SỐ 289
KINH LÀM RÕ CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN CÕI PHẬT
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Bạc-già-phạm ngụ tại Pháp lâm nhàn tịch thuộc nước Ma-yết-đà, an tọa trên tòa Sư tử nơi đài Hồng liên hoa hết mực trang nghiêm gọi là Diệu Bồ-đề Kim Cang Kiên Cố Vô Lượng Diệu Bảo, cùng với chư Đại Bồ-tát mười lần không thể nêu bày câu-chi nadu-đa trăm ngàn cõi Phật số lượng như cực vi trần đều hội đủ và chư Thiên, người, A-tố-lạc, vô lượng đại chúng trước sau vây kín quanh bảo tòa.

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Bồ-tát Ma-ha-tát tên là Bất Khả Tư Nghị Quang Vương, vâng theo uy thần của Đức Phật, rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính thưa với Đức Phật:

–Kính thưa Thế Tôn! Cõi nước của chư Phật thường luôn là cảnh giới trang nghiêm, vậy có sự hơn kém nhau chăng?

Đức Phật dạy:

–Này thiện nam! Ở thế giới Sách-ha của ta đây, tức cõi nước của Phật Thích-ca Mâu-ni trong một kiếp thì ở thế giới Cực lạc, cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Quang là một ngày đêm.

Ở thế giới Cực lạc trong một kiếp thì ở thế giới Ca-sa tràng, cõi nước của Phật Kim Cương Kiên Cố Hoan Hỷ là một ngày đêm.

Ở thế giới Ca-sa tràng trong một kiếp thì ở thế giới Bất thoái luân âm, cõi nước của Đức Phật Cực Diệu Viên Mãn Hồng Liên Phu Thân là một ngày đêm.

Ở thế giới Bất thoái luân âm trong một kiếp thì ở thế giới Tuyệt Trần, cõi của Đức Phật Pháp Tràng là một ngày đêm.

Ở thế giới Tuyệt trần trong một kiếp thì ở thế giới Minh đăng, cõi của Đức Phật Sư Tử là một ngày đêm.

Ở thế giới Minh đăng trong một kiếp thì ở thế giới Diệu quang, cõi của Đức Phật Biến Chiếu là một ngày một đêm.

Ở thế giới Diệu quang trong một kiếp thì ở thế giới Nan siêu, cõi của Đức Phật Thân Phóng Pháp Quang là một ngày đêm.

Một kiếp ở thế giới Nan siêu là một ngày đêm ở thế giới Trang nghiêm, cõi nước của Đức Phật Nhất Thiết Thần Thông Tuệ Quang Vương. Một kiếp ở thế giới Trang nghiêm là một ngày đêm ở thế giới Cảnh luân, cõi nước của Đức Phật Nguyệt Giác.

Này thiện nam! Các thế giới như vậy là cứ lần lượt tăng dần cho đến mười lầm không thể nói câu-chi na-du-đa trăm ngàn cõi Phật số lượng như cực vi trần, thế giới cõi Phật rốt sau cùng ấy trong một kiếp, thì ở thế giới Liên hoa đức, cõi nước của Phật Hiền Đức là một ngày đêm.

Ở thế giới đó, các vị Bồ-tát đều dốc tu tập theo các hạnh địa thù thắng của Bồ-tát Phổ Hiền.

Này thiện nam! Như thời gian ngày đêm nơi các thế giới tăng dần, thọ lượng của thân tướng chư Phật cũng thế và thế giới Trang nghiêm của chư Bồ-tát cũng vậy, nguyên do là phước đức của các loài hữu tình nơi những thế giới ấy chuyển đổi, tăng thêm.

Nếu có những thiện nam, thiện nữ được nghe pháp môn Hiển Thị vô biên Phật độ, công đức, hoan hỷ, dốc tâm tin tưởng, thọ trì đọc tụng, lãnh hội được diệu lý, lại vì người khác mà nêu bày quảng diễn, thì đến lúc mạng chung sẽ thấy vô lượng chư Phật nơi các cõi Phật trong mười phương đều hiện ra nơi trước mặt mình, an ủi, khen ngợi, khiến cho người ấy tăng tiến vô lượng căn lành, theo nguyện mà được vãng sinh ở các cõi nước thanh tịnh của chư Phật, cho đến thành tựu được quả vị chánh đẳng Bồ-đề vô thượng. Nơi thân mạng ở thế giới được sinh lên đó, các vị thiện nam, thiện nữ kia luôn nhớ nghĩ về thọ mạng cũ của mình, dốc tu hạnh Bồ-tát, mau chóng đạt được kết quả viên mãn.

Lúc Đức Bạc-già-phạm giảng nói kinh này xong, Bồ-tát Ma-hatát Bất Khả Tư Nghị Quang Vương, cùng với chư Thiên, người, A-tốlạc, hết thảy chư vị trong chúng hội được nghe Phật nói, thảy đều hết mực hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ phụng hành.