LĂNG NGHIÊM KINH – TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI
楞嚴經 – 四種清淨明誨
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講