PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyādvinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ BA

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TƯƠNG ỨNG TAM MUỘI
TỐI THƯỢNG THÀNH TỰU

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –vajra-yogasamaya-sādhanāgratir-deśa- dvadaśa- patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI HAI_

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Bồ Tát Ma Ha Tát
Thầy tối thượng của đời
Thành tựu Trí tối thắng
Ba Kim Cương Tam Muội
Đã sinh Trí chân thật
Từ Nghiệp Ngữ Kim Cương
Tuyên nói Pháp thành tựu
Đẳng Hư Không Tam Muội
Tự Tính lìa nghi hoặc
Pháp Tự Tính trong sạch
Là tưởng Na Tra Ca (Nāṭaka)

_Các người muốn tác Pháp
Nên đến chỗ hoang vắng
Sườn núi với rừng cây
Nơi hoa quả xum xuê
Nên quán tưởng chữ Mông (MAṂ)
Thành thân Diệu Cát Tường (Mañjuśrī)
Trụ ba nghiệp Kim Cương
Rộng lớn không bờ mé
Rộng khoảng trăm do tuần
Ánh Kim Cương sáng rực
Trong Quang (ánh sáng) hiện các tướng
Tất cả chỗ trang nghiêm
Hàng Phạm Vương (Brahma), Đế Thích (Indra-deva)
Chẳng thể thấy thân ấy
Đây tên Diệu Cát Tường
Thắng Kim Cương Tam Muội
An Đát Đà Na Pháp
Tối Thượng Tam Ma Địa (Mañjuśrī-vajrāgra-samayāṃtar-dhāna-karīsamādhi)

_Nếu muốn thành Pháp này
Dùng năm loại Cam Lộ
Hòa hợp ba loại sắt
Mà làm Ngu Lê Ca
Ba Kim Cương chẳng hoại
Ba Kim Cương đã sinh
Người thành tựu Pháp này
Được An Đát Đà Na (Aṃtar-dhāna)
Quán tưởng ở tim mình
Nơi chư Phật chẳng hoại
Ở một khoảng sát na
Diệu Cát Tường hiện ra
Tướng chư Phật không trụ
An trụ Phật bình đẳng
Tưởng từ Tự Tâm Minh Sinh ra Pháp Bản Bộ
Hiện ba mươi sáu trăm (3600)
Đại Luân (bánh xe lớn) như Tu Di
Cho đến số bụi nhỏ
Kim Cương Luân (Vajra-cakra) sáng rực
Ấy, tất cả đều trụ

Đây gọi là Pháp Kim Cương Luân Tam Muội Tam Ma Địa (Vajra-cakrasamaya-samādhi)

_Tiếp lại Tự Tâm Minh
Tưởng hiện Đại Kim Cương
An trụ Mạn Noa La
Tướng Kim Cương không trụ
Tâm Kim Cương bình đẳng
Hiện ba mươi sáu trăm (3600)
Mỗi một bằng Tu Di
Cho đến số bụi nhỏ
Du Thất Đa thù diệu
Các tướng đều tròn đầy
Ở trong ba cõi ấy
Làm Kim Cương tối thượng
Trời Lỗ Nại La (Rudra) ấy
Tất cả đều quy mệnh

Đây gọi là Pháp Kim Cương Bình Đẳng Tam Ma Địa (Vajra-samatā-samādhi)

_ Lại Tự Tâm Minh tưởng
Sen Kim Cương tám cánh
Tướng các Pháp không trụ
Tâm Pháp cũng bình đẳng
Hiện ba mươi sáu trăm (3600)
Mỗi một bằng Tu Di
Cho đến số bụi nhỏ
Hoa sen báu trong sạch
Cúng dường tất cả Phật
Tối Thượng Mạn Noa La

Đây gọi là Pháp Liên Hoa Bình Đẳng Tam Ma Địa (Padma-samatā-samādhi)

_ Trụ ba Kiếp Tam Muội
Tùy thuận năm loại Trí
Tất cả Phật mười phương
Làm ba Mật thừa sự
Từ Tự Minh quán tưởng
Kiếm (cây kiếm) hiện năm ánh sáng
Hành Nhân cầm giữ xong
Được Trì Minh tự tại
Ba cõi cúng dường lớn
Hàng Phạm Thiên quy mệnh
Tam Thiên Giới Dũng Mãnh
Tối Thượng Bí Mật Tôn
Chỗ muốn hành tự tại
Được ba nghiệp Kim Cương
Quán tưởng Tâm Kim Cương
Cho thành tựu như vậy

Đây gọi là Pháp Kim Cương Kiếm Thành Tựu Tam Ma Địa (Vajra-khaḍgottama-samādhi)

_ Nên quán tưởng chữ Án (輆_OṂ)
Liền thành Ngu Lê Ca
Lớn như Tả Noa Ca
Trong hiện tượng Bản Tôn
Trụ Tâm mà quán tưởng
Từ Bản Tôn nhận xong
Hành Nhân, khoảng sát na
Cùng các hàng Bồ Tát
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không
Tướng thân màu vàng tía

_Tiếp lại tưởng chữ A
Cũng thành Ngu Lê Ca
Lớn như Tả Noa Ca
Trong hiện tượng Bản Tôn
Trụ Tâm mà quán tưởng
Từ Bản Tôn nhận xong
Hành Nhân, khoảng sát na
Thành tựu Trí Bồ Đề
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không
Tướng thân màu vàng tía

_ Tiếp lại tưởng chữ Hồng (HŪṂ)
Cũng thành Ngu Lê Ca
Lớn như Tả Noa Ca
Trong hiện tượng Bản Tôn
Trụ Tâm mà quán tưởng
Từ Bản Tôn nhận xong
Hành Nhân, khoảng sát na
Thành tựu thân Kim Cương
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không
Tướng thân màu vàng tía

_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng
Chủng Trí Mạn Noa La
Trong hiện Tỳ Lô Tôn
Tưởng tay cầm Đại Luân (bánh xe lớn)
Luân Trì Minh thành tựu
An trụ Đại Luân Bộ
Thắng Trí này thành tựu
Nơi sinh Trí Kim Cương
Thân Đại Luân như vậy
Tương ứng mà thành tựu

_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng
Kim Cương Mạn Noa La
Trong hiện A Súc Tôn
Tay cầm chày Kim Cương
Đại Kim Cương Trì Minh
An trụ Kim Cương Bộ
Kim Cương Thắng thành tựu
Nơi sinh Trí Kim Cương
Thân Kim Cương như vậy
Tương ứng mà thành tựu

_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng
Chúng Bảo Mạn Noa La
Trong hiện Bảo Sinh Tôn
Tưởng tay cầm Diệu Bảo
Đại Bảo Sinh Trì Minh
An trụ Đại Bảo Bộ
Báu tối thượng thành tựu
Nơi sinh Trí Kim Cương

Thân Đại Bảo như vậy
Tương ứng mà thành tựu

_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng
Tưởng Pháp Mạn Noa La
Trong hiện Vô Lượng Thọ
Tay cầm hoa sen lớn
Đại Liên Hoa Trì Minh
An trụ Liên Hoa Bộ
Liên Hoa Thắng thành tựu
Nơi sinh Trí Kim Cương
Thân Diệu Pháp như vậy
Tương ứng mà thành tựu

_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng
Tam Muội Mạn Noa La
Hiện Bất Không Thành Tựu
Tay cầm kiếm bén lớn
Đại Lợi Kiếm Trì Minh
An trụ Tam Muội Bộ
Tam Muội Thắng thành tựu
Nơi sinh Trí Kim Cương

Đại Tam Muội như vậy
Tương ứng mà thành tựu

Hết thảy các Thành Tựu
Là nhóm Tam Xoa Câu
Y Pháp mà tạo làm
Được Kim Cương tương ứng
An trụ Tâm Thiền Định
Ba nghiệp đều thành tựu
Đây tức tên Chư Phật
Đại Kim Cương Tam Muội

_ Lại nói Pháp thành tựu
Chư Hữu! Người tác Pháp
Nên đến ngã tư đường
Hoặc dưới cây riêng lẻ
Tác Kim Cương Câu Triệu
Triệu tập Bản Thánh Thổ

Xong nên y Nghi Pháp
Tùy ý cầu thành tựu
Ba Đại Minh tương ứng
Ba Kim Cương tối thượng
Câu triệu thân ngữ tâm
Đại Trí Tuệ chư Phật
Phong Luân Mạn Noa La
Phật Tối Thượng Câu Triệu
Sinh Tam Muội mười phương
Hay câu triệu tất cả

_ Trụ Không (hư không), tưởng Tam Muội
Kim Cương Câu Triệu Pháp

Tỳ Lô Giá Na Tôn
Đại Luân tối thượng ấy
Phật không trụ câu triệu
Hàng Kim Cương Liên Hoa
Pháp Tam Muội Bộ ấy
Trụ Tam Giới Tam Muội
Đầy đủ tất cả tướng
Quán tưởng ảnh tượng Phật
Thành tựu thân ngữ tâm
Nhóm Câu Triệu, quán tưởng
Vô số Hạnh tương ứng
Khéo làm tất cả việc
Ấy tròn đủ các tướng
Thân Kim Cương, quán tưởng
Kim Cương Thiệt tương ứng
Ngữ Kim Cương bình đẳng
Ba cúng dường bí mật
Hơn mọi thứ cúng dường
Đây tức Nhất Thiết Phật
Bí Mật Tinh Diệu Pháp

Đây gọi là Đại Bí Mật Câu Triệu Tam Muội của chư Phật

Nếu có Hành Nhân cầu các thành tựu, nên ở năm loại ăn uống trụ Tam Muội tưởng. Người đó liền được thành tựu Trì Minh, đủ năm loại Thông, An Đát Đà Na (Aṃtar-dhāna), Kim Cương Câu Triệu, tất cả thành tựu

Nếu chẳng thể có đủ năm loại thức ăn, tùy được một thức ăn, cũng trụ Tam Muội. Người đó liền được tối thượng tương ứng, chư Phật Như Lai cùng nhau gia trì, đủ tất cả tướng. Thân ngữ tâm của mình bình đẳng với Tâm Trí bền chắc của Kim Cương, đội mão Kim Cương, Tổng Trì tối thượng. Tất cả Phật ấy đồng với Tam Muội này, hay vì người khác làm Tam Muội tối thượng, tất cả thành tựu.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Bình Đẳng Trí Tam Ma Địa (Sarva-samayajñāna-vajrāhāra-samādhi)

_ Tiếp lại tuyên nói Pháp Tam Kim Cương Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu. Nên ở cái lưỡi của mình, tưởng chữ Hồng (猲- HŪṂ) ấy, tức là Tối Thượng Kim Cương Tam Muội. Như vậy Thiệt Căn tức cùng tương ứng với năm loại Cam Lộ, được Tự Tính chẳng hoại của ba Kim Cương

Lại nữa nên biết chữ A (A), chữ Tra (ṬA) . Đấy tức là mọi loại tương ứng của Kim Cương tối thượng . Tức được thành tựu Kim Cương Tát Đỏa.
Đây gọi là Pháp Kim Cương Cam Lộ Tam Muội Tam Ma Địa (Samaya-
vajrāṃrta-mālī-samādhi)

_ Lại nữa người tu tập Tam Kim Cương Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu, liền được thành tựu ba thân KIm Cương tối thượng, biển báu Như Ý của chư Phật mười phương xuất ra ánh sáng trong sạch tràn khắp Thế Giới Kim Cương tự tại

Lại nữa người tu tập Luân Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu liền ở các Pháp bình đẳng thuận hành thành tựu căng già sa đẳng tất cả Tam Muội với làm Đại Chủ Tể trong tất cả Pháp Trì Minh tối thượng, viên mãn tất cả Tam Muội thắng diệu, Trụ Kim Cương Thân Tưởng, được An Đát Đà Na Như Ý tự tại. Ở tất cả nơi chốn phóng ngàn ánh sáng đều hay đầy đủ các Pháp thành tựu. Hết thảy nhóm A Tu La, Kiền Ninh, tất cả chúng Kiền Ninh của Thế Gian thảy đều kính phục mà làm nhiếp thọ, khéo trụ tướng không có trụ thuộc ba Kim Cương của căng già sa đẳng chư phật Như Lai. Đấy gọi là Kim Cương Thành Tựu, dùng con mắt Kim Cương nhìn khắp tất cả như vận bàn tay của mình làm các sự nghiệp, tất cả tùy ý. Con mắt Kim Cương ấy quán đạt cũng thế

Lại ở trong căng già sa đẳng cõi phát ra âm thanh lớn chuyển các Thắng Nghĩa, ở tất cả nơi chốn, tất cả đều nghe, thành tựu Thắng Nghĩ của Kim Cương Nhĩ Căn. Đấy tức là Ngữ Nghiệp của Kim Cương

Lại hay thành tựu Tâm Nghiệp của Kim Cương. Ở trong căng già sa đẳng cõi hiệu đạt Pháp thuộc nhóm Tâm Hạnh của tất cả chúng sinh. Đấy gọi là Tâm Nghiệp của Kim Cương
Lại hay từ Na Tra Ca (Nāṭaka) ấy sinh ra căng già sa đẳng thân, trụ trong kiếp luân hồi, hiện mây Phật trang nghiêm, làm các biến hóa Kim Cương tối thượng sinh ra. Đấy gọi là Thân Nghiệp của Kim Cương cũng tức là Pháp thần thông của Kim Cương Lại hay đối với các Pháp ở quá khứ , dùng sức Tam Muội đều hay nghĩ nhớ.

Đây tức gọi là Kim Cương Túc Niệm

Nhóm như vậy gọi là Tam Muội Thông (Samayābhijñā)

Pháp của nhóm thành tựu thần thông thuộc mắt (Vajra-cakṣu), tai (Vajra-śrota), tâm (Vajra-citta), túc niệm (Vajra-nivāsa) của Kim Cương, là thần thông của chư Phật, ở các thân Phật bình đẳng thành tựu, thường cùng với căng già sa đẳng quyến thuộc vây quanh, khéo hành nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương. Ở tất cả Thế Giới thuận hành Kim Cương Tam Muội tương ứng thành tựu mà hay sinh ra Đại Nghĩa thành tựu, tức được viên mãn bốn loại Tam Muội, biết hết sự nghiệp chẳng hoại của Kim Cương, thuận hành Tam Ma Địa tương ứng quán tưởng, thành tựu Bồ Đề tối thượng, tu tập Tối Thượng Thành Tựu của Pháp Xuất Thế Gian, vào Kim Cương Thừa thuận hành các Pháp tuyên nói Đại Minh, tự tại quán tưởng làm Đại Thành Tựu. Y theo Thời, y theo Pháp từ Tự Đại Minh quán tưởng ảnh tượng Kim Cương, đội mão Kim Cương làm tướng tự tại, liền được thành tựu Đại Trí Kim Cương, ở tất cả nơi chốn thường gần gũi Pháp của Trí Cam Lộ.Như vậy gọi là thành tựu nghĩa chân thật trong tất cả Đại Minh.

_Nếu người tu tập. Trước tiên nên y theo Pháp chọn lựa nơi chốn. Hoặc nơi hoang vắng rộng lớn, hoặc ở sườn núi, hoặc nơi vắng lặng. Y theo Nghi Quỹ ấy làm các Thành Tựu mà lại thường thời đừng khiến gián đoạn liền được tất cả Thành Tựu.

Đây gọi là Pháp Đại Thành Tựu của chư Phật

Tiếp lại Hành Nhân thường gần gũi bốn loại sự nghiệp bền chắc của Kim Cương, quán tưởng ba Thân Kim Cương (Vajra-kāya) mau được thành tựu cùng với bốn Thời ấy, y theo Pháp tương ứng

Lại ở năm nơi, y theo Pháp biết rõ xong thì lập kỳ hạn. Hoặc bảy ngày hoặc nửa tháng cho đến một tháng, y theo Nghi Quỹ của Pháp, quán tưởng chữ Án (OṂ) thành Trí Kim Cương, ở trong sinh ra Kim Cương Tam Muội như các Nghi Quỹ rộng lớn tuyên nói. Chư Hữu tu tập Pháp Du Già (Yoga) nên ở thời phận của ngày tháng biết rõ như thật, chẳng khiến cho vượt Pháp. Như vậy liền được Tối Thượng Bí Mật Xuất Sinh Thắng Nghĩa Tương Ứng Thành Tựu

_ Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Thân Thành Tựu Già Đà là:
Thân Phật, Tối Thượng Trì Cát Tường
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Khéo làm thân Kim Cương Bất Hoại
Mười phương: tất cả Phật Như Lai
Ba Mật Kim Cương đều chẳng hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Khéo làm thân Kim Cương tối thắng

_ Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Ngữ Thành Tựu Già Đà là:
Pháp Ngữ chư Phật, đại cát tường
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Khéo vào Môn Kim Cương Pháp Ngữ
Mười phương:tất cả Phật Như Lai
Ba loại Kim Cương đều chẳng hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Từ Chính Ngữ Phật đã sinh ra

_ Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Tâm Thành Tựu Già Đà là:
Tâm Phật, Kim Cương Trì Cát Tường
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Khéo Tâm Kim Cương rộng lớn
Mười phương: tất cả Phật Như Lai
Ba Mật Kim Cương đều chẳng hoại
An trụ gia trì câu bí mật
Từ Tâm Pháp Phật đã sinh ra
Phật Ngữ, Kim Cương Diệu Pháp Ngữ
Kim Cương Tát Đỏa Ngữ cũng thế
Nếu người không Trí, vượt Quỹ Nghi
Ấy, tức tất cả đều phá hoại

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
KIM CƯƠNG TƯƠNG ỨNG TRANG NGHIÊM TAM MUỘI
CHÂN THẬT QUÁN TƯỞNG CHÍNH TRÍ TAM MA ĐỊA
(Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –sarva-vajrasamaya-vyūha-tattvārtha-bhāvanā-saṃbodhi-trayo-daśaḥ- patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI BA_

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Tối Thượng Trí Nhất Thiết Chân Thật Nghĩa Xuất Sinh Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát quy mệnh đỉnh lễ Nhất Thiết Mâu Ni Đại Đạo Sư, Nhất Thiết Nghĩa Kiên Cố Cúng Dường Tam Muội Chân Thật Trí Chủ phát ra tiếng Kim Cương, nói lời như vầy:

“Lớn thay! Các Phật Giáo
Lớn thay! Đại Bồ Đề
Pháp Đại Tai Tịch Tĩnh
Đại Tai Chân Ngôn Hạnh
Rốt ráo không sinh Pháp
Tự Tính không chỗ sinh
Lìa nghi, trụ chân thật
Nơi sinh ra Chính Trí
Đây chư Phật đã nói
Tất cả Pháp Minh Cú (Vidya-pada)
Các Phật Trí đã được
Ba Kim Cương quán tưởng
Đại Tương Ứng trì tụng
Nơi chư Phật gia trì
Các Minh Cú các Bộ
Trụ tướng thân ngữ tâm
Đại Âm Đại Trì Minh
Nghe xong vào biển Trí
Phật ba đời sinh ra
Ba nghiệp Đại Kim Cương
Đắc được Vô Đẳng Trí
Kim Cương Minh quán tưởng

_ Lại nữa Kim Cương Thủ!
Trí Hư Không đã sinh
Tối Thượng Tối Thắng Tôn
Nói Kim Cương Trì Tụng
Nghĩa trì các Đại Minh
Diệu tướng ba Kim Cương
Ba bền chắc chẳng hoại
Ba Kim Cương khéo nói
Biến hóa có ba loại
Là nghiệp thân ngữ tâm
Các Kim Cương Trì Tụng
Trụ Kim Cương bền chắc
Pháp bí mật tối thượng
Nghi Quỹ Thắng Cúng Dường
Trí Kim Cương đã nói
Ba nhóm Tâm Kim Cương
Y Pháp, khoảng trì tụng
Đây Bồ Đề bình đẳng

_ Lại nữa thân biến hóa
Riêng mỗi ba chẳng hoại
Thân ngữ tâm Vô Ngã
Trụ Tâm Đại Trí rộng
Niệm Kim Cương rộng lớn
Rốt ráo mà chẳng hoại
Đây tức tất cả Phật
Mắt Trí đã quán sát
_Thân Kim Cương Bồ Đề
Xa lìa Tính, Phi Tính
Đây nói các thân Phật
Thân Trì Tụng như vậy
_Ngữ Tam Muội Bồ Đề
Lìa tướng Thanh, Phi Thanh (Tiếng, chẳng phải tiếng)
Đây nói Ngữ Kim Cương
Ngữ Trì Tụng như vậy
_ Tâm Tam Muội Bồ Đề
Trụ Kim Cương Tâm Hạnh
Đây nói Tâm Kim Cương
Tâm Trì Tụng như vậy

Tùy các Nghĩa Trì Tụng
Phi Tự Tính (chẳng phải Tự Tính) đã hành
Phật ba đời cũng thế
Bảo Trì Tụng như vậy
Thân hiện mây biến hóa
Tràn khắp các cõi Phật
Bền chắc không đến đi
Tên Bất Không Trì Tụng
Câu Đại Minh bí mật
Nghĩa văn tự tối thắng
Phát âm thanh rộng lớn
Nghe khắp Mạn Noa La
_Tất cả Pháp Phẫn Nộ
Trí Tam Muội đã sinh
Phẫn Nộ Trì Tụng ấy
Bí mật nói như vầy
_ Chúng sinh trụ biển Si
Nghĩa các Dục tùy chuyển
Tất cả chốn biết rõ
Đây Phật Bộ Trì Tụng
_Chúng sinh trụ biển Tham
Tham, Kim Cương Ngữ sinh
Thân tâm trụ cũng thế
Liên Hoa Bộ Trì Tụng
_ Chúng sinh giận (Sân) không trụ
Giận, Kim Cương Tâm sinh
Thân ngữ trụ cũng thế
Kim Cương Bộ Trì Tụng
_Ba Kim Cương Tam Muội
Trong Kim Cương Tam Muội
Như vậy mọi Kim Cương
Pháp Na Bôn Tát Ca (Napuṃśaka)

_ Nhất Thiết Bí Mật Chủ!
Hiểu nghĩa thật Pháp Tham
Bồ Đề Tham đã sinh
Các chúng sinh cũng thế
Đại Minh nhóm Phật Nhãn
Thường tùy chuyển Pháp Tham
Thành tựu Tham tự tại
Thuận hành các Ý Đạo
_ Pháp Si bình đẳng sinh
Kim Cương Trì Minh Vương
Na Bôn Tát Ca (Napuṃśaka) ấy
Cho thành tựu tối thượng
_Pháp Phẫn Nộ Sân sinh
Thường như hại oán địch
Tuy sinh tức không trụ
Thành tựu Pháp tối thượng
Đây gọi là Chư Phật Đại Sĩ Tam Muội (Bhagavaṃ-mahā-puruṣa-samaya)

_ Tiếp lại nói năm Phật
Nghĩa Đại Minh các Bộ
Nên trụ trong Tâm Luân
Quán tưởng Đại Trí Luân
Đại Luân Mạn Noa La
Tưởng nghĩa Đại Luân Minh (Mahā-cakra-vidya)
_Nên trụ Tâm Kim Cương
Quán tưởng Trí Kim Cương
Kim Cương Mạn Noa La
Tưởng nghĩa Kim Cương Minh (Vajra-vidya)
_Nên trụ Tâm Bảo Bộ
Quán tưởng báu Đại Trí
Chúng Bảo Mạn Noa La
Tưởng nghĩa Chúng Bảo Minh (Ratna-vidya)
_Nên trụ Tâm Liên Hoa
Quán tưởng Liên Hoa Trí
Thắng Pháp Mạn Noa La
Tưởng nghĩa Liên Hoa Minh (Padma-vidya)
_Nên trụ Tâm Tam Muội
Quán tưởng Tam Muội Trí
Tam Muội Mạn Noa La
Tưởng nghĩa Tam Muội Minh (Samaya-vidya)

Trong các Mạn Noa La
An bày năm Phật Tôn
Hiện năm loại ánh sáng
Trí Bồ Đề đã sinh
Tất cả Minh rộng lớn
Tùy chuyển mọi loại nghĩa

Ba Kim Cương chẳng hoại
Lớn dần, lại nhỏ dần
Thân trụ Tự Tính thân
Tâm trụ Tự Tướng tâm
Ngữ trụ lời Chính Ngữ
Được cúng dường tối thượng

_ Đại Luân Mạn Noa La
Tưởng năm loại Kim Cương
Trong hiện Bí Mật Chủ
Nhóm ảnh tượng Bản Tôn
Các Đại Minh Bản Bộ
Bốn loại Mạn Noa La
Có bốn loại màu sắc
Quán tưởng nghĩa Tâm Minh (Citta-vidya)
Bốn sự nghiệp Kim Cương
Định Kim Cương đã làm
Đây, tất cả Đại Minh
Thắng bí mật thường trụ

_ Hết thảy Pháp Tức Tai
Nên biết tướng Phật Nhãn
Nhóm Pháp Tăng Ích ấy
Tướng Liên Hoa Kim Cương
Hết thảy Pháp Kính Ái
Hiện tướng yêu thương rộng
Trong các Pháp Điều Phục
Tướng Kim Cương Phẫn Nộ
Đây, tất cả trong Giáo
Ba bí mật, ba thân
Trong tất cả Đại Minh
Tưởng tướng Na Tra Ca (Nāṭaka)

_ Nếu lại ở Thế Gian
Người muốn làm thành tựu
Trừ người bất hiếu kia
Với chê A Xà Lê
Nhóm cực ác tối thượng
Các loại chúng sinh này
Tuy dũng mãnh siêng cầu
Nhưng chẳng thể thành tựu
Đây gọi là Đại Kim Cương Trí Luân Tam Muội (Mahā-jñāna-cakra-vajrasamaya) của chư Phật

_ Các chúng sinh ba cõi
Trụ thân Phật, quán tưởng
Phá hoại tất cả oán
Mỗi mỗi việc thành tựu
Trong Không (hư không), tưởng Đại Luân
Ngũ Cổ (chày năm chấu) mà bốn mặt
Đầy đủ tất cả tướng
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)
Từ Tam Muội (Samaya) sinh ra
Tưởng Phật Luân ba đời
Dùng tay phải thuận chuyển
Luân Đại Lực của Phật
Các chúng sinh mười phương
Thân Phật rộng lớn, sinh
Khi hòa hợp tương tứng
Tức tự thân Biến Nhập (Āviśa: nhập vào khắp)
Lại biến hóa sinh ra
Các Phật Trí Kim Cương
Phẫn Nộ, Phẫn Nộ Bộ
Tướng đại ác đáng sợ
Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) Phẫn Nộ
Cầm mọi loại khí trượng
Khởi phá hoại tưởng ác
Phá các điều đại ác
Ba Thắng Thân của Phật
Ba cảnh giới Kim Cương
Cho tất cả thành tựu
Cứu độ các si ám
Trong bảy ngày tác Pháp
Quyết định đều thành tựu

Đây gọi là Hạnh Kim Cương Trí Luân Tam Muội Tam Ma Địa (Vajrasamayājña-cakra-samādhi) của chư Phật Đại Chấp Kim Cương

_Trụ Không, tưởng Đại Luân
Kim Cương Quang nghiêm sức
Giữa tưởng Tỳ Lô Tôn
Tròn đủ tất cả tướng
Tam Muội ba đời sinh
Kim Cương Thủ Đại Ái
Chày Kim Cương rực lửa
Quán tưởng cầm trong tay
Các chúng sinh mười phương
Thân Kim Cương sinh ra
Khi hoà hợp tương ứng
Tức tự thân Biến Nhập (Āviśa)
Lắng nghe chư Phật sắc (giáo sắc)
Thân, ngữ, tâm tương ứng
Tối Thượng Kim Cương Phộc
Trí sinh ra biến hoá
Cát Tường Kim Cương Thủ
Tối Thắng Đại Tam Muội
Nếu trái ngược điều này
Quyết định đều phá hoại

Đây gọi là Hạnh Kim Cương Đại Luân Phật Sắc Tam Muội Tam Ma Địa  (Cakra-samaya-jñāna-vajra-samādhi)

_Trụ Không, tưởng Kim Cương
Trong Phật Mạn Noa La
Phẫn Nộ Vương Đại Luân
Nhóm Bản Tôn Kim Cương
Tất cả loại chúng sinh
Phật ba đời sinh ra
Thân chúng sinh ấy vào
Ba Thân Mạn Noa La
Chư Phật lại từ đấy
Biến hoá chỗ sinh ra
Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka) ấy
Tướng Minh Vương phẫn nộ
Các chúng sinh ba đời
Khởi tâm oán ác lớn
Tưởng Phẫn Nộ phá hoại
Vào Kim Cương Đại Trí

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Tam Muội Xuất Sinh Diệm Man Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương Tam Thân Trí Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-samaya-saṃbhava-yamāntaka-samānya-trikāya-jñānama-vajra-samādhi)

_Thân ngữ tâm Kim Cương
Tự rõ nghĩa, công đức
Tức Tam Muội tối thượng
Như Phật Sắc đã chuyển
Nghĩa Đại Minh hộ giúp
Thân Thắng Kim Cương Trí
Tất cả Kim Cương ấy
Nghĩa thủ hộ Bồ Đề

Đây gọi là Chư Phật Tam Kim Cương Tam Muội (Bhagavān-tri-vajrasamādhi)

_Nên trụ trong hư không
Tưởng Đại Pháp Kim Cương
Tỳ Lô Giá Na Phật
Thân tối thượng sinh ra
Ba thân Tam Muội ấy
Nghi Quỹ Hà Tát Na (Āsana)
Nên trụ hư không giới
Tưởng chư Phật tràn khắp
Tự rõ Văn Tự Trí
Quán tưởng hiện tướng Tâm
Chư Phật giản lược dần
Quán tưởng Tâm Đại Minh
Tâm Kim Cương đã làm
Vào khắp ở ba thân

Đây gọi là Pháp Chư Phật Kiên Cố Tam Nghiệp Kim Cương Bảo Đại Minh Tác Quang Minh Tam Ma Địa (Bhagavān-kha-vajra-samayaḥ-vajra-ratnapradyotakāra-samādhi)

_Quán tưởng Kim Cương Thủ
Đầy đủ tất cả tướng
Nơi chư Phật bước đi
Như Lý mà thuận hành
Bước bình đẳng tương ứng
Quán tưởng đỉnh đến chân
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tự Tính Thanh Tịnh Kim Cương Hải Bình Đẳng
Bộ Thuận Hành Tam Ma Địa (Bhagavān-svabhāva-śradha-vajro-dati-pada-samādhi)

_Trong Ngoại Mạn Noa La
Tưởng hiện Phẫn Nộ Tôn (Krodha-nātha)
Kim Cương Yết Ma Bộ
Tưởng ở tướng đỉnh đầu

Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Kim Cương Bí Mật Chủ Cấm Phục Nhất Thiết Ngoại Đạo Tà Minh Chú Cú Kim Cương Chính Ngữ Tam Ma Địa (Sarvatīrthyapara-pravādistaṃbhana-vajra-samādhi)

_Ba Kim Cương sinh ra
Tướng Kim Cương phẫn nộ
Hiện ra màu vàng đậm
Tưởng tướng đỉnh cao rộng
Như vua trong mọi núi
Hiển ra ở tất cả
Quân khoẻ mạnh của Phật
Hay phục quân chúng khác
Kẻ ngược Tam Muội Phật
Quyết định sẽ phá hoại

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Tam Nghiệp Xuất Sinh Giáng Phục Tha Quân Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-saṃbhavaḥ-sarva-sainyastaṃbha-samādhi)

_Trụ Thiền Định chính niệm
Cảnh giác các Ma Oán
Đây là Phật Thế Tôn
Hồng Tự Kim Cương Quyết
Chày Kim Cương Ngũ Cổ Quán tưởng ở tim hiện
Quân khoẻ mạnh của Phật
Hay phá hoại tất cả
Kẻ ngược Tam Muội Phật
Quyết định sẽ phá hoại

Đây gọi là Pháp Điều Phục Nhất Thiết Si Mê Oán Ác Tối Thắng Tam Ma  Địa (Saṃśayaḥ-rūpa-mohāpana-samādhi)

_Pháp Tức Tai của Phật
Thường được nơi lợi ích
Nếu quốc độ, cảnh giới
Các thôn xóm thành ấp
Trong đó, phàm chỗ làm
Có các điều tai hoạn
Y Nghi Quỹ tạo tác
Xa lìa tất cả khổ
Trong hư không quán tưởng
Ngũ Cổ Đại Kim Cương
Biến hoá làm các việc
Ánh sáng báu Như Ý
Tưởng hiện mây Đại Pháp
Cho làm Pháp Quán Đỉnh
Tướng Kim Cương Thiền Định
Tuỳ chỗ làm thành tựu
Báu Như Ý Cát Tường
Tưởng Pháp Kim Cương Thí
Mây Phật, mây Đại Pháp
Kim Cương Thủ biến hoá
An trụ ba số Kiếp Nơi gia trì của Phật.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Phật Bí Mật Thân Nghiệp Vô Tướng Tức Trừ Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não Kim Cương Xuất Sinh Tam Ma Địa (Sarvabuddhānāṃ-kāya-guhyam-anāvilaṃ-sarva-sattva-rāgāpanaya-vajra-saṃbhavasamādhi)

_Y Pháp Tối Thắng Định Nghĩ nhớ mà trì tụng
Cùng các Định tương ứng
Trụ sức Phật gia trì
Pháp Kim Cương Cam Lộ
Quán tưởng Kim Cương Quyết Thập Phương Mạn Noa La Tướng ánh sáng rực rỡ.
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Kim Cương Tam Muội Điều Phục Thế Gian
Tức Tai Kim Cương Tam Ma Địa (Jagad-vijaya-śānti-vajra-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Tức Tai Mạn Noa La
Giữa tưởng Tượng Tỳ Lô (Vairocana: Đại Nhật)
An trụ ở tim mình
Lại tưởng Tối Thượng Nhãn
Tràn đầy khắp hư không
Lại ở trong tim mình
Tưởng Viên Quang (ánh sáng tạo thành hình tròn) hiện ra
Ở chân lông thân mình
Hiện ra mây chư Phật
Trong mỗi một mây Phật
Cho các Pháp Quán Đỉnh Thắng Kim Cương Tam Muội Một sát na thành tựu.

Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Muội Trang Nghiêm Vân Tam Ma Địa (Buddha-samaya-megha-vyūha-samādhi)

_Hư không tưởng trăng đầy
Thành Ngoại Mạn Noa La
Trong hiện Tượng Trì Pháp (Dharma-dhāra)
An trụ ở tim mình
Lại tưởng Bán Noa La
Tràn khắp cõi hư không
Tưởng Viên Quang hiện ra
Ánh sáng báu Như Ý
Thân ngữ tâm không trụ
Làm biến hoá rộng lớn
Trong chân lông trên thân
Tưởng mây báu hiện ra
Lại tưởng mây Đại Pháp
Làm các việc Quán Đỉnh
Tối Thượng Định Kim Cương
Làm tất cả thành tựu
Báu Cát Tường Như Ý
Kim Cương thành tựu Pháp

Đây gọi là Pháp Pháp Vân Tam Muội Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Dharmasamaya-megha-vyūha-samādhi)

_Trụ Không, tưởng Kim Cương
Bán Nguyệt Mạn Noa La
Hiện Tượng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma)
Trụ Đại nghĩa ngay tim
Các hàng Phật Bồ Tát
Tràn Không Mạn Noa La Năm ánh sáng tương ứng
Vào ánh sáng Đại Pháp
Ở khoảng một sát na
Được thành tựu của Phật
Diệu Cát Tường tương ứng
Thành tựu các sự nghiệp
Được vui vẻ cho Ta
Tối Thượng Đại Quán Đỉnh

Các Thế Gian kính yêu

Hiện ra mà quán chiếu.

Đây gọi là Pháp Bảo Vân Tam Muội Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Ratnasamaya-megha-vyūha-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Hoả Diệm Mạn Noa La
Ở trong lại quán tưởng
Kim Cương La Sát Sa (Vajra- rākṣasa)
Cầm mọi loại khí trượng
Hiện tướng đại phẫn nộ
Nhóm sài lang, các thú
Nhóm Ca Ca (Kāka), chim bay
Tưởng các loại nhóm này
Cũng hiện Mạn Noa La
Thường ăn ba loại vật
Là nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu huyết)
Đây trụ Tam Muội Phật
Phá hoại các điều ác
Hết thảy loài Thế Gian
Chẳng tin Pháp thâm diệu
Ngược Tam Muội của Phật
Quyết định sẽ phá hoại.

Đây gọi là Pháp Kim Cương Tam Muội Vân Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi)

_Nên trụ trong hư không
Tưởng Phệ Lỗ Tả Na (Vairocana)
Ở Không, mà thanh tịnh Như ánh sáng trăng Thu
Ba mặt ba loại màu
Là nhóm trắng, đen, đỏ
Đỉnh đội mão tóc báu
Tất cả chỗ trang nghiêm

_ Lại tưởng Phộc Nhật Lý (Vajrin)
Ba mặt ba loại màu
Là nhóm đen, đỏ, trắng Đỉnh đội mão tóc báu Tay cầm đuốc sáng lớn Chiếu khắp các Thế Giới.

_ Lại tưởng La Nghĩ Noa (Rāgin)
Ba mặt ba loại màu
Ấy là đỏ, đen, trắng
Đỉnh đội mão tóc báu Nếu y Pháp quán tưởng Quyết định được thành tựu.

_ Lại tưởng Lộ Tả Nẵng (Locanā)
Tướng cứu các chúng sinh
Ba mặt ba loại màu
Ấy là trắng, đen, đỏ Tất cả chỗ trang nghiêm Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại tưởng Đại Minh Phi (Mahā-rājñī)
Khiết Nhạ Nê Đát Lý (Khavajra-netrī)
Hiện ba mặt ba màu
Ấy là đen, đỏ, trắng
Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại tưởng Đại Minh Phi
Phộc Ngô Nê Đát Lý (Vāg-netrī hay Vāg-vajrī)
Hiện ba mặt ba màu
Ấy là đỏ, đen, trắng
Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại tưởng Trì Kim Cương
Ô đốt Bát La tượng (Vajrotpala-dhāra)
Hiện ba mặt ba màu
Ấy là vàng, đen, trắng
Y Pháp mà quán tưởng
Được thành tựu Đại Trí

_ Tưởng Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja)
Có sáu tay ba mặt
Cầm khí trượng Bản Bộ
Hiện đại ác đáng sợ
Nanh bén mà phẫn nộ
Hiện tướng màu đen đậm Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại tưởng Vô Năng Thắng (Aparājitā)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Ba mặt ánh lửa lớn
Hiện ra tướng đại tiếu
Có ánh sáng rộng lớn
Y Pháp mà quán tưởng

_ Lại quán tưởng Mã Đầu (Hayagrīva)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Tưởng hiện ba mặt ấy Làm bộ thế cực ác
Thân đỏ như kiếp hoả
Thường toả ra ánh sáng
Hiện tướng rất đáng sợ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại nữa nên quán tưởng
Cam Lộ Quân Noa Lợi (Amṛta-kuṇḍali hay Vajrāmṛta)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Thân rực ánh sáng lớn
Với lửa nóng Kim Cương
Hiện uy quang phẫn nộ Làm tướng rất đáng sợ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại quán tưởng Trá Chỉ (Ṭarki hay Ṭakki)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Hiện ba mặt ba mắt
Bốn tay đủ trang nghiêm
Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại quán tưởng Đại Lực (Mahā-bala)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Tưởng hiện ba mặt ấy
Tướng khủng bố ba cõi
Điều phục các loài ác
Uy quang đại phẫn nộ
Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại nữa nên quán tưởng
Nễ La Nan Noa (Nīla-daṇḍa) ấy
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Ba Kim Cương sinh ra
Tưởng hiện ba mặt ấy
Ló nanh bén ra ngoài
Thân toả sáng rực rỡ
Tướng khủng bố ba cõi
Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng

_ Lại quán tưởng Bất Động (Acala hay Vajrācala)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Kim Cương đã sinh ra
Tưởng có ba mặt ấy
Hiện tướng hiền đáng yêu
Tay cầm Kiếm, sợi dây Như Nghi Quỹ Bản Bộ Y Pháp mà quán tưởng.

_ Lại tưởng Đại Minh Luân (Mahā-vidya-cakra)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Hiện ba mặt Kim Cương
Toả ánh sáng rực rỡ
Tướng Nhất Tự Đại Đỉnh (Ekākṣara-mahoṣṇīṣa)
Làm biến hoá khắp cả
An trụ Mạn Noa La
Như Nghi Quỹ, quán tưởng

_ Lại tưởng Hàng Tam Giới (Trailokya-vijaya)
Đại Phẫn Nộ Minh Vương
Ba mặt sáng rực rỡ
Hiện tướng rất đáng sợ
Trí tối thượng đã trì
Thiền Định đã sinh ra
Hiện tướng Tối Thắng Đỉnh Đám ánh sáng rộng lớn.

Tam Muội tự tại này
Mỗi mỗi riêng quán tưởng
Như vậy mười Phẫn Nộ
Tối Thượng Đại Minh Vương
Như Nghi Quỹ đã nói
Các tướng phần nhóm ấy
Với Đại Minh Bản Bộ
Thảy đều hiện phẫn nộ

Tướng Đại Ngã tự tại

Điều phục ở tất cả.

Đây gọi là Pháp Thắng Kim Cương Xuất Sinh Quán Tưởng

_ Lại nói Tam Ma Địa
Pháp quán tưởng tối thắng
Nên trụ Không, quán tưởng
Đại Luân Mạn Noa La
Giữa tưởng Đại Tỳ Lô (Đại Nhật)
Hiện ảnh tượng Bản Tôn
Trăng tại tim trong sạch
Hiện mọi loại ánh sáng
Đại Viên Kính (Ādarśa) sinh ra
Tam Giới Mạn Noa La
An trụ Bồ Đề Quán
Tất cả chỗ trang nghiêm
Chư Phật đại tự tại
Các Thế Gian kính yêu
Tối Thượng Định Kim Cương
Y Pháp mà quán tưởng

Đây gọi là Pháp Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Kính Ái Tam Muội Xuất Sinh Tam Ma Địa (Varocana-samaya-saṃbhava-cāru-vajra-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Kim Cương Mạn Noa La
Trong hiện Kim Cương Tôn (Vajra-nātha)
Ảnh tượng Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya)
Tự thân, tướng phẫn nộ
Sáng rực rỡ đáng sợ
Tròn đủ tất cả tướng
Tất cả chỗ trang nghiêm
Câu Đại Trí tịch tĩnh
Được Tự Tính Kim Cương
Kim Cương đại tự tại
Các chúng sinh kính yêu
Định Kim Cương đã chiếu
Y Pháp mà quán tưởng
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tam Muội Xuất Sinh Kim Cương Hạnh Tam Ma Địa (Sarva-vajra-samaya-saṃbhava-cāru-vajra-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Đại Pháp Mạn Noa La
Trong hiện Đại Pháp Tôn (Mahā-dharma-nātha)
Ảnh tượng Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya)
Tự thân giữ tướng lành (thiện tướng)
Tất cả chỗ trang nghiêm
Quang Minh Vân Đại Luân
Tưởng biến hoá rộng lớn
Các Pháp đại tự tại
Ba Kim Cương sinh ra
Biển Đại Trí trang nghiêm
Y Pháp mà quán tưởng

Đây gọi là Pháp Đại Pháp Tam Muội Xuất Sinh Đại Pháp Hạnh Tam Ma Địa (Dharma-sattva-samaya-saṃbhava-cāru -vajra-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Mãn Nguyệt Mạn Noa La
Hiện Phật Nhãn Bồ Tát (Locanā-bodhisatva)
Ảnh tượng trong Bản Bộ
Trụ sắc tướng người nữ
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn
Mọi loại báu trang nghiêm
Các phần đều viên mãn
Tưởng tay cầm Đại Luân (bánh xe lớn)
Kính yêu ở Tam Thế
Nhất Thiết Thành Tựu Trí
Luân Như Ý Bảo Quang Như Nghi Quỹ Bản Bộ
Y Pháp mà quán tưởng
Đây gọi là Pháp Phật Nhãn Tam Muội Tối Thượng Đại Thủ Tam Ma Địa (Locanā-samaya-jña-hastāgravatī-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Mãn Nguyệt Mạn Noa La
Ma Ma Chỉ Bồ Tát (Māmaki-bodhisatva)
Ảnh tượng trong Bản Bộ
Trụ sắc tướng người nữ
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn
Sáng như màu sen xanh
Các phần đều viên mãn
Cầm hoa sen mọi màu
Nơi ba cõi quy kính
Thành tựu Phật Bồ Tát
Bí Mật Đại Kim Cương
Như Nghi Quỹ Bản Bộ
Y Pháp mà quán tưởng

Đây gọi là Pháp Hư Không Tam Muội Quang Minh Vân Kim Cương Đại Tiếu Tam Ma Địa (Kha-māmaki-samaya-raśmi-megha-vajra-hāsavatī-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Đại Pháp Mạn Noa La
Hiện Bạch Y Bồ Tát (Pāṇḍara-vāsini-bodhisatva)
Ảnh tượng trong Bản Bộ
Trụ sắc tướng người nữ
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn
Tướng Liên Hoa Diệu Bảo
Các phần đều viên mãn
Tay cầm hoa sen đỏ
Pháp tối thượng sinh ra
Kim Cương Liên Hoa Ái
Tất cả chỗ trang nghiêm
Như Nghi Quỹ Bản Bộ
Y Pháp mà quán tưởng

Đây gọi là Pháp Pháp Trí Thiện Tác Tối Thượng Bí Mật Kim Cương Tam Muội Pháp Bình Đẳng Chân Thật Hiện Chứng Bồ Đề Kim Cương Xuất Hiện Tam Ma Địa (Dharma-jñānakaraṃ-divyaṃ-guhya-samaya-vajrīṇaṃ_Dharma-samayatattvābhisaṃbodhi-darśana-vajra-samādhi)

_Nên trụ Không, quán tưởng
Kim Cương Mạn Noa La
Trong tưởng Đa La Tôn (Tārā-nātha)
Ảnh tượng trong Bản Bộ
Trụ sắc tướng người nữ
Thân ấy làm màu vàng
Mọi loại chốn trang nghiêm
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn
Các phần đều viên mãn
Cầm hoa sen màu vàng
Kim Cương Định đã sinh
Tất cả đều quy kính

Đây gọi là Pháp Đa La Tôn Tối Thượng Tam Muội Tam Ma Địa (Samaya-Tārāgravatī-samādhi)

*)Lại nói Pháp quán tưởng mười vị Phẫn Nộ Minh Vương.
_ Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Hiện Diễm Man Đắc Ca (Yamāntaka)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Có ánh lửa rực rỡ
Rất phẫn nộ đáng sợ
Mắt đỏ, răng nanh bén
Tay cầm kiếm bén lớn
Đỉnh đội mão Tỳ Lô (Vairocana-mukuṭa)
Tâm trụ Kim Cương Hỷ
Như vậy,Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Trí Kim Cương

Đây gọi là Pháp Diệm Man Đắc Ca Biến Hoá Quang Minh Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Yamāntaka-sphuranābhāsa-vyūha-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Tưởng hiện Vô Năng Thắng (Aparājitā)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Toả ánh lửa rực rỡ
Dùng rắn quấn quanh nách
Mặt hiện ở màu trắng
Tướng phẫn nộ đại ác
Đội mão A Súc Phật (Akṣobhya-mukuṭa)
Tâm trụ Kim Cương Hỷ
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Trí Sở Giác

Đây gọi là Pháp Vô Năng Thắng Kim Cương Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Aparājita-vajra-vyūha-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong quán tưởng Mã Đầu (Hayagrīva)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Toả ánh lửa rực rỡ
Mặt hiện ở màu đỏ
Làm biến hoá rộng lớn
Hiện bộ thế đại ác
Đội mão Vô Lượng Thọ (Amitāyus-mukuṭa)
Tâmn trụ Kim Cương Hỷ
Như vậy Phẫn Nộ Vương
Trì Kim Cương Tam Muội

Đây gọi là Pháp Mã Đầu Minh Vương Xuất Sinh Tam Ma Địa (Hayagrīvautpatti-saṃbhava-vyūha-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Cam Lộ Quân Noa Lợi (Amṛta-kuṇḍali)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Toả ánh lửa rực rỡ
Biến hiện mây Kim Cương
Mặc màu đen cực ác
Răng nanh bén phẫn nộ
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui, tướng phẫn nộ
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Cam Lộ Quân Noa Lợi Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Amṛta-saṃbhava-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong quán tưởng Trá Chỉ (Ṭarki)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Thân toả ánh Kim Cương
Tất cả chỗ trang nghiêm
Hiện đại ác phẫn nộ
Làm tướng rất đáng sợ
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Thiền Định Kim Cương Chính Trí Chủ Tam Ma Địa (Dhyāna-vajra-saṃbodhi-rati-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong quán tưởng Đại Lực (Mahā-bala)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Toả ánh lửa rực rỡ
Ba Kim Cương Luân vây
Phẫn nộ cầm sợi dây
Tưởng Đại Lực Kim Cương
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Đại Lực Minh Vương Tam Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-bala-vidya-rāja-trivajra-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Hiện Nễ La Nan Noa (Nīla-daṇḍa)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Răng nanh bén, màu đen
Thường trụ tướng phẫn nộ
Toả ánh lửa rực rỡ
Quán tưởng Kim Cương Trượng (Vajra-daṇḍa)
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Đại Kim Cương Trượng Tam Muội Tam Ma Địa (Vajradaṇḍa-samayāgravatī-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong hiện Bất Động Tôn (Acala-nātha)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Thuần một tướng phẫn nộ
Cầm kiếm, dây, khí trượng
Toả ánh lửa rực rỡ
Tưởng Bất Động Kim Cương (Vajrācala)
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Kim Cương Giới Bình Đẳng Bộ Thuận Hành Tam Ma Địa (Kha-vajra-dhātu-samaye-padākranta-samādhi)

 _Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong hiện Đại Minh Luân (Mahā-vidya-cakra)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Các tướng đều viên mãn
Lửa vây quanh bánh xe
Trụ Đỉnh Luân Tam Muội (Uṣṇīṣa-cakra-samaya)
Làm biến hoá rộng lớn
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Đại Minh Luân Minh Vương Tam Muội Đại Lực Đỉnh Luân Kim Cương Tam Ma Địa (Uṣṇīṣa-vidyācala-vajra-samādhi)

_Tưởng Hư Không Kim Cương
Nhật Luân Mạn Noa La
Trong hiện Hàng Tam Giới (Trailokya-vijaya)
Tượng Minh Vương phẫn nộ
Nanh bén, đám lửa sáng
Biến hoá mây Kim Cương
Tay toả ánh Kim Cương
Quán tưởng được thành tựu
Đội mão A Súc Phật
Tâm vui vẻ thường chuyển
Như vậy, Phẫn Nộ Vương
Tam Muội Hạnh Sở Sinh

Đây gọi là Pháp Hàng Tam Giới Minh Vương Tam Muội Quán Tưởng Tam Ma Địa (Trailokya-vijaya-vidya-rāja-samaya-saṃbhava-samādhi)

_Các Phẫn Nộ Vương này
Tâm vui vẻ thường chuyển
Diệt tướng phẫn nộ xong
An trụ Chư Phật Luân
Đều theo Tam Ma Địa
Kim Cương Trí đã sinh
Đều trụ Mạn Noa La
Làm Kim Cương thành tựu

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
THÂN NGỮ TÂM VỊ TẰNG HỮU ĐẠI MINH CÂU TRIỆU
VĨ NHẬT LÂM TỲ ĐA VƯƠNG TỐI THẮNG TAM MA ĐỊA
(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja – kāya-vākcittādbhuta mantrākarṣaṇa vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ- patalaḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI BỐN_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai Chư Phật Đại Bí Mật Chủ liền nhập vào Tối Thượng Kim Cương Tức Tai Tam Ma Địa (Vajrottāraśānti-samayāgra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương, nói Nhất Thiết Như Lai Minh Phi Phật Nhãn Bồ Tát Đại Minh này là:

“Án (1) bà nga phộc đế (2) lỗ lỗ táp-phả lỗ (3) nhập-phộc la, để sắt-tra (4) tất đà, lộ tả nễ, tát-lý phộc, a lý-tha, sa đạt nễ, toa hạ (5)”

Lúc nói Đại Minh này thời tất cả người nghe sinh tâm vui vẻ, thảy đều nghĩ nhớ các Phật Kim Cương mà Đại Minh này hay thành tựu tất cả việc, hay viên mãn tất cả Nguyện, hay vì Thế Gian làm Pháp Tức Tai (Śāntika), hết thảy sự nghiệp không có gì không thành tựu, cho đến muốn buông bỏ Thọ Mệnh, do sức của Minh này cho nên lại được Thọ Mệnh. Đây tức là điều mà Kim Cương Tam Muội đã chính thức tuyên nói

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Tam Thân Bình Đẳng Phẫn Nộ Kim Cương Ly Tính Phi Tính Kim Cương Tam Muội Tam Ma Địa (Trikāya samatā- vajra-krodha-bhāvābhāva-samaya-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương, nói Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thượng Thủ Minh Phi Ma Ma Chỉ Bồ Tát Đại Minh này là:

“Án (1) thương cát lý (2) phiến để cát lý (3) khuất tra, khuất tra (4) khuất trí nễ (5) già đát dã, già đát dã (6) khuất trí nễ , toa hạ (7)”

Lúc nói Minh này thời hết thảy Kim Cương Bất Hoại Kim Cương Đại Sĩ dùng con mắt hớn hở chiêm ngưỡng chư Phật, Tâm vui vẻ nghĩ nhớ Kim Cương Như Lai. Kim Cương ủng hộ thường được tương ứng mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp, thường dùng Đại Lực làm Kim Cương hộ khiến cho khắp tất cả xa lìa sợ hãi.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Đại Liên Hoa Tam Muội Quán Chiếu Tam Ma Địa (Mahā-rāga-samayāvalokana-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương, nói Nhất Thiết Pháp Tam Muội Thượng Thủ Minh Phi Bạch Y Bồ Đát Đại Minh này là:

“Án (1) cát trí, vĩ cát trí (2) nễ cát trí (3) cát đạm cát trí (4) cát lỗ tra, vĩ lýduệ, toa hạ (5)”

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy Tối Thượng Trì Pháp Kim Cương Đại Sĩ trụ tâm vui vẻ, nghĩ nhớ Pháp Ngữ Kim Cương Như Lai, thành tựu Pháp Tăng Ích của KIm Cương, thường được tăng ích Pháp Tạng rộng lớn mà Đại Minh này hay thành tựu tất cả việc. Chư Hữu trì tụng mau được thành tựu Pháp Ngữ Kim Cương

_Khi ấy Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Biến Kim Cương Tam Ma Địa (Samanta-saṃbhava-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương, nói Yết Ma Đại Tam Muội Thượng Thủ Minh Phi Đa La Bồ Tát Đại Minh này là:

“Án (1) đa lý (2) đốt đa lý (3) đốt lý, toa hạ (4)”

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy Đại Sĩ được sinh từ chư Phật trụ Trí vui vẻ, nghĩ nhớ Thân Kim Cương Như Lai, Đại Dũng Quân của chư Phật Kim Cương, nơi chúng sinh giới khiến cho thành tựu sự nghiệp thắng thượng, ở khoảng sát na đều khiến kính yêu.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ BA (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7