PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyādvinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ TƯ

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
THÂN NGỮ TÂM VỊ TẰNG HỮU ĐẠI MINH CÂU TRIỆU
VĨ NHẬT LÂM TỲ ĐA VƯƠNG TỐI THẮNG TAM MA ĐỊA

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja – kāya-vākcittādbhuta mantrākarṣaṇa vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ- patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI BỐN _ CHI KHÁC_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào Tịnh Quang Minh Vân Kiên Cố Tam Ma Địa (Vimala-raśmi-megha-dṛḍha-samādhi) thuộc Thân Ngữ Tâm Kim Cương của tất cả Như Lai. Từ Tam Ma Địa xuất ra xong, dùng ba Nghiệp Kim Cương nói Kim Cương Phẫn Nộ Diệm Man Đắc Ca Đại Minh Vương Đại Minh là:

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ Khiết khiết
4_ Khư hứ, khư hứ
5_ Tàt lý-phộc nậu sắt-tra, tát đoả na ma ca
6_ A tất mục đa la, bát la thú, bá thiết, hạ tát-đa
7_ Tạt đổ lý-bộ nhạ
8_ Tạt đổ lý-mục khư
9_ Sát tra-tạt la noa
10_ A nga tha, a nga tha
11_ Tát lý-phộc nậu sắt-tra, bát-la noa bát hạ lý ni
12_ Ma hạ vĩ già-na già đa ca, vị cật-lý đa, na na
13_ Tát lý-phộc bộ đa, bà dương ca la
14_ A tra tra, ha sa na nễ nỉ
15_ Mê già-la tát lý-ma nễ, phộc tát na
16_ Cô lỗ, cô lỗ, tát lý-phộc cát lý-hàm
17_ Thân na, thân na, tát lý-phộc mãn đát-lãm
18_ Tần na, tần na, bát la mẫu nại-lãm
19_ A ca lý-sa dã, a ca lý-sa dã
20_ Tát lý-phộc bộ đán, nễ lý-ma tha, nễ lý-ma tha
21_ Tát lý-phộc nậu sắt-đạm, bát-la vĩ xá dã, bát-la vĩ xá dã
22_ Mạn noa la, ma đề, phệ phộc toa đán, nhĩ vĩ đán đát ca la
23_ Cô lỗ, cô lỗ
24_ Ma ma, ca lý-dương
25_ Nại hạ, nại hạ
26_ Bát tả, bát tả
27_ Ma vĩ lam mạt, ma vĩ lam mạt
28_ Tam ma dã, ma nậu tam ma-la
29_ Hồng hồng
30_ Phát tra, phát tra
31_ Tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã
32_ Tát lý-phộc, xá bát lý bố la ca
33_ Hứ hứ, bà nga tông
34_ Khẩn tức la dã tất ma ma, tát lý-phộc la-thang, sa đà dã, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng Hội thảy đều kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Tâm Kim Cương Như Lai. Đại Minh này có uy lực lớn, chư Hữu làm Pháp đó thì nên lấy Cát Ba La (Kapāla: cái bát) tròn trịa không bị sứt mẻ, thuận thời thuận nơi chốn y theo Pháp an trí, dùng Đại Minh này gia trì ba biến, liền hay thành tựu tất cả sự nghiệp cho đến Phật Nhãn Bồ Tát, Ma Ma Chỉ Bồ Tát…. ở khoảng sát na cũng hay câu triệu được.

Đây gọi là Chư Phật Tâm Kim Cương.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào Tối Thượng Tam Muội Quang Minh Tam Ma Địa (Samaya-raśmi-ghanāgra- samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Cam Lộ Quân Noa Lợi Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh là:

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Na mô phộc nhật-la cốt-lỗ đà dã
3_ Ma hạ, năng sắt-tra-lỗ đát-ca tra, bồi la phộc dã
4_ A tất mục sa la, bát la thú, bá xá, xá hạ tát-đa dã
5_ Án
6_ A mật-lý đa, quân noa lê
7_ Khiết khiết
8_ Khư hứ, khư hứ
9_ Để sắt-tra, để sắt-tra
10_ Mãn đà, mãn đà
11_ Hạ na, hạ na
12_ Nại hạ, nại hạ
13_ Bát tả, bát tả
14_ Nga lý-nhạ, nga lý-nhạ
15_ Đát lý-nhạ, đát lý-nhạ
16_ Vĩ tát-phổ tra dã, vĩ tát-phổ tra dã
17_ Tát lý-phộc nga-la hạ, vĩ già-na, vĩ na dã cương
18_ Ma hạ nga noa bát để, nhĩ vĩ đán đa ca la dã
19_ Hồng, phát tra, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ Thân Kim Cương Như Lai. Đại Minh này cùng với tất cả Đại Minh kia tương ứng đều hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Nếu có người y theo Nghi Quỹ làm Pháp đó, liền được quân rất khoẻ mạnh của chư Phật thường theo hộ vệ.

_Lúc đó, Đức Bảo Sinh Kim Cương Như Lai liền nhập vào Quang Minh Kim Cương Tam Ma Địa (Raśmi-vajra-samādhi) của chư Phật. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh là:

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ Hồng
4_ Nhĩ na lý trí tra
5_ Hồng hồng, phát tra phát tra, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều phát khởi Tâm Đại Bồ Đề, tưởng hết thảy hàng đại ác phẫn nộ La Sát Sa kia bị mê mờ, buồn bực, kinh sợ… Sức của Đại Minh này đều hay điều phục. Lại Đại Minh này từ Tâm Kim Cương ấy đã sinh ra đều hay thành tựu mọi loại sự nghiệp.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào Vô Lượng Thọ Xuất Sinh Tam Ma Địa (Amṛta-saṃbhava-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Liên Hoa Xuất Sinh Kim Cương Phẫn Nộ Mã Đầu Đại Minh Vương Đại Minh là:

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ Hồng hồng hồng
4_ Đa lỗ la
5_ Vĩ lỗ la
6_ Tát lý-phộc vĩ sa già đa già
7_ Nhập-phộc lệ đa
8_ Vĩ tát-phổ lăng nga
9_ A tra tra, ha sa kế xá lý
10_ Tát tra trụ đạm ca la
11_ Phộc nhật-la khổ la, nễ lý-già đa
12_ Tả lệ đa
13_ Phộc tô đà sa la
14_ Nễ thuyết tát ma lỗ đổ, đát-sất bát-đa
15_ Đà la ni đà la, tỳ sa noa
16_ A tra tra, hạ sa
17_ A bát lý nhĩ đa, phộc la, bát-la cật-la ma
18_ A lý-gia tỳ đa
19_ Bộ đa nga noa đà-dụ thuỷ đa
20_ Một đình dã, một đình dạ
21_ Hát dã ngật-lý phộc
22_ Khư nại, khư nại
23_ Bát la mãn đát-lãm, thân na thân na
24_ Tất đề-dựng nhĩ nễ xá
25_ A vĩ xá dã
26_ Tát lý-phộc nhập-phộc la, tất xá tả na
27_ Tát lý-phộc nga-la hứ sa-phộc bát-la để hạ đổ bà phộc
28_ Phộc nhật-la năng sắt-tra-la, khẩn tức la dã tất
29_ Y hàm, tát lý-phộc nậu sắt-tra nga-la khiếm, nậu sắt-tra, tát lý-bán phộc
30_ Độ na, độ na
31_ Ma tha, ma tha
32_ Ma tra, ma tra
33_ Bát tra, bát tra
34_ Bá tra dã, bá tra dã
35_ Mạn đà, mãn đà
36_ Na tra, na tra
37_ Một đà, đạt lý-ma, tăng già, nậu nghê-dã đán, yết lý-mang, cô lỗ, thi gia-lãm
38_ Hát dã ngật-lý phộc dã, phát tra
39_ Phộc nhật-la dã, phát tra
40_ Phộc nhật-la, nga đát-la dã, phát tra
41_ Phộc nhật-la, nễ đát-la dã, phát tra
42_ Phộc nhật-la, năng sắt-tra-la dã, phát tra
43_ Phộc nhật-la, khổ la dã, phát tra
44_ Phộc nhật-la, khổ la, nễ lý-già đa na dã, phát tra
45_ Bát la mãn đát-la, vĩ na xá na dã, phát tra
46_ Đát-lại lộ chỉ-dã bà dương ca la dã, phát tra
47_ Tát lý-phộc yết lý-nhĩ sa-phộc bát-la để hạ đa dã, phát tra
48_ Phộc nhật-la cô la đát-la tát na dã, phát tra
49_ Hồng hồng hồng
50_ Phát tra, phát tra, phát tra, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ Kim Cương Trí Chủ. Tức thời ở đẳng hư không tràn khắp trong tất cả cảnh giới, hiện ra ánh sáng rộng lớn của Kim Cương Ha La Hát La (Vajra-hālāhala-prabha). Ở trong tất cả Phi Cảnh Giới ấy, hiện ra tất cả Phẫn Nộ Vương đại ác.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập vào Tam Muội Xuất Sinh Tràng Kim Cương Tam Ma Địa (Saṃbhava-ketu-vajrasamādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Nễ La Nan Noa Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ Ế hứ-duệ hứ, bà nga phộc
4_ Nễ la phộc nhật-la nan noa
5_ Đổ lỗ, đổ lỗ
6_ La hổ, la hổ
7_ Hổ lô, hổ lô
8_ Ha ha
9_ Ngu lô, ngu lô
10_ Ngu la bát dã, ngu la bát dã
11_ Cật-la ma, cật-la ma
12_ Bà nga tông, phộc dụ vĩ nghĩ na phổ đán, thi già-lãm
13_ Nại hạ, nại hạ
14_ Nại la, nại la
15_ Phộc hạ, phộc hạ
16_ Bát tả, bát tả
17_ Bát tra, bát tra
18_ Ma tra, ma tra
19_ Bá đa dã, bá đa dã
20_ Ma tra, ma tra bát dã, ma tra, ma tra bát dã
21_ Tát lý-phộc, yết lý-ma ni
22_ Thân na, thân na
23_ Tần na, tần na
24_ Bà khất-xoa, bà khất-xoa, nhĩ nại ma tả
25_ Lỗ địa la ma tả
26_ Nhĩ nại ma nhạ, lỗ địa la, tất-lý dã
27_ Ế hứ-duệ hứ, bà nga tông
28_ Tát lý-phộc vĩ già-na nễ
29_ Tát lý-phộc vĩ ninh-dã nễ
30_ Tát lý-phộc mãn đát-la ni
31_ Tát lý-phộc mẫu la, yết lý-ma vĩ
32_ Tát lý-phộc mẫu la ngật-la khiếm
33_ Hạ na, hạ na
34_ Bạn nhạ, bạn nhạ
35_ Ma lý-nại, ma lý-nại
36_ Y năng nhĩ ca lý-dương sa đà dã
37_ Hồng, nễ la dã, nễ la, phộc nhật-la nan noa dã
38_ Đổ lỗ, đổ lỗ, vĩ già-na, vĩ na dã ca, na xá ca dã
39_ Hổ lỗ, hổ lỗ
40_ Nễ bát-đa, tán noa dã
41_ Tát lý-phộc thiết đốt-lỗ noản
42_ Hột-lý na dã, nễ bế noa dã
43_ Thân na, thân na
44_ Vĩ ninh-dã nẵng, thế nại ca
45_ Vĩ ninh-dã nẵng, thi sắt-tra, ma nậu tam-ma la
46_ Tam ma dã, phộc nhật-la đà la, phộc tả nẵng
47_ Ma lý-ma ni, nễ cật-lý đa dã
48_ Hồng, hạ na, hạ na
49_ Nại hạ, nại hạ
50_ Đổ lỗ, đổ lỗ
51_ Hổ lỗ, hổ lỗ
52_ Phát tra, phát tra
53_ Hồng hồng
54_ Cật-lý đán đa duệ
55_ Nễ phộc, lý-thuỷ
56_ Vĩ nại-la bát noa, ca la dã
57_ Hạ na, hạ na
58_ Phộc nhật-la nan ni na, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Ác Diệu (sao Diệu ác) thảy đều kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Kim Cương Tát Đoả. Đại Minh này có uy lực lớn, nếu người trì tụng 108 biến sẽ được Đại Phẫn Nộ Minh Vương kính yêu, đầu hay phá hoại tất cả Ma ác, lại hay thành tựu tất cả sự nghiệp.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai liền nhập vào Phổ Vân Cát Tường Tam Ma Địa (Samanta-megha-śrīya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Đại Lực Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ Hồng hồng hồng
4_ Phát tra, phát tra, phát tra
5_ Án
6_ Ô nga-la thú la bá ni
7_ Hồng hồng hồng
8_ Phát tra, phát tra, phát tra
9_ Án
10_ Nhạ-dụ để nễ lý-na nại
11_ Hồng hồng hồng
12_ Phát tra, phát tra, phát tra
13_ Án, án, án
14_ Phát tra, phát tra
15_ Ma hạ phộc la dã, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả chúng Rồng Đại Lực (Sarva-nāgamahā-balāḥ) thảy đều kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ ba thân Kim Cương. Đại Minh này, nếu người trì tụng tương ứng, liền được thành tựu tất cả sự nghiệp. Nếu gặp lúc hạn hán thời y theo Pháp tụng Đại Minh này, liền hay tuôn mưa, tuỳ theo các cảnh giới đều được đầy đủ.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Biến Điều Phục Kim Cương Tam Ma Địa (Samanta-nirghāta-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Trá Chỉ Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:

“Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản (1) Án (2) tra kế, hồng, nhược (3)”

Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ ba thân Kim Cương. Nếu có người trì Đại Minh này, liền cùng với Kim Cương Tát Đoả tương ứng, thành tựu Đại Minh Hạnh, lại hay câu triệu tất cả Minh Cú

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Thanh Tịnh Vô Cấu Trí Kim Cương Tam Ma Địa (Jñāna-mālāṃyu-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Kim Cương Tán Noa Tam Muội Bất Động Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản
2_ Án
3_ A tả la
4_ Tế tra
5_ Noa noa tra, noa tra
6_ Mô tra, mô tra
7_ Tra tra
8_ Đốt tra, đốt tra
9_ hạ hạ
10_ Mô hạ, mô hạ
11_ Tát hạ, tát hạ
12_ Na hạ, na hạ
13_ Để sắt-tra, để sắt-tra
14_ A vĩ xá, a vĩ xá
15_ Ma hạ ma đát bá la ca
16_ Độ na, độ na
17_ Để ni, để ni
18_ Khư na, khư na
19_ Vĩ già-nẵng, ma la dã, ma la dã
20_ Nậu sắt-đạm, bà khất-xoa dã, bà khất-xoa dã
21_ Tát lý-võng, cô lỗ
22_ Cát lý, cát lý
23_ Ma hạ vĩ sa ma, phộc nhật-la, tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã
24_ Hồng hồng hồng
25_ Đát-lý phộc lệ đa
26_ Lãm nga na đa ca
27_ Áng
28_ Khiếm khiếm khiếm
29_ A tả la
30_ Tế tra
31_ Tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã
32_ Hồng
33_ A tam ma để ca
34_ Đát-la tra
35_ Ma hạ phộc la , sa đa dã
36_ Tam ma dã, mãn đát-lãm
37_ Khiếm
38_ Hàm
39_ Thú đình-dã đổ lộ ca
40_ Tốt-đổ sa-dã đổ, phộc nhật-lý
41_ Na mô tát-đát-phộc bát-la để hạ đa, phộc lệ tỳ-dã
42_ Nhập-phộc la dã
43_ Đát-la tra
44_ A tát hạ na mạc, toa hạ

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả hàng Trời với Khẩn Ca La…thảy đều kinh sợ, mê mờ, buồn bực, nghĩ nhớ thân Kim Cương, tức thời hiện ra vô số Đại Phẫn Nộ Vương có uy lực lớn. Hết thảy chúng A Tu La đại ác thảy đều phá hoại, mà Đại Minh này lại hay câu triệu.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Samaya-vijṛmbhitavajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Nhất Thiết Chấp Kim Cương Tam Muội Hàng Tam Giới Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại
Minh này là:

“Án (1) tốn bà, ni tốn bà, hồng (2) ngật-lý hạ-noa, ngật-lý hạ-noa, hồng (3) ngật-lý hạ-noa bát dã, ngật-lý ha-noa bát dã, hồng (4) A na dã, hổ, bà nga tông (5) tát lý-phộc vĩ ninh-dã la nhạ (6) hồng, phát tra (7)”

Lúc nói Đại Minh này thời tất cả chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā), hàng có uy lực lớn thảy đều nghĩ nhớ Kim Cương Tát Đoả, đều y theo Kim Cương Tát Đoả Bí Mật Chủ Tam Muội Bộ mà trụ. Sức của Đại Minh này hay dùng Kim Cương Câu câu triệu chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā) tối thượng

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Đại Tam Muội Chân Thật Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-samaya- tattvotpatti-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình tuyên nói câu chân thật của Chính Ngữ Tam Muội trong ba Kim Cương Bí Mật thuộc Đại Tam Muội này

Ba Kim Cương của hết thảy Phật
Quán tưởng Kim Cương Tát Đoả Tôn
Tay cầm móc câu (Kim Cương Câu), dây Kim Cương (Kim Cương Sách)
Câu triệu tất cả Phật tối thượng
Tương ứng nghiệp Thân Ngữ của Phật
Đấy tức tương ứng Đại Kim Cương
Kim Cương Tát Đoả Đại Chủ Tể
Quyết định câu triệu, thường tạo làm
Luân (bánh xe) với Liên Hoa (hoa sen) và Kim Cương
Theo ba Kim Cương mà quán tưởng
Hết thảy Kim Cương Câu tối thượng
Khắp hay câu triệu tất cả Minh (Vidya)
An trụ Căn Bản Trì Minh Sĩ
Tất cả đất Kim Cương vắng lặng
Hết thảy chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā) tối thượng
Kim Cương móc vào tâm tương ứng
Phong Mạn Noa La tương ứng ấy
Quyết định tất cả hay câu triệu

_ Tưởng Nguyệt Mạn Noa La
Hiện Tượng Tỳ Lô Tôn
Tưởng Như Lý an trụ
Tương ứng Pháp Cam Lộ
Y Nghi Quỹ Bản Bộ
Tụng Đại Minh Bản Bộ
Dủ số năm mươi (50) biến
Quyết định hay câu triệu

_ Tượng lớn Kim Cương Câu
Bình đẳng, sáng rực rỡ
Kim Cương Mạn Noa La
Kiền Ninh-Dã (Kanyā) tràn Không (hư không)
Hiện Phẫn Nộ Kim Cương (Krodha-vajra)
An trụ Kim Cương Địa (Vajra-bhūmi)
Cầm khí trượng Kim Cương
Là Tam Xoa, móc câu
A Tu La Kiền Ninh-Dã
Ấy cũng hay câu triệu
Nên dùng Ngai Lý Ca (Gaurika)
Hoặc lại Khiết Trí Ca (Khaṭika)
Ngay lúc trăng hiện ra
Tụng Đại Minh gia trì
Tương ứng Pháp Câu Triệu
Hết thảy Trời Phạm, Thích
Dùng nhóm Ngai Lý Ca (Gaurika)
Nên viết tên gọi ấy
Tức thời hay câu triệu
Tuỳ chỗ cầu, chỗ làm

_ Ngữ Kim Cương đã nói
Tất cả đều như ý
Tưởng Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja)
Tròn đủ tất cả tướng
An trụ trong Đại Luân
Thân đỏ như kiếp hoả
Quán tưởng Kim Cương Câu
Làm phẫn nộ cực ác
Câu triệu Dược Sất Ni (Yakṣī: nữ Dạ Xoa)
Đây là Tam Muội Ấn
Tất cả Đại Minh Cú
Tất cả Pháp Câu Triệu
Như đã nói, thành tựu
Kim Cương Thủ Bồ Tát
Phút chốc hay khéo nói
Như vậy tất cả Minh
Cứu Cánh Tối Thượng Vương

_Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nhập vào Phổ Biến Tam Ma Địa (Samantasamādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Phộc Nhật La Bá Sa La Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:

“Án (1) thú lê nễ, toa hạ (2)”

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả hàng có uy lực lớn, Na Nga (Nāga: Rồng), Chúng Kiền Ninh-Dã (Kanyā) kinh sợ, mê mờ, buồn bực…. khắp cả đều nghĩ nhớ chư Phật Bồ Tát. Đại Minh nay mau chóng hay viên mãn các Pháp thành tựu. Chúng Kiền Ninh-Dã ấy làm câu triệu xong, hiện tướng thù diệu, tức thời đều đến, làm các thành tựu.

_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Hư Không Xuất Sinh Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Đại Pháp Tam Muội Kim Cương Tần My Bồ Tát Đại Minh này là:

“Án (1) bà dã na xá nễ (2) đát-la tây, đát-la tát dã (3) bột-lý cô trí, đát trí  (4) phệ đa trí (5) phệ la trí (6) toái đế toa đa (7) nhạ trí nễ, toa hạ (8)”

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Trì Minh Thiên với Thiên Hậu đều rất kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Đại Trí Kim Cương. Đại Minh này này có uy lực lớn theo Tịch Diệt Kim Cương tối thượng sinh ra trụ ba Kim Cương Trí, ở tất cả nơi chốn hay câu triệu khắp. Hết thảy Trì Minh Thiên Hậu, dùng Đại Minh này cũng hay câu triệu. Thiên Hậu kia có đại lực, sắc tướng tốt đẹp nhiệm màu nghiêm sức, ở khoảng sát na câu triệu liền đến làm các sự nghiệp đều được thành tựu.
Lại Đại Minh này, nếu dùng phẫn nộ trì tụng một lạc xoa số (Lakṣa: một trăm ngàn) thì tất cả sự nghiệp mau được thành tựu.

_Tiếp lại tuyên nói tất cả Phẫn Nộ Vương điều phục các Oán Ác, làm các việc Cát Tường, Hạnh trì tụng của Đại Minh. Ngay chỗ cần điều phục, tức tất cả chúng sinh cực ác… ấy là chê bai A Xà Lê với chê bai Đại Thừa, làm các việc Ma, tuỳ thuận Tà Minh, hoại chủng tính của Phật, chẳng hay siêng cầu Đạo Bồ Đề của Phật, đối với nghiệp thân ngữ tâm của tất cả chúng sinh ở mười phương. khởi tưởng phá hoại, sinh tâm oán ác…Nhóm loại như vậy, liền dùng Pháp này để có thể điều phục.

_ Nếu người làm Pháp Điều Phục. Nên ở một chỗ, tưởng Tượng Phẫn Nộ, y theo Pháp: Nghi Quỹ, Thời, nơi chốn tương ứng. Ở trước Tượng Phẫn Nộ tụng Đại Minh ấy 108 biến thời tất cả kẻ ác quyết định câu triệu đều khiến điều phục.

_ Lại nữa, nếu người làm Pháp Điều Phục. Trước tiên nên chọn nơi chốn ấy, hoặc ở nhà, hoặc phòng tất trống không cho đến ngã tư đường, dưới gốc cây đơn độc….Nên lấy Ma Nậu Sa A Tất Để (Manuṣāṣṭhi) dài khoảng tám ngón tay để làm cây cọc (Kīla), dùng Đại Minh gia trì 108 biến, nên để ở nơi điều phục A Lý Noa Lý (Aridvāra). Tức trong nửa tháng sẽ điều phục kẻ ấy.

_ Lại có Pháp. Nên dùng Cát Ba La (Kapāla: cái bát) tròn trịa đầy đủ, nên viết Đại Minh để bên trong cái bát ấy, ngầm trì rồi đi đến chỗ A Lý Noa Lý (Aridvāra) ấy. Hoặc lại dùng lá cây Đa La với nhóm trúc, lụa… viết Phẫn Nộ Đại Minh, cũng như Pháp lúc trước, để A Lý Noa Lý thì kẻ ấy liền bị điều phục.
Đây gọi là Pháp Chư Phật Kim Cương Nhân Đại Tam Muội (Mahā-samaya-
hetu-vajra)

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Phộc Tam Ma Địa (Nibandhana-vajra-samādhi) thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Tam Giới Thân Ngữ Tâm Kim Cương Quyết Đại Minh là:

“Án (1) già già, già đa dã, già đa dã (2) tát lý-phộc nậu sắt-đảm, phát tra, phát tra (3) kế la dã, kế la dã (4) tát lý-phộc bá báng, phát tra, phát tra (5) hồng hồng hồng (6) phộc nhật-la kế la (7) phộc nhật-la đà lỗ (8) nghê-dã bát dã để (9) ca dã, phộc cật-tức đa (10) phộc nhật-la kế la dã, hồng, phát tra (11)”

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Đại Uy Đức Kim Cương kinh sợ, mê mờ, buồn bực… khắp cả đều nghĩ nhớ Hư Không Kim Cương. Đại Minh này tức Kim Cương Quyết (Vajra-kīla: cây cọc Kim Cương)

Nếu muốn làm cây cọc Kim Cương đó. Hoặc dùng cây Khư Nỉ La, hoặc dùng nhóm sắt thép… y theo phần lượng ấy, như Pháp mà làm. Làm xong y theo Pháp gia trì thì hay điều phục, phá hoại tất cả.

Đây tức là Pháp ánh sáng bình đẳng rộng lớn rực rỡ trong Kim Cương Tát Đỏa Bộ đã được ba thân Kim Cương sinh ra

_ Nếu cùng với Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai Đại Ấn tương ứng, đấy tức là La Nga Kim Cương (Rāga-vajra:Ái Nhiễm Kim Cương)

_ Nếu trụ Diệm Man Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương Đại Ấn tương ứng, tức gọi là ba Kim Cương Quyết (Tri-vajra-kīla)

_ Nếu cùng với Cam Lộ Quân Noa Lợi Phẫn Nộ Minh Vương tương ứng.

Đấy tức là phẫn nộ đại ác sinh ra Kim Cương tương ứng với Đại Chủ Thể của chư Phật Các người tu Pháp, nên từ trái tim đến bàn chân tưởng Kim Cương Quyết này. Quay lại từ đỉnh đầu, như Quán Tưởng lúc trước, liền được Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa (Vijṛmbhita) mà hay an trụ Thiền Định Kim Cương, tức được chư Phật quyết định tương ứng.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Thân Kim Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Kāya-vajra-vijṛmbhitasamādhi). Từ Định xuất ra xong, nói Than Tam Muội An Kim Cương Quyết Đại Minh là:

“Án (1) thân nại, thân nại (2) hạ na, hạ na (3) nại hạ, nại hạ (4) nễ bát-đa, phộc nhật-la, tả cật-la, hồng, phát tra (5)”

An cây cọc Kim Cương nên tụng Minh này. Lúc đóng cọc xuống dưới thời y theo Pháp, Nghi Quỹ làm thế bước đi của Tỳ Lô Giá Na Phật, đem ngón cái trái cầm cây cọc Kim Cương, dùng tay phải đóng xuống đất nửa thốn như Nghi Quỹ ấy.

Đây tức là ba thân Kim Cương của Kim Cương Tát Đoả sinh ra Chính Pháp an trụ Tam Muội

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào Ngữ Kim Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Vāk-vajra-vijṛmbhita-samādhi) Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Ngữ Tam Muội Kim Cương Quyết Đại Minh là:

“Án (1) hột-lý (2) Án (3) phổ lý-phổ phộc (4)”

Đây tức là Pháp của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya). Cũng như trước nói, đóng cây cọc Kim Cương, tụng Đại Minh này. Cũng dùng tay trái cầm cây cọc Kim Cương, làm thế bước đi của Vô Lượng Thọ Phật, xong tưởng Trí Kim Cương Liên Hoa sinh ra Chính Pháp an trụ Tam Muội.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai liền nhập vảo Tâm Kim Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Citta-vajra-vijṛmbhita-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Tâm Tam Muội Đại Minh là:

“Án (1) phộc nhật-la la nhạ, hồng (2)”

Đây tức là Pháp của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya). Như Nghi Quỹ lúc trước, đóng cây cọc Kim Cương, xong quán tưởng Ngũ Cổ Kim Cương toả ánh sáng rực rỡ, làm thế bước đi của A Súc Như Lai, ngay lúc đóng cọc xuống thời tụng Đại Minh này, từ sự không dơ bẩn (vô cấu) của ba Kim Cương sinh ra Chính Pháp an trụ Tam Muội.

Thân Ngữ Tâm Tam Muội, Kim Cương Quyết, Đại Minh, Nghi Quỹ… Hư Không Giới Kim Cương sinh ra…của nhóm như vậy. Chư Hữu tác làm thì nên y theo Pháp mà làm, liền hay thành tựu tất cả Điều Phục.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai tận cõi hữu tình để làm chỗ nương nhờ (sở y) được đại hoan hỷ, phát ra âm thanh lớn nói lời như vầy:

Lớn thay! Câu tối thắng bí mật
Lớn thay! Đã nói nghĩa chân thật
Lớn thay! Môn Diệu Pháp vắng lặng (tịch tĩnh diệu Pháp Môn)
Lớn thay! Hạnh Kim Cương rộng lớn
Chư Phật đã nói Kim Cương Quyết
Nơi các Đại Bồ Tát kính yêu
Thân Ngữ Tâm Nghiệp Đại Kim Cương
Cũng nhiếp Kim Cương Quyết bí mật
Hết thảy tất cả câu Đại Minh
Kim Cương Quyết chân thật sinh ra
Thân Ngữ Tâm Kim Cương tối thượng
Tức nghĩa chân thật của Đại Minh

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT TÂM CHÂN THẬT KIM CƯƠNG XUẤT SINH TAM MUỘI

(Sarva-tathagāta-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-cittasamaya-sāravajra-saṃbhūtir-nāma-pañcadaśaḥ patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Bồ Tát Ma Ha Tát
Liền ở trong hư không
Tuyên nói Pháp như vậy
Người tu Pháp nên tưởng
Tứ Phương Mạn Noa La (Đàn vuông vức)
Trong hiện Phẫn Nộ Vương
Cam Lộ Quân Noa Lợi
Xong ở trong quán tưởng
Kiền Ninh-Dã (Kanyā) rồi làm Pháp
Sắc tướng thù diệu ấy
Các phần đều viên mãn

_ Nếu người tu Pháp này
Trụ Tam Muội chân thật
Nơi tất cả không ngại
Được tối thượng thành tựu
Năm Mạn Noa La ấy
Tưởng ảnh tượng năm Phật
Hiến cúng dường tối thượng
Hạnh Đại Minh bí mật
Ảnh tượng Tỳ Lô Tôn
Thân Ngữ Tâm Kim Cương
Tương ứng Hạnh Thiền Định
Ánh bình đẳng (bình đẳng quang) của Phật
Hoa Ưu Bát La (Utpāla) xanh
La Nhạ Ca (Rajaka) màu đậm
Tưởng Kiền Ninh-Dã (Kanyā) cũng thế
Tương ứng Kim Cương Thủ
Nếu y Nghi Quỹ này
Hay làm việc tương ứng
Trong các Đại Minh này
Hạnh tương ứng khó hành
Ở một khoảng sát na
Kim Cương Thủ bình đẳng
Tất cả Pháp tự tại
Muốn giải thoát, tuỳ chuyển

_ Người tu Hạnh Du Già
Muốn cầu Pháp thành tựu
Ở trong tất cả Thời
Tác tưởng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma)
Kim Cương Pháp vô ngã
Liền an trụ Thập Địa
Khéo trì Ngữ Tam Muội
Tất cả Thắng Tự Tại
Hết thảy các chủng tộc
Ấy là Bà La Môn (Brāhmaṇa)
Sát Đế Lợi (Kṣatriya), Phệ Xá (Vaiśya)
Với hàng Thủ Đà (Śudra) ấy
Cho đến Chiên Đà La (Candara)
Nơi sinh các Kiền Ninh-Dã (Kanyā)
Tuỳ chọn lấy, làm Pháp
Đừng nên sinh phân biệt.

_ Đây Bí Mật Bình Đẳng
Thành Tựu Kim Cương Pháp
Mặt trời lặn, làm Pháp
Mặt trời mọc, thành tựu
Y Nghi Quỹ Bản Pháp
Như Lý mà tạo làm
Được Kim Cương Tát Đoả
Cho thành tựu tối thượng
Ba Thân, Thệ Nguyện lớn
Chư Phật tất cả tướng
Toả sáng trăm do tuần
Hai nơi (nhị xứ), nếu tương ứng
Mọi tương ứng bình đẳng
Trong các thành tựu này
Hạnh Tam Muội khó hành
Năm loại Cam Lộ ấy
Kim Cương thành tựu thực (thức ăn)
Cũng trong các thành tựu
Hạnh Tam Muội khó hành
Nếu Cam Lộ bình đẳng
Hai nơi (nhị xứ) cũng tương ứng
Hiện ra Phật Bồ Đề
Thành chân thật tối thượng
Đây gọi là Pháp Chư Phật Dục Giải Thoát Tam Muội

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Đại Tam Muội Phẫn Nộ Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-samaya-vajra-krodhasamādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Tác Kim Cương Bố Phẫn Nộ Đại Minh là:

“Án (1) hột-lý (2) sắt-trí-lý (3) vĩ cật-lý đa na na (4) tát lý-phộc thiết đốt-lỗ, na xá dã (5) tát-đảm bà dã (6) hồng hồng, phát tra, phát tra, toa hạ (7)”

Nên dùng Đại Minh này làm Pháp Phẫn Nộ Điều Phục. Hành Nhân nên lấy nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu huyết) để lò Hộ Ma hình Tam Giác, lò ấy lớn nhỏ đều như các Nghi Quỹ. Lại đưa vật của nhóm La Phộc Noa (Lavaṇa), La Nhĩ Ca (Rājika) vào. Xong rồi dùng Kiến Tra Ca (Kaṇṭhaka) mà làm Hộ Ma.

Lúc làm Hộ Ma thời xưng tên gọi nơi điều phục Kiền Ninh-Dã, dùng Đại Minh lúc trước làm Hộ Ma tám ngàn (8000) biến, một ngày làm ba Thời, hoặc làm giữa đêm thì Kiền NInh-Dã ấy mau khiến câu triệu, tất cả điều phục.

Đã điều phục xong, ở trong ba Kiếp thường trì Phật Pháp với Pháp của Kim Cương Thủ, trụ Phật Tam Muội, xa lìa ngu si, tăng trưởng thọ mệnh.
Chư Hữu làm Pháp, nên vào ngày mồng tám hoặc ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt, đi đến nhà trống không, hoặc trong rừng Thi Đà… dùng Khiết Trí Ca (Khatika) viết tên gọi của Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: oan gia) ấy, y theo Nghi Quỹ của Bản Bộ, dùng Đại Minh của Bản Bộ gia trì. Hoặc dùng Mẫu Nột Nga La (Mudgara: cây búa) làm Pháp điều phục

Hành Nhân miệng tụng chữ Hồng (HŪṂ), tức thời hiện ra ánh sáng lớn rực rở, toả lửa mạnh rất đáng sợ. Hết thảy tất cả chúng Thiết Đốt Lỗ với kẻ ác khác đều rất kinh sợ thảy đều điều phục, nghĩ nhớ Kim Cương Thủ Bồ Tát, chư Phật Kim Cương, Tam Bảo tối thượng. Tất cả chúng sinh nhìn thấy chỗ quy thú. Kẻ trái ngược với Phật Pháp thì quyết định phá hoại.

Hết thảy ảnh tượng Bản Tôn, Đại Minh, Ấn Tướng…. trong Xí Thịnh Quang Minh Mạn Noa La của Kim Cương Yết Ma Bộ đều y theo Pháp tạo làm, hay khiến cho tất cả chúng Thiết Đốt Lỗ với các kẻ ác tuỳ thuận điều phục, tất cả khiến trụ tường Phật Bồ Tát. Nếu có kẻ làm trái ngược Chính Pháp của Phật thì quyết định phá hoại

Chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện khéo, điều phục tất cả chúng sinh oán ác khiến trụ Tam Muội, tuyên nói tất cả Tâm Pháp của Đại Minh bí mật, phá hoại các ác khiến cho các chúng sinh cùng với Trí tương ứng, thường trụ tưởng Phật Bồ Đề tối thượng.

Nếu có Hành Nhân dùng tâm trong sạch, tưởng ở bốn nơi để Du Thất Đa (Yoṣita), tất cả trang nghiêm, các phần viên mãn… như hoa sen kia hiện tướng nở rộ, Lại tưởng Đại Minh chữ Hồng (猲

_ HŪṂ) hiện năm loại ánh sáng thành Kim Cương tương ứng với nghiệp thân ngữ tâm của mình, được sự bền chắc của Kim Cương, liền được thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, ở khoảng sát na ngang bằng với ánh sáng của Tỳ

Lô Giá Na, an trụ ba bộ Kim Cương của Kim Cương Tát Đoả Bí Mật Chủ Đây gọi là Kim Cương Tát Đoả Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa.

_Chư Hữu tu tập Pháp Du Thất Đa (Yoṣita) được thành tựu, phát tâm mãnh lợi, nên lấy Thúc Cật La, y theo Pháp mà ăn. Kẻ ấy ở khoảng sát na liền ngang bằng với ánh sáng của Diệu Cát Tường, ẩn thân tự tại, cát tường thắng diệu, thân có ánh sáng như màu vàng tía.

Nếu có Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, nên lấy Vĩ Sắt Tra (Viṣṭa) với Ma Hạ Mãn Tha (Mahā-maṃsa) y theo Pháp mà ăn, liền được thành tựu Thắng Hạnh của Đại Minh, chư Phật chẳng thể nhìn thấy

Lại nữa, Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, nên lấy Thuyết Na (Svāna), Ha Gia (Haya), Ma Hạ (Mahā), ba loại Mãn Tha (Maṃsa: thịt) để chung chỗ hoà hợp, y theo Pháp mà ăn, liền được thành tựu Thắng Hạnh, chư Phật chẳng thể nhìn thấy.

Nếu dùng Vĩ Sắt Tra (Viṣṭa) với ba loại sắt thép… hợp thành Ngu Ni Ca (Gulika), ở tương ứng với hai nơi (nhị xứ) thì ở tất cả nơi chốn, chư Phật chẳng thể nhìn thấy.

Lại nữa Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, lấy Cồ Mãn Tha (Gomaṃsa: thịt bò) với ba loại sắt … hợp thành Ngu Ni Ca (Gulika) tương ứng với hai nơi (nhị xứ), tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy

Lại nữa Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, lấy Bát La Noa làm Ngu Ni Ca (Gulika) tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Long Não Hương (Karpūra) với Chiên Đàn Hương (Candana) , dùng ba loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Ngưu Hoàng với Trầm Thuỷ Hương cùng với ba loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Cung Câu Ma Hương (Kuṃkuma) cùng với ba loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy
Như vậy biết rõ tất cả bình đẳng, liền được thành tựu tương ứng tự tại, được Đại Ấn gia trì tốt thắng cát tường, có uy lực lớn ẩn hiện tự tại, ngang bằng với ánh sáng của chư Phật, ở trong ba ngàn Đại Thiên Giới được tối thắng tự tại… cho đến trong câu chi do tuần cõi nước đều được Kim Cương tự tại; trong Dục Giới, Sắc Giới tuỳ theo chỗ muốn đến thì tất cả không có ngại.
Đây gọi là Pháp Chư Phật Đại Lực Tam Muội An Đát Đà Na Đại Kim Cương

_Lúc đó, Đức Thế Tôn nói Pháp đó xong thời phát tâm hoan hỷ, dùng ánh mắt vui tươi quán sát Chúng Hội rồi phát ra âm thanh vi diệu, nói lời như vầy:

Lớn thay! Chân thật Chính Niệm này

Lớn thay! Câu văn tự bí mật

Lớn thay! Tự Tính vốn thanh tịnh

Lớn thay! Các Pháp Diệu Vô Cấu (màu nhiệm không có bụi dơ)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ TƯ (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7