KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYỀN THẦN VƯƠNG KỆ TỤNG
Sa Môn Trí Xương, trụ trì chùa Cổ Biên Long Hoa thuật
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Từng nghe Cù Đàm giảng dạy, rộng lợi hàm sanh. Tổ sư các đời, kinh phân ba khoa: Tự phần, Chánh tông phần, Lưu thông phần. Kinh Uế Tích Kim Cang Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn do Tam Tạng Sa-môn Vô Năng Thắng nước Bắc Thiên Trúc cùng với Tam Tạng Sa-môn A Chất Đạt Tán đồng dịch hai kinh. Cùng quyển mà thiếu phần Lưu thông. Đã nhập vào Đại Tạng kinh, hộp chữ Y, quyển thứ nhất. Đức Như lai ờ nơi đài Niết bàn nằm nghiêng hông trái, hoá hiện Uế Tích Minh Vương ba đầu tám tay, hàng phục Loa Kế Phạm Vương, thuyết chú, vạch thư phù bốn đại bảo ấn, bốn mươi hai đạo kết, năm ngón tay ấn khế, rộng lợi hữu tình. Trải các đời đến nay, người trì chú, hành pháp Tăng tục rất nhiều, nhưng chưa thông suốt, chỉ tín thọ phụng hành bản dịch của hai sư cùng dịch trước đây. đời Hậu Tống, Tằng Kê, Sa-môn Trí Bân đem kinh này duyệt lại, đối chiếu đính chính, sửa định, bổ khuyết phần lưu thông, đề tên là Phật Nhập Niết Bàn Hiện Thân Thần Vương Đảnh Quang Hoa Phật Thuyết Đại Phương Quảng Đại Viên Mãn Đại Chánh Biến Tri Thần Thông Đạo lực Đà La Ni Kinh. Nay trong kinh này nói Đại Quyền Thần Vương hàng phục Loa Kế Phạm Vương. Kế đến trụ thế Phạm Vương thưa thỉnh. Lại hiện ra tướng phẫn nộ ba đầu tám tay, cầm giữ binh khí, không khác trước. Bổn vương tịch định, lìa vọng tâm, vọng tưởng. Kế hóa vương, vua hóa hiện từ bổn vương, vẽ ra ba đầu tám tay. Tướng nghi Hóa Phật trên đảnh, vạch bốn đại bảo ấn thư; bốn mươi hai linh phù chỉ kết, tức dùng ngón tay kết thành linh phù, năm ấn khế thảy đều giao cho. Loa Kế Phạm Vương lãnh giữ phụng hành. Lúc bấy giờ Hóa Phật xoa đảnh. Thọ ký cho Loa Kế Phạm Vương, gọi là Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai. Rồi ở đây hóa vương lại ẩn nhập vào trong thân bổn vương. Bổn vương ánh sáng tử kim ẩn mất, nhập và kim quan. Sau khi trà tỳ, đều phân xá lợi, kính trọng phụng hành. Chú, phù, ấn, ngủ chỉ ấn khế, ấn khế do năm ngón tay kết thành, đã ở trong hai kinh, hộp chữ Y trước. Nay trong kinh này không thuật lại điều đã nói ở trước. Trong bổn chú khuyết chín chữ chú, câu kế tiếp lại thêm vào. Nay Đại sư Quảng Phước, Tăng Lục Quảng Chủ Bát, quy mạng Tam bảo, chuyên tâm nghiên tầm nội điển, tập thành kệ tụng, bổ khuyết phần lưu thông. Cũng gọi là: Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Kinh. Truyền bá, thực hành rộng khắp. Sau có người trì chú, thực hành pháp, hiểu rõ ý chỉ trước sau. Hiểu rõ mà hành trì, lợi mình lợi người, phước báo không cùng, công đức tập thành này, trên báo đáp ân Phật. Chúc Thánh nhân thọ mạng. Mong nguyện Phật nhựt sáng thêm, Pháp Luân chuyễn mãi.

Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương

Nguyên Đại Sư Quảng Phước,
Tăng Lục Quảng Chủ Bát tuyển tập
Quy mạng tối thượng thừa
Nương kinh vào lưu thông
Nguyện cùng các chúng sanh
Đồng chứng trong quang minh
Phước rộng tâm không lo
Thân huyễn, bốn sanh ra
Nhỏ học tập kinh sách
Quên mất lý Chơn như
Để tâm nơi giáo điển
Sớm tối ngẫm ý kinh
Tâm mê chưa hiểu được
Niệm niệm nhờ huân tu
Không lúc nào gián đoạn
Nếu chẳng hỏi rốt ráo
Ánh sáng bốn đại quy
Bao giờ được gặp lại
Nay gặp đấng Đại Giác
Rộng mở môn phương tiện
Khắc gỗ diễn Phạm thư
Truyền khắp chẳng toàn vẹn
Ngập ngừng chưa đi đến
Gần xa tám phần đủ
Đều là thần giúp khắp
Giác hoàng sức từ bi
Tuy rõ lý chơn không
Muôn hạnh chưa từng xong
Chư Phật ba đời nói
Như-lai, một việc lớn
Đều từ chúng sanh khởi
Chúng sanh không tham sân
Chư Phật do đâu nói
Quyền biến thật hóa kia
Sơ sanh đến Niết-bàn
Trong quan vàng quách bạc
Trời người, bốn chúng khóc
Ác thần vương Loa Kế
Dựng một nước cắt nấu
Chúng sanh bị ăn nuốt
Phật ta lại ra đời
Vua tám tay đen xanh
Tay cầm tám binh khí
Quỷ kia bèn quy y
Chúng sanh khỏi gặp khó
Đẳng Giác từ bi lớn
Thọ ký cho ác ma
Thần tá cùng quyến thuộc
Nhiều kiếp cõi thanh tịnh
Khắp nơi được tỉnh ngộ
Quyền hoá thật phẫn nộ
Gặp giết cõi liên tạng
Trọn không khởi niệm ác
Là cửa từ bi Phật
Trì niệm chẳng luống không
Nương kinh đạt tu hành
Đã thấy bờ Chơn như
Chỉ cầu việc thế gian
Không gì không toại ý
Nếu người không chí thành
Nhọc sức khó lòng được
Ngu si khuyên trí cao
Chẳng phải lời dối trá
Nếu kẻ không nói thật
Nguyện vào ngục đánh cầu
Bốn mươi hai đạo mật
Bốn dấu triện báu lớn
Ý Đại Quyền Kim-cang
Sáu ấn trên ngón tay
Không được cong lẫn lộn
Tôi nay nói ý kinh
Mạt pháp tại thế gian
Hộ giáo, hộ quân vương
Vị lai, đời Di Lặc
Thời chánh, tượng, mạt pháp
Theo loại, một thể ra
Bổn trí hóa Hậu trí
Hoá Phật nói mật ngữ
Đại Quyền hóa vua kế
Vua kế từ bi viết
Nguyện được nghĩa trong kinh
Hết thảy chúng sanh ngộ
Sớm tối siêng tham lễ
Niệm niệm lớn không dứt
Xem xét Đại Hoa Nghiêm
Không suy tìm nghĩa lý
Tỳ kheo Hải Tràng hỏi
Mới hiểu ý Năng Nhơn
Phật mở thừa tối thượng
Mọi người khá vào hết
In kinh thí khắp nơi
Đại Giác vốn không nói
Niệm niệm giúp tùy loại
Thân, miệng và ý nghiệp
Không lúc nào lười chán
Lời thô, ý vụng về
Không hay dám hạ bút
Không mê lý Chơn như
Mạt pháp một vạn năm
Tam Bảo ấn chứng không thêm bớt
Bát Bộ uy nghiêm thường gia hộ.
Con cháu Cam Giá, dòng Sát đế thanh tịnh
Vì đại nhân duyên, mạt pháp hay truyền dạy
Bờ sông Bạt Đề, nơi Song thọ tịch diệt
Bát Bộ áo não, Phạm Thiên vật vã than
Vua chúa các nước cùng lúc đến chỗ Phật
Đấm ngực, té khụy, nghẹn ngào, kêu khóc lễ
Tiếng động ba cõi, ánh sáng nhật nguyệt tối
Mây sầu sương thảm, núi lỡ, đất rúng nứt
Chim chóc kêu buồn, cỏ cây héo úa khô
Sông suối khô cạn, biển cả dậy ba đào
Vật loại muôn loài, hết thảy mặc áo tang
La Hán, Ứng Chơn, không hiểu lý chơn đế
Bồ đề tát đỏa thấu đạt lẽ biến hóa
Rõ biết vô thường, an định như hư không
Không sanh không diệt trong nhuận sanh lưu hoặc
Mười hai nhân duyên sanh, lá rụng mới kiến tích
Hàm linh xuẫn động, vốn có tánh thành Phật
Chư Thiên ba cõi trước đến cúng Niết-bàn
Các bậc Đế vương buồn thương tiếc Như lai
Loa Kế khinh miệt, thương lượng sai tiên lấy
Chư Thiên bèn sai Đại Lực Chú tiên lấy
Mỗi cầm chày báu thu nhiếp ma vương đi
Vừa ngửi mùi hôi lan tỏa khắp trong cung
Không cách bắt về chư Thiên đến lễ trước
Nguyện Phật từ bi, từ bi thương nhận thọ
Ma quỷ gây hại, một phương ăn mạng sống
Cướp đoạt trinh nữ, hưởng thọ vui dục lạc
Chứa xương như núi, mong Phật độ quy y
Như lai tịch diệt rồi, các vua than khóc
Cống cao ngã mạn, quỷ dữ không tin kính
Chư Thiên, tiên chúng bảy ngày không trở về
Buồn thương rơi lệ đến lễ kim quan Phật
Cha lành Năng nhân thuận thế về tịch diệt
Chúng sanh tạo ác cảm lấy ma vương hiện
Loa Kế gây khổ hại, ăn thịt chúng sanh
Nguyện Phật từ bi bỏ vua chúng sanh tà
Phật, căn bản trí, thường vui tịch quang rồi
Hậu trí hoá hiện thành ba đầu tám tay
Đều cầm ấn báu, vòng lửa, huơ Kim cang
Tay buộc linh kêu, tám rồng quấn tay thân.

(Một tay mặt: ấn Khai sơn; tay hai: chày Kim cang; tay ba: chuông báu; tay bốn: cái kích ấn báu).

– Một tay trái: đều nhiếp ấn; tay hai: vòng lửa; tay ba: buộc giây; tay bốn: kiếm báu.

Chín mắt, ba mặt, kiếm bén, kích ấn báu
Màu xanh, đen, lam, trên tóc đỏ dựng lên
Kế Phật nói chú, hiện quang minh rực rỡ
Vô lượng quỷ vương thảy đều kính lễ
Tay đeo vòng báu, chân đè cõi Diêm Phù
Chân mặt in hư không, quần lụa quấn quanh
Lửa trí thông suốt lấp đầy cõi hư không
Đọc tụng, thọ trì quyết đến vị vô sanh
Gia trì bổn chú, bốn mươi ba chữ cái
Trong đảnh quang Như lai thân thuyết già-đà
Pháp giới chúng sanh, Phạm vương cùng vô số
Nghe thuyết Phạm âm, viên mãn đà-la-ni

Trong chú trước thiếu chín chữ, câu chú nối thêm vào.

Án, Phất hống quật duật, ma ha bát la, quật na hư, vẫn chỉ vẫn ê ma ni, vi cát vi, ma na tê. Án tạt cát la, ô thâm mộ hanh duật, hám hám hồng hồng bát bát tát ha.

Nay thêm vào câu chú: Án tát cát la. Ê ma ni. Hồng hồng bát.

Không niệm quán định quy y Tam Bảo rồi
Kế phát Bồ đề không cầu quả Nhơn Thiên
Nguyện các chúng sanh đồng chứng thừa vô thượng
Khí tình hóa không, tự ma khiển, giáo tịnh
“Hồng” trong mặt trăng khởi bốn tâm vô lượng
Sáng chiếu hư không vô lượng chư Phật đến
Bóng trong gương mất, bản thể thần vương hiện
Tóc đỏ nhọn nghiêm, hoá thân chốn đoan nghiêm
Ba vú chín mắt, tay cầm sáu kiện báu
Kiếp hoá thiêu đốt, an lành thế phẫn nộ
Hống quang gọi lại trí Phật một niệm đến
Rót, súc, rửa chân năm loại hương hoa đủ
Tạt hống bang cùng trí cú không hai một
Tâm lắng đầu họng mười phương chư Phật đến
Cam lồ quán đảnh rót đầy bình quang minh
Thân miệng ý sạch, cuối cùng ta niệm Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Quyền Thần Vương Phật
(Mỗi danh hiệu niệm mười tiếng)
Niệm tụng bí chương, tâm miệng cùng tương ưng
Mười vạn, trăm vạn quyết chứng cõi Niết bàn
Đại Quyền thần vương sở hóa tâm trái hiện
Uy nghiêm rỡ rỡ, phi thiên, phi nhân lễ
Mày phóng hào quang mười phương thế giới biết
Vòng hoa lọng báu chư Thiên trỗi nhạc dâng
Phạm thiên trụ thế
Khải thỉnh lưu thông
Lúc ấy có Phạm vương tên Cứu Thế Chủ
Thống lãnh Phạm chúng đến lễ kim quan Phật
Đại thần Kim Cang Thể Bất Hoại kính cáo
Chúng sanh gặp nạn Như lai từ bi hiện
Đại thần trình báo, cứu thế Phạm vương nghe
Ta từ kim quan thị hiện bảy mặt trời
Trời người khẩn thỉnh hàng phục quỷ Loa Kế
Dấy khởi bất thiện, xâm phạm đấng Từ bi
Thế Tôn bảo ta nói rõ bốn chúng biết
Không nói việc nhỏ sao sanh ra cõi trần
Phật thị hiện diệt, Bốn quả, chư Thiên ngờ
Dặn thêm lưu thông, kinh văn đến chỗ lập
(Hóa cõi trược thành Tịnh độ
Chuyễn thể phàm thành Thân Phật)
Hải hội bạn Thinh văn, Duyên Giác, Bồ tát
Thiên long, Bát Bộ ngày đêm thường thủ hộ
Giới, Định, Tuệ, tu thành các việc trang nghiêm
Trước phát Bồ Đề, chứng A-nậu-đa-la
Pháp thân vô tướng, sanh diệt nói thế nào
Ngu si, ám muội, tà kiến, phẫn nộ cãi
Dâm dục hôn mê nhà lửa nghi thành khởi
Thấu suốt Chơn như, bao giờ mới đến được
Hoá Phật đảnh quang, khởi tuyên thuyết thần chú
Cầu từ Sơ quả cho đến vị Như-lai
Ngũ căn, Ngũ lực, Bồ-đề Tám Thánh đế
Nhật, nguyệt bốn châu, há có lý đêm ngày
Từ bi hỷ xả, khởi lục độ vạn hạnh
Lãm đát rỗng suốt, mau chứng cốt tủy Phật
Thập địa, Tam hiền thành tựu không lìa thể
Chúng sanh căn chậm thảy là thể thành Phật
Như lai tuệ nhật chiếu khắp bờ pháp giới
Quang minh sáng rỡ, chúng sanh tham, sân, si
Sanh thì thấy thường, chết thì thấy đoạn tuyệt
Không thường, không đoạn, lẽ tuần hoàn đệ nhất
Cứu thế Phạm vương, lãnh đạo chúng Phạm thiên
Đi quanh kim quang, hướng Đại thần lễ bái
Ta tự theo Phật du lịch trong mười phương
Chày báu Kim cang chưa có bậc Đại Thánh
Thần vương tuyên dụ, cưu thế Phạm vương nghe
Ta từ Hậu trí chánh biến hóa hiện ra
Gọi là Mậu Tích Lực Sĩ Đại Thần Vương
Điều phục Loa Kế, hiển thị chúng sanh sau
Ấn báu trấn tâm, bốn mươi hai linh tự
Quét sạch yêu quái thảy về cõi Đông phương
Loa Kế cống cao nói Phật nhập diệt rồi
Sanh diệt Vô tướng, duyên đều thuận tịch tịnh
Trí lực Thiện Thệ, ta thật khó sánh cùng
Thần lực Bồ-tát, La-hán đất móng tay
Thế Tôn không cần nghĩ, tợ đất đại địa
Ma-vương riêng nghĩ thần thông là bậc nhất
Như-lai duyên đủ, thị hiện tướng nhập diệt
Ma-vương kiêu mạn không lễ kính Như-lai
Phá hang ổ chúng, thu về hai bộ kia
Khiến hoàn thần quan, Trời người hết phiền
Chư Thiên, bốn chúng trong lòng vui trọn vẹn
Cung điện ma vương thảy đều đỗ ngả nghiêng
Dân ma, đảng ác cùng đánh nhau dữ dội
Hoặc là hai Tiên thần thông khởi như cũ
Ma vương thương nghị Như-lai lại xuất thế
Hoặc là hai Tiên hoại cảnh giới ta đi
Nghĩ thần lực ta không thể biết đến được
Hai mắt rơi lệ, sớm, chiều tai họa sanh
Hóa Phật đảnh quang trong miệng tụng già-đà
Quang minh soi sáng cõi thế giới vi trần
Cung điện quỷ vương ba cõi đen như mực
Không dám trái nghịch nhiếp lấy các chúng sanh
Kêu được tám thức Loa Kế không tại thể
Quần thần, đồ đảng trên đất dần dậy
Tiêu diệt dấu dơ chúng ma thảy quy y
Chỉ mong từ bi lưu thân tàn của tôi.
(Hai bộ chú Tiên mỗi bộ hoàn lại sức thần thông)
Phiền muộn, bất tỉnh, trốn sống không đường chạy
Hồn phi phách tán, mở miệng nói chẳng được
Hai bộ chú Tiên đều hoàn sức thần thông
Chiêm ngưỡng Đại Thần, ngày nay được về lại
Đại thần rủa mắng, chao ôi Loa Kế quỉ!
Ngu si vô cùng, ngã mạn mê dục lạc
Tâm ác không sửa, xâm phạm đấng Từ bi
Ngươi nên mau hối, bỏ tà về nẻo chánh
Tâm ngươi không hối, sớm phải cầu sám trừ
Toàn tánh mạng ngươi, hãy chiêm lễ Niết-bàn
Người ở đời trước, mạnh thí tuệ chúng sanh
Phước hết, vui đủ đoạ vào ngục Nê-lê
Tâm nghiệp không thiện tạo tội như núi cao
Trăm ngàn đồ đảng tụ tập ở một chỗ
Trăm ngàn vạn người mỗi ngày thọ tai ương
Mỗi người tự có tám thức, bốn rắn theo
Sáu tình chấp giữ, khởi niệm ác không thương
Chiêu dụ quần sanh, tám mươi tám bức bách
Trăm phiền não lôi kéo, thêm hai mươi ác
Trong mười hai thời, từ đây dấy tai ương
Đồ đảng hung ác, Thiên ma làm quyến thuộc
Dẫn dụ chúng sanh, buộc vào đồ đảng ma
Khiến vạn người gặp tai ương chịu giết hại
Chỉ còn bốn đại, ngủ uẩn, sáu căn chủ
Ý thức không rõ, năm căn thường uyển chuyễn
Sáu trần sắc pháp, bảy lậu, tám cấu động
Chín kiết, mười triền, mười hai bị dẫn trói
Hai mươi lăm hữu, trăm tám phiền não sanh
Tám vạn trần lao, hồi tâm chuyễn tức thời
Tám thức chuyễn biến, thẳng đến đường giải thoát
Ngũ uẩn bất động liền chứng thân Pháp vương
Trăm hoặc điên đảo chóng trừ, chứng trăm pháp
Trăm hai mươi ác chuyễn làm quả công đức
Tám vạn bốn ngàn chuyễn thành tướng quang minh
Đều tâm ngươi tạo chẳng phải từ ngoài đến
Trời xanh không vật, mây đen quạt dấy lên
Hốt nhiên mây tan, nhật nguyệt tròn sáng soi
Mây đen mù mịt không tìm từ bên ngoài
Là một tâm ngươi vốn tự mê tròn chánh
Lúc ngộ đương thể không tổn cái lý này
Xoay niệm ác ngươi, bèn về lên đường chính
Mưa báu, cung điện, vòng hoa thảy hiến dâng
Như lai pháp giới, Bồ tát, Bốn quả Tăng
Trời, Rồng, Phạm vương thảy nhập châu vô vi
Loa Kế Phạm vương bèn hướng Đại Thần lễ
Hai mắt lệ rơi, năm vóc sát đất thưa
Sám hối lỗi không chánh lý tạo từ trước
Đều phát tiếng nói Nam mô lễ Thích Ca
Loa Kế Vương ở chỗ hai Tiên xin sám hối
Hai bộ chú Tiên, mỗi hoàn sức thần thông
Nghiễm nhiên như cũ đứng vây quanh Thần vương
Loa Kế dẫn chúng phát lồ cầu sám hối
Bạch rằng: “Thánh giả, thương niệm, thôi sanh nghi
Loa Kế mới bảo: Thiện lai, Đại tiên biết!
Tôi xưa tập học nghiệp ác, nhân duyên đến
Mạnh mẽ phạm vật, tổn mạng chúng sanh khác
Nay được giáo hoá, tôi xin đầu mặt lễ
Cung điện Ma vương khởi làm Phật sự lớn
Đất Trời quang tạnh, nhật nguyệt thêm sáng rõ
Hân hoan bay chạy đến nhiễu thể kim quan
Song thọ biến trắng, cúi mình tiếp chân lễ
Đại Quyền thần vương lãnh các ma, kế quỷ
Đại Thần, đồ đảng cùng chiêm lễ hai Tiên
Bốn chúng Phật hội, Bát bộ các Thiên Tiên
Đều cung kính thưa đồng thanh nói kệ lễ.
Các thứ vọng tưởng do vô minh kia khởi
Tạo tác huyễn hoặc, ma vương làm quyến thuộc
Như lai chỉ dạy, không vào đường ma quỷ
Phò tông lập giáo vĩnh viễn không đổi ý
Vàng ròng từ mỏ, bị vô minh che đậy
Dầu ở trong bột, vĩnh viễn khó rút ra
Quặng dầu phân biệt bột trắng, vàng ròng đỏ
Bỏ tà về chánh, vàng, trắng không hai loại
Pháp giới thông hóa, ba cõi bốn loài sanh
Chỉ tâm phát khởi không tìm ở chỗ khác
Trước ngộ minh sư, không vào đường tà vạy
Nay gặp Đại Giác, khỏi vào ngục luân hồi
Vàng ròng làm thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
Tánh vàng chẳng đổi: Bồn, châu, thoa xuyến thảy
Muôn vật ngàn khác, bản tánh rất phân minh
Vàng chảy tánh định, chơn không dùng tự tại
Bốn ma chướng ngại Như lai khởi từ bi
Ma ha Cát Thứ Đại Quyền phẫn nộ hiện
Quan Âm Đại Trí, Mã Hạng vua chủ ngục
Không xả cửa môn, đến cứu khổ chúng sanh
Cửa bi tâm mở, trí vô vi cứu thế
Mây từ trải khắp, che thai, noãn, thấp, hoá
Tà kiến hiểm độc không vào nẻo Bồ đề
Quyền quý cùng lên, thảy về chốn cứu cánh
Thần vương nghe kệ, tám tay cùng lay động
Chín mắt quay trừng, đứng giơ chân phải đè
Lửa trí vuông tròn, kim quan lửa tía phát
Hoại tan huyễn thuật, tiêu diệt quỷ Loa Kế
Công năng Bí chương rộng thí đời mạt pháp
Mười thiện mới vào, ác khẩu tụng xú uế
Mười phương chư Phật nghe tụng âm thần chú
Thọ ký ghi đương lai thẳng đến cõi vô thuyết
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Kim cang tạng
Bồ đề tát đỏa Xá-lợi ngộ sanh không
Mục Liên, Ca Diếp, bạn ứng chơn Bốn quả
Ngợi khen lành thay, hương hoa vui cúng dường
Chư Thiên ba cõi, chúng kim cang phẫn nộ
Nghe âm chú này, cúi mình đứng hầu giữ
Phàm có mong cầu, không gì không toại nguyện
Chưa thể đạt lý, chóng hộ nẻo Bồ đề

(Tụng bổn chú linh nghiệm, thư phù, ấn cây thơm chạm chày, thí nghiệm trị trăm bệnh, hết thảy các việc…)

Tụng chú vương ta như cỏ gặp mưa ngọt
Đánh nhau, chiến bại, lại gặp đại tướng đến
Kẻ mồ côi trên đường gặp cha mẹ
Mù lòa già bệnh gặp được thầy Kỳ Bà
Thầy tụng niệm chú không được sanh ngờ lo
Thần vương kính tuân sai sử, tùy ngươi dùng
Cõi trời, người, Tu-la, Địa ngục, quỷ
Tai nghe âm chú thảy được giải thoát cả
Tâm ác trì niệm còn được quả thù thắng
Tinh nghiêm, chuyên chú, tâm miệng cùng tương ưng
Ngoài ra công năng không bằng sức già-đà
Thiện nam, tín nữ, trì niệm được lợi ích
Viềt chú này trên lụa, giấy, lá Bối-đa
Lưới báu, áo thêu, vòng hoa trên tráp báu
Theo sở nghi, chư Thiên Long thần hộ vệ
Lọng báu che đầu, cổ Phật ngồi an nhiên
Nếu một bụi trần rơi trên vật chú nguyện
Gió thổi bụi kia rơi trên thân chúng sanh
Phước báu đạt được tợ như cát sông Hằng
Thêu hoạ đảnh tượng trừ khử ngục A-tỳ
Giấy hoa, gỗ chiên đàn, Kim cang khéo léo
Cầm giữ chày báu, chày tượng giữa đàn tràng
Hương hoa, đèn nến, cây trái dâng ăn uống
Cúng dường Thích ca, đức Đại Thần Phẫn Nộ
Nước hương trộn bùn tô đắp tượng từ bi
Trăm món trang nghiêm đồ đẹp an chày tượng
Kính thành kết ấn, bất động mười vạn biến
Chày lay, nước vọt, lúc ấy mới chứng rõ
Chày tượng phóng quang, ngôn ngữ và thần biến
Đại giác từ tôn, tả tâm hóa hiện
Điềm lành vạn mối, tâm sanh thật hoan hỷ
Quả nương nguyện lực, lại tụng ba mươi vạn
Thần vương linh cảm, trì tụng được pháp ngữ
Bày một cái chậu chứa đầy nước trong sạch
Tụng bí chương ta, ngày đêm không dứt tiếng
Nước vọt, chày động, chứng thần thông quang minh
Đi đứng, nằm ngồi, tâm miệng thường trì tụng
Tam muội quả chín, thông đạt dụng thần giao
Đền miếu đi qua, thần thánh đều cung phụng
Đi theo không rời, không dám trái tôn lệnh
Bốn trăm bốn bệnh và các quái yêu tinh
Độc trùng âm ỉ hại mạng chúng sanh khác
Nghiệp xưa hại người sanh nhiều bệnh oan trái
Chữ đỏ, chú mật, vĩnh viễn trừ lành hẳn
Sư tụng niệm chú, kính thành gia trì nước
Chữ đỏ, ấn vuông, bốn mươi hai đạo mật
Cắt, xếp gấp, dán, đeo giữ ở trên thân
Vò lại thành viên, đến miệng trừ trăm bệnh
Không người viết chép, ấn báu, phù linh ứng
Gỗ thơm chạm trỗ, thấm ấn cát trên giấy
Cắt xếp, vò viên như trên thật linh nghiêm
Hoá Phật Đảnh Quang phóng hào quang sáng rỡ
Trước đề quá khứ, hiện tại và vị lai
Chư Phật cùng âm, tuyên nói căn bổn chú
Thành đạo Niết Bàn, nhất định nói chú này
Tứ sanh hữu tình, Trời rồng, sáu bộ tụng
Nam nữ tịnh tín chuyên tâm đọc mật chú
Muốn cầu quả Phật, các việc thế gian thành
Như lai tát đoả từ bi sanh thương xót
Phóng quang rung đất hiển dụng đại thần biến
Chú sư trong mộng hiện việc mình mong cầu
Đều nhiếp kết trước, hết thảy tổ vương chú
Vua chúa thời xưa, thái tử cùng đại thần
Thân tâm bệnh tật, trì niệm Phật linh ứng
Đều nhiếp mau trừ, nước vọt thuốc, quang hiện
Uống vào lành mạnh, trăm bệnh khó sanh khởi
Nhật, nguyệt xâm thực, mưa gió không đúng thời
Năm sao lệch hướng, bức bách chúng sanh khổ
Người tai, nước nạn, mất mùa, giặc cướp dậy
Vua tôi thất thố, năm đường đều nhiếp vào
Ngước nhìn hư không, định kỳ khởi tụng chú
Giữ nước an ổn, trọn không khởi tai họa
Ngụy, Chu, Đường, Vũ hủy diệt Phật Pháp Tăng
Không cho xuất gia tu hành tỏ chơn tánh
Bức bách Tăng Ni hoàn tục, lao dịch nặng
Huỷ diệt tông thừa, quyết vào ngục A-tỳ
Chỉ tụng bảo ngọc, kết ấn nhiếp như trước
Tỳ kheo khổ nạn, chuyễn đổi cùng chỗ vua ác
Kia tự hối trách, tâm sám hối quy y
Tháp miếu như cũ, Tinh xá, Già lam dựng
Vàng bạc đồng sắt, triện hương, tượng hình rồng
Bình chậu nước đầy, đặt tượng vào trong nước
Rồng Ta Kiệt La, thủ ấn đều nhiếp cả
Nước vọt, tượng lay, không trung rền sấm sét
Mâu ni lửa hóa Phật Đại Quyền Thần vương
Ba lần xưng danh hiệu, tụng Phật Thế Tôn
Cam vũ mưa to rưới khắp cõi Diêm Phù
Mưa lâu hại vật, sấm dừng trời quang tạnh
Voi ngựa lừa trâu, cầm thú khó điều phục
Thời khí bệnh tật, chỉ uống nước thần chú
Rắn, chuột, trùng độc tổn hại các giống vật
Nước rải nền nhà, tự nhiên hết dấu vết
Cấm chế vốn có mỗi mỗi nói không hết
Ân cần, tử tế mời xem trong chánh kinh
Siêu phàm nhập Thánh đều là tự tâm ngươi
Không đạt Chơn như, luống uổng dụng tâm sai
Dạ xoa, ác quỷ, sơn tinh và địa linh
Thủy phủ, hang núi, cây đá hết thảy miếu
Tà ma vọng lượng, ở lâu chốn nhân gian
Xâm phạm nước nhà, đều nhiếp trừ xua đuổi
Tằm vàng, rắn, trùng, đầu lâu, bọ vàng bạc
Rết, ểnh ương, hềt thảy các thần trùng độc
Bỏ vào trong thức ăn giết hại mạng người
Ấn báu, vân phù đeo thân không bị hại
Loài súc sanh, mặt người lòng lang dạ thú
Ngày tháng, năm sanh, tên họ đều biết rõ
Chu-sa viết tên, lòng chân đạp đất chắc
Tay lớn đều nhiếp, hối trách đầu mặt lễ
Tâm trí chậm lụt, không hiểu biết, phân biệt
Muốn cầu trí tuệ, đều thuộc dụng Già-đà
Uống nuốt chú ấn, lặng lẽ được biện tài
Tổng trì đa văn, học rộng thảy rốt ráo
Bần cùng thọ khổ, tụng niệm được phú quý
Sống lâu, không chết, Giới, Định cùng Bồ-đề
Ân thí chúng sanh, đời sau đại phú quý
Học tập thần đan, vàng ròng tử ma tốt
Thân hình phần đoạn,thần thông luôn tự tại
Như chim bay hư không, qua lại không ngại
Trên đảnh phát lửa, dưới chân tuôn nước lớn
Biến đổi tự tại, Thánh phàm khó lường biết
Núi cấm, trước tượng, tụng niệm, làm như trước
Chỗ ở thiếu nước, đào giếng nước thơm ngọt
Chúng sanh tật bệnh, tức thời được tiêu tan
Con cái hiếm muộn đều nhiếp thuộc bí chú
Trăm bệnh phụ nữ, quái thai mang lâu năm
Tổ tông bị hoạ, con cháu sống hiếu nghĩa
Quỉ quái, yêu ma, chú ấn liền an ổn
Mệt nhiễm thây ma, quỷ tà mộng giao cảm
Mũi miệng tứ chi, cự phú đi nhặt báu
Nếu gặp kiện tụng, tù giam liền được khỏi
Lâm trận giao chiến, giặc thù tự nhiên tan
Mong cầu Phật địa không gì không thành tựu
Phật diệt, hàng phục Thiên-ma và Xiển-đề
Hết thảy việc đời, thảy không gì không toại
Bảo vương, mật ngữ, phóng quang Như lai nói
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh trói buộc ý tâm vượn
Sở nguyện không thành, thiện thệ đều nói dối
Lời chân, lời thật, Như-lai không nói dối
A-nậu-đa-la-tam-miệu tam Bồ đề
Già đà linh nghiệm, chư Phật, Bồ tát nói
Thinh văn, Thiên tiên bày ấn, phù, họa, tượng
Đại nguyện thuở xưa, sức tinh tấn thiền na
Ngoại đạo, Phạm chí thông minh như tối tăm
Chày báu Thần vương, làm sao dám tự hỏi
Hóa Phật trên đảnh tuyên thuyết lời thần chú
Phẫn nộ vọt thân, tám tay cầm giữ vật
Rộng phóng vô lượng trăm ngàn ánh sáng báu
Hóa Phật đảnh quang cũng phóng tướng đại nhơn
Chắp tay yên ngồi, miệng phóng vô lượng quang
Soi sáng lẫn nhau, hoại tan nạn huyễn thuật
Tiêu diệt vết nhơ, điều phục quỷ Loa Kế
Chư Thiên ba cõi, Tứ vương, Đao lợi thảy
Lục đạo Tu-la, chúng Phạm vương trụ thế
Phạm vương cung kính, đại chúng quỳ gối lạy
Tuyên thuyết thần thông, âm mật chú viên mãn
Lúc ấy Thần vương, Hóa Phật đảnh quang nói
Sức thần thông viên mãn rộng lớn khắp nơi
Chúng Trời người nghe pháp hiểu biết chơn chánh
Được pháp nhãn tịnh, thảy chứng được Tam-muội
Dắt dìu Loa Kế, trước khiến hai bộ về
Trước sau vây quanh cùng đến chỗ Niết-bàn
Hoá Phật Thần Vương trãi khắp mười phương cõi
Hoá Phật nói Pháp lợi giúp chủ chúng sanh
Đại Quyền Thần Vương tuyên dụ bốn chúng nghe
Đi đến Phật ta tuyên nói âm thần chú
Cung ma thành hào đều nghiêng đỗ không còn
Mùi hôi bốc lên hóa thành quả Ưu-bát
Căn bản trí Phật thị hiện trăm ngàn ức
Thường trụ bất diệt, Phật trụ, Phật diệt đi
Chúng sanh kỳ đảo, lập giữ thệ nguyện lớn
Chỗ ngồi an dưỡng, thân hình pháp huyễn hóa
Giữ vững Tỳ-kheo ngồi đứng tháp Đa Bảo
Tịnh nghiêm, liền chứng đức Thích-Ca Mâu-Ni.
Thệ nguyện sai khiến, vâng giúp người trì chú
Chứng sáu thần thông vào cửa đại giải thoát
Thần vương phát thệ sợ người sanh nghi kỵ
Những mong Như-lai soi xét cõi chân thật
Vì làm chứng minh, phá nghi ngờ chúng sanh
Không ôm nghi sợ, lại khởi lên Lôi âm
Lúc ấy, Như-lai tuy vào bát Niết-bàn
Ta trái thị hiện trăm ngàn sáng báu
Chư Phật mười phương phóng quang tưới mình vàng
Bồ-tát, Thinh văn, bốn chúng sanh hiếm lạ
Loa Kế ngã mạn, quần thần cùng quyến thuộc
Đồng sanh tán thán, trong lòng thật hoan hỷ
Đạo nhãn soi suốt, thấu lý chơn như không
Hằng sa nước Phật, vị Đẳng giác, Diệu giác
Hóa Phật đảnh quang, vui vẻ mỉm miệng cười
Chỉ bảo Thần Vương, đại chúng nghe lời dạy
Căn bản trí Phật Thích-ca Mâu-ni-đà
Chiếu soi hàng phục quỷ Loa Kế tạo nghiệp
Hoá Phật tuyên thuyết, căn bản trí Phật diệt
Loa Kế bạo ngược, tâm trái lực sĩ hiện
Trời người kinh nghi, thu nhiếp Thiên ma về
Thay Phật hành sự, Chơn Như từ bi hiện
Thiên ma chấp tay, đoái trông Trí Phật lễ
Thần thuộc, bộ chúng, duyên chín sẽ thọ ký
Trong hội, thiện tín đều phát lòng Bồ-đề
Trọn không thoái chuyễn, giữ thệ nguyện kiên cố
Như Lai phóng quang, duỗi tay xoa đãnh Loa
Lành thay! Khéo học, bỏ tà về nẻo chánh
Nhận được thọ ký, lãnh ngộ tánh Chơn như
Sửa cũ đổi mới, sức tinh tấn mạnh mẽ
(Vua Loa Kế được nhận thọ ký Tên là Thanh Tịnh Quang Minh Phật).
Phạm Vương được ký, đồng đến thiện tri thức
Sáu mươi ức kiếp, tu các vị Bồ-tát
Rộng khắp mười phương cúng dường Hằng sa Phật
Nhiều kiếp tu hành chứng nhập vị Như-lai
Loa Kế chứng thành Phật Thanh Tịnh Quang Minh
Điều Ngự Trượng Phu, mười hiệu đều đầy đủ
Phật thọ hai vạn, Trời người nghe pháp âm
Rộng tuyên lưu bố, nên dùng thân loại tạp
Thị hiện hai thừa, Thinh văn, Duyên giác
Liền hiện thân Phật, Nhất thừa nẻo chí lý
Thai, noãn, thấp, hóa, trên đến Bồ-tát thừa
Xuẩn động, hàm linh đều nghe tiếng Quang Minh
Chứng đắc Sơ quả cho đến vị Bích Chi
Viễn hành, Pháp Vân, mười Địa trụ đầy tâm
Thành tựu quả Phật Vô Thượng đại Bồ-đề
Chánh, Tượng, Mạt pháp, Phật thọ hai vạn tuổi
Quang Minh Như-lai nhập định Tịch diệt rồi
Kế thọ cho một vị Bồ-tát nối tiếp
Hôm nay Quần thần, quyến thuộc cùng theo về
Lần lượt chứng được thể Quang Minh Như-lai
Cõi nước Phật kia đều gọi cõi Vô cấu
Thiên, Long, Bát Bộ, bốn chúng thảy quy y
Điều Phật Thanh Tịnh Quang Minh nói hôm nay
Trọn không sai khác, đồng trụ cõi Vô cấu
Thế giới Vô cấu, Bồ-tát, chúng hai thừa
Tám bộ uy linh, bốn chúng nghe pháp âm
Như-lai Quang Minh cùng hoá Phật nay nói
Đại mãn thần chú, bốn mươi hai Thánh đạo
Thanh Tịnh Như lai duyên mãn, Niết-bàn rồi
Lửa trí tam muội đốt thân, thu xá lợi
Xây dựng tháp báu cao đến chốn Phạm Thiên
Trời người, bốn chúng cúng dường làm chỗ phước
Lúc ấy Loa Kế cùng các loài đồng đến
Mong được Hoá Phật, thọ ký quả Bồ-đề
Vô cùng hoan hỷ liền được vô lượng thừa
Trong một thời gian khởi làm Phật sự lớn
Đại Quyền Thần vương lắng nghe Hóa Phật nói
Trong lòng hớn hở, vui vẻ tán thán lễ.
Nói cùng tịnh chúng, Loa Kế những thượng nhơn
Sở cảm nghiệp xưa, được vui lợi lành lớn
Thần Vương lại nói, Phật Bổn Sư Thích Ca
Thị hiện nhập diệt, thương người, đời mạt pháp
Hữu tình hàm thức mất rồi lợi công đức
Điều phục Loa Kế, Như-lai Hữu Lao hiện
Ta nay đầu mặt thân tướng hiện uy nghi
Căn bản trí Phật, tỏ tâm hoá hiện ra
Đại Mãn thần chú, Hoá Phật đãnh quang nói
Tụng nghi thức chú pháp tạo nên công đức
(Nghi thức kết ấn của Bản Thể Thần vương)
Đều nhiếp ấn báu, ngón vô danh phải, trái
Cong hướng lòng tay, hai ngón cùng nương dựng
Ngón giữa, trái trên, phải dưới cùng vin đầu ngón
Đầu ngón dựng thẳng, ngón cái cuối lóng giữa
Thủ ấn thêm chú, việc sở hữu thế gian
Người ác, tà ma đều hướng chú sư lễ
Bỏ tâm nghịch ác, tuân lệnh nghe sai khiến
Không dám trái nghịch, sức thệ nguyện kiên cố
Bảo ấn Cấm sơn, tay phải vô danh cong
Bốn ngón bằng thẳng, tiến thối mỗi bảy bộ
Một chú, một ấn, phải, trái, trên dưới nhìn
Buông chú ấn nầy, tự nhiên ác tâm dừng
Bảo ấn Vô lôi, bão, mưa đá, sấm, sét
Mưa to kéo dài, ngón giữa, vô danh, út
Đầu ngón dựng thẳng, ngón cái xoáy lòng giữa
Tay trái ấn chú, mây tan, nhật quang hiện
Bảo ấn dứt bệnh. Tay phải mở trang nghiêm
Ngón giữa đầu ngón, cong hướng lòng bàn tay
Ba ngón đều thẳng, muôn thứ bệnh thảy không
Một chú, một ấn, một trăm lẻ tám biến
Bảo ấn Ngũ lộ, ngón vô danh trái phải
Cong vào lòng tay, tám ngón đều đứng thẳng
Người sống vừa chết, phóng ấn ở trên tim
Cao tiếng tụng chú, hồn phách trở lại xác
Người ác, quỷ thần muốn phạm chủ trì chú
Ra vào không tốt, theo bắt, bỏ trốn mất
Ngày đêm cướp bóc loại trâu ngựa heo dê
Chim bay thú chạy, tình thức không xả bỏ
Thần vương chỉ dạy chúng hội thiện tri thức
Năm đại bảo ấn, tín thọ phụng hành rồi
Bốn cái ấn chính, bốn mươi hai đạo bí
Truyền dạy mạt pháp, dần dà khiến lưu thông
Đại Quyền riêng hóa, Thứ vương Phẫn Nộ hiện
Tới lui uy nghi, cùng bổn vốn không khác
Bổn thể Thần vương, lặng yên trụ vào định
Cầm vật không động, từ đây giữ dáng tượng
(Bổn thể Thần vương hóa hiện Thứ vương
Bỗng nhiên từ hư không đến)
Kế hai Thần vương nương không bỗng nhiên đến
Tay cầm giấy trắng bối đa hơn vài trượng
Keo, cá, phèn, phấn, các loại màu sắc tụ
Nâng bút vừa động, tướng uy nghiêm không khác
Kế hai Thần vương đến nhiễu quanh kim quan
Than khóc làm lễ, thưa cùng Trí Phật biết
Loa Kế giết hại, bổn Phật về cõi chơn
Tả tâm hóa hiện, bản thể Thần vương ra
Bản thể Thần vương, điều phục Loa Kế hàng
Hóa Phân thân ta, Tiểu vương trải mạt thế
Thần thông biến hoá, chỉ mong Như-lai biết
Phóng quang ấn chứng, dấu ghi ở cõi phàm
Tiếp Hóa Thần vương, đi quanh Thần vương lễ
Thưa rằng Thánh giả ! Đại Thánh hóa tôi ra
Thi thiết cùng chúng, dùng giả bảo tồn chơn
Nguyện vua phóng quang soi xét lời chân thật
Như-lai tịch định, hào quang trong quan phóng ra
Bổn thể Thần vương, trăm báu sáng rực rỡ
Hai đạo bảo quang rót trên đảnh Hóa vương
Chư Phật ấn chứng, lưu truyền nơi cõi phàm

(Như-lai tịch định phóng quang, bản thể Thần vương phóng quang rót trên đảnh Hóa vương)

Hóa vương tức thời tay mặt nâng bút lên
Thánh tượng đoan nghiêm ba đầu cùng tám tay
Chín mắt lấp lánh, giữ phép đều đầy đủ
Đảnh Quang Như-lai chắp tay đoan nghiêm thuật
(Thứ vương vẽ tám tay, tướng nghi, bảo ấn linh phù)
Trái đạp đá báu, ấn phải nhón chân đứng
Tám rồng quấn tay, hết thảy thần biến lạ
Mỗi mỗi đều không khác Bổn thể Thần vương
Đại chúng chiêm ngưỡng, tức thời quang minh tỏa
Lá bối họa vẽ, trí công đức túc mệnh
Ấn trí, gỗ thơm, khắc một tấc tám phân
Triện văn sâu thẳng rõ ràng, chu mài nhuyễn
In trên lụa trắng, trọn không mắc tai họa
Trí ấn túc mệnh in rồi, uống nuốt xong
Liền được tam muội, phần đoạn chứng biến dịch
Phàm phu thể huyễn, khó chứng môn Tổng trì
Việc làm xấu xa, mau chứng tâm tịnh diệu
Công năng túc mệnh cảm được quả hiện đời
Trong lòng tay chân, hiện tháp báu như ý
Chưa chứng Tối thượng, sớm được trí biện tài
Tâm mắt minh mẫn, các pháp tự nhiên thành
Thứ hai ấn tự tại ẩn giấu không thấy
Dùng gỗ thơm một tấc bảy phân khắc thành
Triện tròn như thế, phương pháp đồng như trước
Vô vi vắng lặng, khá phỏng luận Như-lai
Ấn tam hiển không tự tại vô ngại
Gỗ thơm một tấc năm phân, kích như thế
Vẽ ấn chú trong búi tóc, khắp thân thể
Chu du cõi trần mới ngộ hạnh Bồ-đề
Ấn mật chú thần khí giao hợp tự tại
Một tấc hai phân, sâu thẳng, văn triện rõ
Ấn tâm thấm chu, nhân, phi nhân cung kính
Không thể đạt không, tự tỉnh khó suy luận
Thứ vương đã vẻ bốn đại bảo ấn rồi
Khá cùng chúng hội vẽ hết bốn mươi hai
Linh văn Phạm Kinh thành nhiều trên lá bối
Mỗi mỗi rõ ràng không lìa thể chữ Phạm
Tiếp, Hoá Thần vương đã vẽ ấn phù rồi
Đại chúng thương vui, thứ vương chắp tay lễ
Khải bạch bổn thể Thần vương hoá tôi biết
Cùng với đại chúng, nghe tôi nói đích thực
Đời ác ngũ trược, dâm dục là căn bản
Sinh tạng, thục tạng trong bụng tạo sinh lý
Tóc lông móng răng nước mắt, mũi, máu huyết
Gân cốt, tủy não đều là vật tanh hôi
Gió giữ nhật nguyệt, xoay chuyễn làm ngày đêm
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đóng ở góc vuông
La Hầu, Kế Đô, Nguyệt bột, ba sao chuyễn
Bốn Đẩu chia cõi, bảy sao quanh Bắc đẩu
Hai mươi tám viên tướng, Giác, Cang đứng đầu
Tròn khuyết biến lạ, chủ họa phúc nhân gian
Thiên, Cang, Hà, Khôi, Tử Khí chiếu người tốt
Một Tứ thiên hạ, Đế Thích làm chủ tể
Ngàn cõi lớn do căn bản Phật trí hoá
Trăm ức Nhật, Nguyệt Ngữ Tinh cùng các sao
Chủ trì phương góc, họa phúc, khí hậu thảy
Nghịch cảnh chúng sanh đều là ngươi tự tu
Mạt pháp, người lành phải từ loại ác đảng
Mạng ngắn, thọ đoản, bỏ cửa từ của ta
Phát tâm xiển đề, tổn hại ý Bí-sô
Chú, ấn khẩn thiết y như Phật tại thế
Đại Quyển Phẫn Nộ bảo cho Hóa vương biết
Lành thay ! Đại bi, ông hay làm việc này
Khắp cả chúng sanh đều thấm nhuần ân huệ
Nguyện lực đại hạnh, chúng sanh được lợi ích
(Bản thể Thần vương tán thán Thứ vương)
Tiếp, hai Thần vương, việc làm đã làm xong
Linh phù, ấn báu, đối chúng tự phó chúc
Loa Kế hết sức truyền Phạm kinh, Linh văn
Ngươi thành uy Phật, sức bổn như Thần vương
Sức căn từ thiện, sức đại chúng Hiền Thánh
Sức uy thần chư Phật Bồ-tát gia bị
Nhiều kiếp chuyên tâm trì tụng, rộng lưu bố
Chớ khiến mạt pháp chúng sanh gặp thống khổ
Thứ vương cáo thị, Như-lai Đảnh quang nói
Đại mãn chú vương, ngón tay khởi kết ấn
Năm loại bảo ấn, bày bốn mươi hai Đạo
Mỗi còn thần dụng, ngăn cấm do ý ngươi
Công năng bản chú nói ra không thể hết
Gia trì tinh nghiêm, sai bảo các thần lạ
Nước vọt, sóng dậy, chày báu chuyễn bay ngang
Tượng nghi phát sáng, thật sự kính vâng lời
Trong mộng thiền định tận thấy đức Thích-Ca
Pháp, Báo, Hoá thân, tượng Đại Quyền Thần vương
Diệu âm vỗ về, phàm có việc cầu xin
Thần khí giao hợp, pháp vật năm sắc ẩn
(Kế hai Thần vương ẩn)
Kế hai Hóa vương phóng đại quang minh hiện
Bản thể Thần vương, ánh sáng từ đảnh phát
Hai vua tưới nhau tan biến Hóa vương ẩn
Bản thể Thần vương nâng tám báu như cũ
Hóa vương ẩn rồi, Lực Sĩ Thần vương nói
Đi đến chỗ hoá, Phẫn Nộ Minh vương ra
Vẽ ta ba đầu tám tay và đè đá
Tới lui uy nghi, ấn báu, linh phù mật (tròn sáng vô tướng)
Thích-ca Trí Phật, tả tâm lực sĩ khởi
Đại Quyền hóa hiện, thứ vương từ không đến
Pháp giới hư không, vô lượng các Như-lai
Đều từ tâm ấn Tỳ-lô-giá-na ra
Loa Kế khom mình chắp tay đầu mặt lễ
Mong chịu dắt dìu nhiếp thọ về nẻo chánh
Ác niệm từ trước hôm nay đoạn trừ sạch
Biết Chơn như mình cùng Phật đồng một thể
Hóa Phật thọ ký, Loa Kế không ngờ lo
Thành tự chứng quả, ấm, lạnh tự mình biết
Một hàng Bộ chúng được thọ ký Bồ đề
Phật ta từ bi, chúng ma được lợi lành
Lực sĩ tuyên cáo, Bồ-tát Loa Kế nghe
Bí chương rộng truyền, thẳng đến vị Bất thoái
Đại chúng nghe pháp nhiễu quanh Thần vương đứng
Thưa rằng: Đại Thánh ! Hôm nay mới “Thấy dấu”
Loa Kế bạch rằng: Như Lai thị tịch diệt
Tả hóa Thần vương, đảnh quang Như-lai hiện
Phật ta nói chú, Lực sĩ nói nghĩa kinh
Giữ gìn, lưu bố không dám trái lệnh Phật
Loa Kế phát nguyện, Như Lai ấn chứng biết
Chúng sanh mạt pháp, Thiên ma, ngoại đạo dối
Phân thân đầy khắp, trăm ức Diêm-phù-đề
Quét trừ yêu quái, chúng sanh không mắc nạn
Lúc Đại Thần vương nói kinh chú này rồi
Tám tay khí trượng, đảnh quang Như-lai hết
Ánh kim quang tía, dần dần gần kim thân
Thân tướng quang minh vào hết thể Như-lai
Minh không vui tịch, diệu hữu, chơn không hư
Ca Diếp lìa Phật, vào trú núi Kê Túc
Quán hạnh điên đảo, đồ đệ sớm hôm bàn
Ắt là Như-lai sớm chiều nhập diệt mất
(Trói buộc về không tịch, thị hiện xá lợi)
Trao ngàn xấp lụa bao bộc thân Thiện Thệ
Quan vàng quách bạc, không trung tự nhiên khởi
Thành Câu-ma-thi-la, bốn cửa đều chen chúc
Đầu đà cầm củi, lửa tam muội tự phát
Bốn vạn tám ngàn phân thân chơn xá lợi
Phân chia các cõi, tháp báu từ đây dựng
Cõi trời, Long cung, trước chia làm hai phần
Di Lặc ra đời, Ca-Diếp đốt thân thể
Tín thọ phụng hành, nương kinh, tụng lưu thông
Chư Phật từ mẫn, tha thứ lỗi lầm con
Thệ nguyện bốn loài đồng chứng toà duy tâm
Chơn thật không lời, sửa cung sen tám thức
Nhiều đời che lấp mới gặp thuốc bổ hay
Đời nay may mắn, hiểu được, không tin tức
Quần sinh mê muội, thức tỉnh cầu xuất ly
Căn bổn tròn sáng, chốn ấy thường tự tại
Công đức niệm Phật lợi giúp trong pháp giới
Hai xứ Tình, Khí mười phương vô số loại
Tai nghe tiếng Phật, mau dứt ba nẻo ác
Đều xin gánh vác, nguyên lai vốn là vậy.