KINH MƯỜI ĐIỀU AN LÀNH

Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Tần
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Laduyệt-kỳ nước Ma-kiệt-đà, cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, chúng Bồ-tát năm ngàn vị đông đủ.

Bấy giờ, vô số trăm ngàn đại chúng vây quanh trước sau nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp.

Lúc đó, trong pháp hội có một vị Đại sĩ tên là Ly Cấu Cái, nương nơi oai thần của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay trước Phật bạch:

–Bạch Thế Tôn! Chư Phật Thế Tôn Chí Chân Đẳng Chánh Giác nơi hiện tại, nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe danh hiệu của chư Phật đó, đọc tụng, thọ trì thì mau chứng được quả vị không thoái chuyển nơi đạo Chánh chân Vô thượng chăng?

Phật bảo Đại sĩ Ly Cấu Cái:

–Lành thay, lành thay! Này Đại sĩ Ly Cấu Cái! Việc ông thưa hỏi đó mang lợi ích rất lớn.

Này Ly Cấu Cái! Từ đây về phương Đông, cách một hằng hà sa thế giới chư Phật, có thế giới tên là Phương trang nghiêm, Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Đại Quang Diệm Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp. Lại nữa, về phương Đông cách hai hằng hà sa thế giới chư Phật, có thế giới tên là Đế thắng chư thắng, coi đó có Đức Phật hiệu là Tuệ Đăng Minh Như Lai. Lại có thế giới tên là Kim cang, cõi đó có Đức Phật hiệu là Đại Hùng Như Lai. Lại có thế giới tên là Tịnh tôn trụ, cõi đó có Đức Phật hiệu là Vô Cấu Trần Như Lai. Lại có thế giới tên là Kim quang minh, cõi đó có Đức Phật hiệu là Thượng Tượng Tràng Thập Cái Thập Cái Vương Như Lai. Lại có thế giới tên là Đại oai thần, cõi đó có Đức Phật hiệu là Oai Thần Tự Tại Vương Như Lai. Lại có thế giới tên là Hương huân, cõi đó có Đức Phật hiệu là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Như Lai. Lại có thế giới tên là Bảo nghiêm, cõi đó có Đức Phật hiệu là Nội Bảo Như Lai. Lại có thế giới tên là Hải đăng minh, cõi đó có Đức Phật hiệu là Đại Hải Như Lai. Lại có thế giới tên là Thập lực đăng minh, cõi đó có Đức Phật hiệu là Thập Lực Hiện Như Lai.

Này Đại sĩ Ly Cấu Cái nên biết! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, thường đối nơi hằng sa cõi, dùng các thứ bảy báu cúng dường chư Như Lai Chánh Giác. Lại nếu có các thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật đó mà thọ trì, đọc tụng, tâm luôn ghi nhớ không quên, ở trong đại chúng thường vì mọi người giảng nói thì công đức này hơn công đức trước.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nêu rõ ý nghĩa trên nên nói kệ:

Thế giới chư Phật
Như cát sông Hằng
Thường dùng bảy báu
Đem dâng cúng dường
Nếu ai được nghe
Danh hiệu chư Phật
Tin vui không quên
Công đức hơn trước
Nếu nghe danh hiệu Phật
Đọc tụng chớ bỏ quên
Người đó không nên nghi
Nói: Ta chưa thành Phật
Sáu thông không cùng tận
Đến cả vô số kiếp
Thân thường được sắc vàng
Dùng tướng tốt trang nghiêm
Nếu trì danh hiệu Phật
Qua trong mười ức kiếp
Mau chứng thành Chánh giác.

Phật giảng nói kinh này xong, Đại sĩ Ly Cấu Cái, chư Bồ-tát… các chúng Trời, Rồng, Quỷ, Thần và mọi người đều vui vẻ đảnh lễ thọ nhận lời Phật dạy.

 

Print Friendly, PDF & Email