PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI LỰC CỦA PHẬT

Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng triêu phụng Đại phu thí Quang Lộc Khanh truyền Pháp Đại sư tứ tử Sa Môn Thần Thí-Hộ đẳng phụng chiếu dịch.
Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 9/2009

 

Tôi nghe như thế, thời đó Phật ở tại vườn Kỳ-Thụ Cấp-Cô-Độc nước Xá-Vệ cùng với các Bí-sô tham dự.

Khi đó Phật bảo các Bí-sô rằng : Các Ngài cần biết Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác, có 10 loại lực, người đầy đủ lực đó.

Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi, ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Thế nào là 10 ? Gọi là Như Lai biết rõ như thực ở tất cả mọi nơi, tất cả nơi không thực cũng biết như thực.

Bở do thực biết, đó là Lực thứ nhất của Như Lai : Trí tuệ biết địa điểm nơi không thực. Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó.

Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi, ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Mới lại Như Lai trong thời Quá khứ Tương lai Hiện tại. Tất cả Hữu tình có tạo tác c ác nghiệp .

Là việc hay địa điểm là nguyên nhân hay báo ứng đều biết như thực. Bởi do thực biết, đó là Lực thứ hai của Như Lai : Trí tuệ biết Nghiệp.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Mới lại Như Lai ở trong các Thiền định giải thoát Tam-ma-địa , Tam-ma bát-để.

Là nhiễm uế hay sạch sẽ, phần vị trí các Định đều biết như thực. Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 3 của Như Lai : Trí tuệ biết Định.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu. Mới lại Như Lai với các Hữu tình chúng sinh.

Là tự thân hay người khác đủ loại Căn tính đều biết như thực. Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 4 của Như Lai : Trí tuệ biết Căn.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó.

Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi. Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Mới lai Như Lai với các Hữu tình đủ loại tin hiểu, đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 5 của Như Lai : Trí tuệ biết tin hiểu.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó.

Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi. Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Mới lại Như Lai với các loại Giới vô số Tính Giới, đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 6 của Như Lai : Trí tuệ biết Tính Giới.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu. Mới lại Như Lai với tất cả nơi có Đạo lớn, đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 7 của Như Lai : Trí tuệ biết nơi có Đạo lớn.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu. Mới lại Như Lai với vô số loại theo suy nhớ lưu lại đời trước đây.

Gọi là một lần sinh hai lần sinh, ba bốn năm lần sinh, hoặc là 10, 11, thậm chí trăm lần sinh nghìn lần sinh.

Trong vố số trăm nghìn lần sinh, trăm nghìn thành Kiếp hoại Kiếp, các việc thành hoại.

Ta ở tại trong Hữu tình đó tùy theo nơi được sinh, tên chữ như thế, tính loại như thế.

Họ tộc như thế, ăn uống khổ vui như thế, lượng thọ dài ngắn phận hạn như thế.

Thọ mệnh đã hết ở nơi sinh nào đó, mất nơi này sinh nơi kia, mất nơi kia sinh nơi này.

Các việc này cùng với Pháp duyên ở các phương, vô số chủng loại, theo suy nhớ lưu lại đời trước đây, đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 8 của Như Lai : Trí tuệ theo suy nhớ lưu lại đời trước đây.

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu. Mới lại Như Lai Trí tuệ cõi Trời thanh tịnh vượt hơn trí tuệ nhân gian.

Quan sát thấy tất cả Hữu tình của thế gian lúc sinh lúc mất, là đẹp hay xấu là phú quý hay bần tiện.

Hoặc sinh theo hướng thiện hay sinh theo hướng ác, tùy theo nghiệp đã làm, thấy biết như thực.

Nếu nghiệp Thân Miệng Ý của các Hữu tình, tạo hành không thiện, hủy báng Thánh Hiền.

Phát khởi các nhìn thấy sai, Pháp nghiệp nhìn thấy sai, tập hợp lại là nguyên nhân.

Mang nhân duyên đó thân hoại mệnh hết, đọa rơi xuống đường ác sinh trong Địa ngục.

Nếu nghiệp Thân Miệng Ý của các Hữu tình, tạo tác hành thiện, không phỉ báng Thánh Hiền, phát khởi với nhìn thấy đúng.

Pháp nghiệp nhìn thấy đúng tập hợp lại là nguyên nhân. Mang nhân duyên đó thân hoại mệnh hết.

Ở tại nơi hướng thiện sinh lên cõi Trời, những việc như thế đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 9 của Như Lai : Trí tuệ biết cõi Trời

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Mới lại Như Lai có các phiền não đã hết sạch, tùy theo tăng thêm phiền não không thực.

Giải thoát tâm thiện, giải thoát tuệ thiện, nhìn thấy Pháp như thế chứng nghiệm trí tuệ tự được quả.

Ta đã hết sinh, Hạnh trong sạch đã tạo lập xong, việc cần làm đã làm xong về sau không thu nhận Có, đều biết như thực.

Bởi do thực biết, đó là Lực thứ 10 của Như Lai : Trí tuệ hết phiền não .

Như Lai Ứng-Cúng Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ lực đó. Tức thời có thể biết rõ được khắp mọi nơi.

Ở trong Đại chúng tự do bình đẳng thuyết Pháp trong sạch vi diệu.

Phật thuyết Kinh này xong, các Bí-sô chúng nghe được Phật nói, đều rất vui mừng tin nhận phụng hành.

Phật thuyết Kinh Mười lực của Phật.

 

Print Friendly, PDF & Email