PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyādvinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI TINH DIỆU HẠNH
(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –mantracaryāgra- saptamaḥ patalaḥ)

_PHẦN THỨ BẢY_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai tiếp lại tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Đại Tam Muội Gia, Tối Thượng Chân Thật Đại Minh Thắng Hạnh Tam Ma Địa Pháp Già Đà là:
“Ưa thích (sở lạc) các giàu vui (phú lạc)
Tùy ý tức sẽ thành
Được mọi loại tương ưng
Mau thành tựu Phật Tính

Lại nữa các giàu vui
Ưa thích tùy ý hành
Được Bản Tôn tương ứng
Thành Tự Tha Cúng Dường

Tác Khổ Hạnh cầu Pháp
Kẻ ấy chẳng thành tựu
Các Lạc (vui thích) tùy ý hành
Người này khéo thành tựu

Giả sử cầu bốn phương
Ăn uống để nuôi mạng
Trì tụng chẳng gián đoạn
Được thành các giàu vui

Khéo trụ thân ngữ tâm
Siêng cầu Đại Bồ Đề
Xa lìa sợ chết yểu
Sẽ chẳng đọa Địa Ngục

Phật Bồ Tát đã hành
Hạnh Đại Minh tối thượng
Là văn tự tối thắng
Thành tựu các giàu vui

Thuận hành các cảnh vui (lạc cảnh)
Tức năm Trí tự tại
Bồ Tát thường khen ngợi
Chư Phật khéo tạo làm
Nên biết ba loại Sắc (Rùpa)
Thành Tự Tha Cúng Dường
Tất cả Phật kính yêu
Sinh ra Tỳ Lô Tôn (Vairocana)

Lại ba loại âm thanh (Śabda)
Cúng dường các Thánh Hiền
Tất cả Phật kính yêu
Sinh ra Bảo Tràng Tôn (Ratna-ketu)

Lại nữa ba loại hương (Gandha)
Cúng dường các nhóm Phật
Tất cả Phật kính yêu
Sinh ra Vô Lượng Thọ (Amitāyus)

Lại ba loại mùi vị (Rasa)
Cúng dường các Thánh Hiền
Tất cả Phật kính yêu
Sinh ra Bất Không Tôn (Amogha-siddhi)

Lại ba loại tiếp chạm (Spraṣṭha: xúc)
Cúng dường nơi Bản Bộ
Các Phật Kim Cương ấy
A Súc Tôn (Akṣobhya) đã được

Nhóm Sắc, Thanh, Hương ấy
Tâm thường lìa các kết
Tất cả Phật Thế Tôn
Bí mật chân thật nói
Minh Cú (Vidya-pada) nhóm Sắc, Thanh
Tâm chân thật quán tưởng

Lại đều ở Bản Bộ
Quán tưởng các Thánh Hiền
Trụ Phật Niệm, tương ứng
Tác Pháp Niệm, quán tưởng

Quán nghiệp thân ngữ ý
Thành Quán Kim Cương Niệm
Tương ứng các Bộ Niệm
Thành Phẫn Nộ Niệm Quán
Tương ứng Hiền Thánh Niệm
Thành tựu Bồ Đề Quán

Nếu trụ ở Thân quán
Tức thân tướng không ngại
Nếu trụ tâm quán tưởng
Tâm lìa các có dính (hữu trước)

Nơi chư Phật yêu thích
Trụ Phật Nhãn (Buddha-locana) quán sát
Hai nơi đều bình đẳng
Mau thành tựu Phật Tính

Chữ Hồng ( HŪṂ) với chữ Án ( OṂ)
Nghi quỹ nhóm chữ Phát ( PHAṬ)
Hiện năm loại ánh sáng
Tưởng Liên Hoa Kim Cương
Như lửa trăng trong sáng (Nguyệt tịnh quang diệm)
Tùy ý mà quán tưởng

Tương ứng nhóm Phật Niệm
Quán tưởng cầu Bồ Đề
Làm sao quán Phật Niệm?
Là tràn khắp mọi xứ
Toàn ảnh tượng chư Phật
Hiện ra mây Phật Trí

Làm sao quán Pháp Niệm?
Là tràn khắp mọi xứ
Quán tưởng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma)
Hiện ra mây Pháp Trí

Làm sao quán Kim Cương?
Là tràn khắp mọi xứ
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva)
Hiện mây Kim Cương Trí

Làm sao quán các Bộ?
Là tràn khắp mọi xứ
Hiện ảnh tượng Bản Tôn
Với mây Bản Tôn Trí

Làm sao quán Phẫn Nộ?
Là tràn khắp mọi xứ
Tưởng phát tiếng phẫn nộ
Hiện mây Phẫn Nộ Trí

Làm sao quán Bồ Đề
Với Bồ Đề Niệm ấy?
Là Bản Kim Cương Liên
Hai nơi đều bình đẳng
Hiện Trí Nhật Kim Cương
Tác Kim Cương cúng dường

Làm sao được gọi là
Mạn Noa La Niệm Quán?
Là hai nơi bình đẳng
Diệu Liên Hoa tự tại
Sinh ra Đại Tương Ứng
Tự Tính Mạn Noa La

Làm sao quán Thân Niệm?
Là tất cả Như Lai
Hết thảy thân Thắng diệu
Tròn đầy Tính năm uẩn
Tự Tính thân Phật ấy
Bình đẳng thấy như vậy

Làm sao quán Ngữ Niệm?
Là Pháp Ngữ Kim Cương
Bình đẳng thấy như vậy
Giữ Pháp Tính tối thượng

Làm sao quán Tâm Niệm?
Là Đại Tâm Phổ Hiền
Tràn khắp ở tất cả
Trụ căn bản bí mật
Bình đẳng thấy như vậy
Giữ Đại Tâm Kim Cương

Làm sao quán Hữu Tình?
Là tâm các hữu tình
Với nghiệp thân ngữ ấy
Bình đẳng thấy như vậy
Bình đẳng đều lìa tướng
Tất cả như hư không

Làm sao được gọi là
Tướng tất cả Đại Minh?
Ấy là Thân Ngữ Tâm
Niệm, quán Pháp tương ứng
Thân trụ Diệu Kim Cương
Ngữ Tâm cũng như vậy
Tác Bình Đẳng Kiến đó
Tên Tối Thượng Trì Diệu

Làm sao được gọi là
Tam Muội Gia Niệm Quán?
Là văn tự Tam Muội
Các Nghi Quỹ thanh tịnh
Nơi trang nghiêm Như Lai
Được thành tựu Diệu Lạc

Làm sao được gọi là
Bát Nhã Ba La Mật
Tam Muội Gia Nệm Quán?
Là Tự Tính các Pháp
Đại quang minh trong sạch
Không sinh, không chỗ dựa
Không Trí cũng không đắc
Không nhân, không chỗ sinh

Làm sao được gọi là
Vô Sinh Niệm Quán ấy?
Cũng Tự Tính các Pháp
Pháp quang minh trong sạch
Như hư không lìa tướng
Cũng lại lìa văn tự
Không hai, chẳng không hai
Không dơ mà vắng lặng

Lại làm sao gọi là
Chư Bộ Cúng Dường Quán?
Là thân tâm lìa tướng
Làm cúng dường bình đẳng
Cùng các Bộ tương ứng
Thành tựu Pháp Cam Lộ
Được Phật gia trì thân
Với Tâm Kim Cương ấy
Tối thượng trì Pháp Ngữ
Đều như Lý đắc được
Thân ngữ tâm trong sạch
Xa lìa các Tà Niệm
Thành tựu Hạnh Trì Minh
Được Kim Cương Bất Hoại”

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT CAM LỘ TAM MUỘI

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayāt guhya samāja –mantrasamaya-aṣṭhamaḥ patalaḥ)

_PHẦN THỨ TÁM_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Kim Cương Như Lai an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim Cương, ở trong Đại Hội hướng về Đấng Kim Cương Thủ Bồ Tát Tối Thượng Tự Tại Chấp Kim Cương, khen ngợi khuyến thỉnh, nói lời như vầy:

“Đại Thừa Kim Cương Sĩ!
Trụ Hạnh Không Thanh Tịnh (sự trong sạch trống rỗng)
Phổ Hiền Đại Cúng Dường
Nguyện nói Hạnh tối thượng
TÍnh nhiễm tham sân si
Đồng vào Kim Cương Thừa (Vajra-yāna)
Cùng hư không bình đẳng
Không trụ Đại Cúng Dường
Nơi quy Đạo giải thoát
Ba Thừa (Triyāna) cùng tuyên nói
Phật Đại Lạc Thanh Tịnh
Nguyện nói Pháp cúng dường
Tâm Bồ Đề rộng lớn
Khéo chuyển Diệu Pháp Luân
Thân ngữ tâm trong sạch
Quy mệnh Kim Cương Thừa”

_Bấy giờ Kim Cương Thủ
Bồ Tát Ma Ha Tát
Nhận Phật khuyến thỉnh xong
Liền nói Pháp cúng dường
Khắp tất cả hư không
Hiện Tự Tướng rộng lớn
Tất cả nghĩa Quán Đỉnh
Nhiếp Kim Cương Bảo Bộ
An trụ ba Kim Cương
Thân ngữ tâm khéo vui
Chư Phật sinh ra Pháp
Cúng dường các Như Lai

Người cúng dường Pháp ấy
Trụ thân tâm bình đẳng
Lìa nhiễm dính, không ngại
Nên hiểu các Pháp Tính
Khắp đại địa, nơi chốn
Tất cả đều trong sạch
Lìa tướng mà lặng lẽ
Không chút Pháp sai biệt
Đều là các Như Lai
Tuệ Thần Thông đã làm

Pháp bí mật tối thượng
Từ năm Bộ sinh ra
Nên trụ ở hư không
Quán tưởng biển Đại Trí
Thân mình ở vành trăng
Đủ mọi loại nghiêm sức
Trụ Tâm Trí chư Phật
Kim Cương Giới vắng lặng
Tưởng bốn báu trang nghiêm
Tháp cao rộng thù diệu
Năm loại Quang Minh Man (vòng hoa ánh sáng)
Trong sạch vây chung quanh

Lại tưởng biển Đại Trí
Ba đời không trụ tướng
Rộng lớn chẳng thể bàn
Nhiếp chung tất cả Pháp
Tưởng trong chân lông mình
Hiện mây Trí cúng dường
Với năm loại hoa sen
Là nhóm hoa sen xanh (Utpāla)
Đời có ba loại hoa
Từ Thánh Hiền hiện ra
Hoa Ca Lý Ni Ca (Karṇikā)
Với hoa Mạt Lợi Ca (Mallikā)
Hơi thơm Du Thể Ca (Yūthikā)
Nhóm Ca La Vĩ La (Karavīra)
Tất cả đều thù thắng
Hương thơm đều vòng khắp

Tưởng Luân Mạn Noa La
Đủ mọi loại trang nghiêm
Rộng khoảng trăm do tuần
Giáp vòng đều tròn đầy
Kim Cương (Vajra) với hoa sen (Padma)
Nhóm Luân (Cakra) và Kiếm báu (Ratna-khaḍga)
Dùng Trí Tuệ quán tưởng
Mỗi mỗi hiện trên không
Rộng câu chi do tuần
Bốn phương sạch, nghiêm sức
Mọi báu tạo thành tháp
Tự Tính sạch, không dơ
Dùng Chính Trí quán tưởng
Nhân cúng dường các Bộ
Năm loại Thắng Công Đức
Thành biển mây cúng dường
Áo báu sạch, không dơ Cúng dường cầu Bồ Đề.

Làm năm loại cúng dường
Được Hiền Thánh vui vẻ
Mọi loại báu tối thượng
Tưởng hiện để trang nghiêm
Tất cả Diệu Bảo ấy
Được thành tựu tối thượng
Bảy báu nghiêm cảnh giới
Tất cả đều viên mãn

An trụ ở Chính Tuệ
Thành tựu mọi loại nghĩa
Tướng Đại Ấn tối thượng
Trong Phật Mạn Noa La
Cùng tương ứng các Xúc (Spraṣṭha: tiếp chạm)
Với thành tựu các Vị (Rasa: mùi vị)
Nên trụ không, quán tưởng
Bảo Nghiêm Mạn Noa La

Tự Thể tức thân Phật
Làm cúng dường rộng lớn
Bí mật tối thượng ấy
Tùy thuận tất cả Pháp
An trụ câu Gia Trì
Là cúng dường chân thật
Hết thảy vị Cam Lộ
Hay giúp sinh Trí Tuệ
Trụ ba nghiệp của Phật
Thành tựu Kim Cương Trí (Vajra-jñāna)

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
TỐI THƯỢNG CHÂN THẬT TAM MUỘI

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja paramārtha śuddhatvārtha-samaya nāma navamaḥ patataḥ)

_PHẦN THỨ CHÍN_

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Lại hiện tướng chữ Không
Tất cả Hạnh Quán Đỉnh
Tất cả Thắng Tự Tại
Thân ngữ tâm tương ứng
Tam Nghiệp Mạn Noa La
Tuyên nói Pháp tối thượng
Trí bí mật của Phật
Nên trụ Không, quán tưởng
Kim Cương Mạn Noa La
Giữa hiện A Súc Tôn
Tưởng cầm chày Kim Cương
Ánh sáng rực lửa lớn
Tròn đầy năm ánh sáng
Phật ba đời sinh ra
Kim Cương Bộ biến hóa
Thân ngữ tâm tương ứng
Tưởng Kim Cương tối thượng
Pháp Thiền Định thượng thủ
Tâm bình đẳng thành tựu
Mọi Kim Cương bí mật
Hay phá hoại tất cả
A Súc Kim Cương sinh
Trụ các cảnh giới Phật

Như vậy gọi là Pháp A Súc Như Lai Chân Thật Tam Muội Quán Tưởng trong Kim Cương Bộ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ
Thành tựu Trí Giải Thoát
Tự Tính sạch, không dơ
Vào Hạnh Đại Bồ Đề
Nói Tam Muội chân thật
Thành Pháp Phật Bồ Đề
Nên trụ trong hư không
Tưởng Phật Mạn Noa La
Giữa hiện Tỳ Lô Tôn Với tưởng tất cả Phật
Cùng các báu tương ứng
Thành ảnh tượng Kim Cương
Từ ba Kim Cương ấy
Tuôn ra mọi Diệu Bảo
Ngọc Như Ý bình đẳng
Hiện biển báu tròn đầy
Các Phật Đại Mâu Ni
Sinh ra các Phật Tử.

Như vậy gọi là Pháp Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Thật Tam Muội Trung Đại Trí Quán Tưởng trong Phật Bộ.

_Lúc đó, Kim Cương Thủ
Nói giải thoát Tính nhiễm
Bí mật, sạch không dính
Liên Hoa Mạn Noa La
Nên trụ trong hư không
Tưởng Đại Mạn Noa La
Giữa hiện Vô Lượng Thọ
Với chư Phật cúng dường
Hạnh bí mật tương ứng
Với tưởng tất cả Giáo
Kim Cương tối thượng này
Tương ứng bốn Tam Muội
Hai căn bản tương ứng
Hay sinh ra hai loại
Quán tưởng các Như Lai
Thành tựu ba Kim Cương

Như vậy gọi là Pháp Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Thật Tam Muội Quán  Tưởng trong Liên Hoa Bộ

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Nghĩa câu Kim Cương Minh
Trí Vô Ngã sinh ra
Tuyên nói Pháp như vầy
Nên trụ trong hư không
Tưởng Phật Mạn Noa La
Hiện Bất Không Thành Tựu
Với quán tưởng chư Phật
Tất cả Phật không trụ
Lìa tướng, các ngữ ngôn
Chân, vọng với ảnh tượng
Đều trụ câu Kim Cương
Kim Cương Thủ đã nói
Phật Bồ Tát đã sinh
Ngữ Ngôn của Phật ấy
Như Không (hư không), sạch không dơ
Nói Đại Minh thành tựu
Nơi hiểu Trí bí mật
Tam Muội Câu Triệu Bộ
Nghĩa chân thật đã làm

Như vậy gọi là Pháp Bất Không Thành Tựu Như Lai Chân Thật Tam Muội Quán Tưởng trong Tam Muội Câu Triệu Bộ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ
Ba Kim Cương không trụ
Bền chắc chẳng thể hoại
Tuyên nói nghĩa như vầy
Nên trụ Không, quán tưởng
Tam Muội Mạn Noa La
Giữa tưởng Bảo Sinh Tôn
Với hiện các ảnh tượng
Hành Giả tu Du Già
Nên hiểu các Pháp Không (Śūnya:trống rỗng)
Dù nói lời Phi Pháp
Cũng được trụ Tịnh Trí

Như vậy gọi là Pháp Bảo Sinh Như Lai Kim Cương Trí Trang Nghiêm Tam Muội Quán Tưởng trong mọi Bảo Bộ.

_Bấy giờ, trong Hội có vị Bồ Tát tên là Chư Phật Tam Muội Kim Cương Tràng cùng với các Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như số hạt bụi chẳng thể đếm chẳng thể tính ngang bằng núi Tu Di, nghe các Như Lai nói Pháp đó xong thời lấy làm lạ cho rằng chưa từng có. Liền ở trong Hội phát ra âm thanh lớn đều nói lời này: “Chư Phật Như Lai là Đại Bí Mật Chủ đã vượt qua ba cõi, thông đạt tất cả các Pháp của Thế Gian. Vì sao trong đó nói lời Phi Pháp được thành Tịnh Trí?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền bảo các Bồ Tát rằng: “Ngưng ngay! Thiện Nam Tử đừng nói như vậy! Tại sao thế? Các ông nên biết Hạnh bí mật tối thượng ấy tức là Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh ấy tức là Như Lai Hạnh, Như Lai Hạnh ấy lúc là Chân Ngôn Hạnh

Này các Thiện Nam Tử! Ví như hư không ở tất cả nơi chốn, không có tướng của chỗ trụ. Hư không không có trụ, Pháp Giới cũng thế. Các Pháp như vậy sẽ trụ ở chỗ nào? Chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng trụ Vô Sắc Giới, chẳng trụ ở bốn Đại…

Này các Thiện Nam Tử! Tất cả Pháp không có trụ. Nghĩa này vắng lặng, nên biết như vậy. Các Phật Như Lai biết nơi ham muốn ưa thích trong tâm của các chúng sinh mà tùy thuận tuyên nói tất cả Pháp Môn. Pháp đã nói ấy giống như hư không lìa các tướng có. Tam Muội của Như Lai cũng lại không có trụ.

Các Thiện Nam Tử! Ví như có người cầm mũi tên khoan dùi cây cho phát lửa thì siêng năng gia thêm sức lực, dần dần có khói sinh ra, sau đó chẳng lâu lửa mới xuất hiện. Hiện ra xong liền diệt chỗ đã phát lửa, chẳng trụ vào mũi tên, chẳng trụ ở cây gỗ ấy, chẳng trụ ở tay người.

Này các Thiện Nam Tử! Hết thảy Tam Muội của chư Phật Như Lai cũng lại như vậy, tất cả không có trụ, chẳng phải đến, chẳng phải đi. Các Pháp cũng thế”

Lúc đó các Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Đức Phật Thế Tôn nói Pháp đó xong thời tâm sinh tín giải (tin hiểu), khen chưa từng có, đều rất vui vẻ, nói lời Tán này:

“Pháp tối thượng rộng lớn hiếm có
Lìa tướng, vắng lặng như hư không
Phá các lưới nghi, Môn thanh tịnh
Vì thế khen ngợi Thuyết chân thật”

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI QUÁN SÁT NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM

(Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja sarva tathāgatahṛdaya samvādano nāma daśamaḥ patataḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại triệu tập các Phật Như Lai, khiến khắp cả an trụ vào Pháp Môn Đại Tam Muội Gia Kim Cương Chân Thật Hiện Chứng Bồ Đề Kiên Cố Tam Nghiệp Chư Phật Như Lai Bí Mật.

Như vậy an trụ xong, Đức Tỳ Lô Giá Na liền nói lời này:“Nên nói Pháp của nhóm Đại Minh chân thật thuộc Bản Bộ của chư Phật, Nghiệp thân ngữ tâm thành tựu bí mật tối thượng”
Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong chúng Hội hiện uy thế lớn, mắt rực lửa ánh sáng rất đáng sợ, rộng nhìn Đại Hội với mười phương Giới, phát ra âm thanh lớn, nói lời này:

“Thân ngữ tâm Kim Cương
Trụ ba nghiệp quán tưởng
Lìa nghi hoặc, không ngại
Bình đẳng không chỗ trụ”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Như Lai Tự Tính Thanh Tịnh Ba La Mật Đa Giáo Kim Cương Tam Ma Địa (Tathāgata svabhāva śuddha pāramitā-mantranaya- vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, hướng đến các Như Lai, nói lời như vầy: “Tất cả Như Lai của nhóm A Súc Phật đều hay tuyên nói vô số câu chi na dữu đa trăm ngàn Đại Minh, sinh ra tất cả việc thành tựu, hiện các biến hóa, Thần Thông tự tại ở mười phương Giới, thuận hành các Pháp, du hý không ngại ở trong cảnh, tương ứng giải thoát nơi Chân Ngôn Hạnh. Tại sao thế? Pháp Chân Ngôn Hạnh của tất cả Như Lai sinh ra các Đại Trì Minh Sĩ ấy mà hay quán sát thân ngữ tâm của các Như Lai này, nghĩa của Đại Minh bí mật, chiếu đạt tất cả Tâm của Đại Minh bí mật tối thượng, thường thích hướng cầu Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-samaya), thường thích hướng cầu Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva vajradhāra-kāya-vāk-citta-samaya), thường thích hướng cầu Nhất Thiết Trì Pháp  Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva dharmadhāra-kāya-vāk-citta-samaya)”

Nói Pháp đó xong, liền dùng ba nghiệp Kim Cương của mình nói Đại Minh là:

“Hồng, án, a, toa hạ”

Lúc nói Đại Minh này thời tất cả Bồ Tát trong Hội, nghe xong thảy đều kinh sợ, đều nghĩ nhớ đến Kim Cương Thủ Bồ Tát

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát biết niệm đó xong, liền nói Pháp Nhất Thiết Như Lai Đại Tam Muội (Sarva tathāgata-mahā-samaya) Nên trụ không (hư không),quán tưởng Trang Nghiêm Mạn Noa La (Vyūha-maṇḍala)

Ở trong tưởng chữ Hồng (HŪṂ)
Với ảnh tượng của mình
Ánh sáng lớn Kim Cương
Rộng lớn chẳng thể bàn
Thân ngữ tâm chư Phật
Nên như vậy quán tưởng.
Một sát na thành tựu
Ba nghiệp Đại Kim Cương
Kim Cương Vương Đại Sĩ
Tất cả Thắng Tự Tại
Tự Đàn Pháp (Sva-maṇḍala) Tự Minh (Sva-mantra)
Sinh ra các Nghi Quỹ
Đây nhiếp tất cả Minh (Mantra:Thần Chú)
Kim Cương tinh diệu nói
Hiện người Tự Trì Minh (Sva-mantra-puruṣa)
Bốn nơi đủ sắc tướng
Tướng ba mặt tương ứng
Với tưởng ba loại màu (sắc: Rūpa)
Như vậy gọi là Pháp Hư Không Kim Cương Tam Muội (Ākāśa-vajrasamaya)

Đây lại nói Tối Thượng
Kim Cương Bí Mật Tâm
Nên trụ không (hư không) quán tưởng
Vi Diệu Mạn Noa La (Sūkṣma-maṇḍala)
Ở trong lại quán tưởng
Chày Kim Cương năm chấu (Ngũ Cổ Kim Cương Xử)
Quán tưởng thường tương ứng
Đừng khiến có gián đoạn
Nghĩ nhớ ba Kim Cương
Với Kim Cương Câu (Vajra-aṃkuśa) ấy
Câu triệu tất cả Tâm Với các hàng Hiền Thánh.
Liền nói Đại Minh này là:
“Hồng, án, a, phát tra, nhược”
*)HŪṂ OṂ ĀḤ PHAṬ JAḤ
Tất cả Kim Cương này
Thành tựu Phật Bồ Đề
Hết thảy Kim Cương Bộ
Bảo với nhóm Liên Hoa
Quán tưởng Kim Cương Câu (Móc câu Kim Cương)
Câu triệu nơi các Bộ
Lại quán chiếu tâm mình
Làm Pháp Na Trá Ca (Nāṭaka)
Ở trong bảy ngày đêm
Làm sự nghiệp Kim Cương
Thành tựu thân ngữ tâm
Bí Mật Trí Kim Cương
Quán sát các Thí Nguyện
Chẳng khiến sinh sợ hãi
Thí (ban cho) rộng lớn thành tựu
Tâm sinh Đại Hỷ Ái
Thành tựu Phật Bồ Tát
Tất cả Chân Ngôn Hạnh
Nếu người vượt Pháp này
Sẽ hoại thọ mạnh ấy

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Điều Phục Tam Giới Tôn Tối Thượng Đại Kim Cương Phát âm thanh như vầy
Cho đến người Trì Minh
Tròn ba Trí Kim Cương Hai nơi được tương ứng
Thành các việc cúng dường
Đây Chư Phật Thành Tựu
Đại Minh Tam Muội Pháp
Vào Minh Phi tự tại
Tưởng Kim Cương tương ứng
Thành Pháp này, tên là
Tam Muội Mạn Na La (Samaya-maṇḍala)

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ
Chư Như Lai Xuất Sinh
Chư Phật Đại Quán Đỉnh
Lại nói lời như vầy
Tất cả Thế Giới ấy
Dùng Pháp này câu triệu
Trụ Đại Ấn (Mahā-mudra) tương ứng
Thành tựu tất cả việc
Phật chân thật biến hóa
Vô số ức Kim Cương
Tên gọi Phật Thế Tôn
Bồ Đề Tam Muội Pháp Được thành tựu Bồ Đề
Thành ba tướng Kim Cương Vào Kim Cương Đại Sĩ
Thắng Bồ Đề Tâm Hải

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI
NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT TAM MUỘI
TỐI THƯỢNG TRÌ MINH ĐẠI SĨ
(Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja sarva tathāgatamantra-samaya-tattva-vidyā-puruṣottama ekadaśaḥ patataḥ)

_PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Kim Cương Trì Minh Đại Sĩ Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-vajra-puruṣottama-samādhi). Từ Định xuất ra xong, tuyên nói câu Như Lai Đại Minh Kim Cương Tối Thượng Minh. Nên đem Đại Ấn tối thượng của ba chữ Kim Cương an trụ tất cả Bồ Đề bình đẳng của Đại Trí Kim Cương. Ấy là:

Chữ Án (OṂ) là gốc của Trí, tức Thân Kim Cương bình đẳng
Chữ A (ĀḤ) là Pháp Vô Ngã, tức Ngữ Kim Cương bình đẳng
Chữ Hồng ( HŪṂ) là chẳng thể hoại, tức Tâm Kim Cương bình đẳng

Ba Kim Cương bình đẳng như vậy, bền chắc mà trụ, tức Trì Minh Đại Sĩ được xuất ra từ thân ngữ tâm của tất cả Như Lai

Nên quán tưởng chữ Bột-lung ( BHRŪṂ) này liền thành Hư Không Kim

Cương Tâm Mạn Noa La, tất cả Kim Cương giáp vòng vây quanh, ở trong lại tưởng Mây Trí Kim Cương rộng lớn. Tức Chữ Bột-lung (BHRŪṂ) này là Tâm của Trí Kim Cương (Kim Cương Trí Tâm)

Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng ( HŪṂ), chữ Án (OṂ) thành Kim Cương Mạn Noa La. Các tướng của Bản Bộ, tất cả đều viên mãn

Lại nữa, quán tưởng chữ Áng (AṂ) thành Bản Tôn Mạn Noa La. Các tướng của Bản Tôn Hiền Thánh đều viên mãn

Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng (HŪṂ), chữ A (A) thành Pháp Mạn Noa La.

Trong các chữ như vậy, nên biết chữ Bột-lung (BHRŪṂ) tức tướng không có chỗ trụ, từ ba Kim Cương quán tưởng sinh ra.

Nhóm này gọi là chữ của Tâm Tam Muội Bí Mật của Kim Cương, cũng là thân ngữ tâm tối thắng của chư Phật ba đời. Ấy là:

Chữ Án (OṂ) tức là thân tối thắng của chư Phật
Chữ A (ĀḤ) tức là Ngữ chân thật của chư Phật
Chữ A Hồng (A HŪṂ) tức là Tâm Đại Trí của chư Phật. Lại chữ Hồng ( HŪṂ) cũng tức là Vô Thượng Bồ Đề.

Đây tức là Bồ Đề vô thượng của tất cả Như Lai, thành tựu Vô Tưởng Trí Kim Cương của Thánh Pháp, nhân quả chính của chư Phật sinh ra Trì Minh Đại Sĩ. Như vậy tức là được danh xưng tối thượng, thành tựu Đại Minh Hạnh, hiện chứng ba loại Kim Cương bền chắc chẳng hoại của Pháp Tam Muội.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Tam Muội Chân Thật Trí Kim Cương Gia Trì Chính Nhân Tam Ma Địa (Sarva tathāgata- kāya-vāk-cittasamaya-tattva-jñāna-vajrādhiṣṭhana-hetuh-samādhi). Pháp này hay thành tựu tất cả sự đã tu hành.

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này. Ở nơi vắng lặng, trụ tương ứng quán, tưởng chữ như trước thì người đó ở khoảng nửa tháng sẽ mau hay thành tựu ba nghiệp Kim Cương.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Bản Tôn Tối Thượng Mạn Noa La từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ nói Án Tự Tâm thành Mạn Noa La, hiện ra năm loại mây ánh sáng lớn, bên trong tưởng Tối Thượng Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, rồi lại hiện ra vô số thân Phật, ánh sáng Kim Cương chiếu khắp tất cả.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bí Mật Thân Ngữ Tâm Nghiệp Kim Cương Quang Minh Trang Nghiêm Tam Ma Địa.

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, ở trong nửa tháng mau được thành tựu thân tối thượngt thắng cùng với nhóm thân của Phật bền chắc chẳng hoại, trụ thọ ba kiếp, tùy thuận năm cảnh, du hý không ngại.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Tối Thượng Pháp Mạn Noa La, từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ tuyên nói chữ A thành Mạn Noa La, hiện năm loại ánh sáng màu của Đại Kim Cương, ở trong quán tưởng Vô Lượng Thọ Như Lai, từ Bình Đẳng Trí Chính Ngữ Tam Muội nói lời Chính Pháp lìa các hý luận, bình đẳng bền chắc Ngữ nghiệp của Kim Cương.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Chính Ngữ Tam Muội Xuất Sinh Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-vāk-vajra-samaya-saṃbhava-samādhi) Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu Ngữ Nghiệp của Kim Cương, trụ thọ ba kiếp, tùy thuận năm cảnh, du hý không ngại.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Tối Thượng Kim Cương Mạn Noa La, từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ, nói Hồng Tự Tâm thành Mạn Noa La, hiện năm loại ánh sáng của Tam Muội rộng lớn chân thật, ở trong quán tưởng Đại Trí Kim Cương Bảo Sinh Như Lai, tất cả Kim Cương tối thắng không có trụ, từ Tâm Kim Cương sinh ra Tam Muội, thành tựu biển Công Đức của Nhất Thiết Trí, làm Đại Đạo Sư, phát sinh Chính Trí.

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bí Mật Đại Tâm Tam Muội Tối Thượng Tam Ma Địa (Bhagavān- vajra-citta-guhyaḥ-sarva tathāgata-kāyavāk-citta-vajra-samādhi)
Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu Tâm Nghiệp của Kim Cương, trụ thọ ba kiếp, tùy thuận năm cảnh, du hý không ngại.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Kháng (KHAṂ) thành Đại Kim Cương Bình Đẳng Tính Trí Mạn Noa La, hiện tất cả thân ngang bằng cõi hư không, đều từ Trí Kim Cương bình đẳng sinh ra, ở khoảng phút chốc biến hóa chư Phật Bồ Tát, cúng dường rộng lớn.

Đây gọi là Pháp Hư Không Kim Cương Tam Muội Thân Ngữ Tâm An Đát Đà Na Xuất Sinh Trang Nghiêm Quang Minh Man Tam Ma Địa (Kha-vajrasamayaḥ- kāya-vāk-citta-vajrāntar-dhāna-saṃbhava-vyūha-mālinī-samādhi)

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được trụ Kiếp Tam Muội, chư Phật Bồ Tát cũng chẳng thể nhìn thấy

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Mạn Noa La, từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ nói Kháng Tự Tâm thành Mạn Noa La, hiện nhóm Kim Cương làm các ánh sáng, ở trong lại tưởng Diệu Cát Tường Tôn. Đấy tức là Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) an trụ Thân Ngữ Tâm Nghiệp Kim Cương Tam Muội, đợi chờ an trụ mười Địa của Bồ Tát (Bodhi-satvātma-daśa-bhūmi)

Đây gọi là Pháp Tối Thượng Trí Nguyệt Tam Muội Kim Cương Tam Ma

Địa (Bodhi-satva-jñāna-samaya-candra-vajra-samādhi)

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được tất cả thành tựu

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Táp-sơ-linh (SPLĪṂ). Từ trong chữ đó hiện ra ánh sáng Trí, ở trong ánh sáng đó liền hiện thân Kim Cương Tát Đỏa lớn ngang bằng hư không.

Đây gọi là Pháp Hư Không Giới Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Kha-vajra-vyūha-laya-samādhi).

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, được năm loại Thông với sức của Phật Tối Thượng Tam Muội Thông. Như vậy liền gọi là tất cả thành tựu

Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (輆- OṂ) liền thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La. Ở trong tưởng hiện A Súc Như Lai, lại hiện tất cả Kim Cương Đại Sĩ, tưởng A Súc Phật hiện ở tướng Trí, đều từ A Súc Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội sinh ra.

Đây gọi là Pháp A Súc Như Lai Tam Muội Thân Hiện Chứng Bồ Đề Tối Thượng Kim Cương Tam Ma Địa (Akṣobhya-samaya-kāyābhisaṃbodhi-samayavajra-samādhi)
Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu thân ngữ tâm của A Súc Như Lai Tam Muội, thường trụ Kim Cương bền chắc, thành tựu sự nghiệp cúng dường của tất cả Kim Cương trong mười phương Thế Giới.

_ Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (OṂ) liền thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La,ở trong hiện Bảo Sinh Như Lai với hiện Hư Không Kim Cương, tưởng Bảo Sinh Phật hiện tướng báu ấy, đều từ Bảo Sinh Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội sinh ra.

Đây gọi là Pháp Bảo Tam Muội Tự Tại Tối Thượng Kim Cương Tam Ma Địa (Ratna-samaya-saṃbhoga-vajra-samādhi)

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu ba nghiệp của Bảo Sinh Như Lai Kim Cương, hiện ra ánh sáng bình đẳng của cây phướng báu, thành tựu Trí Vô Ngã của Pháp Bồ Đề, tướng của bí mật bình đẳng không có chỗ trụ

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (OṂ) liền thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La, ở trong tưởng hiện Vô Lượng Thọ Như Lai, tác tướng ban bố Pháp (Thí Pháp) từ Vô Lượng Thọ Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội, ba loại Kim Cương Cam Lộ bình đẳng sinh ra.

Đây gọi là Pháp Vô Lượng Công Đức Kim Cương Quang Minh Cát Tường Tam Ma Địa (Amita-guṇa-prabhāsā-śrī-samādhi)

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu nghiệp thân ngữ tâm của Vô Lượng Thọ. Lại được ánh sáng bình đẳng của Kim Cương Thọ Mệnh, hay vì chúng sinh nói Đạo Đại Thừa.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (OṂ) liền thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La, hiện ra hoa sen xanh lớn của Kim Cương, bên trong tưởng Bất Không Thành Tựu Như Lai hiện tướng Tam Muội, từ Bất Không Thành Tựu Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội bình đẳng sinh ra. Đây gọi là Pháp Bất Không Thành Tựu Tam Muội Quang Minh Tối Thượng Trí Xuất Sinh Tam Ma Địa (Amogha-samaya-raśmi-jñānāgra-saṃbhavasamādhi)

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, thành tựu Nghiệp thân ngữ tâm của Bất Không Kim Cương, được ánh sáng bình đẳng của Bất Không Kim Cương, sinh ra biển Trí cát tường, lợi ích tất cả chúng sinh.

_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (OṂ) liền thành Quang Minh Phật Mạn Noa La. Ở trong tưởng hiện Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hiện ba tướng Thân xuất ra ánh sáng Đại Kim Cương, đều từ ba Kim Cương, Thiền Định, Tam Muội, bình đẳng của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai sinh ra.

Đây gọi là Pháp Thú Cầu Bồ Đề Thân Ngữ Tâm Tối Thượng Kim Cương Tam Ma Địa (Kāya-vāk-cittālaṃvana-saṃbodhi-vajra-samādhi)
Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu ba nghiệp của Tỳ Lô Giá Na Kim Cương, được ánh sáng bình đẳng, Trí Đại Bồ Đề, thành tựu ba thân bền chắc chẳng hoại

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) là:

“Chư Hữu! Người tu Pháp
Nên khởi tâm tinh tiến
Đi đến ở trong núi
Nơi vắng vẻ, nhà trống
Với hai bên bờ sông
Hoặc ở rừng Thi Đà (Śma-śāna)
Nên trụ Tâm Thiền Định
Tùy mong cầu, làm Pháp
Nên trụ cõi hư không
Tưởng nhóm A Súc Trí
Năm loại Thông tương ứng
Tưởng Phật Tối Thượng Xứ (chỗ ở tối thượng của Phật)
Đây gọi là Chư Phật
Tối Thượng Đại Tam Muội
Thành tựu tất cả việc
Kim Cương Đại Trí Thông
Chày Kim Cương năm chấu (ngũ Cổ Kim Cương Xử)
Năm ánh lửa trang nghiêm
Năm nơi đều tương ứng
Kim Cương Thông sinh ra
Tưởng Tự Minh Đại Luân (Sva-mantra-mahā-cakra)
Thức mạnh nóng rực sáng
Năm loại Thông tương ứng
Kim Cương Thông thành tựu
Tưởng Không Kim Cương Luân (Ākāśa-vajra-cakra)
Hiện bình đẳng Phật Quang
An trụ Phật tương ứng
Được thân Phật bình đẳng

Tưởng trong Mạn Noa La
Thân mình thành Tỳ Lô (Vairocana)
An trụ tim chữ Án (OṂ)
Quán tưởng Thức căn bản
Tâm Kim Cương Tịch Diệt
Mà thường đã sinh ra
Báu Cát Tường Như Ý
Chư Phật thắng thành tựu

Lại tưởng Mạn Noa La
Giữa hiện A Súc Tôn
An trụ tim chữ Hồng (HŪṂ)
Hiện tướng Tâm Nguyệt ấy (vành trăng ở trái tim)

Lại tưởng Mạn Noa La
Giữa hiện Vô Lượng Thọ
An trụ tim chữ A (ĀḤ)
Hiện Tướng Kim Cương Nguyệt (vành trăng Kim Cương)
Tam muội tối thắng này
Ba Kim Cương chẳng hoại
Trí Tam Muội tịch diệt
Thành tựu Phật bình đẳng

Ở trong cõi hư không
Tưởng Tự Mạn Noa La (Sva-maṇḍala)
Chữ Án (OṂ) thân ngữ tâm
Trụ bền chắc một kiếp

Ở trong hư không tưởng
Kim Cương Mạn Noa La (Vajra-maṇḍala)
Chữ Hồng (HŪṂ), thân ngữ tâm
Trụ bền chắc một kiếp

Ở trong cõi hư không
Tưởng Pháp Mạn Noa La (Dharma-maṇḍala)
Chữ A (ĀḤ) thân ngữ tâm
Trụ bền chắc một kiếp

Như vậy gọi là Kim Cương Tam Kiếp Trí Tam Muội (Vajra- trivajra-jñānasaṃbhava-samādhi) của chư Phật.

Nếu người ở Pháp này được tương ứng, liền thành nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương, trụ thân bền chắc, nói năng như Lý, lìa các vọng tưởng, liền được thành tựu Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva).

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ HAI (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7