KINH KIM CƯƠNG BÍ MẬT THIỆN MÔN ĐÀ LA NI CHÚ

1138A

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản lục của đời Đông Tấn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Đạo Trường Nguyên Cát dưới cây Bồ Đề bảo các vị Tỳ Khưu, Đại Đức Xá Lợi Phất (Śāriputra), Đại Đức A Nan (Ānanda), các chúng Thanh Văn (Śrāvaka-saṃgha) của nhóm như vậy với Đại Bồ Tát tên là: Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu-bodhisatva), Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha), Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) đều là bậc Thượng Thủ (Pramukha) của các Bồ Tát Ma Ha Tát (Bodhisava-mahā-satva)

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng:”Thế Tôn Đa Già A Già Độ A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà! (Bhagavate Tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya: Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác). Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Thiện Môn Đà La Ni vì các chúng sinh mà làm chiếu sáng, chẳng để cho các ác gây nhiễu hại. Hoặc Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa). Hoặc La Sát (Rākṣasa), hoặc Cưu Bàn Trà (Kumbhaṇḍa), hoặc Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya). Hoặc có loài cướp đoạt tinh khí của con người. Hoặc đao, gậy. Hoặc thuốc độc. Hoặc Phương Đạo, Trùng Trị. Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc đi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc mộng, hoặc oan gia đấu tranh cùng nhau tranh cãi… tụng Đà La Ni này thì tất cả các ác chẳng thể gây nhiễu hại

Khi ấy Đức Phật khen Kim Cương Mật Tích Bồ Tát Ma Ha Tát:”Lành thay! Lành thay Kim Cương Mật Tích! Nay ông hãy khéo nghe, Ta sẽ vì ông mà nói Thiện Môn

Đà La Ni do mong cầu cứu hộ tất cả chúng sinh” Liền nói Chú là:

Đa địch tha: ưu cửu mậu cửu, ma tỳ ni, mạn đà ni, mạn đà ni, bà la già lợi ni, hưu hưu, hô hòa đa, sa ha.

Đây là Chương Cú Quán Đỉnh của các Như Lai dùng làm nơi hộ trì.

Lúc đó Đức Phật lại nói Chú này:

Đa địch tha: Hòa kỳ hòa kỳ hòa kỳ la đạt lợi, hòa kỳ la hòa đế, hòa kỳ la tỳ đế, hòa kỳ la đạt đề, Gía ca la, hòa kỳ lợi, giá ca la đạt lợi đạt lợi mậu lợi, già lợi hưu hưu lợi đa, già tỳ bệ lợi, lợi lợi thi lợi thi lợi lưu lưu chi, già lợi chu lợi mậu lợi mạn trà lợi, tát bà ba bá, tỳ na xa nhi, chí chí đâu tỳ ly, ma ly ha đa ni, bả ly bà ly, bạt đề tỳ đề tỳ ly, ức sa ly, xa la tỳ, la hòa nê la, hòa na trà di sa ha ma giá ly noa, nhân đà la hòa đế đề đề la gia, nam vô ma hề thủ ba, la gia ni lợi, sư phạm phù ni, ba ba diêm bà ni ca la hòa đề, phù đa hòa đề, tát thịch ca hiệt, tô ma hòa đế đế, tô ma bát la sa ha, điệt gìa do ca đa gia, đa địch tha, ha la ha la ha la hí la y đàm ma bổ giá, ba già bà, sa ha

Đa địch tha: Già điệt đa bà điệt đa, a dật đa, a lợi diêm bà ni, ca già đát ni, a la trà ha ni, mạt già tỳ lô ha ni hưu bà hòa đế, phù sa hòa đế hí lợi hí lợi, gia tha kỳ, gia tha a cân ni, gia tha ba liên giá, gia tha bà viêm, gia tha hí, lợi đa, a viêm bà kỳ la ba ni, tô mục khư tha, la ni bát đát ni, đa già đế na, bà sư đa tát bà tát đỏa na mạt tha gia, ca lưu na đa gia , a hàm bà sa di , gia tha đế phất bà chỉ, đa tha già đế, a la ha tam miểu bồ đề bà sư đa, a đề si đa, tát tịch bà la để nhĩ na, tỵ bạt tha tỳ đa

Bấy giờ Đức Phật bảo: “Này Kim Cương Mật Tích! Ta muốn đem lợi ích cho tất cả chúng sinh nên nói Đà La Ni, như chư Phật quá khứ đã thọ trì thủ hộ, Ta cũng hộ trì”

Khi ấy Đức Phật phóng ánh sáng từ tóc xoắn ốc trên đỉnh đầu , hiện tướng Đại Nhân chiếu khắp mười phương. Các Thế Giới của Phật mỹ bất châu biến (?) Chư Phật mỗi mỗi đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Phật thích nói Thiện Môn Đà La Ni đó vì các chúng sinh mà làm chiếu minh. Chúng ta cũng sẽ thọ trì thủ hộ, khen rằng “Lành thay! Lành thay!”

Nếu lại có người thọ trì đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni, nên hành vào lúc sáng sớm thì tất cả chư Phật sẽ thường hộ niệm . hoặc tội báo nghiệp chướng đã làm lúc trước sẽ dần được tiêu diệt. Thiện Nam Tử đó lại được 20 loại Công Đức. Một là Trường mệnh, hai là Lão Thọ (sống đến già), ba là Danh Xưng (nổi tiếng), bốn là Viễn Văn , năm là Đại Phú, sáu là Đại Lực, bảy là Đoan chính, tám là Hảo Sắc (có sắc đẹp), chín là tướng tốt, mười là Nghiêm thân, mười một là không có bệnh, mười hai là an vui, mười ba là chư Phật hộ niệm, mười bốn là chư Thiên thủ hộ, mười lăm là thành thục căn lành, mười sáu là tinh tiến, mười bảy là không chán bỏ, mười tám là biện tài, mười chín là giải nghị, hai mươi là thành tựu căn lành.Nếu có thọ trì đọc tụng sẽ được đầy đủ công đức của 20 lọai đã nói như trên.

Lúc đó Đức Phật bảo:”Này Kim Cương Mật Tích! Đà La Ni đó đều là Pháp Tạng bí mật của chư Phật. Ông hãy khéo thọ trì đừng để cho chảy mất, đều là nơi cư trú của chư Phật”.

Khi ấy Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó. Thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni thì chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện.

Liền nói Chú là:

Tả địch hiệt đàm, thức khí thức khí, chỉ chỉ chỉ chỉ bà bà, bà bà lưu lưu, lưu lưu giả giả giả giả , già già già già đế đế đế đế, phá phá phá phá, ma ma ma ma , ha na ha na ha na ha na, đà ha đà ha bát giá bát bát giá sa ha

Bấy giờ Đức Phật lại khen Kim Cương Mật Tích Bồ Tát: “Lành thay! Lành thay! Kim Cương Mật Tích khiến cho Chú Thuật của ông thảy đều thần nghiệm, lợi ích cho chúng sinh. Nếu có loài cướp đọat tinh thần khí của con người thì tác làm thủ hộ khiến cho loài ấy chẳng được dịp thuận tiện gây hại”

Lúc đó Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni . Con cũng tùy vui nói Đà La Ni thủ hộ người đó, khiến cho Sở Chú ấy đều được thần nghiệm” Liền nói Chú là:

Đa địch tha: Đế lợi, di lợi, chí lợi, sa ha_ Bà ha ma phú lợi, sa ha _ Bà ha ma ti, sa ha _ ba la ca ti phất ba tán đá ly, sa ha

Khi ấy Thích Đề Hoàn Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Con cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó. Thọ trì , đọc tụng thì tất cả các ác chẳng được dịp thuận tiện

Liền nói Chú là:

Tả địch hiệt đàm tỳ ni hòa la ni, hòa đà ma la trì chỉ chỉ chỉ cồ lợi, kiền đà lợi, ba la ma la bà, a na ma chân đa la ni, đà la ma lợi ni, giá ca la hòa chỉ, diêm bà lợi diêm bà lợi, sa ha

Lúc ấy bốn vị Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Chúng con, bốn vua cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó, chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện.

Liền nói Chú là:

Đa địch tha: Phất ti tu phất ti, đậu ma bá lê, ha lê ha lê, gia ba la xa đế, niết mục đế, măng già lê , đâu đế đâu đê, sa ha

Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật duỗi cánh tay phải xoa đỉnh đầu của Thích Phạm Hộ Thế, các Hiện Sĩ rồi khen rằng:”Lành thay! Lành thay! Các ông thích nói Đà La Ni đó để thủ hộ chúng sinh, thường làm nơi hộ trì của chư Phật”

Lúc ấy Đức Phật bảo:”Kim Cương Mật Tích Bồ Tát! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni thì nên hành vào lúc sáng sớm ắt tất cả chư Phật với các Thiên Thần thường tùy hộ trợ, khiến cho loài tìm cầu sở đoản ấy chẳng có dịp thuận tiện”

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát, tất cả Đại Chúng, chư Thiên với nhóm Người, Càn Thát Bà , A Tu La… nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành.

 

KINH KIM CƯƠNG BÍ MẬT THIỆN MÔN ĐÀ LA NI (Hết)

(Chẳng đồng với Đan Bản)


KINH KIM CƯƠNG BÍ MẬT THIỆN MÔN ĐÀ LA NI

1138B

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản lục của đời Đông Tấn
Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn an trú dưới cây Bồ Đề cùng với nhóm đại đệ tử do Xá Lợi Phất, Mục Kiền Kiên làm bậc Thượng Thủ. Lại có vô lượng các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tên là: Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Hiền Kiếp Đại Sĩ cũng là bậc Thượng Thủ.

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát nương theo uy thần của Đức Phật phát ra lời nói là: “ Nguyện xin Đức Thế Tôn phân biệt diễn nói Thiện Môn Đà La Ni làm Đại Chiếu Minh cho Thế Gian. Trừ diệt oán hại, bạn ác, tâm độc như Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Người với Phi Nhân , các Đại Quỷ Thần ham ăn tinh khí của người, Tả Đạo, Cổ Độc, oán gia, kẻ gian trá xiểm nịnh rình mò, kẻ gây lầm lỗi… nơi không có cứu hộ như vậy. Đức Như Lai Đại Từ cần nên trừ diệt việc đáng sợ ấy để an chỉ chúng sinh ở đất thanh tịnh từ đi, đứng, nằm, ngồi cho đến trong mộng thường nên thủ hộ chẳng để cho lo âu, phiền não. Vì có lợi ấy nên nay con khuyến thỉnh Đức Đại Bi Điều Ngự hãy nói, cũng nên cứu hộ tâm của người Đại Thừa khiến cho kiên cố. Hành Công Đức , Trí Tuệ chẳng thoái lui, đều trừ oán hại, mệnh chẳng chết yểu”

Khi đó Kim Cương Mật Tích Bồ Tát khuyến thỉnh Đức Phật xong thì chiêm ngưỡng Tôn nhan với tâm trông nhớ.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn Đại Bi Đạo Sư phát ra tiếng đại lôi âm vang khắp thế giới khen ngợi Kim Cương Mật Tích Bồ Tát: “ Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ông thật là người của Bồ Tát, hay muốn cho chúng sinh được an vui nên phát vấn như vậy. Nay Ta cũng vì tất cả chúng sinh sẽ nói Thiện Môn Đà La Ni này”.

Bấy giờ Mật tích vui chưa từng có: “Nguyện xin xót thương! Hãy khéo phân biệt”.

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Đại Sĩ rằng: “Lắng nghe ! Hãy lắng nghe! Hãy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông diễn bày nghĩa đó”.

Mật Tích thưa: “Nguyện xin thọ giáo”.

Liền nói Chú là:

“Đát điệt tha: Ẩu cứu mâu cứu, ma tỳ ni , ma đà ni, bàn la già, ngâm na hưu, hưu hưu lợi, bạt đa, sa ha”

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Quán Đỉnh Đà La Ni này xong, lại diễn nói Đà La Ni Cú:

“Đát điệt tha: Bạt xà, bạt xà, bạt xà đạt lê, bạt xà ba phiếm , bạt xà tỳ phiếm, bạt xà đại địa, già ca la bạt thời, già ca la đạt lê, đạt lê, đạt lê, bạt lê, mâu lê, già lệ, hưu hưu lợi, ba già, tần tỳ lê, lê lê ni, lưu lưu chí, già lê, chu lê, mâu lê, mạn trà lê”

Trì tên này khéo hay diệt trừ tất cả lỗi ác, cũng trừ tất cả 400 bệnh tật. Lại hay khiến cho nhân mệnh chẳng bị chết yểu.

“ Đát điệt tha: Ma trà ni, già già la ni, mâu trà ni, tăng ba la, mâu trà ni, na xa ni, na xa ni, na xa ni, bà đà ni, xí chân đâu, xí chân đâu , tỳ lê, ma lê, ha đà ni, bạt lê bà lê, bà địa tỳ, địa tỳ lê, lưu sa lê, xa la ninh la hòa ninh, la hòa na trà xà, bạt la ma giá lê na, y đà la bà phiếm địa, địa la xà ni, na mô ma hê xà bà la, lê sư bà ma hô ni, bà bà diêm ma hô ni, ca la bà địa, hô thí bà địa, tô ma bà phiếm , tô ma bà la tỳ sa ha.

Đa điệt tha: Ha la, ha la, hy la y đại ma bà giá ba già bà, sa ha.Ca điệt đa, a vãn na, a lê xà bà ni, ca già đại ni, a đa trà ha ni, mạt già tỳ, lô ha ni, hưu sa bà phiếm , hô sa bà phiếm , hy lợi, hy lợi, hy lợi, xà tha thời xà tha kỳ ni, xà tha ba xà giá, xà tha bà diễm, xà tha bà lam, xà tha hy lợi đam, sa ha”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni này vì muốn khiến cho cho Người, Trời được nhiêu ích lớn, lìa hẵn nạn khổ, thường ở an vui. Trì giữ như vậy đã được chư Phật quá khứ tuyên nói giáo hóa. Chư Phật hiện tại, vị lai cũng đồng tuyên nói.

Đức Phật bảo Kim Cương Mật Tích Bồ Tát: “Thiện Nam Tử! Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh nên nay Ta nói”

Lúc đó Đức Thế Tôn nói Trì này thời ở trên Nhục Kế Vô Kiến Đỉnh Tướng hiện ra tướng Đại Nhân với hào quang hách dịch chiếu sáng, soi khắp vô lượng Thế Giới ở 10 phương. Thời các cõi Phật cũng lại tự nhiên phun ra ánh sáng có màu sắc tuyệt đẹp hiếm có, diệt tất cả hết thảy u minh.

Thời Người, Trời, loại khác ở 10 phương đều nhìn thấy tướng ấy , sinh tâm hiếm có đều tác niệm này: “Có Nhân Duyên gì mà hiện thấy ánh sáng của tướng đó tràn khắp Thế Giới ?”

Bấy giờ chư Phật bảo Chúng Hội rằng: “Này Thiện Nam Tử! Hãy lắng nghe! Có Thế Giới của Phật tên là Sa Bà, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai vì lòng Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh khiến cho an vui cho nên nói Thiện Môn Đà La Ni này”

Khi ấy, Chúng Hội nghe Đức Phật đó nói về sức Uy Đức của Đức Thích Ca , đều đồng thanh khen ngợi: “Thích Ca hiếm có! Lành thay! Hay ở Sa Bà sinh tâm Đại Bi vì an Trời, Người nên nói Trì đó. Trì này hiếm có, đúng là Vô Tướng, là nơi tuyên nói của Trí Tuệ chân thật. Chúng con vui nguyện siêng năng tu hành. Được Trì này xong cũng sẽ như vậy, sinh Đại Bi giáo hóa chúng sinh”

Chư Phật khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Muốn hành Thiện Môn Đà La Ni này . Thường vào buổi sáng sớm, xỉ mộc, tắm gội, xúc miệng, đốt hương, rải hoa, nhiếp tâm đọc tụng chẳng để Tâm bay nhảy ở các cảnh giới. Tại sao thế ? Trì này là Trì của chư Phật ba đời nói giáo hóa. Các ông cần phải ghi nhớ , tu hành như thuyết. Ngũ Tân, rượu thịt chẳng được đi qua miệng, Phạm Hạnh ở tâm , trừ bỏ duyên bám níu, ở nơi vắng lặng, sau đó đọc tụng … hay khiến cho Hành Giả được Đại Công Đức Trí Tuệ vô biên.

Muốn hành Thiện Môn Đà La Ni nên phát thệ nguyện cho đến lúc thành Phật đừng để lãng quên. Hằng vào buổi sáng sớm đọc một biến. Nếu cầu hiện nguyện (nguyện hiện tại) 7 ngày 7 đêm siêng năng hành thì không có quả nào không đạt được, chỉ trừ kẻ có tội nặng ở đời quá khứ thì đời này chỉ có chút ít thời ắt chẳng thể khiến cho hết được , còn các nghiệp khác thì không có gì không trừ diệt được.Tu tất cả các Thiện (điều lành) cho đến Niết Bàn thảy đều hay được đầy đủ 20 loại công đức.

Thế nào là 20? Ấy là: Trường mệnh tận thọ (sống lâu), Danh xưng (có tiếng tăm), Tư sinh (đầy đủ vật chất tiêu dùng trong đời), sắc đẹp, sức mạnh, không bệnh, dũng mãnh, tinh tiến, chư Phật hộ niệm, tâm ý điều nhu, chư Thiên hộ trợ, nguyện hành Thiện Hạnh, nghĩ nghĩa thâm sâu, tiến cần chẳng lười, dung mạo tươi sáng, vui vẻ, đầy đủ tướng tốt , biện tài, vô úy (không có sợ hãi), tăng mãn căn lành. Chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn nói Bí Mật Thâm Áo Thiện Môn Đà La Ni này. Ông nên ghi nhớ, chí thành tu hành. Tại sao thế? Như Trì này ở trong các Trì thật là cát tường”.

Lúc ấy, Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con thương nhớ ủng hộ tất cả chúng sinh khiến cho được an vui, trừ các buồn thương phiền não, chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện.

Đát điệt tha : Ni xí, ni xí, chí, chí, chí, chí ,bà, bà, bà, bà, lưu, lưu, lưu, lưu, thời, thời, thời, thời, ca la, ca la, ca la, ca la, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, phả, phả, phả, phả, ma, ma, ma, ma, ha na, ha na, ha na, ha na, đại ha, đại ha, đại ha, đại ha, bà vãn, a già gia, hy đế lợi, sa ha

Khi đó Đức Thế Tôn khen Kim Cương Mật Tích rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại Sĩ hay nói Đại Uy Thần Chú này ủng hộ tất cả đều được an ổn, nhiêu ích tinh khí, chẳng để cho các người ác, Phi Nhân, loài cướp đoạt tinh khí được dịp thuận tiện”

_ Thời Đại Phạm Thiên Vương với các quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con cũng muốn tùy hỷ tá trợ người thọ trì đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni tăng trưởng thọ mệnh, sắc đẹp, sức lực , trừ bỏ suy hoạn cho chúng sinh, khiến không có loài rình mò nào cầu được dịp thuận tiện. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương cảm, hộ trợ được như ước nguyện.

Đa điệt tha: Hy lợi, di lợi, phiếm lợi, sa ha. Bạt lam , ma tỳ, bà la yết đế, phát ba tăng đa lê, sa ha

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn hành Trì này. Thường vào buổi sáng sớm, thanh tịnh tắm gội ,xúc miệng xong, chí tâm đọc tụng.

_ Khi ấy, Thích Đề Hoàn Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay con cũng muốn ủng hộ tất cả chúng sinh, chẳng để cho các người ác, Phi Nhân cướp đoạt tinh khí được dịp thuận tiện.

Liền nói Đà La Ni Cú:

“ Đa điệt tha: Tỳ ni bà la ni, bà đại la ma lăng trì, điệt trí trí, cù lê càn đà lê, bà la ma la phiếm , ha na ma đam đa la ni, đại la ma lợi ni, giá ca la bà xí , đàm bà lê, đàm bà lê, sa ha”

Hành Chú Pháp này , thường vào lúc sáng sớm, thanh tịnh xong, chí tâm đọc tụng.

_ Thời bốn vị Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay hướng Phật rồi nói rằng:” Chúng con cũng muốn ủng hộ tất cả chúng sinh. Chẳng để cho người ác, Phi Nhân, loài rình mò làm ác được dịp thuận tiện

Đa điệt tha: Phất bi, phất bi , tu phất bi, đầu ma ba lê ha ly, a lợi dạ bà la phiếm, thiên phiếm niết mục phiếm , mạt già lê đa đẩu phiếm đẩu, sa ha Chú này thường vào lúc sáng sớm, thanh tịnh xong , chí tâm đọc tụng.

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật liền nhấc bàn tay phải khen ngợi Phạm, Thích, 4 vị Thiên Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Các ông hay khéo tuyên nói Đà La Ni Cú Sở Trì của chư Phật”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Mật Tích Bồ Tát:” Này Thiện Nam Tử ! Nếu có người được nghe Thiện Môn Đà La Ni mà tâm không có nghi ngờ . Hay vào buổi sáng sớm , thanh tịnh ba Nghiệp xong, chí tâm đọc tụng thì công đức đạt được, chẳng thể tính đếm”

 

KINH KIM CƯƠNG BÍ MẬT THIỆN MÔN ĐÀ LA NI

_Hết_

08/08/2007