KINH NGUYỆT ÐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Sa-môn Thích Tiên Công
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị, sáu vạn Bồ-tát hội đủ. Lại có vô số hàng trời, người, tám bộ chúng hộ pháp. Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi an tọa trong chúng hội, Đức Phật liền bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành bố thí có được mười điều. Những gì là mười?

 1. Chắc chắn trừ diệt được tâm ganh ghét.
 2. Bố thí tâm thường thanh tịnh.
 3. Bố thí cho vô số trăm ngàn người không thể có được tài sản.
 4. Dùng hoàn toàn các vật tốt đẹp.
 5. Sinh vào nhà thật giàu sang.
 6. Được sinh vào nơi chốn ưa thích bố thí.
 7. Được bốn bộ chúng yêu thích nhớ nghĩ.
 8. Vào chúng hội không sợ hãi, cũng không bị ngăn ngại, mười phương đều nghe danh tiếng.
 9. Thời niên thiếu tay chân dịu dàng.
 10. Thường ưa thích Thiện tri thức, cho đến an tọa nơi cội cây Bồ-đề.

Này Đồng tử! Đó là mười việc của Bồ-tát thực hành bố thí.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Lìa bỏ hết tâm ganh ghét
Ý thường vui thích bố thí
Dùng toàn là vật hảo hạng
Sinh vào nhà thật giàu sang.
Được sinh vào chỗ vừa ý
Vui vẻ thực hành bố thí
Chúng sinh đều nhớ, thương yêu
Ở nhà cho đến ra đường.
Vào chúng hội không sợ hãi
Đến mọi chốn không trở ngại
Danh tiếng vang đi khắp nơi
Từ quận, nước đến huyện ấp.
Tay chân luôn luôn dịu dàng
Chỗ mong cầu không khó khăn
Thường gặp bậc Thiện tri thức
Chư Phật và chúng đệ tử.
Hoàn toàn không sinh tâm ganh ghét
Ý thường ưa thích việc bố thí
Đồ vật để dùng đều tốt đẹp
Làm việc với tâm không ganh ghét.
Sinh vào gia đình thật giàu sang
Ý thường vui vẻ ưa bố thí
Bao nhiêu ức người đều thương mến
Người thích bố thí có hạnh này.
Gặp bậc Thiện tri thức không ngại
Thường thấy chư Phật và đệ tử
Thấy rồi liền vui vẻ cúng dường
Người hành bố thí có hạnh ấy.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát trì giới thanh tịnh có được mười điều.

Những gì là mười?

 1. Đầy đủ các nguyện.
 2. Tu học Phật đạo.
 3. Thường an lạc nơi trí tuệ sáng tỏ.
 4. Nhất định không nói dối.
 5. Thấy cảnh đời tâm không lay động.
 6. Bỏ sinh tử.
 7. Cầu đạt Nê-hoàn.
 8. Hành nơi vắng lặng.
 9. Chứng được Tam-muội.
 10. Hành trì không thiếu thốn.

Này Đồng tử! Đó là mười việc của Bồ-tát giữ giới thanh tịnh.

Khi ấy, Đức Phật nói kệ:

Đầy đủ các thứ hạnh nguyện
Học đạo hạnh của chư Phật
Ưa thích trí tuệ Thế Tôn
Không còn có lúc kinh sợ.
Sở nguyện không hề lay chuyển
Làm việc thường không sân giận
Từ bỏ tất cả sinh tử
Mong cầu đạo quả Niết-bàn.
Luôn tu tập nơi vắng lặng
Liền chứng được các Tam-muội
Không có khổ sở bần cùng
Đứng vững ở trong giới luật.
Vị này đầy đủ các sở nguyện
Bồ-tát học đạo của chư Phật
Người trí không khen mình với người
Như vậy người ấy giới thanh tịnh.
Giữ nguyện vững chắc không rời bỏ
Hoàn toàn không thể đời đổi được
Vì thấy sinh tử vô số ác
Liền từ bỏ, cầu đạo Niết-bàn.
Ý không còn chấp vào nhớ nghĩ
Như vậy người ấy giữ vững giới
Chắc chắn được đến khắp các cõi
Người giới thanh tịnh được hạnh này.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành trì nhẫn nhục có được mười điều. Những gì là mười?

 1. Lửa không thể thiêu cháy.
 2. Dao không thể làm hại.
 3. Chất độc không thể hành hạ.
 4. Nước không thể nhận chìm.
 5. Hàng phi nhân đều hộ vệ.
 6. Thân tướng được trang nghiêm.
 7. Đóng kín các đường ác.
 8. Được sinh vào cõi Phạm thiên không trở ngại.
 9. Ngày đêm được an ổn.
 10. Luôn luôn được an lạc.

Này Đồng tử! Đó là mười điều của Bồ-tát nhẫn nhục.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Lửa không thể thiêu cháy người
Đao không thể làm tổn hại
Chất độc không thể nhiễm được
Nước không thể nào nhận chìm.
Các phi nhân đều hộ trì
Được ba mươi hai tướng tốt
Liền đóng kín các đường ác
Người nhẫn nhục được như vậy.
Tìm cầu Phạm thiên, Đế Thích
Cũng đều đạt đến tất cả
Nẻo hành luôn được an ổn
Đều thức tỉnh việc vô thường.
Dao và lửa không thể tổn hại
Đi trong độc không hề bị nhiễm
Trời, người, quỷ thần đều hộ trì
Người hành nhẫn nhục được hạnh ấy.
Thân được ba mươi hai tướng tốt
Người đó lại không sợ đường ác
Đến lúc chết liền sinh Phạm thiên
Người hành tâm Từ được đạo này.
Ngày đêm thường được sống yên ổn
Thân thường vui vẻ đạt an định
Nơi tất cả cõi đều thanh tịnh
Trọn không có ý hành sân hận.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành trì tinh tấn có mười việc. Những gì là mười?

 1. Có oai lực.
 2. Được chư Phật gia hộ.
 3. Các hàng phi nhân đều che chở.
 4. Nghe pháp ghi nhớ trọn vẹn.
 5. Chưa được nghe pháp thì được nghe.
 6. Trí tuệ thông tỏ hơn hẳn.
 7. Đạt được vô số Tam-muội.
 8. Hoàn toàn không bệnh.
 9. Đời sống luôn được an ổn.
 10. Được dịu dàng tươi đẹp như hoa sen xanh.

Này Đồng tử! Đó là mười điều của Bồ-tát thực hành tinh tấn.

Lúc ấy Đức Phật nói kệ:

Đầy đủ tất cả oai thần
Hoàn toàn không phạm việc ác
Hàng phi nhân đều che chở
Mau chóng hoàn thành Phật đạo.
Nghe kinh pháp không quên mất
Người chưa nghe cầu được nghe
Người rồi tâm ý thông sáng
Người tinh tấn có đức này.
Đều chứng các hạnh Tam-muội
Trọn không có lúc bệnh tật
Người tinh tấn được trí tuệ
Thường hành trì theo Phật đạo.
Đời sống luôn được an ổn
Tức do thực hành tinh tấn
Ví như hoa sen trong nước
Dần dần phát triển lớn lên.
Pháp thanh tịnh cũng như vậy
Khiến Bồ-tát dần thành tựu
Hoàn toàn không gì sánh kịp
Được ở cõi trời an lạc.
Hạnh tinh tấn của Như Lai
Phải trải qua vô số kiếp
Các Bồ-tát dốc sức hành
Chỗ tu tập tất nêu rõ.
Vị tinh tấn ấy có oai thần
Thường được chư Phật gia hộ khắp
Tất cả thọ trì đạo hạnh này
Vị ấy mau chóng chứng Phật đạo.
Được nghe hoàn toàn không quên mất
Và đạt được các pháp hành khác
Trí tuệ người ấy dần tăng trưởng
Thực hành tinh tấn có việc này.
Đầy đủ Tam-muội tự thêm lên
Hoàn toàn lìa khỏi các bệnh tật
Tất cả mọi việc nơi đời sống
Luôn đạt được an ổn thuận hợp.
Ngày đêm thành tựu hạnh thanh tịnh
Bậc thường tinh tấn không dừng nghỉ
Vị ấy mau chóng thành Phật đạo
Hành tinh tấn cao cả như vậy.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát tọa thiền có được mười điều. Những gì là mười?

 1. Chuyên tâm hành trụ.
 2. Làm các việc đạo.
 3. Không sợ khó khăn.
 4. Các căn luôn ngay thẳng thuận hợp.
 5. Được mọi người yêu mến.
 6. Xa lìa tham dục.
 7. Thường nhất tâm.
 8. Thoát khỏi cảnh giới ma.
 9. An trú vào cảnh giới Phật.
 10. Được giải thoát.

Này Đồng tử! Đó là mười việc của Bồ-tát tọa thiền.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Nẻo hành trì không thay đổi
Tức là thực hành đúng, chắc
Chỉ làm việc của Phật đạo
Vị ấy lìa hạnh bất chánh.
Tu tập không bị vướng mắc
Các căn đã được vắng lặng
Liền đạt niềm vui an ổn
Ngồi suy nghĩ việc hành đạo.
Người đã xa lìa ái dục
Ngồi thiền gắn với nhất tâm
Do xa lìa cảnh giới ma
Nên trú vào cảnh giới Phật.
Hành giả chuyên tâm đối cảnh
Vui một mình nơi gốc cây
Liền đạt được hạnh giải thoát
Tức thành tựu đủ mười việc.
Bồ-tát an trú không thay đổi
Từ bỏ những việc không đáng làm
Bỏ hành bất chánh, vui chánh hạnh
Người niệm Tam-muội được việc này.
Vị ấy hoàn toàn không tham đắm
Bậc Thánh hành an ổn không tham
Thân ý vui thích việc trì giới T
hực hành Tam-muội đạt điều ấy.
Hành nơi vắng lặng không lo sợ
Người ấy hoàn toàn dứt vướng chấp
Hàng phi nhân thảy đều nhớ nghĩ
Xa lìa nẻo dục hành một mình.
Trọn không chấp giữ cũng không tham
Như vậy thoát khỏi cảnh giới ma
An trú vào cảnh giới Như Lai
Vị ấy giải thoát đạt an lạc.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành Trí tuệ ba-la-mật có được mười điều. Những gì là mười?

 1. Tất cả mọi vật hiện có đều bố thí, không còn mong cầu.
 2. Không phạm giới, cũng không lệ thuộc vào giới.
 3. An trú vào sức nhẫn nhục, không trú vào tưởng của người.
 4. Hành tinh tấn, không tiếc thân mạng.
 5. Thực hành thiền định, không trú chấp vào thiền.
 6. Hàng phục được các ma ác.
 7. Chín mươi sáu phái ngoại đạo không thể làm lay động.
 8. Tự biết được về sự sinh tử.
 9. Đối với chúng sinh có tâm Từ bi.
 10. Không mong cầu quả vị của hàng Nhị thừa.

Này Đồng tử! Đó mười việc của Bồ-tát thực hành Trí tuệ ba-lamật.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Bố thí cho người bình đẳng
Cũng không mong được báo đáp
Giữ kinh giới, không dám phạm
Cũng không có tưởng mong cầu.
Hành nhẫn nhục và trí tuệ
Trọn không có tưởng của người
Thấy người tức có tinh tấn
Thân ý không còn vướng chấp.
Hành nhất tâm và trí tuệ
Không nơi trú, không có tưởng
Vì hàng phục được các ma
Nên bậc Trí có đức ấy.
Chín mươi sáu phái ngoại đạo
Đều không thể làm lay động
Thấu rõ mọi việc sinh tử
Bậc Trí tuệ được việc này.
Nơi tất cả cõi chúng sinh
Luôn hiện tâm từ bi lớn
Đối với quả vị Nhị thừa
Đều không mong đạt, chứng đắc.
Vật hiện có thí, không mong đáp
Vì không phạm giới, không nghĩ ác
Hành nhẫn nhục, không tưởng về người
Tu tập trí tuệ được việc này.
Tinh tấn ở nơi chốn vắng lặng
Thiền không có tưởng, cũng không trú
Trí tuệ dốc hàng phục các ma
Hành trí tuệ đạt được như vậy.
Ngoại đạo không thể làm lay chuyển
Người ấy tức biết rõ sinh tử
Đối với chúng sinh đều thương xót
Thực hành trí tuệ được việc này.
Quả Thanh văn cùng với Duyên giác
Đối học hoàn toàn không mong cầu
An trú nơi Phật đạo như thế
Thực hành trí tuệ được như vậy.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát nhiều trí có mười điều hành trì. Những gì là mười?

 1. Biết rõ về cõi ác.
 2. Hiểu rõ về đường thiện.
 3. Thông tỏ các việc nghi ngờ.
 4. Hiển bày đạo chân thật.
 5. Lìa bỏ đường ác.
 6. An trú vào chánh đạo.
 7. Trú trong pháp môn cam lồ.
 8. Được ngồi nơi cội cây Bồ-đề.
 9. Vì mọi người dốc hiện bày đạo sáng.
 10. Không sợ đường ác.

Này Đồng tử! Đó là mười điều hành trì của Bồ-tát nhiều trí.

Lúc ấy, Đức Phật nói kệ:

Biết rõ được các phiền não
Tất thấu tỏ hai điều này
Người ấy liền bỏ phiền não
Tùy thuận thực hành Phật đạo.
Trí tuệ dứt mọi nghi ngờ
Khéo hiển bày việc chân thật
Mọi nẻo ác đều không làm
Tức trụ nơi đạo chân chánh.
Gặp được pháp môn cam lồ
Ngồi nơi cây Bồ-đề – Phật
Vì mọi người giải bày chánh
Khiến không sợ các đường ác.
Hiểu rõ vô số pháp phiền não
Thông tỏ hai việc là như vậy
Vị ấy liền bỏ hết kết sử
Nên yên ổn học các pháp lành.
Vì mọi người giải rõ nghi ngờ
Thấy được đạo hoàn toàn chân thật
Lập tức lìa bỏ mọi nẻo ác
Bậc nhiều trí luôn ở trong đạo.
Luôn an trú nơi pháp cam lồ
Được ngồi nơi vô lượng cây Phật
Vì vô lượng người giải rõ đạo
Vị ấy trọn không sợ đường ác.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát tôn trọng pháp, thực hành bố thí pháp cho người khác, có mười việc. Những gì là mười?

 1. Xả bỏ điều ác.
 2. Thực hành điều thiện.
 3. Tu học theo bậc Chánh sĩ.
 4. Làm thanh tịnh cõi Phật.
 5. Ngồi nơi cội cây Bồ-đề.
 6. Bố thí cho mọi người dùng.
 7. Điều phục các thứ phiền não.
 8. Đem trí tuệ ban cho tất cả mọi người.
 9. Hành tâm Từ.
 10. Hiện tại tâm ý luôn được an ổn.

Này Đồng tử! Đó là mười điều thực hành bố thí pháp cho người khác của Bồ-tát tôn trọng pháp.

Bấy giờ, Đức Phật nói kệ:

Xả bỏ tất cả điều ác
Thực hành tất cả điều lành
Được trú vào pháp trí tuệ
Tâm thường ưa thích bố thí.
Khéo làm thanh tịnh cõi Phật
Tức đạt cõi nước vô thượng
Được ngồi nơi cội cây Phật
Thí pháp ví như châu báu.
Ban cho tất cả hiện vật
Tự học với các Pháp vương
Xa lìa hết mọi phiền não
Vị ấy mau chứng đạo quả.
Bố thí tất cả mọi người
Luôn hành theo tâm Từ bi
Hành dứt mọi thứ ganh ghét
Làm an ổn hàng phi nhân.
Nhiều trí trừ bỏ các việc ác
Vị ấy an trú trong pháp thiện
Giữ pháp kiên cố, không lay động
Người nhiều trí thường ban cho pháp.
Luôn gặp được cõi nước thanh tịnh
Dốc thực hành mọi việc Phật đạo
Nơi cội cây Bồ-đề của Phật
Bố thí pháp đạt được việc ấy.
Mọi bố thí không có phiền não
Nên biết rõ mọi việc nơi thân
Đều thoát khỏi những việc thế gian
Vị ấy trọn không bị ngăn ngại.
Tự mình biết rõ nên phát tâm
Vì mọi người bố thí như vậy
Có tâm Từ, không hề ganh ghét
Thấy mọi pháp đều không có ngã.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát thực hành pháp không có mười điều. Những gì là mười?

 1. Thực hành Phật đạo.
 2. Hành không bị vướng mắc.
 3. Không mong cầu về chỗ sinh.
 4. Không phạm giới pháp.
 5. Không phỉ báng bậc Thánh hiền.
 6. Không hề tranh cãi.
 7. Không chấp vào sự chứng đắc.
 8. Chỉ hành đạo một mình.
 9. Không làm cản trở pháp Phật.
 10. Dốc thọ lãnh chánh pháp.

Này Đồng tử! Đó là mười điều thực hành pháp Không của Bồtát.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Việc làm của bậc Thượng nhân
Đều được thế gian tôn kính
Dũng mãnh thực hành việc ấy
Các nơi không thể chấp giữ.
Không vướng chấp vào thế gian
Luôn ngồi thiền định an ổn
Không nguyện sinh vào các chốn
Hiểu rõ các pháp đều không.
Hoàn toàn không phạm giới pháp
Giữ gìn giới luật không sai
Trọn đời không nói điều ác
Không phỉ báng bậc Thánh hiền.
Hành đạo không bị ngăn cản
Đều không có sự tranh chấp
Các sự việc đều biết rõ
Theo như pháp mà tu tập.
Đến khi thân mạng kết thúc
Trọn luôn tôn kính Thế Tôn
Tích chứa tất cả Phật pháp
Tự giữ tâm, không lo sợ.
Ở tất cả các thế giới
Phật đạo không thể nghĩ bàn
Phụng trì pháp của chư Phật
Không nghi hoặc nơi pháp không.
Việc làm của người là thượng diệu
Không trú vào học thuyết ngoại đạo
Hành thiền an ổn không vướng mắc
Các chốn đều không ngã, không nhân.
Vị ấy trọn không hề tham đắm
Thiền định nhất tâm, không còn tưởng
Do biết pháp không nhân, không ngã
Hoàn toàn không có đối tượng nguyện.
Hiểu tất cả các pháp đều không
Đối các lợi ích không đắm nhiễm
Vị ấy trọn không tâm tham chấp
Đối với Phật tâm tin thanh tịnh.
Bậc ấy hoàn toàn không tranh chấp
Hành hóa ở riêng không đông đảo
Vị ấy an trú nơi Phật đạo
Giữ gìn được pháp của Như Lai.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành hóa ở riêng một mình mười việc. Những gì là mười?

 1. Luôn có tâm thanh tịnh.
 2. Không có tham dục.
 3. Luôn nhớ nghĩ chư Phật.
 4. Tin tưởng hành trì.
 5. Trí tuệ quyết định không nghi.
 6. Luôn thân cận với chư Phật.
 7. Không chê bai giáo pháp.
 8. Tu hành nơi vắng lặng.
 9. Được an trú thuận hợp.
 10. Biết rõ bốn giải thoát.

Này Đồng tử! Đó là mười việc của Bồ-tát hành hóa ở riêng một mình.

Khi ấy Đức Phật nói kệ:

Hoàn toàn không hành tham ái
Tâm ý luôn được thanh tịnh
Làm việc không theo nẻo dục
Một mình thiền định, nhất tâm.
Suy nghĩ sáng soi thế gian
Người ấy dốc lòng thành tín
Trí tuệ hiểu rõ không nghi
Trí Phật không thể nghĩ bàn.
Chư Phật phải nên thân cận
Trọn vẹn không bỏ pháp nào
Hành thiền định nơi vắng lặng
Nên biết trú vào pháp tịch tĩnh.
Vị ấy hiểu rõ các việc
Thích một mình ở dưới cây
Xả bỏ tiền tài, danh lợi
Ở một mình để hành đạo.
Vị ấy đã có tâm thanh tịnh
Tất cả việc ác đều trừ bỏ
Hành pháp tịch tĩnh là trên hết
Không nghi ngờ trí tuệ của Phật.
Vị ấy nhớ nghĩ Phật vô thượng
Kính tin việc làm của Thế Tôn
Cũng không nghi ngờ trí tuệ Phật
Thực hành vắng lặng được việc này.
Nơi bậc Thượng nhân nên gần gũi
Hoàn toàn không bỏ một pháp nào
Tu một mình ở nơi vắng vẻ
Hành A-lan-nhã đạt việc ấy.
Chắc chắn được quả vị tịch tĩnh
Mau chóng hiểu rõ việc chứng này
Thường thuyết giảng kinh nhiều vô số
Vị ấy đều thông suốt không ngại.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát tu hành nơi thanh vắng có mười điều. Những gì là mười?

 1. Tu hành thanh tịnh.
 2. Xa lìa mọi người.
 3. Không tranh cãi.
 4. Không có sân giận.
 5. Không nhập vào các hành.
 6. Không làm theo người có tội.
 7. Luôn nhớ nghĩ về việc giải thoát.
 8. An ổn nhất tâm hành trì.
 9. Mau chứng đắc giải thoát.
 10. Do không còn tham chấp nên được Tam-muội.

Này Đồng tử! Đó là mười điều của Bồ-tát tu hành nơi thanh vắng.

Lúc này Đức Phật liền nói kệ:

Thường hành nơi chốn vắng vẻ
Luôn xa lìa chỗ đông người
Hoàn toàn dứt mọi tranh cãi
Chuyên tu tập chỉ một mình.
Lại không có tâm sân giận
Tất cả không chấp các cõi
Và cũng không gây tranh biện
Nơi thanh vắng có đức ấy.
Thường hành trì hạnh tịch tĩnh
Nên ở một mình tu tập
Tức chứng được quả giải thoát
Chóng vượt qua tất cả cõi.
Ngồi thiền một mình nơi vắng vẻ
Xa lìa các ác, chốn đông người
Vị ấy trọn không dự việc đời
Nơi cội cây đạt được việc ấy.
Nhàm chán với tất cả sinh tử
Bậc ấy không tham đắm vật dụng
Các việc lo sợ đều không còn
Nơi cội cây đạt được việc ấy.
Không cùng người đua nhau tranh cãi
Thực hành thiền định thích vắng lặng
Luôn giữ gìn nơi thân, khẩu, ý
Chốn vắng, tĩnh đức nhiều vô số.
Liền được quả giải thoát tối thượng
Thích ngồi thiền định nơi thanh vắng
Nơi cội cây tu hạnh tịch tĩnh
Nơi A-lan-nhã được đức ấy.

Phật bảo:

–Này Đồng tử! Bồ-tát hành khất thực có mười điều. Những gì là mười?

 1. Không tham muốn, khiến nhận biết hạnh của mình.
 2. Không khiến người biết được công đức của mình.
 3. Không tham lam tài lợi.
 4. Không tự khen mình cũng không dua nịnh.
 5. An trú nơi đạo của Thánh hiền.
 6. Không tự nói về công đức của mình.
 7. Không chạy theo việc làm của người khác.
 8. Đến nhà người khác không vui mừng, cũng không lo buồn.
 9. Xa lìa sự ăn mặc bố thí pháp cho mọi người.
 10. Trú vào các công đức không dua nịnh, tất cả đều dùng pháp để bố thí.

Này Đồng tử! Đó là mười điều của Bồ-tát hành khất thực, làm cho công đức không có sai lệch.

Đức Phật nói kệ:

Người ấy hành không tham dục
Không bị vướng mắc nơi hành
Lợi không lợi tâm bình đẳng
Vị ấy trú vào giáo pháp.
Không phạm lỗi với Thánh hiền
Không dua nịnh hay tự khen
Không nói điều lành của mình
Chẳng nói việc ác người khác.
Không ưu sầu, không mừng vui
Thuyết pháp lìa sự ăn mặc
Nói ra đều được hoan hỷ
Người khất thực có đức ấy.
Không muốn tiếng khen, không cầu danh
Thường an trú bốn hạnh
Hiền thánh Không dua nịnh để cầu lợi dưỡng
Lãnh thọ giáo pháp của việc ấy.
Không tự khen ngợi không nói xấu
Không nói ác khẩu và lưỡng thiệt
Nghe công đức người thường mừng vui
Hành khất thực ấy biết vừa đủ.
Lìa ăn mặc, hay đem pháp thí
Cũng không tìm cầu đền tài lợi
Nói điều lành được người vui mừng
Tôn trọng giáo pháp được việc ấy.

Khi Phật giảng nói kinh này có bảy vạn hai ngàn người phát tâm cầu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, một vạn Bồ-tát chứng được pháp Nhẫn vô sinh.

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi và tất cả chúng hội, các hàng trời, người, rồng đều hoan hỷ, cùng cung kính đảnh lễ Phật rồi lui ra.

 

Print Friendly, PDF & Email