PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thí Hộ
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN IV

Về phía Nam vườn Thô kiên hai mươi do-tuần có vùng đất Thô kiên ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuần, có cả trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí, đất mềm mịn, sạch sẽ.

Ở giữa vùng đất Thô kiên có đài làm bằng bốn thứ báu xen lẫn rất trang nghiêm. Hoa trời Mạn-đà-la rải khắp đất. Đường đi dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần, thanh tịnh trang nghiêm. Rừng cây hoa quả, cây y phục, cây âm nhạc, tất cả đều đầy đủ trang nghiêm. Cũng có các loại cây chuyên chở tùy theo ý muốn của chư Thiên ưa thích dạo chơi, ở đó có Thiên tiên tu tập phạm hạnh.

Phía Tây thành Thiện kiến hai mươi do-tuần có khu vườn tên Tạp chủng ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuần, trong ngoài đều tráng lệ, thù thắng, vi diệu. Trong vườn có tường vàng cao một do-tuần, trên tường vàng có bốn tường Tứ nữ do vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca làm thành. Lại có lớp tường thông đến ngoài đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí, đất mềm mại như Đâu-la-miên và như tơ mịn nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la bay ra khắp đất, ngập đầy cả lối đi, khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuông hoa mới.

Trong vườn Tạp chủng có ao hồ lớn ngang rộng năm mươi do- tuần bằng nhau, chu vi hai trăm do-tuần, dưới đáy ao có rải bốn thứ báu: Vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-ca. Trong ao hồ, có đài bốn báu được trang nghiêm bằng vàng, bạc, pha-chi-ca, lưu ly xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng thì trụ và cột kèo làm bằng bạc. Nếu nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo lăm bằng vàng. Nếu đài làm bằng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm bằng lưu ly. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha-chi-ca. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt. Hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Mẩu-đà, hoa Bôn- noa-lơi-ca…, phủ đầy trong ao. Lại có các loại chim nước bay liệng trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu. Chung quanh đó có các loại cây hoa quả mọc vươn lên thẳng đứng sum suê không thưa thiếu. Giống như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. Rừng cây ấy lại có những giống chim bay nhảy trên cành cây phát ra âm thanh vi diệu. Chạm vào đều cây nào đều có cây vải y phục màu xanh, đỏ, vàng, trắng, cây này cho ra bốn màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như là ống tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh… Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi cây ấy sinh ra vòng, xuyến đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa phát khởi, thức ăn đều tự đến. Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt-cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương.

11Trong khu vườn này lại có các loại nhà cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các Thiên nữ ở trong cung ngồi, nằm hoặc dạo chơi rất an ổn, có các loại xe chuyên chở vật dụng phục sức trang nghiem, có rèm che cho Thiên nữ, trổi nhạc, đánh trống, xông các danh hương và nhiều các loại thức ăn uống. Chư Thiên và các quyến thuộc vui vẻ hưởng lạc tùy theo phước lực của mình mà hưởng thọ quả thù thắng vi diệu ấy.

Con đường trong cung dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần, cát vàng trải khắp đất, thanh tịnh trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông linh bằng vàng giăng bên đường đi, dọc hai bên đường cũng có các loại rừng cây hoa quả, chim bay liệng hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bốn loại cây vải y phục và cây âm nhạc, cây trang nghiêm. Lại có bốn loại xe tốt đẹp như là xe voi, xe ngựa, xe kéo, xe báu. Nếu các Thiên nam, Thiên nữ nghĩ đến việc có chiếc xe để dạo chơi, tâm vừa phát khởi tùy theo ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa đi dạo chơi thỏa thích.

Tại sao vườn này có tên là Tạp chủng? Bởi vì trong vườn này có ao hồ, rừng cây hoa quả, y phục trang nghiêm đầy đủ và các Thiên nữ họp lại. Các Thiên nữ trong vườn này do nhiều người hợp lại, vui chơi khoái lạc. Vì lý do này mà có tên Tạp chủng.

Phía Tây vườn Tạp chủng hai mươi do-tuần có vùng đất Tạp chủng ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuần. Đất trong vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn, sạch sẽ, mềm mịn, trang nghiêm. Trong vùng đất này có đài bốn báu xen lẫn trang nghiêm. Hoa trời Mạn-đà-la rải khắp mặt đất, con đường dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần rất trang nghiêm thanh tịnh. Rừng cây hoa quả, y phục, âm nhạc…, tất cả loại cây đều đầy đủ trang nghiêm. Cũng có các loại xe chuyên chở tùy ý các vị ười dạo chơi vui vẻ. Ở đó có Thiên tiên tu tập phạm hạnh.

Phía Bắc thành Thiện kiến hai mươi do tuần, có vườn tên Hoan hỷ ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi một ngàn do-tuần, trong ngoài đều trang nghiêm xinh đẹp. Vườn có bức tường vàng cao một ngàn do-tuần, trên tường vàng có tường Tứ nữ được tạo thành bằng vàng, bạc, lưu ly, pha-chi-caể Lại có lớp tường thông đến ngoài đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong vườn này có cả trăm loại màu sắc xen lẫn trang trí. Đất mềm mịn như Đâu-la-miên và mềm như tơ nên khi bước xuông chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa Mạn-đà-la rải khắp đất, đầy ngập cả lối đi, khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới.

Trong vườn Hoan hỷ có ao hồ lớn năm mươi do-tuần, chu vi hai trăm do-tuần, dưới đáy ao có rải bốn thứ báu: vàng, bạc, pha-chi-ca, lưu ly. Trong ao hồ đó, đài bốn báu được trang nghiêm bằng vàng, bạc, pha-chi-ca xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng thì trụ và cột kèo làm bằng bạc. Nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng pha-chi-ca thì trụ và cột kèo làm bằng lưu ly. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha-chi-ca. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt. Hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nộ ma, hoa Mau-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca… phủ đầy trong ao. Lại có các loại chim nước bay liệng trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút vang xa, tiếng vui lòng người, tiếng hót hay vi diệu.

Chung quanh ao có các loại cây hoa quả mọc vươn lên thẳng? đứng sum suê không thưa thiếu. Giống như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây ăn quả cũng giống như vậy. Rừng cây ấy lại có những giống chim bay nhảy trên cành cao phát ra âm thanh vi diệu. Chạm vào cây nào đều có cây vải y phục màu xanh, vàng đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn loại màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như là ông tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh. Có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi cây ấy sinh ra vòng đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân.

Có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu Thiên nam hoặc Thiên nữ nghĩ đến thức ăn, khi tâm mới vừa phát khởi, thức ăn đều tự đến. Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt-cang tương, Ca-đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương.

Trong khu vườn này lại có các nhà cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các Thiên nữ ở trong cung ngồi, nằm hoặc dạo chơi rất an ổn. Có các loại xe chuyên chở vật dụng phục sức trang nghiêm đầy đủ. Thiên nữ đi xe có rèm che, nhạc trổi, đánh trống, xông các danh hương và nhiều loại thức ăn uống. Chư Thiên và các quyến thuộc vui vẻ hưởng lạc, tùy theo phước lực của mình mà hưởng thọ quả thắng diệu này.

Con đường trong vườn dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần, cát vàng trải khắp mặt đất, thanh tịnh trang nghiêm, chạm vào nơi hào cũng có nước hương Chiên-đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông linh bằng vàng giăng bên đường đi, dọc hai bên đường cũng có các rừng cây hoa quả, chim bay liệng hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bốn loại cây y phục kiếp-ba và cây âm nhạc, cây trang nghiêm… Lại có bốn loại xe tốt đẹp như là xe voi, xe ngựa, xe báu, xe kéo. Nếu các Thiên nam, Thiên nữ nghĩ đến việc có chiếc xe để đi dạo chơi, tâm mới vừa phát khởi, có ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa đi dạo chơi vui vẻ.

Tại sao vườn này có tên Hoan hỷ? Bởi vì trong vườn này có ao hồ, rừng cây hoa quả y phục trang nghiêm đầy đủ. Chư Thiên và các Thiên nữ tùy theo chỗ thọ dụng vui vẻ khoái lạc, tùy theo phước lực của họ tâm sinh hoan hỷ, an vui. Vì lý do đó mà tên khu vườn này có tên là Hoan hỷ.

Phía Bắc vườn Hoan hỷ hai mươi do-tuần có vùng đất Hoan hỷ ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi là một ngàn do-tuần. Đất trong vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn, sạch sẽ, mềm mại, trang nghiêm. Trong vùng đất này có đài bốn báu xen lẫn tốt đẹp. Hoa trời Mạn-đà-la rải khắp mặt đất, con đường dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần, rất trang nghiêm thanh tịnh. Rừng cây hoa quả, y phục, âm nhạc… Tất cả loại cây đầy đủ xinh tốt! Cũng có các loại xe chuyên chở tùy ý các vị trời dạo chơi vui vẻ. Ở đó có Thiên tiên tu tập phạm hạnh.

Phía Đông bắc thành Thiện kiến có cội cây tên Ba-lợi-chất-đa- la Câu-tỳ-đà-la. Cây này có rễ lan tỏa trong đất năm mươi do-tuần, mỗi một cành cây dài năm mươi do-tuần. Cành thứ nhất ở phía Đông dài năm mươi do-tuần, cành thứ hai ở phía Nam dài năm mươi do-tuần, cành thứ ba ở phía Tây dài năm mươi do-tuần, cành thứ tư ở phía Bắc dài năm mươi do-tuần. Cành chính giữa cao chót vót trên hư không năm mươi do-tuần. Như vậy cây này cao một trăm năm mươi do-tuần, đường kính năm mươi do-tuần, chu vi là ba trăm do-tuần. Mùi hương của cây thơm bay theo gió lan xa đến trăm do-tuần, mùi thơm nghịch trong gió năm mươi do-tuần, màu sắc chiếu sáng đến tám mươi do-tuần. Cành, lá, hoa, quả khi nở, khi rụng đúng thời. Những Thiên chúng ở cõi trời Ba mươi ba nếu khi thấy (Bán-nô-bát- la-thâu) lá cây héo úa thì sinh tâm hoan hỷ, chư Thiên vui vẻ dạo chơi. Chẳng bao lâu lại thấy (Thỉ-lan-noa-bát-la-thâu) cây rễ sinh hoa trái thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. Chẳng bao lâu lại thấy (Hựu-ra-ca-nhạ-đô) nụ hoa mới chớm của cây này thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. Chẳng bao lâu lại thấy (Cốt-châm-ma-la-ca-nhạ-đổ) búp của hoa thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. Chẳng bao lâu lại thấy (Ca-ca-tả-yết-nhạ đổ) đóa hoa của cây này thì chư Thiên sinh tâm hoan hỷ, vui vẻ dạo chơi. Chẳng bao lâu hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, chư Thiên biết cây Ba-lợi-chất-đa-la Câu-tỳ-đà-la kia đã nở khắp ị nơi, họ sinh tâm hoan hỷ, trong bốn tháng mùa hạ ở dưới cây này vuiỉ chơi khoái lạc, hưởng thọ năm dục tự tại, tùy theo phước lực của mình mà thọ quả thắng diệu này.

Đức Phật dạy:

-Đại vương do có oai lực, phước đức cho nên ở trong cõi trời Ba mươi ba, dưới cây Ba-lợi-chất-đa-la Câu-tỳ-đà-la hưởng lạc thù thắng không khác với chư Thiên.

Dưới cây Ba-lợi-chất-đa-la Câu-tỳ-đà-la thuộc cõi trời Ba mươi ba có vùng đất Tạp sức ngang rộng năm mươi do-tuần bằng nhau, chu vi hai trăm do-tuần, trông rất đẹp đẽ thù thắng. Đất ở đây có cả trăm loại màu sắc xen lẫn trang trí, đất mềm mại như Đâu-la-miên và như tơ mịn nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời Mạn-đà-la rải khắp đất. Khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Tòa ngồi được tạo hoàn toàn bằng vàng rất tốt đẹp, bền chắc, Thiên chủ Đế Thích ngồi ở trên tòa này. Các Thiên tử của cõi trời Ba mươi ba trong bốn tháng mùa hạ thường dừng chân tại đây vui vẻ dạo chơi, thọ hưởng năm dục tự tại.

Lại nữa, chung quanh vùng đất Tạp sức này đất rất mềm mại, có các loại cây hoa quả, thán cây vươn thẳng, cành lá nảy tròn bốn phía như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp, rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. Có những loại chim bay nhảy trên cành cao phát ra âm thanh vi diệu. Có cây vải y phục bốn màu, cây này cho ra bôn loại màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như là ông tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh… Có nhiều loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi cây ấy sinh ra vòng đeo tay, đeo chân và đầy đủ các vật tốt đẹp trang nghiêm thân.

Có bốn vị thức ăn Tô-đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu có Thiên nam hoặc Thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, thức ăn sẽ tùy theo ý nghĩ đó tự đến cho họ.

Có bốn loại thức uống: Mạt-độ tương, Ma-đạt-cang tương, Ca- đàm-mạt-lê tương, Bá-nang tương.

Trong vùng đất này lại có các nhà cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm. Các Thiên nữ ở trong cung ngồi, nằm hoặc dạo chơi rất an ổn. Có các loại xe chuyên chở vật dụng phục sức trang nghiêm đầy đủ. Thiên nữ ngồi xe có rèm che, nhạc trổi, đánh trống, xông các danh hương và loại thức uống. Chư Thiên và các quyến thuộc trong bốn tháng mùa hạ vui vẻ hưởng lạc. Tùy theo phước lực của mình mà thọ hưởng quả thù thắng vi diệu này.

 

Quyển 1   Quyển 2   Quyển 3   Quyển 4   Quyển 5   Quyển 6