PHẬT NÓI KINH MA LỢI CHI THIÊN ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Lương
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Bà (Bhagavaṃ: Thế Tôn) ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) trong nước Xá Vệ (Śrāvastya) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahā-bhikṣu) gồm 1250 người đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: “Này các Tỳ Khưu (Bhiṣu)! Có một vị Trời tên là Ma Lợi Chi Thiên (Marīci-deva) thường đi trước Mặt Trời, vị Ma Lợi Chi Thiên ấy, không người nào có thể nhìn thấy, không người nào có thể đuổi bắt được, không người nào có thể hại, không người nào có thể bịa chuyện dối trá, không người nào có thể trói buộc, chẳng bị người nào nợ nần tài vật của vị ấy, chẳng bị Oan Gia (Śatrū) có thể được dịp thuận tiện hãm hại”.

Đức Phật bảo: “Này các Tỳ Khưu! Nếu có người biết tên của vị Trời Ma Lợi Chi kia thì người ấy cũng chẳng thể bị nhìn thấy, cũng chẳng thể đuổi bắt được, chẳng bị người bịa chuyện dối trá, chẳng bị người nợ nần tài vật, cũng chẳng bị Oan Gia có dịp thuận tiện hãm hại”

Đức Phật bảo các Tỳ Khưu: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện biết tên của

Ma Lợi Chi Thiên ấy thì nên nói lời này: “Con, Đệ Tử (họ tên…) biết tên của Ma Lợi Chi Thiên ấy, cho nên không người nào có thể nhìn thấy con, không người nào có thể đuổi bắt được con, không người nào có thể bịa chuyện dối trá con, không người nào có thể trói buộc con, không người nào có thể nợ nần tài vật của con, cũng chẳng bị Oan Gia có dịp hãm hại con”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo: “Các Tỳ Khưu! Vị Ma Lợi Chi Thiên ấy có Đà La Ni

Chú hay thủ hộ cho con người” Liền nói Chú là:

“Đa điệt tha: Át ca ma tư, mạt ca ma tư, chi bà la ma tư, chi bà la ma tư, ma ha chi bà la ma tư, an đà lợi đà na ma tư, sa ha”

 

*)TADYATHĀ: ARKA MAṢI , MARKA MAṢI , JVALA MAṢI, JVALA MAṢI, MAHĀ-JVALA MAṢI, ANTARDHĀNAYA MAṢI SVĀHĀ

Trong đường đi, hộ giúp con. Bị lạc lối đi, hộ giúp con. Ban ngày, hộ giúp con, ban đêm, hộ giúp con. Ở trong Oan Gia, hộ giúp con. Trong nạn vua chúa, hộ giúp con. Trong nạn giặc cướp, hộ giúp con. Trong nạn nước cuốn, hộ giúp con. Trong nạn lửa đốt, hộ giúp con. Ở trong bệnh dịch, hộ giúp con.

Nơi A cưu lệ, a cưu lệ, vô lợi chi đế, cát lị cát lị, an đế an đế. Ở tất cả xứ, tất cả thời , hộ giúp con, Đệ Tử (họ tên…) sa bà ha

Đức Phật bảo: “Này các Tỳ Khưu! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần với các người dân nghe Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni này, một lòng thọ trì thì người ấy chẳng bị các điều ác như trên gây hại”

Đức Phật bảo: “Các Tỳ Khưu! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện viết chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, một lòng Trai Giới, tĩnh trị một thất. Dùng bùn thơm xoa tô

mặt đất, 7 ngày 7 đêm tụng trì Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú này mãn 108 biến Thì các chiến trận đã đi qua, tất cả oán tặc thảy đều ngưng chém giết.

Khi đi thời nên viết chép Đà La Ni này. Hoặc giắt trong búi tóc, hoặc đeo trong áo, tùy thân mà đi thì tất cả các ác chẳng thể gia hại, thảy đều lui tan chẳng dám chống lại.

Nếu bị bệnh tật, nên thỉnh một vị Tỳ Khưu có Tịnh giới với Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Như trước tĩnh trị một thất, dùng bùn thơm xoa tô mặt đất, đốt mọi loại danh hương, bày 7 bàn quả bánh, an bố 5 màu bày cơm 5 màu, thỉnh Ma Lợi Chi Thiên, thắp đèn sáng liên tục 7 ngày 7 đêm, tụng Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh này mãn 200 biến ắt tất cả Bệnh Quỷ (Quỷ gây bệnh) đều sinh tâm Từ, rời khỏi người bệnh, tức được trừ khỏi.

Nếu có tên bị câu thúc trong sổ sách của quan huyện (Huyện Quan sở câu lục). Cũng như trước Tĩnh Thất, như Pháp bày cúng trải Toà, đốt đèn sáng liên tục 7 ngày 7 đêm, tụng Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh này 500 biến. Được như nguyện xong, bày Trai giải Tòa, ắt tất cả ách nạn không có gì chẳng diệt trừ được”

Bấy giờ các Tỳ Khưu nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

PHẬT NÓI KINH MA LỢI CHI THIÊN ĐÀ LA NI CHÚ

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 09/07/2011