SỐ 284
KINH MƯỜI TRỤ CỦA BỒ-TÁT
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Kỳ-đa-mật
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Lúc Đức Phật nói về Giới của Bồ-tát phải thực hành trong mười hai thời vừa xong, Văn-thù-sư-lợi bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Phải dùng công đức gì, Bồ-tát mới đạt được mười trụ? Cúi xin đấng Thiên Trung Tôn phân biệt, giảng thuyết cho.

Đức Phật bảo:

–Hay thay! Hay thay! Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, ông thật có tâm từ rộng lớn, làm nhiều việc an ổn. Như Lai sẽ giảng thuyết tất cả pháp cốt yếu cho ông, hãy lắng nghe và thọ trì.

Văn-thù-sư-lợi thưa:

–Con xin thọ trì lời Phật dạy.

Đức Phật bảo:

–Công đức của Bồ-tát có mười trụ, có cao thấp, thứ lớp khác nhau.

Văn-thù-sư-lợi thưa:

–Mười trụ đó là gì?

Đức Phật bảo:

1/ Pháp trụ của Bồ-tát Ba-lam-chất-đâu-ba: Là thấy trên đầu có Phật, đẹp đẽ không ai bằng, sắc mặt nhìn mãi không chán, tôn quý không ai hơn, dạy dỗ không ai hơn; thấy được oai thần nghi pháp của Phật như vậy, nên dần dần nhập vào Phật đạo, dẫn dắt, khai mở cho chúng sinh và tùy ý chúng mà độ thoát; thấy người đau khổ thì thương xót, dần dần làm cho hiểu lời Phật dạy, tin tưởng hướng về; người mới phát tâm học Phật đạo, đều muốn hiểu biết và đạt được mười sự khó của trí lực Phật. Mười sự khó đó là gì? Đó là mười lực của Phật. 1- Nên cúng dường Phật. 2- Nên dạy dỗ tùy theo sở thích của chúng sinh. 3- Được sinh vào nơi tôn quý. 4- Trời người trên dưới không ai sánh bằng. 5- Được trí tuệ của Phật. 6- Sinh ở đâu, đời đời luôn gặp vô số Phật. 7- Hiểu được kinh pháp của Phật. 8- Vượt qua tất cả sinh tử. 9- Không bao lâu được giải thoát. 10- Độ thoát chúng sinh trong mười phương.

2/ Pháp trụ của Bồ-tát A-xà-phù là gì?

Đức Phật bảo:

–Có mười ý khi nghĩ đến chúng sinh trong mười phương. Mười ý nghĩ đó là gì? 1. Nghĩ đến pháp lành của thế gian. 2. Thanh lọc tâm. 3. An ổn tâm. 4. Tâm mềm dịu. 5. Bình đẳng yêu thương. 6. Luôn thích bố thí. 7. Luôn bình đẳng bảo vệ. 8. Xem mình và người không khác. 9. Xem chúng sinh trong mười phương như thầy. 10. Pháp trụ của Bồ-tát A-xà-phù là phải học nhiều kinh pháp; đã học nhiều kinh pháp nên ở một mình; đã ở một mình nên chăm sóc vị thầy toàn thiện, luôn vâng lời sai khiến của vị thầy ấy và tùy lúc mà siêng năng làm việc; đã siêng năng làm việc, phải học trí tuệ; đã học trí tuệ thì phải thọ trì, không cho quên pháp đã học; đã không quên pháp nên ở nơi an ổn. Vì sao? Vì đó là lợi ích của chúng sinh trong mười phương.

3/ Pháp trụ của Bồ-tát Du-a-xà là gì?

Đức Phật bảo:

–Có mười cách để thâm nhập pháp. Mười cách đó là gì? 1. Biết những vật sở hữu đều là vô thường. 2. Những vật sở hữu đều là đau khổ. 3. Những vật sở hữu đều trống không. 4. Những vật sở hữu đều không phải ngã sở. 5. Những vật sở hữu đều không tồn tại. 6. Những vật sở hữu đều không lợi ích. 7. Những vật sở hữu đều không có chỗ dừng. 8. Những vật sở hữu đều vô hữu xứ. 9. Những vật sở hữu đều không thể đắm trước. 10. Tất cả đều không thật có: một pháp nằm trong tất cả pháp, tất cả pháp nằm trong một pháp.

Đó là giáo pháp của Bồ-tát Du-a-xà.

4/ Pháp trụ của Bồ-tát Xà-ma-kỳ là gì?

Đức Phật bảo:

–Có mười việc luôn nguyện để được sinh vào cõi Phật: 1. Không quay trở lại. 2. Suy xét kỹ về Phật. 3. Suy xét kỹ về pháp. 4. Suy nghĩ về Tỳ-kheo tăng, nhìn chúng sinh bằng tâm từ. 5. Suy xét vạn vật đều không có thật. 6. Cõi Phật nơi mười phương đều trống không. 7. Những việc đời trước đều không sở hữu. 8. Vật sở hữu đều như huyễn hóa. 9. Những sự khổ đau đều không sở hữu. 10. Niết-bàn trống không, không sở hữu. Nhờ đó được sinh trong Phật pháp. Đó là giáo pháp của Bồ-tát Xà-ma-kỳ.

5/ Pháp trụ của Bồ-tát Ba-du-tam-bát là gì?

Đức Phật bảo:

–Có mười việc tạo công đức để độ chúng sinh trong mười phương. 1. Bảo vệ chúng sinh trong mười phương. 2. Nghĩ đến pháp lành của chúng sinh trong mười phương. 3. Làm cho chúng sinh trong mười phương đều an ổn. 4. Yêu quý chúng sinh trong mười phương. 5. Thương xót chúng sinh trong mười phương. 6. Dạy chúng sinh trong mười phương không làm ác. 7. Dẫn dắt chúng sinh vào đạo Bồtát. 8. Làm thanh tịnh chúng sinh trong mười phương. 9. Độ thoát chúng sinh trong mười phương. 10. Khiến chúng sinh vào Niết-bàn.

Đó là giáo pháp của Bồ-tát Ba-du-tam-bát.

6/ Pháp trụ của Bồ-tát A-kỳ-tam-bát là gì?

Đức Phật bảo:

–Có mười pháp tăng trưởng tâm Từ bi: 1. Dù nghe nói Phật tốt hay xấu, tâm vẫn không thay đổi. 2. Dù nghe nói pháp tốt hay xấu, tâm vẫn không thay đổi. 3. Dù nghe nói Bồ-tát tốt hay xấu, tâm vẫn không thay đổi. 4. Dù nghe nói người cầu đạo Bồ-tát cho đạo là tốt, xấu, tâm vẫn không thay đổi. 5. Dù nghe nói chúng sinh nhiều, ít, tâm vẫn không thay đổi. 6. Dù chỉ dạy nhau bằng pháp tốt hay xấu, tâm vẫn không thay đổi. 7. Dù nghe nói chúng sinh dễ độ hay khó độ, tâm vẫn không thay đổi. 8. Dù người thuyết pháp nhiều ít, tâm vẫn không thay đổi. 9. Dù người thuyết pháp hoại hay không hoại, tâm vẫn không thay đổi. 10. Dù có pháp xứ hay không pháp xứ, tâm vẫn không thay đổi. Đó là giáo pháp của Bồ-tát A-kỳ-tam-bát.

7/ Pháp trụ của Bồ-tát A-duy-việt-trí là gì?

Đức Phật bảo:

–Bồ-tát có mười việc kiên quyết vững vàng, không lay động: 1. Dù có Phật hay không có Phật, tâm vẫn không lay động. 2. Dù có pháp hay không có pháp, tâm vẫn không lay động. 3. Dù có Bồ-tát hay không có Bồ-tát, tâm vẫn không lay động. 4. Dù có người cầu đạo Bồ-tát hay không có người cầu, tâm vẫn không lay động. 5. Thọ trì pháp này chứng đắc hay không chứng đắc, tâm vẫn không lay động. 6. Dù có Phật thời quá khứ hay không có Phật thời quá khứ, tâm vẫn không lay động. 7. Dù có Phật thời vị lai hay không có Phật thời vị lai, tâm vẫn không lay động. 8. Dù có Phật thời hiện tại hay không có Phật thời hiện tại, tâm vẫn không lay động. 9. Dù trí tuệ của Phật cùng tận hay không cùng tận, tâm vẫn không lay động. 10. Những việc của quá khứ, hiện tại, vị lai có rất nhiều hay chỉ có một niệm, tâm vẫn không lay động. Đó là giáo pháp của Bồ-tát A-duyviệt-trí.

8/ Pháp trụ của Bồ-tát Cưu-ma-la-phù-đồng-nam là gì?

Đức Phật bảo:

Bồ-tát phải trụ trong mười việc: 1. Phải thanh tịnh thân, khẩu, ý nghiệp. 2. Không ai tìm được chỗ hay dở. 3. Muốn sinh ở đâu thì sinh ở đó. 4. Biết chúng sinh trong mười phương ai là người có tâm từ. 5. Biết hết thảy chỗ tin cậy trong mười phương. 6. Biết hết thảy chúng sinh trong mười phương có bao nhiêu loại. 7. Biết hết những việc làm của chúng sinh trong mười phương. 8. Biết sự thành bại của các cõi Phật. 9. Có thần túc muốn bay đến đâu cũng được. 10. Các pháp đều thanh tịnh. Đó là giáo pháp của Bồ-tát Cưu-ma-la-phù-đồngnam.

9/ Pháp trụ của Bồ-tát Du-la-xà là gì?

Đức Phật bảo:

Nhờ mười việc mà đạt được: 1. Biết được sự thọ sinh của chúng sinh trong mười phương. 2. Biết chúng sinh trong mười phương bị trói buộc trong ân ái. 3. Biết chúng sinh trong mười phương có từ đâu. 4. Biết nghiệp và nơi thọ nghiệp của chúng sinh trong mười phương. 5. Biết các pháp của chúng sinh trong mười phương. 6. Biết tâm niệm biến hóa đủ cách của chúng sinh trong mười phương. 7. Biết hết sự tốt xấu, hư hoại của các cõi Phật trong mười phương. 8. Biết hết những sự việc của quá khứ, hiện tại, vị lai. 9. Biết hết sự bình đẳng, không bình đẳng của các pháp trong mười phương. 10. Biết giảng nói pháp rỗng lặng để chỉ dạy chúng sinh trong mười phương. Đó là giáo pháp của Bồ-tát Du-la-xà.

10/ Pháp trụ của Bồ-tát A-duy-nhan là gì?

Đức Phật bảo:

Bồ-tát thâm nhập vào mười trí có thể biết phân biệt: 1. Biết do nhân gì mà cảm động được cõi Phật nơi mười phương. 2. Biết rõ mọi việc trong vô số các cõi Phật nơi mười phương. 3. Hằng ngày đưa các Bồ-tát vào vô số cõi Phật. 4. Hằng ngày độ chúng sinh trong vô số cõi Phật. 5. Làm an ổn chúng sinh trong vô số cõi Phật. 6. Chúng sinh trong mười phương hễ nghe tên đều được độ thoát. 7. Làm cho chúng sinh trong mười phương đạt Phật đạo, đều bỏ nhà làm Sa-môn. 8. Biết hết những tư tưởng thiện ác của chúng sinh trong mười phương. 9. Làm cho chúng sinh trong mười phương tham chấp Phật đạo đều phát ý nguyện Bồ-tát. 10. Độ thoát hết thảy chúng sinh trong mười phương.

Bồ-tát A-duy-la-xà đã không hiểu hết được thân, khẩu, ý nghiệp của Bồ-tát A-duy-nhan, cũng không biết được việc làm, sự suy nghĩ, thần túc của Bồ-tát A-duy-nhan, không biết bay đi, không biết các việc ở quá khứ, hiện tại, vị lai của Bồ-tát A-duy-nhan. Đó là giáo pháp của Bồ-tát A-duy-nhan.

Lúc Đức Phật thuyết pháp này, Bồ-tát Hòa Luân Điều cùng bảy vạn hai ngàn người thảy đều vui mừng hớn hở, các vị đều phóng ra ánh sáng chiếu rọi nhau, ai nấy đều đứng lên, sửa y phục, cúi đầu lạy sát chân Phật, rồi lui ra.