KINH LĂNG GIÀ

Hán dịch: Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La – Việt dịch: HT Thích Duy Lực
Diễn đọc: Huy Hồ