Kính Lễ 10 Tâm Thù Thắng Chú Đại Bi

 

1. Chúng con thành kính báo đáp Ơn Cha mẹ, Ơn Thầy bạn, Ơn Tam Bảo, Ơn Quốc gia Xã hội, nhất tâm đảnh lễ:

Nam mô Đại Từ Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

2. Thành kính cầu nguyện Pháp giới Đa sanh Phụ mẫu cùng chư Hương Linh của gia đình chúng con Siêu sanh Tịnh độ.

Nam mô Bình Đẳng Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

3. Nguyện vì báo đáp thâm ân Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát và Liệt vị Tôn Thần thường lai Hộ trì nhà cửa, đất đai, hoa màu, môi trường sinh sống an toàn thịnh vượng, chúng con cung kính đảnh lễ:

Nam mô Vô Vi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

4. Chúng con nguyện thay thế Pháp giới Tam thập Lục bộ, Hà sa Nam nữ Vô tự Âm Linh Cô Hồn, chí thành đảnh lễ:

Nam mô Vô Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

5. Chúng con nguyện đem tâm rỗng lặng để cầu nguyện Quá cố Nam Nữ Đạo hữu, Thân hữu biết rõ pháp giới trùng trùng duyên khởi mà được tự tại vô ngại:

Nam mô Không Quán Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

6. Chúng con thiết tha cầu nguyện chư trọng bệnh nhân khắp nơi được gặp thuốc hay, thầy giỏi chữa lành bệnh tật, căn lành thêm lớn, báo thân này kết thúc liền siêu sanh Lạc quốc.

Nam mô Cung Kính Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

7. Chúng con quán chiếu rằng các chức danh trong khi làm việc chỉ là thủ tục hành chánh chứ không phải danh vị cá nhân, xin nguyện cho mọi thành viên luôn gắn bó, thương kính lẫn nhau, giúp nhau trên đường đời và đường đạo. Nguyện cho việc thiện được khoan hòa, an tịnh, lợi ích cả kẻ còn người mất.

Nam mô Khiêm Nhượng Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

8. Với tâm lặng yên, chúng con nguyện cho hiện tiền cha mẹ phước thọ tăng long, gia đình chúng con cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh, tai nạn, tật bệnh tiêu trừ, ngày đêm đều an lành.

Nam mô Vô Tạp Loạn Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

9. Ý thức rằng “Một ngày đã qua, mạng sống giảm dần”, chúng con nguyện vận dụng chánh kiến, nương thân hư huyễn nầy để đạt thành đạo quả. Cung chúc Phật Pháp ngày càng tỏa sáng, thế giới khắp nơi không chiến tranh, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc.

Nam mô Vô Kiến Thủ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)

10. Cảm nhận được niềm an vui của Giác ngộ Giải thoát có ngay trong từng giây phút thực tập tại đây và bây giờ, chứ không đợi đến thời gian sau hoặc kiếp sau, chúng con xin hồi hướng công đức nầy đến tất cả pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Vô Thượng Bồ Đề Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)