PHẬT THUYẾT MỘC HOẠN TỬ KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay dựa vào bản sao lục đời của Đông Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Phật du hóa tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Laduyệt-kỳ, cùng với đông đủ chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị và vô số Bồ-tát, tiếng tốt vang khắp nơi, trời, người đều cung kính.

Bấy giờ, vua nước Nan, tên là Ba-lưu-ly, sai sứ giả đến chỗ Phật, cúi đầu lạy nơi chân Phật và bạch:

–Kính bạch Thế Tôn! Nước con nhỏ bé, lại ở chốn biên địa, hằng năm luôn bị giặc giã, giá cả các thứ lúa thóc, hoa màu đều nhảy vọt, tật bệnh lan tràn, muôn dân khốn khổ, con thường xuyên không được yên ổn. Tạng pháp của Như Lai rất sâu rộng, con vì bận việc nên không được tu tập. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương xót, đặc biệt ban cho con pháp yếu, ngày đêm con gắng tu tập, để trong đời sau được xa lìa các khổ.

Phật bảo sứ giả của vua:

–Nhà vua muốn diệt trừ phiền não chướng, báo chướng phải xâu chuỗi gồm một trăm lẻ tám hạt, thường mang theo bên mình để những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, giữ tâm ý chí thành, không phân tán. Niệm xong danh hiệu Phật, Pháp, Tăng mới lần qua một hạt. Như vậy, mỗi lần niệm thì lần qua một hạt, hoặc mười, hai mươi, một trăm, một ngàn, cho đến trăm ngàn vạn lần. Ai có thể thâu giữ tâm niệm đủ hai mươi vạn biến không tán loạn, không có các việc dối trá, thì sau khi chết được sinh lên cõi trời thứ ba là Diệm thiên, được y phục, thức ăn uống tự nhiên, hạnh thường an lạc. Ai niệm đủ một trăm vạn biến sẽ đoạn trừ được một trăm lẻ tám nghiệp trói buộc, mới gọi là quay lưng nơi dòng sinh tử, hướng đến Niết-bàn, đoạn hẳn gốc rễ của phiền não, đạt được quả vị Vô thượng.

Sứ giả trở về tâu vua. Vua rất vui mừng, vọng hướng về Thế Tôn, đầu mặt lạy Phật, thưa:

–Thật lành thay! Con sẽ phụng hành.

Liền sai sứ giả làm xâu chuỗi hạt. Do làm cả ngàn xâu nên sáu thân và hàng quốc thích, mỗi người đều được cho một xâu. Vua thường tụng niệm; tuy ở chỗ quân đội nhưng cũng không phế bỏ. Vua lại nghĩ: “Đức Thế Tôn đại từ đối với tất cả. Nếu ta nhờ căn lành này, được khỏi trôi lăn trong biển khổ thì Đức Như Lai sẽ hiện thân vì ta thuyết pháp.”

Với niệm tâm tha thiết như vậy, ba ngày vua không ăn, Phật liền ứng thân cùng các đệ tử đi đến cung vua, bảo vua:

–Tỳ-kheo Sa-đẩu tụng niệm danh hiệu Tam bảo, trải qua mười năm được thành quả Tư-đà-hàm, thứ lớp tu tập, nay làm Bích-chiphật ở thế giới Phổ hương.

Vua nghe xong, lại càng tu tập tinh tấn.

Phật dạy Tôn giả A-nan:

–Huống là người luôn luôn trì tụng danh hiệu Tam bảo vạn lần. Chỉ cần khi nghe tên của người này, phát sinh một niệm tùy hỷ thì đời vị lai sinh ra ở chỗ nào cũng được nghe mười điều lành.

Khi Phật thuyết giảng pháp này xong, đại chúng đều hoan hỷ, phát nguyện phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email