Sarvatathāgata-kāya-maṇḍala)

_Lúc đó Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Ngữ Tam Muội Kim Cương Vân Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Sarva-vāg-vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi). Từ Định xuất ra xong, liền dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Kim Cương Ngữ
Mạn Noa La

Lại nữa nay sẽ nói
Ngữ Nghiệp Mạn Noa La
Tâm Kim Cương đã sinh
Hơn các Mạn Noa La
Khoảng hai mươi khuỷu tay
Bốn phương cùng bốn góc
Bốn cửa đều đầy đủ
Dây Kim Cương giăng kết
Câu Ngữ Mạn Noa La
Gom công đức Kim Cương
Kim Cương Đại Pháp Vương
Sinh ra các Đại Minh
Ở Mạn Noa La ấy
Chính giữa vẽ Đại Luân
Với tất cả Ấn Tướng
Y Nghi Quỹ mà vẽ
Ở chính giữa Đại Luân
Vẽ Vô Lượng Thọ Ấn (Amitāyus-mudra)
Đây tức câu Kim Cương
Làm Thắng Mạn Noa La
Như Nghi Quỹ đã làm
Đừng khiến có phá hoại
Hiến cúng dường bí mật
Được Kim Cương vui vẻ
Cam Lộ Tam Muội ấy
Làm cúng dường thành tựu
Đây tức là Chư Phật
Nan Hành Tam Muội Hạnh (Sarva-buddhānāṃ-samayo-dūratikramaḥ)
Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Ngữ Mạn Noa La.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Vân Kim Cương Tam Ma Địa (Samanta-megha-vyūha-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Tối Thượng Bí Mật Trung Bí Mật Tâm Mạn Noa La.
Nên vẽ Mạn noa La
Trong vẽ Kim Cương Thủ
Y Nghi Quỹ Bản Bộ
Sinh ba nghiệp bí mật.

Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Bí Mật Kim Cương Trí Cú Tối Thượng Thậm Thâm Bí Mật Trung Bí Mật Xuất Sinh Tâm Mạn Noa La (Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-jñāna-rahasyoyaṃ parama-guhyaḥ)

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Nhất Thiết Mạn Noa La Xuất Sinh Luân Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Sarva-maṇḍala-cakra-saṃbhavasamādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói tất cả Pháp Mạn Noa La bí mật với Ấn Tướng của tất cả Kim Cương

Mạn Noa La ấy, tất cả Đại
Minh Tâm bí mật đẳng Pháp
Nay nói Mạn Noa La Bính Tuyến Đại Minh là:

“Hồng, án, a, toa hạ”

Lúc giăng dây Kim Cương, bày phấn ngũ sắc thời nên tụng Đại Minh này, y theo Pháp Nghi Quỹ như lý tạo làm mau được thành tựu chư Phật Bồ Đề. Từ Tam Muội Nghi Quỹ ấy sinh ra Hiền Thánh Đại Minh trụ câu gia trì.

*) Đại Mạn Noa La Thắng Pháp Nghi Quỹ

Đức Tỳ Lô Giá Na Đại Chủ Tể sinh ra Phật Nhãn Bồ Tát (Buddha-locana) trụ Thân Mạn Noa La Cú. Thân Kim Cương Công Đức Kim Cương Pháp Chủ Tể sinh ra ảnh tượng của mình, đây tức là bí mật tối thượng trong tất cả Đại Minh. Thường Trụ Kim Cương Tát Đoả Đại Chủ Tể sinh ra Ma Ma Chỉ Bồ Tát (Māmaki), tất cả Đại Minh đều từ bí mật tối thượng sinh ra. Như vậy các vật đã dùng trong Mạn Noa La thảy đều đầy đủ, an trụ bí mật tối thượng.

Đây tức là Kim Cương Đại Bí Mật Tối Thượng Hy Hữu Phẫn Nộ Vương câu triệu, hiến chư Phật cúng dường ba thời đã làm cúng dường ba Kim Cương không có trụ cùng với ba Kim Cương ấy tương ứng liền được Đại Minh, thành tựu hết thảy tất cả Đại Minh, hiến thức ăn sinh ra bố thí cho các Bộ Đa (Bhūta), năm loại Cam Lộ tự tâm sinh ra. Như vậy Tam Muội tối thắng không có gì sánh được, mau hay viên mãn chư Phật Bồ Đề.

_Nếu muốn giăng dây, làm Mạn Noa La. Nên làm như vầy: Ngay lúc giăng dây thời quán tưởng Tỳ Lô Giá Na với tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát, Kim Cương Cam Lộ Đẳng Pháp, Kim Cương Đại Quang Minh. Quán tưởmg hết thảy Pháp Yết Ma (Karma) của tất cả Phật. Tưởng dây Kim Cương ấy tức là năm vị Phật, nên gọi là Chư Phật Tối Thượng Bí Mật Vị Tằng Hữu. Nên biết phấn đã dùng có 25 loại, như Nghi Quỹ đã nói hết thảy tất cả Đại Minh. Nên tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát liền được Chư Phật Bí Mật Tối Thượng Bồ Đề Thân Ngữ Tâm Tam Muội, quán tưởng ở năm nơi. Như vậy đã làm đầy đủ liền được ba Kim Cương chẳng hoại, nơi Kim Cương đã sinh ra, như Kim Cương Thủ đã làm tất cả kinh sợ. Hết thảy vòng dây (quyến sách) với móc câu KIm Cương (Kim Cương Câu) cho đến tất cả Kim Cương Đại Minh Giáo Pháp đều từ Tam Ma Địa Chính Tuệ bền chắc của Kim Cương Thủ Bồ Tát sinh ra hết thảy Pháp làm Hộ Ma (Homa) với Đại Minh ấy cho đến nhóm vật dùng để Hộ Ma. Làm La Hổ (Rāhu) Đỉnh tịnh như Nghi Quỹ đã làm, ở hai nơi bình đẳng tương ứng, làm Hộ Ma 108 biến liền được ba loại Kim Cương chẳng hoại.

Đây gọi là Chư Phật Hộ Ma Nan Hành Tam Muội Hạnh

Như trước đã nói đấy là Đại Mạn Noa La Bính Tuyến Pháp. Hết thảy phần lượng dây giăng như Nghi Quỹ nói.

Đã giăng dây xong, làm Kim Cương Giới thành Mạn Noa La. Ở trong Mạn Noa La y theo Pháp Nghi Quỹ đặt bày tượng Bản Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật với các hàng Hiền Thánh. Lại ở trong Đàn, y theo phương vị bày năm cái Hiền Bình
Làm Mạn Noa La xong, sau đó Kim Cương A Xà Lê y theo Pháp Nghi Quỹ nhiếp thọ Đệ Tử. Đã nhiếp thọ xong, y theo Pháp dạy truyền, nói như vầy:”Ngươi nên an trụ ba nghiệp Kim Cương, Kim Cương Tát Đoả gia trì thân ngữ tâm” Sau đó dẫn

Đệ Tử vào Mạn Noa La

Ngay lúc vào Mạn Noa La thời tụng Đại Minh này là:

“A (1) kháng, vĩ la, hồng (2)”

Đây gọi là Nhất Thiết Tam Muội Thân Ngữ Tâm Kim Cương Đại Minh

_Vào Mạn Noa La xong, nên trao truyền Pháp Kim Cương Đại Quán Đỉnh Bí Mật Trí, nên tưởng chư Phật tràn đầy cõi hư không, dùng nhóm hương màu nhiệm mà làm cúng dường. Lại dùng Diệu Âm ca vịnh khen ngợi. Quán tưởng mây Đại Tam Muội tràn khắp Kim Cương Đại Mạn Noa La, an trụ ba Kim Cương Tam Muội. Sau đó Kim Cương A Xà Lê dùng hạt cải trắng ném lên thân Đệ Tử. Ném xong nên lấy Hiền Bình trao cho Quán Đỉnh.

_Khi ấy, lúc Đệ Tử thọ nhận Quán Đỉnh thời nên tưởng Kim Cương Tát Đoả. Được Quán Đỉnh xong, an trụ Tam Muội tối thượng, thường trụ Tâm Pháp bền chắc của Tỳ Lô Giá Na, các Hữu đã làm tuỳ thuận Chính Trí, tu tập nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương, quy mệnh tất cả Hiền Thánh trong ba cõi, hết thảy A Xà Lê, tất cả ngữ ngôn, như Giáo phụng hành. Tất cả Pháp Quán Đỉnh bí mật ấy, như Lý tu tập.
Đây tức là ba Mật Kim Cương của tất cả Như Lai sinh ra Chính Pháp trao truyền cho các Đệ Tử nghĩa Đại Kim Cương, mọi loại Bồ Đề Kim Cương bí mật, Tam Muội rộng lớn mà chư Phật đã trao truyền.

_Khi Đệ Tử ấy thọ nhận Quán Đỉnh xong thời nên phát Tâm đại hoan hỷ tối thượng, hết thảy ảnh tượng của tất cả Hiền Thánh trụ tâm tương ứng

A Xà Lê liền có thể chỉ bày Pháp Đại Mạn Noa La, trao cho nhóm câu bí mật, văn tự của Đại Minh. Lại nói Tam Muội Thệ, nói lời như vầy “Sát, Đạo, Dâm, Vọng ấy

Tự Tính các Pháp nhiễm Người trụ Phật Tam Muội Như thật nên biết rõ”.

Đây gọi là Chư Phật Tối Thượng Tam Muội Thường Trụ Pháp khiến các chúng sinh an trụ Kim Cương tương ứng, như Lý tuyên nói tất cả câu Đại Minh, tất cả Pháp Tam Ma Địa, Nghi Quỹ Đại Minh Vương bí mật với Pháp Cam Lộ bí mật khác.

“Này chư Hữu! Hành Nhân y theo Pháp làm thì Vô Thượng Bồ Đề chẳng hề khó được. Nên biết Pháp Đại Bí Mật của bốn Thánh tức là tất cả Kim Cương bí mật, hiện sắc tướng người nữ an trụ Đại Luân Tam Muội, vì các chúng sinh khởi hạnh lợi ích, tuyên bày tất cả Kim Cương Mạn Noa La, Đại Minh , Nghi Quỹ bí mật. Năm loại thức ăn uống ấy y theo Pháp mà ăn, như vậy liền được tất cả Đại Minh thành tựu”.

Khi ấy A Xà Lê nói điều đó xong, lại vì Đệ Tử tuyên bày Hành Tướng bí mật của Đại Man Noa La, tuyên nói câu Kim Cương bí mật. Tức thời miệnh tụng chữ Án (湡_OṂ) tức là căn bản của tất cả Đại Minh, ở khoảng sát na toả ánh sáng rực rỡ chiếu khắp tất cả. Đây gọi là Chư Phật Đại Trì Minh Sĩ Bí Mật Đại Minh, cũng tức là Nhất Thiết Thành Tựu Đại Tam Muội, cũng tức là Chư Phật Bồ Tát thành tựu Thắng Hạnh, cũng tức là An Đát Đà Na Đại Lực Tinh Tiến Kim Cương Câu Triệu Tối Thượng Thành Tựu, tất cả sự nghiệp Kim Cương trong Mạn Noa La.

_Trụ không (hư không) tưởng Kim Cương
Chữ Hột Lý ( HRĪṂ) toả sáng
Lại quán tưởng chư Phật
Tràn khắp cõi hư không
Hết thảy thân ngữ tâm
Cùng Đại Minh tương ứng

Đây tức là Thân Ngữ Tâm Đại Minh Kim Cương Gia Trì Bí Mật Cú (Kāyavāk-citta-mantra-vajra-adhiṣṭhāna-pada)

A ( ĀṂ) Kháng ( KHAṂ) Thiết ( VĪ) ấy là
Ảnh tượng Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)
Hào quang Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi) Ảnh tượng Vô Năng Thắng (Aparājita) An trụ câu bí mật.
Đây tức là Đại Kim Cương Bí Mật Cú (Vajra-guhya-pada)

_Nhật Luân Mạn Noa La
Trong hiện A Súc Tôn (Akṣobhya)
Ở Kim Cương Đại Luân
Hiện Tỳ Lô Giá Na (Vairocana)
Tức ở trong Đại Luân
Lại hiện Vô Lượng Thọ (Amitāyus)
Các Tâm bí mật ấy
Tất cả nghĩa bí mật
Hiện ra ánh sáng lớn
Chiếu tất cả cực khổ

Đây tức là Nhất Thiết Kim Cương Bí Mật Tâm (Sarva-vajra-hṛdayasaṃcodana)

_Chữ A (AḤ) chày Kim Cương
Với mọi Kim Cương Câu
Tất cả Nghi Quỹ ấy
Thành tựu Phật Bồ Đề
Chư Hữu! Người tu Pháp
Đến núi, rừng, đồng trống
Nơi chốn thù thắng khác
Y Pháp mà tu tập
Ở trong khoảng nửa tháng
Được thành tựu Phật Tính
Ba mươi sáu trăm ấy
Như lượng núi Tu Di
Nghiền thành số bụi nhỏ
Tất cả các Hội Chúng
Ấy, tất cả đều được
Thành Bồ Đề Kim Cương

Đây tức là Chư Phật Kim Cương Đại Tiếu Tam Muội (Vajra-hāsa kiṃkara)

_Kim Cương Thủ Đại Trí
Trì Đại Ngữ Kim Cương
Thân Kim Cương Đại Tướng
Nói Pháp Khẩn Ca La (Kiṃkara)

Đây tức là bốn loại Đại Minh của Kim Cương Trí Luân, ấy là: Tam Muội Cú (Samaya-pada), Tam Muội Ngữ Ngôn (Samaya-preraṇa), Tam Muội Ái (Samayāmantraṇa), Tam Muội Quyền (Samaya-bandhana)….

_Hư không rộng, trong sạch
Xa lìa tất cả Pháp
Hiện Diệu Tướng viên mãn
Kim Cương chưa từng có
Hết thảy tất cả Phật
Quán khắp các chúng sinh
Bình đẳng như con một
Nơi chư Phật gia trì
Kim Cương Thủ yêu thích
Tâm bí mật rộng lớn
Khiến trụ ba Kim Cương
Bậc Đại Chấp Kim Cương
Trụ hư không, quán tưởng
Đại Lực Diệu Kim Cương
Đỉnh đội mão Diệu Bảo
Tương ứng năm Phộc Na (Vāṇa)
Đại Minh năm chỗ ấy
Đại Kim Cương Phẫn Nộ
Hoặc người ngu, kẻ Trí
Y Pháp mà quán tưởng
Ở trong khoảng nửa tháng
Được thành tựu bí mật
Các Kim Cương bí mật
Đại Nghĩa Kim Cương Ca (Vajra-gīta)
Trụ hư không, quán tưởng
Phật Đại Mạn Noa La
Chữ Hồng (HŪṂ) Kim Cương Minh
Tưởng ba nhóm Kim Cương
Chữ Án (OṂ) tưởng ở mắt
Hay quán thấy tất cả
Với thấy tướng chư Phật
Ba Thân, Thắng Kim Cương
Hết thảy nhóm đói khát
Là khổ của Thế Gian
Người tu tập Du Già
Chẳng sinh tư niệm ấy
Xa lìa tất cả khổ
Thành tựu Tâm Kim Cương (Citta-vajra)
Ảnh tượng Tỳ Lô Tôn
Tất cả Nghĩa Chính Cú
Chữ Phộc (VAḤ) miệng Kim Cương
Chữ Án (OṂ) mắt Kim Cương
Hai chữ Án Tông (OṂ VAṂ) ấy
An trụ lưỡi Kim Cương
Tất cả chốn không trụ
Lìa các khổ, vắng lặng
Tưởng Trí Kim Cương Quang
Tức Như Ý Diệu Bảo
Tuỳ ý nguyện chúng sinh
Tất cả đã nghiêm sứcĐây gọi là Chư Phật Như Ý Bảo Kim Cương (Cintāmaṇi-vajra)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NĂM (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7