KINH LA PHỘC NOA NÓI
CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

(Rāvaṇaprokta-bāla-cikitsā sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, La Phộc Na (Rāvaṇa) quán sát tất cả trẻ con ở Thế Gian, từ lúc mới sinh đến năm 12 tuổi đều ở tại chỗ non nớt, ngu dại. Thần Khí chưa đủ, Quỷ Mỵ được dịp thuận tiện. Có 12 Diệu Mẫu Quỷ du hành Thế Gian, ở ngày đêm thường tình tìm dịp thuận tiện: hoặc người ngủ say, hoặc ngồi đứng một mình… vào lúc này, hiện làm mọi loại tướng kỳ dị khiến trẻ con kinh sợ, đánh mất sự bình thường rồi hút lấy Tinh Khí, nhân đây thành bệnh tật, rồi dẫn đến sự chết yểu

Ta thấy việc này nên rất thương xót. Nay Ta nói dạng gây tai vạ, bệnh tật theo năm, tháng, giờ giấc của 12 Diệu Mẫu Quỷ nắm giữ làm cho trẻ con mê muội với nói Pháp Đại Minh cứu chữa, cho đến nghi tắc làm Pháp, Xuất Sinh, cúng tế.

Nếu lại có người nghe điều Ta đã nói, khi bị bệnh tật thời người trì Minh y theo Pháp của Ta mà làm cứu chữa, phát chí thành, quyết định được an vui tốt lành.

Tên của 12 Diệu Mẫu Quỹ là:

1_Ma Đát Lý Nan Na (Mātṛ-nandā)

2_Tô Nan Na (Sunandā)

3_Lý Phộc Đế (Revatī)

4_Mục Khư Mạn Ni Ca (Mukha-muṇḍikā)

5_Vĩ Noa Lệ (Viḍālī)

6_Thiết Câu Nệ (Śakunī)

7_Bố Đan Na (Pūtanā)

8_Du Sắt Ca (Śuṣkā)

9_A Lý dã Ca (Aryakā)

10_Nhiễm Bà Ca (Jambukā)

11_Tất Lệ Băng Thế Ca (Pilicchikā)

12_Tắc Kiện Đà (Skandha)

Nhóm 12 Diệu Mẫu Quỷ nắm giữ làm cho trẻ con mê muội như vậy, mà cầu cúng tế

Nay Ta mỗi mỗi đều nói tướng trạng nắm giữ làm cho mê muội (chấp mỵ). Nếu lại, trẻ con vào ngày mới sinh, tháng mới sinh, năm mới sinh bị Chấp Mỵ, là Ma Đát Lý Nan Na Mẫu Quỷ (Mātṛ-nandā) nắm bắt. Trước tiên, đứa trẻ ấy bị bệnh nóng lạnh, thân thể gầy ốm suy nhược, dần dần héo khô, Tâm Thần hoang loạn, thân thường run rẩy, khóc đêm, chẳng chịu ăn

Người trì Minh lấy đất ở hai bên bờ sông, làm tượng đứa bé bị bệnh. Ở bên trong Mạn Noa La vuông vức, an tượng của đứa bé hướng mặt về phương Tây. Lại ở Mạn Noa La đặt bày mọi loại hương hoa với thức ăn uống màu trắng, cho đến nhóm thức ăn. Lại bày 7 chỗ ngồi có cây phướng, thắp 7 chén đèn. Lại dùng hạt cải trắng, phân chồn hoang, phân mèo, An Tất Hương, da rắn… đem nhóm thuốc như vậy hòa chung với bơ của con bò vàng, làm hương thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng Bế Ma (đu đủ tía), mè, hạt mật gai hoặc dùng lá với lá cây Tất Bạt La, thuốc Phộc La Ca… năm loại thuốc như vậy dùng nước chưng sắc rồi tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì tức ăn cúng tế với mọi loại vật trong Mạn Noa La như bên trên.

Tụng Đại Minh là:

Án, nẵng mô la phộc noa dã (1) đát-lại lộ chỉ-dã vĩ nại-la bát noa dã (2) hạ nẵng phộc nhật-lý noa (3) một-la hám-ma, nan nễ nẵng (4) ma lý-ca, lỗ bế noa (5) ma đát-lý nan na (6) phộc la phộc la (7) du sắt-ca, di sắt-ca (8) môn tả môn tả (9) câu ma la cương, sa-phộc hạ (10)”

*) OṂ NAMO RĀVAṆĀYA TRAILOKYA VIDRĀVAṆĀYA_ HANA VAJREṆA BRAHMA NANDINAṂ MARKA RŪPEṆA MĀTṚ-NANDA, VARA VARA, SUSKAD ME SKAD, MUÑCA MUÑCA KUMĀRAKAṂ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng lúc giữa ngày (giờ Ngọ) hướng mặt về phương Đông, cúng tế Ma Đát Lý Nan Na Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, hương hoa, nhóm vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ hai, tháng thứ hai, năm thứ hai bị bệnh, là Tô Nan Mẫu Quỷ (Sunandā) nắm giữ. Đứa trẻ ấy trước tiên bị nóng lạnh, làm tướng hoang loạn, nhắm mắt chẳng ăn, tay chân co quắp, trong bụng đau nhức, nôn mửa ngược, bị suyễn

Người trì Minh nên dùng một đấu bột gạo làm tượng đức trẻ bị bệnh hướng mặt về phương Tây an trong Mạn Noa La. Lại ở Mạn Noa La đặt bày mọi loại hương hoa, thức ăn uống thượng diệu với rượu thịt. Lại dùng bốn chỗ ngối có cây phướng màu trắng, thắp bốn chén đèn. Lại dùng An Tất Hương, tỏi, da rắn, hạt cải trắng, phân mèo, bơ hòa chung làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại đồng với lúc trước dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô la phộc noa dã (1) đát-lại lộ chỉ-dã, vĩ nại-la ba noa dã (2) tán nại-la, hạ sa, đà lý ni (3) nhập-phộc lệ đa, hạ sa-đa dã (4) hạ nẵng hạ nẵng (5) na mô hạ na hạ (6) đát-lý du lệ nẵng nỗ sắt-tra, ngật-la hạ (7) nễ cật-lý đa dã, nễ cậtlý đa dã (8) tổ sa dã, tổ sa dã (9) hạ nẵng hạ nẵng (10) tô nan đa, môn tả môn tả  (11) câu ma la cương, sa-phộc hạ (12)”

*)OṂ NAMO RĀVAṆĀYA TRAILOKYA-VIDRĀVAṆĀYA _ CANDRAHĀSA DHĀRIṆI, JVALITĀ HASTĀYA, HANA HANA, DAHA DAHA, TRIŚŪLIN DUṢṬA-GRAHA, NI-KṚTĀYA NI-KṚTĀYA, ŚŪṢĀYA ŚŪṢĀYA, HANA HANA, SUNANDA MUÑCA MUÑCA, KUMĀRAKAṂ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Tây, cúng tế Tô Nan Na Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, hương hoa, nhóm vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ ba, tháng thứ ba, năm thứ ba bị bệnh, là Lý Phộc Đế Mẫu Quỷ (Revatī) nắm giữ. Đứa trẻ ấy đột nhiên bị kinh sợ, kêu gào, khóc đêm, thân thể đau nhức, nóng lạnh bất thường, đầu mặt run động, ngoái nhìn thân của mình, dần dần gầy yếu, chẳng nghĩ đến ăn uống cho đến khô gầy.

Người trì Minh nên dùng mọi loại thịt, thức ăn thượng vị với thịt sống, cá sống, rượu…bày tám chỗ ngồi toàn màu hồng, thắp tám chén đèn. Lại dùng lá cây Vĩ Loa, An Tức Hương, da rắn, tỏi, phân mèo, hạt cải trắng… hòa chung với bơ rồi thiêu đốt xông ướp đứa bé, với dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô la phộc noa dã (1) nại xá phộc na nẵng (2) tán nại-la hạ sa dã (3) bát-la nhập-phộc lệ đa, hạ sa-đa dã (4) hạ nẵng hạ nẵng (5) na mô hạ na hạ (6) ma lý-na dã, ma lý-na dã (7) nỗ sắt-tra ngật-la hạ khiếm (8) mô tra dã, mô tra dã, sa-phộc hạ (9)”

*)OṂ NAMO RĀVAṆĀYA CANDRA-HĀSA, PRAJVALITA-HĀSA, HANA HANA, DAHA DAHA, MARDĀYA MARDĀYA, DUṢṬA-GRAHA KHAṂ, MOṬĀYA MOṬĀYA, SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Bắc, cúng tế Lý Phộc Đế Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh.

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ tư, tháng thứ tư, năm thứ tư bị bệnh, là Lý Mục Khư Mạn Ni Ca Mẫu Quỷ (Mukha-muṇḍikā) nắm giữ. Đứa trẻ ấy trước tiên bị nóng lạnh, ho hắng, nôn mửa ngược, thân run rẩy, cúi đầu, khóc đêm, tay cào gãi hai con mắt, ngó nhìn mặt người, chẳng nghĩ đến ăn uống, đại tiểu tiện nhiều

Người trì Minh nên lấy đất ở hai bên bờ sông làm tượng đứa bé bị bệnh, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phương Tây. Lại bày mọi loại hương hoa với thịt, thức ăn sống chín kèm rượu, quả trái… Lại dùng bốn chỗ ngồi có cây phướng màu hồng, thắp bốn chén đèn. Lại dùng hạt Đâu La, da rắn, phân mèo, sừng bò, móng cọp, hạt cải trắng hòa chung với nhau làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tến trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án na mô (1) một-la hám-ma vĩ bát-nỗ ma hứ thấp-phộc la (2) tắc-cương na hổ đa thiết nẵng (3) mục khư mạn ni ca 94) hạ nẵng hạ nẵng (5) ma lý-na dã, ma lý-na dã (6) nễ cật-lý đa dã (7) nễ cật-lý đa dã (8) khư hứ, khư hứ (9) bà nga phộc đế (10) mục khư mạn ni ca, sa-phộc hạ (11)”

*)OṂ NAMO BRAHMA, VIṢṆU, MAHEŚVARA, SKANDA HUTĀŚANA_

MUKHA-MUṆḌIKA, HANA HANA, MRDĀYA MARDĀYA, NI-KṚTĀYA NI-

KṚTĀYA, KHĀHI KHĀHI BHAGAVATE MUKHA-MUṆḌIKA SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Nam, cúng tế Mục Khư Mạn Ni Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ năm, tháng thứ năm, năm thứ năm bị bệnh, là Vĩ Noa Lệ Ca Mẫu Quỷ (Viḍālikā) nắm giữ. Đứa trẻ ấy trước tiên bị Tâm Thần hoảng hốt, phát nhiều sân nộ, nóng lạnh bất thường, ho hắng, nôn mửa ngược. Thân chợt sinh mụn nhọt như tướng bọng nước, mắt nhìn lên hư không, chẳng nghĩ đến ăn uống, dần dần gầy ốm, bụng lõm xuống chẳng hiện

Người trì Minh nên làm thức ăn uống màu trắng với rượu, thịt… bày năm chỗ ngồi có cây phướng màu trắng, thắp năm chén đèn kèm mọi loại hương hoa. Lại dùng An Tất Hương, tỏi, da rắn, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé.

Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

Án nẵng mô la phộc noa dã (1) đát-lại lộ ca-dã, vĩ nại-la ba noa dã (2) vĩ noa lệ ca, vĩ noa lệ ca, mọ khất-xcoa dã (3) mô khất-xoa dã (4) hạ nẵng hạ nẵng (5) tán nại-la hạ tế nẵng (6) môn tả, môn tả (7) vĩ noa lệ ca, sa-phộc hạ (8)”

*)OṂ NAMO RĀVAṆĀYA TRAILOKYA-VIDRĀVAṆĀYA, VIḌALIKA VIḌALIKA, MOKṢĀYA MOKṢĀYA, HANA HANA, CANDRA-HĀSENA

MUÑCA MUÑCA, VIḌALIKA SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, vào lúc giữa ngày (giờ Ngọ) hướng mặt về phương tây, cúng tế Vĩ Noa Lệ Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ sáu, tháng thứ sáu, năm thứ sáu bị bệnh, là Thiết Câu Nễ Mẫu Quỷ (Śakunī) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, hoặc cười, hoặc khóc, thân thể run động mà có hơi thở ô uế, chẳng nghĩ đến ăn uống, dần dần gầy ốm

Người trì Minh dùng một đấu bột gạo làm tượng đứa bé bị bệnh, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phương Tây. Lại bày mọi loại hương, hoa, thức ăn uống, rượu, thịt với cháo sữa… Lại bày bốn chỗ ngồi có cây phướng màu trắng, thắp bốn chén đèn. Lại dùng An Tất Hương, tỏi, da rắn, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô bà nga phộc đế (1) la phộc noa dã (2) lãng câu thấp-phộc la dã (3) tất-lý đa, vĩ nại-la bát noa dã (4) phộc nhật-lý noa, hạ nẵng hạ nẵng (5) thiết câu nễ, môn tả môn tả (6) câu ma la cương, sa-phộc hạ (7)”

*)OṂ NAMO BHAGAVATE RĀVAṆĀYA RAṄGEŚVARĀYA PRĪTA VIDRĀVAṆĀYA VAJREṆA HANA HANA, ŚAKUNI MUÑCA MUÑCA, KUMĀRAKAṂ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, vào giờ Tuất hướng mặt về phương Nam, cúng tế Thiết Câu Nê Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ bảy, tháng thứ bảy, năm thứ bảy bị bệnh, là Bố Đa Na Mẫu Quỷ (Pūtanā) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, thân thể đau nhức, đại tiểu tiện nhiều, thường nắm hai bàn tay, chẳng nghĩ đến ăn uống, dần dần gầy ốm

Người trì Minh dùng cỏ Cát Tường (Kuśala) làm tượng đứa bé bị bệnh, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phương Tây. Lại dùng mọi loại hoa màu hồng với làm thức ăn rượu thịt màu hồng… Lại bày tám chỗ ngồi có cây phướng màu trắng, thắp tám chén đèn. Lại dùng An Tất Hương, da rắn, tóc người chết, móng cọp, lá cây Ninh Ma, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô bà nga phộc đế (1) la phộc noa dã (2) lãng câu thấp-phộc la dã (3) tất-lý đa, vĩ nại-la bát noa dã (4) câu ma la, ngật-la hạ (5) nễ cật-lý đổ 96) hạ nẵng hạ nẵng (7) tổ lan-noa, tổ lan-noa, sa-phộc hạ (8)”

*)OṂ NAMO BHAGAVATE RĀVAṆĀYA RAṄGEŚVARĀYA PRĪTA VIDRĀVAṆĀYA, KUMĀRA-GRAHA, NI-KṚTO HANA HANA, CŪRṆA CŪRṆA SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Tây, cúng tế Bố Đa Na Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ tám, tháng thứ tám, năm thứ tám bị bệnh, là Du Sắt Ca Mẫu Quỷ (Śuṣkā) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, làm tướng hoang loạn, thân thể đau nhức, mắt chẳng nhìn thấy vật, gục đầu không có sức, thân phát ra hơi dơ uế, chẳng nghĩ đến ăn uống

Người trì Minh dùng một đấu bột gạo làm một cái đầu dê màu đen, an trong Mạn Noa La hướng cái đầu về phương Tây. Lại dùng mọi loại hương, hoa, cháo sữa, thức ăn uống thượng vị với rượu, thịt … Lại bày năm chỗ ngồi có cây phướng màu trắng, thắp năm chén đèn. Lại dùng An Tất Hương, Sa Nhạ La Sa, da rắn, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

Án nẵng mô la phộc noa dã (1) đát-lại lộ ca-dã, vĩ nại-la ba noa dã (2) nhậpphộc la, nhập-phộc la (3) bát-la nhập-phộc la, bát-la nhập-phộc la (4) hạ nẵng hạ nẵng (5) hồng, phát tra, sa-phộc hạ (6)”

*)OṂ NAMO RĀVAṆĀYA TRAILOKYA-VIDRĀVAṆĀYA JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, HANA HANA, HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Nam, cúng tế Du Sắt Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ chín, tháng thứ chín, năm thứ chín bị bệnh, là A Lý Dã Ca Mẫu Quỷ (Aryakā) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, thân run rẩy, kêu khóc, khắp thân đau nhức, miệng nôn ra nưới dãi, nôn mửa ngược chẳng ngừng, hoặc cúi đầu cổ, hoặc mắt trợn ngược, chẳng nghĩ đến ăn uống

Người trì Minh dùng một đấu bột gạo làm một cái đầu dê màu trằng, dùng hương màu trắng xoa bôi đầu dê, an trong Mạn Noa La hướng cái đầu về phương Tây. Lại bày mọi loại hương, hoa, thức ăn uống thượng vị với rượu, thịt … Lại bày bốn chỗ ngồi có cây phướng màu trắng, thắp bốn chén đèn. Lại dùng da rắn, làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô lãng ca địa bát đa duệ (1) lãng kế thấp-phộc la dã (2) hạ nẵng hạ nẵng (3) bát tả bát tả (4) hồng hồng (5) phát tra, sa-phộc hạ (6)”

*)OṂ NAMO RAṄGĀDHIPATĀYE RAṄGEŚVARĀYA HANA HANA, PACA PACA, HŪṂ HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Bắc, cúng tế A Lý Dã Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ mười, tháng thứ mười, năm thứ mười bị bệnh, là Nhiễm Bà Ca Mẫu Quỷ (Jambukā) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, chợt phát ra tiếng ác, nôn mửa ngược chẳng ngừng, đại tiểu tiện nhiều, nhiều bệnh về mắt, con ngươi với răng, răng nanh; chẳng nghĩ đến ăn uống

Người trì Minh lấy đất ở hai bên bờ sông làm tượng đứa bé, dùng Ngưu Hoàng xoa bôi tượng, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phương Tây. Lại bày mọi loại hương hoa với thức ăn uống thượng vị, rượu, thịt… Lại dùng An Tức Hương, cánh gà, sừng bò, da rắn, xương người, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô bà nga phộc đế (1) phộc tô nễ phộc dã (2) la ma noa, tỳ ma, lỗ bá dã (3) hạ nẵng hạ nẵng (4) hồng phát tra, sa-phộc hạ (5)”

*)OṂ NAMO BHAGAVATE VASU-DEVĀYA RAMAṆA BHĪMA-RŪPAYA, HANA HANA, HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Nam, cúng tế Nhiễm Bà Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ mười một, tháng thứ mười một, năm thứ mười một bị bệnh, là Băng Thế Ca Mẫu Quỷ (Pilicchikā) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, thân thể run động, chi tiết đau nhức, kêu khóc, nôn mửa ngược, chẳng nghĩ đến ăn uống, ngửa nhìn hư không, dần dần gầy ốm.

Người trì Minh nên dùng một đấu bột đậu đen làm tượng đứa bé bị bệnh, dùng Xích Đàn Hương xoa bôi, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phượng Tây. Lại dùng mọi loại hương hoa, thức ăn uống với rượu thịt… bày làm 25 phần, bày 25 cây phương, thắp 25 ngọn đèn. Lại dùng phân chim bồ câu, cánh chim chìa vôi, sừng dê đen, phân mèo, hạt cải trắng hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô bà nga phộc đế (1) la phộc noa dã (2) tán nại-la hạ sa (3) phộcdã ngật-la hạ sa-đa dã (4) nhập-phộc la, nhập-phộc la (5) bát-la nhập-phộc la, bátla nhập-phộc la (6) hạ nẵng hạ nẵng (7) nỗ sắt-tra ngật-lý hạ, sa-phộc hạ (8)”

*)OṂ NAMO BHAGAVATE RĀVAṆĀYA CANDRA-HĀSA VYĀGHRA-HASTĀYA, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, HANA HANA, DUṢṬA- GRAHA SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất hướng mặt về phương Tây, cúng tế Băng Thế Ca Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Lại nữa, trẻ con sau khi sinh, ngày thứ mười hai, tháng thứ mười hai, năm thứ mười hai bị bệnh, là Tắc Kiện Đà Mẫu Quỷ (Skandha) nắm giữ. Đứa bé ấy trước tiên bị nóng lạnh, mắt giận dữ nhìn người, lại như tướng người Kỳ Khắc, tay chân co quắp; co rút bụng, dạ dày dần dần gầy ốm, chẳng nghĩ đến ăn uống.

Người trì Minh dùng miến Đại Mạch làm tượng đứa bé, an trong Mạn Noa La hướng mặt về phượng Tây. Lại dùng mọi loại hương hoa, với thức ăn uống thượng vị, rượu thịt… kèm bày tám chỗ ngối có cây phướng màu hồng, thắp bốn chén đèn. Lại dùng sừng bò, hạt cải trắng, An Tức Hương, tỏi, da rắn, phân mèo hòa chung với bơ làm hương, thiêu đốt xông ướp đứa bé. Lại dùng nước chưng năm thứ thuốc lúc trước tắm gội đứa bé. Liền tụng Đại Minh gia trì thức ăn uống với mọi loại vật cúng tế trong Mạn Noa La như bên trên.

Liền nói Đại Minh là:

“Án nẵng mô la phộc noa dã (1) đát-lý bố la (2) vĩ nẵng xá nẵng dã (3) năng sắt-tra-la đát-ca la la (4) bà tô la dã (5) tán nại-la hạ tế nẵng (6) hạ nẵng hạ nẵng (7) ma lý-na, ma lý-na (8) nan ni nẵng (9) vĩ nại-la bát dã (10) vĩ nại-la bát dã (11) tắc kiện đà (12) môn tả môn tả (13) câu ma la cương (14) hồng hồng 915) phát tra, phát tra, sa-phộc hạ (16)”

*)OṂ NAMO RĀVAṆĀYA TRI-PURA VINĀŚAYA DAṂṢṬRĀ-KARĀLA VASU-RĀJA CANDRA-HĀSENA, HANA HANA , MARDA MARDA, DAṆḌIN VIDRĀVAṆA VIDRĀVAṆA, SKANDHA MUÑCA MUÑCA, KUMĀRAKAṂ HŪṂ HŪṂ PHAṬ PHAṬ SVĀHĀ

Như vậy, tụng Đại Minh gia trì xong, đi ra bên ngoài thành, dùng giờ Tuất từ phương Đông, xoay chuyển bốn phương, cúng tế Tắc Kiện Đà Mẫu Quỷ. Hết thảy thức ăn, mọi loại vật cúng tế tùy theo nơi chốn mà vứt bỏ thời đứa trẻ bị bệnh mau được trừ khỏi bệnh

_Bấy giờ, La Phộc Noa (Rāvaṇa) nói Kinh cứu chữa bệnh tật trẻ con xong thời vui vẻ rồi lui ra.

 

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

_Hết_

27/04/2015