KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam tạng Ca-cát-dạ, người Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh thứu, thuộc thành La-duyệtkỳ, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại pháp phục, bày áo vai phải, quỳ gối chắp tay, thưa:

–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Hôm nay, sức khỏe của chư Phật Thế Tôn hiện tại có được bình thường, an ổn không? Các Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp là bao nhiêu vị?

Đức Thế Tôn bảo:

–Câu hỏi của ông rất có ý nghĩa, rất có lợi ích cho tất cả mọi người. Ông hãy lắng nghe kỹ và khéo ghi nhớ, ta sẽ nêu bày đầy đủ.

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật chấp thuận nên rất vui mừng, chắp tay bạch:

–Xin vâng! Kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng nghe. Con rất ưa thích và mong muốn được nghe.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Phương Đông cách đây ngàn vạn ức các cõi Phật, có thế giới tên là Thiên thần, ở đó có Phật hiệu là Bảo Hai Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Các Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Như Lai Bảo Hải mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, người đó sẽ được pháp báu bảy Giác ý, sẽ được trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, mau chóng thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông có thế giới tên là Bảo tập, nơi đó có Phật hiệu là Bảo Anh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thien Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Anh nên thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, năm vóc gieo lạy sát đất mà kính lễ. Hoặc giả sử có người dùng bảy báu đầy cả tam thiên đại thiên cõi Phật bố thí đủ trong một trăm năm, công đức của người này đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người được nghe danh hiệu Như Lai Bảo Anh rồi thọ trì đọc tụng, đảnh lễ, công đức của người này đạt được hơn mười vạn ức lần so với công đức của người đem bảy báu bố thí ở trên.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Bảo tập này tám trăm cõi Phật, có thế giới tên là Bảo tối, ở đó có Phật hiệu là Bảo Thành Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Thành mà thọ trì đọc tụng với tâm thanh tịnh, hoan hỷ tin ưa thì trừ được năm trăm kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Bảo tối này một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa thì được thoát khỏi ba đường ác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này qua một ngàn năm trăm năm cõi Phật, có thế giới tên là Tràng phan, ở đó có Phật hiệu là Bảo Tràng Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Tràng Phan mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa thì người đó chắc chắn thành tựu pháp châu báu.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tràng phan này qua hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết chúng đức quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, năm vóc lạy sát đất thì sẽ trừ được tội của hai mươi vạn kiếp nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng đức này qua một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Diệu lạc, ở đó có Phật hiệu là A-súc Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-súc rồi thọ trì đọc tụng, khen ngợi công đức, lại khuyên người khác cùng học tập và đọc tụng theo, thì đạt phước đức vô lượng.

Bấy giờ, ma Ba-tuần đem bốn loại binh đi đến chỗ Phật thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Thà ngài dạy mọi người thọ trì danh hiệu của một ngàn vị Phật khác, cũng như khuyên người khác tu học danh hiệu các Đức Phật đó, chứ không nên dạy họ thọ trì danh hiệu Phật A-súc. Người nào thọ trì danh hiệu Đức Như Lai A-súc, ma hoàn toàn không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó được. Ma chỉ có thể phá hoại tâm đạo vô thượng của những người thọ trì danh hiệu các Đức Phật khác.

Phật bảo ma:

–Ngươi có thể phá hoại được tâm đạo của những ai?

Ma đáp:

–Người cầu pháp Đại thừa thọ trì danh hiệu Đức Như Lai Asúc, ma chắc chắn ưu sầu khổ não, như hôm nay đã bị khổ não thiêu đốt do nghe danh hiệu Đức Như Lai A-súc.

Ma thưa tiếp:

–Lại cũng có số rất đông chúng sinh thọ trì danh hiệu của các Đức Phật khác, ma có thể phá hoại tâm đạo chân chánh của những người đó.

Phật bảo:

–Ngươi chớ có ưu sầu khổ não nữa! Ngươi hoàn toàn không thể phá hoại được tâm đạo Vô thượng của những người này.

Ma Ba-tuần thưa:

–Vì sao thế?

Phật bảo:

–Ngươi bị che ngăn do công đức thực hành việc quy y nơi chư Phật. Vì sao? Vì chính Đức Như Lai A-súc sẽ quán sát và ủng hộ những người kia.

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền bạch Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì hôm nay ở trước Đức Như Lai, ma Ba-tuần muốn bắt chước gầm rống tiếng sư tử, chính là nhằm phá hoại tâm đạo chánh giác của chúng sinh chăng? Có những chúng sinh nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai A-súc và danh hiệu của tất cả chư Phật khác, ma cũng đều có thể phá hoại được tâm chánh giác của những người ấy sao?

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Nay ta quán thấy các chúng sinh, người nào thọ trì danh hiệu của chư Phật, nếu có những kẻ mắng nhiếc, phỉ báng họ thì những kẻ đó chắc chắn đã tạo nghiệp cực ác, mắc vô lượng tội, bị đọa vào địa ngục A-tỳ chịu đủ các khổ.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Có những kẻ hủy báng kinh, số đó nhiều chăng?

Phật bảo:

–Khi chư Phật trong mười phương giảng dạy giáo pháp cho các chúng sinh, trước hết các vị đều khen ngợi danh hiệu và công đức của Đức Như Lai A-súc. Chúng sinh được nghe công đức đó hoàn toàn không hề nhàm chán. Nếu có chúng sinh được gặp Đức Như Lai A-súc, được nghe công đức thì chưa từng có người nào hủy báng kinh này. Chư Phật Như Lai không xuất hiện ở thế gian trong thời có đủ năm thứ uế trược tệ ác như ta ngày nay thành Phật ở cõi Ta-bà, giữa những chúng sinh căn trí thấp kém này. Cõi nước của Phật A-súc nghiêm tịnh, hoàn mỹ không hề có những việc đó.

Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Pháp luân tôn quý này theo thứ lớp phân bổ cùng khap xóm làng, cõi nước. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nhất tâm tin nhận và thực hành thì hãy nên truyền bá rộng rãi các kinh pháp ấy.

Xá-lợi-phất nên biết! Người nghe kinh này mà chê bai, hủy báng thì sẽ nhận lấy quả báo xấu ác. Ông hãy lắng nghe kỹ.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Xin vâng, kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng nghe.

Phật nói:

–Trong nước Kiền-đà-lê có hàng trăm ngàn người hủy báng kinh này. Người tạo nghiệp ác như vậy sẽ bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ.

Lại nữa, phương Bắc có nước tên Kế Tân, nước đó có kinh pháp hưng thịnh lâu đời, nhưng ở đấy có đến năm trăm ngàn người hủy báng kinh pháp này. Những chúng sinh đó chết bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ. Xá-lợi-phất! Trong các chúng ấy, giả sử có người cùng hủy báng kinh, tức có tám vạn người bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ.

Phương Đông có ít người tin kinh này, phần nhiều tạo nghiệp nơi địa ngục A-tỳ, có trăm ngàn người chết bị đọa nơi đại địa ngục đó.

Phương Nam có hai trăm ngàn người hủy báng kinh này, chết bị đọa nơi đại địa ngục A-tỳ.

Phương Tây có trăm vạn người hủy báng kinh này, chết bị đọa vào đại địa ngục A-tỳ.

Xá-lợi-phất nên biết! Trí tuệ của hàng Duyên giác không thể so với trí tuệ của Như Lai, huống chi là trí tuệ của hàng Thanh văn và các chúng sinh chưa thành đạo quả. Người bị cuốn trôi trong dòng nước sinh tử mà muốn đạt được công đức trí tuệ Như Lai thì không thể có. Phàm là người thông tuệ hãy nên suy nghĩ: “Công đức của chư Phật không thể hạn lượng, trí tuệ của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết chủng trí, ba đạt vô ngại, còn chúng ta do vô minh tối tăm nên không có trí ấy. Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết chủng trí, tự biết rõ những điều chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta chưa biết thì không nên hủy báng một bài ke bốn câu, huống chi là hủy báng kinh rất tôn quý này, tạo tội lớn, chứa nhóm các nghiệp ác thì vô số kiếp sẽ ở mãi trong đại địa ngục A-tỳ.”

Thế nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nên khởi ý nghĩ: Ta nay được nghe kinh hết sức tôn quý này mà không hủy báng mới tránh khỏi một kiếp tội nơi A-tỳ. Chúng ta ngày nay nên tự vui mừng, hoan hy, do duyên ấy nên vô số kiếp sẽ thường được gặp gỡ pháp lớn này.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Diệu lạc ấy một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Vô lượng, nơi đó có Phật hiệu là Đại Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.

Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, thì người đó sinh ra chỗ nào cũng được gặp chư Phật Thế Tôn, trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả Chánh giác tối thượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô lượng này sáu vạn cõi Phật, có thế giới tên là Chúng hoa, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà tâm tịnh tin ưa, ba lần thưa: “Con nay nhất tâm đảnh lễ Như Lai Vô Lượng Âm” thì người đó sẽ đạt được vô lượng âm thanh và được âm thanh của Đức Như Lai Tịnh Quang.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng hoa này một vạn bốn ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô trần cấu, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì trừ được mười hai kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô trần cấu này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Mạc năng thắng, ở đó có Phật hiệu là Đại Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Danh Xưng mà tâm tịnh tin ưa, đọc tụng không quên, nên quỳ thẳng chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đại Danh Xưng”. Nếu có người đem khối lượng bảy báu lớn như núi Tu-di để bố thí đầy đủ trong trăm năm thì công đức người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người trì tụng danh hiệu Đức Như Lai Đại Danh Xưng, cùng cung kính đảnh lễ thì công đức của người này đạt được hơn gấp vạn ức lần so với công đức của người bố thí ở trên.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Mạc năng thắng này qua ba ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng thì sẽ trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử, trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, nhất định thành tựu đạo quả Chánh chân Vô thượng. Người nào không tin, người nào hủy báng, thì sẽ bị đọa một kiếp thọ sinh trong đại địa ngục A-tỳ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Đa quang, ở đó có Phật hiệu là Đắc Đại An Ẩn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại An Ẩn mà hoan hỷ tin ưa, đọc tụng không quên và nghĩ: “Với công đức do thọ trì danh hiệu Phật, sẽ khiến cho vô lượng chúng sinh đều được an ổn” thì người đó chắc chắn nhận được vô lượng cong đức và có thể đem lại an ổn cho tất cả chúng sinh.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Đa quang này bảy ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Ma-ni quang, ở đó có Phật hiệu là Hỏa Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang Minh mà hoan hy tin ưa, thọ trì đọc tụng, khen ngợi, thì người đó sẽ được mười diệu lực của Như Lai.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Ma-ni quang này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chánh trực, ở đó có Phật hiệu là Chánh Âm Thanh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Chánh Âm Thanh mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, tán thán, thì người đó sẽ được pháp bốn Đế bình đẳng của Như Lai.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chánh trực này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh tôn, ở đó có Phật hiệu là Vô Hạn Tịnh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh nên hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng. Nếu có người đem bảy báu đầy trong đại thiên thế giới để bố thí thì công đức của người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh. Công đức của người này đạt được hơn gấp trăm ngàn lần so với công đức của người bố thí ở trên. Người ít công đức, không được nghe danh hiệu của Đức Như Lai này. Người đã tạo lập công đức nơi ngàn Đức Phật mới có thể nghe danh hiệu tôn quý của Đức Phật ấy, trừ được bốn mươi tám kiếp toi nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh tôn này chín ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là Nguyệt Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Âm mà tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó đạt được vô lượng công đức thanh tịnh, thành tựu viên mãn như trăng tròn sáng, trụ nơi địa Không thoái chuyển, sẽ thành tựu đạo quả Chánh chân Vô thượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Âm hưởng này một vạn hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là An ẩn, ở đó có Phật hiệu là Vô Hạn Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà nhất tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, quỳ thẳng chắp tay thưa: “Nay con đảnh lễ Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng Chí Chân Đẳng Chánh Giác”, thì người ấy đạt được vô lượng công đức. Như có người dùng bảy báu như núi Tu-di đem bố thí trong một trăm năm, công đức của người này đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ kính lễ, thì phước đức của người này đạt được rất nhiều, hơn cả trăm ngàn lần so với công đức của người bố thí ở trên.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới An ẩn này một ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Nhật nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang mà cung kính hoan hỷ, hai gối quỳ sát đất, chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Chí Chân Đẳng Chánh Giác”, thì người đó sẽ mau được thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Nhật nguyệt này ba mươi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh tịnh, ở đó có Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Cấu Quang, hoặc Trời, Rồng và Dạ-xoa, hoặc các phi nhân hoan hỷ tin ưa, nhất tâm kính lễ, thì những người ấy đều được quả vị không thoái chuyển, thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, hoàn toàn không còn sợ đọa nơi ba đường ác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thanh tịnh này nửa đại thiên cõi Phật, có thế giới tên là Lưu ly quang, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang mà tụng trì, hoan hỷ đảnh lễ, hoặc Trời, hoặc Rồng, Dạ-xoa cùng phi nhân… thì những người đó sau khi mạng chung sẽ được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người, chưa từng lạc mất nẻo đường trời, người, thường được gặp giáo pháp, được nhiều lợi ích. Người có tâm ý tham lam, sân giận, ngu si, mau chóng được thanh tịnh. Nếu người nào không tin, hủy báng, thì bị quả báo ở mãi trong địa ngục Lô-lạp sáu vạn năm.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Lưu ly quang này ba trăm cõi Phật, có thế giới tên là Đắc đại phong, ở đó có Phật hiệu là Nhật Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ tin ưa, ghi nhớ, thì những người ấy luôn sáng tỏ như vầng mặt trời, được đầy đủ pháp bạch tịnh, hàng phục chúng ma và các ngoại đạo, xa lìa bốn mươi kiếp tội khổ nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Đại phong này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Đắc lập chánh giác thị tùng, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Bảo mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng thì những người này sẽ được pháp báu bảy Giác chi, có thể làm cho chúng sinh được ở nơi chốn tôn quý, gom chứa các đức ngày thêm lớn.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Lập chánh giác này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa quang, ở đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Tối Tôn mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng thì cũng giống như hoa đẹp được đặt trong nhà pháp tôn quý, công đức trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Ví như hoa sen từ nước vượt lên, diệt được tội của năm ngàn kiếp nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Liên hoa quang này mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phổ độ chúng nạn, ở đó có Phật hiệu là Thân Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hieu của Đức Như Lai Thân Tôn mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng thì người đó mau vượt qua biển sinh tử, trừ được những đói khát về ái dục của chúng sinh, sẽ làm bậc an lạc, làm ruộng phước cho thế gian, có thể thọ nhận tất cả sự cúng dường trong ba cõi. Người nào được gặp Đức Như Lai ấy mà hoan hỷ tin ưa thì sẽ làm đại Pháp sư cho thế gian, được sức kim cang, trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn mà hoan hỷ tin ưa, tận tâm tịnh ý, nhàm chán thân nữ nhiều cấu uế, thì từ đấy trở về sau không còn thọ lại thân nữ, trừ được sáu mươi kiếp tội khổ nơi sinh tử.

Như vậy, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn, những người đó được phước đức vô tận, cho nên phải cầu đạo Chánh giác, cứu giúp khắp tất cả chúng sinh khiến lìa các khổ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Độ chúng nạn này hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu là Kim Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đều được hào quang của Phật hộ trì.

Các Đức Như Lai khi thành Phật, hào quang tỏa chiếu xa rộng, được tự tại và có đầy đủ tất cả công đức của Đấng Như Lai. Thế nên, cần phải chí tâm tin ưa tôn hiệu của Phật thì được trí tuệ bien tài vô ngại, hoàn toàn không ưa thọ trì pháp thấp kém, các hạnh nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Người nào được nghe danh hiệu của các Đức Như Lai này sẽ tự khuyến khích phát khởi ý chí tôn quý, chí kim cang cầu đạo Vô thượng. Những người ấy sẽ trừ được tội của mười hai kiếp nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kiên cố này mười cõi Phật, có thế giới tên là Vô tế, ở đó có Phật hiệu là Phạm Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Phạm Tự Tại Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, chắp tay đảnh lễ thì người đó chắc chắn sẽ được gặp Đức Phật ấy, được làm Chuyển luân thánh vương, trụ nơi địa Không thoái chuyển và sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô tế này hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vi Nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Kim Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đời sau sẽ thường thuyết giảng rộng những kinh pháp cho tất cả chúng sinh, phân biệt các pháp như huyễn hóa, như mộng, như trăng trong nước, để thức tỉnh chúng sinh. Từ đây trở về sau hoàn toàn không còn rơi vào đường ác, sẽ cùng với Thánh chúng tụ họp và thường vui vẻ, có thể làm cho chúng sinh được an lạc. Về sau, khi thành Phật dùng toàn pháp Đại thừa tạo sự hưng thịnh rực rỡ nơi đời, không có hai đạo.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vi nguyệt này một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hỏa quang, ở đó có Phật hiệu là Kim Hải Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Hải mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì sẽ được quả vị Không thoái chuyển, chắc chắn thành Chánh giac. Vì sao? Vì Đức Phật Như Lai đó khi hành đạo Bồ-tát có phát thệ nguyện: “Như có người nào sinh trong cõi nước của tôi và ở quốc độ của chư Phật nơi phương khác nghe danh hiệu tôi, những người đó sẽ trụ nơi địa Không thoai chuyển, thành Tối chánh giác. Tôi sẽ thực hiện viên mãn lời nguyện vô thượng của Như Lai.”

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Hỏa quang này mười tám cõi Phật, có thế giới tên là Chánh giác, ở đó có Phật hiệu là Long Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Long Tự Tại Vương nên hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng. Giả sử trong xóm làng, quận huyện, khi bị nạn sương muối, mưa đá, thì những người kính tin ấy nên quỳ gối sát đất, chắp tay làm lễ thưa: “Đức Như Lai Long Tự Tại Vương khi hành đạo Bồ-tát, có vô số các rồng gặp phải nguy ách đều được độ thoát. Nhờ công đức ấy nên tự đạt thành quả Phật và phát thệ nguyện: “Nếu trong cõi của tôi và nơi các cõi Phật khác, khi tôi còn tại thế, hay sau khi nhập Niết-bàn, nếu có các rồng tạo sấm sét, mưa đá để khủng bố chúng sinh thì tôi sẽ dùng oai thần của mình để xử trị, bảo vệ.” Do công đức trí lực của Như Lai Long Tự Tại Vương nên nay chí thành nhắc lại lời thệ nguyện như vậy, đầu mặt đảnh lễ tất mau được độ thoát.

Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Những người như vậy mau được thoát khỏi hoạn nạn, chỉ trừ người tạo nghiệp tội nặng ở đời trước thì không thể thoát khỏi. Tất cả các rồng nếu ở chỗ nguy ách, được nghe danh hiệu của Phật ấy sẽ mau thoát khỏi các hiểm nạn. Người nào thọ trì danh hiệu Phật, lại khuyên người khác thọ trì đọc tụng, thì công đức càng thêm lớn, chắc chắn sẽ sinh về cõi Phật. Người cầu Tối chánh giác không lâu sẽ mau thành tựu quả vị Không thoái chuyển.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chánh giác này mười ức cõi Phật, có thế giới tên là Dụ nguyệt, nơi đó có Phật hiệu là Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, thì những người ấy sinh ra ở đâu cũng sẽ được đầy đủ hằng sa giới hương. Tất cả mùi thơm của cac loại hương tốt luôn xông khắp, gồm đủ giới luật nơi cảnh giới của chư Phật và luôn phụng trì không thiếu, phạm.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có thể được như vậy?

Phật nói:

–Đức Phật đó khi hành đạo Bồ-tát có phát thệ nguyện: “Nguyện lúc tôi còn tại thế hay sau khi nhập Niết-bàn, nếu có chúng sinh thọ trì danh hiệu của tôi mà nhất tâm tin vui thì đều được giới hương như vậy.” Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Phải thường nên phát tâm kính tín hết mực đối với các Đức Như Lai, thì chư Như Lai sẽ ủng hộ người ấy, làm cho đạt được công đức không thể tính kể. Nếu người nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì tùy theo sở nguyện, đều được đầy đủ trí tuệ của chư Phật, được địa Không thoái chuyển. Người đó nên quỳ gối chắp tay thưa: “Con nay đảnh lễ Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương và thường niệm không quên” thì sẽ trừ được mười bốn kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Dụ nguyệt này hai ngàn một ức cõi Phật, có thế giới tên là Tinh vương, ở đó có Phật hiệu là Thọ Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thọ Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì những người đó sẽ được các thứ pháp lạc, sẽ phá trừ lưới ma, quân ma. Nếu người nào nghe kinh này mà khinh chê, hủy báng, tỏ vẻ xem thường, thì bị quả báo ở trong địa ngục Tăng-ca sáu vạn năm. Nếu có người nói: “Tôi không tin kinh này” thì bảy vạn năm thường ở trong loài ngạ quỷ, không nghe tên gọi về cơm ăn, nước uống.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tinh vương này năm mươi lăm cõi Phật, có thế giới tên là Nguyên vô, ở đó có Phật hiệu là Dõng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, cho đến chỉ trong giấc mộng, thì những chúng sinh này ví như Kim cang, dẹp tan binh chúng ma, dùng mọi thứ trí tuệ diệt trừ các dục. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, một lòng tin thấu suốt, tức tự biết đời trước của mình, vì đã từng gặp Đức Phật Thế Tôn ấy hành hóa nơi đạo Bồ-tát không hề nghi ngại. Vì thế, những người kính tin nên phát hoằng thệ nguyện, không thể thoái chuyển nơi Đại thừa, phải tự mình hoan hỷ, dũng mãnh, tinh tấn tiến theo đường đại pháp, được nghe danh hiệu, chủng tánh của Như Lai, chư Phật luôn vì lợi ích đối với khắp tất cả chúng sinh, không bỏ một người nào để nhận diệt độ.

Chư Phật đại Từ thương xót nên luôn rưới mưa pháp khắp chúng sinh. Người nào được nghe danh hiệu của Như Lai ấy hoan hỷ tín thọ thì sẽ đạt được vô lượng công đức. Ta sẽ nêu một ví dụ nhỏ cho ông rõ: Quốc độ của chư Phật nhiều như cát sông Hằng, nếu có người dùng bảy báu cúng dường cùng khắp trong đó thì công đức của người ấy đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều, không thể nghĩ bàn. Kính bạch Thế Tôn!

Phật nói:

–Cứ một giọt nước biển là một phần thì công đức của việc bố thí ấy chỉ như một giọt nước biển, còn công đức của việc thọ trì danh hiệu của Phật thì như nước trong biển. Người ít công đức không thể nghe, nhận kinh điển này.

Giả sử có người vun trồng gốc đức từ lâu nên được nghe pháp này thì tin nhận không nghi. Giả sử nơi các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và Trường Thọ thiên nghe kinh này còn được phước lớn huống chi là người đã gieo trồng gốc đức, thì công đức đạt được do nghe kinh pháp này là không thể ví dụ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách cõi Phật này hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là Phong nhiêu, ở đó có Phật hiệu là Nội Phong Châu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang mà nhất tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy sẽ được công đức lớn, hoàn toàn không còn sợ bị đọa nơi ba đường ác, thệ lớn đã phát thì được hoàn nguyện nơi như ý Đại thừa. Hoặc ngay hiện đời, hoặc sau khi Phật nhập Niết-bàn, người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang mà tin ưa, thọ trì, ghi nhớ, thì những người này đều được pháp lạc của Đại thừa để tự an vui, luôn nhận được các niềm vui trong nhân gian, thiên thượng, thường được sinh nơi cõi Phật thanh tịnh, đầy đủ các nguyện nơi các cõi Phật. Đối với pháp của ba thừa, tùy theo ý muốn mà được diệt độ, trong thời gian giữa đó, thâu nhóm được công đức hết sức rộng lớn từ cõi Phật ấy. Các tội đã tạo trong hằng sa kiếp sẽ trừ bỏ hết không còn nhan chịu, chỉ trừ tội nghịch khởi ý sân hận đến các bậc an lạc. Những kẻ tạo tội này đã lâu đời thọ nhận tội báo trong địa ngục, chịu tội xong nhờ được nghe danh hiệu và công đức của Phật nên sau đó mới ở nơi ba thừa như nguyện mà được giải thoát.

Xá-lợi-phất nên biết! Phải luôn cẩn thận chớ tạo các nghiệp ác. Như ta đã nói trong chương đầu của kinh này: “Không nên nổi giận hướng đến cây cột cháy, huống là mang tâm độc ác hướng đến chúng sinh và người đã lập tín tâm hướng tới bậc thành đạo, huống chi lại koi tâm sân giận hủy báng hướng đến các Đấng Như Lai trí tuệ vô lượng.” Người như vậy thì vô số kiếp sẽ ở mãi trong địa ngục, chịu đủ vô lượng khổ mới được ra khỏi. Ta vì những người mong cầu, tin hiểu Đại thừa mà giảng nói pháp này. Người nào phá hoại pháp Đại thừa, chắc chắn sẽ chịu đủ vô lượng khổ. Người tin ưa chắc chắn sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyen, nhất định thành Chánh giác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Phong nhiêu này qua tám mươi cõi Phật, có thế giới tên là Tối hương huân, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Hương Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, ghi nhận, nhất tâm tin ưa, luôn luôn nghĩ nhớ, thì những người đó sẽ được quả vị Không thoái chuyển, thành tựu đạo quả Chánh giác. Thành Chánh giác rồi, nơi các lỗ chân lông trên thân luôn tỏa ra hương thơm vi diệu bay khắp mười phương, giống như mây nổi. Không phải những kẻ trí tuệ kém cỏi, người hiểu giáo pháp cạn cợt mà có thể hiểu được kinh này. Ta cũng dùng đạo nhãn quán sát các loại chúng sinh ấy, người nào tin ưa kinh pháp này, nơi vô số kiếp trong đời quá khứ đã từng theo chư Phật tu học các pháp tuệ, tạo các công đức, nay mới được nghe diệu pháp tôn quý ấy. Nơi đời sau cùng, người được nghe kinh pháp này mà tin nhận và thọ trì, không sinh tâm hủy báng, tuy trước đây chưa từng hiểu pháp, nhưng vẫn trừ được bốn mươi kiếp tội nơi sinh tử. Công đức của người đó như trăng sáng, là bậc đem lại an lạc cho thế gian, nên đáng được thọ nhận tất cả sư cung kính và làm ruộng phước tốt cho tất cả chúng sinh.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Hương huân này năm mươi cõi Phật, có thế giới tên là Long châu quán, ở đó có Phật hiệu là Sư Tử Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Hưởng mà thọ trì đọc tụng, nhất tâm tin ưa, nhớ nghĩ nơi giới hạnh, thì những người này đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, thành Tối chánh giác, làm xe đầy đủ công đức chở pháp Bạch tịnh chuyển khắp thế gian, vượt hẳn thế gian, trừ hai mươi kiếp tội nơi sinh tử. Hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, Nhân phi nhân, người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đó thì mau được thoát khỏi các ách nạn. Ngay đời hiện tại, người nào được nghe danh hiệu Phật ấy thì người đó cũng như tháp tôn quý ở thế gian.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Long châu quán này ba mươi cõi Phật, có thế giới tên là Tu hành, ở đó có Phật hiệu là Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ, thưa: “Con nay xin cung kính đảnh lễ Như Lai Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những người này sẽ qua lại trong sinh tử tạo nhiều lợi ích, được sức chiến đấu lớn, đẩy lui các ma, hàng phục chúng ngoại đạo, trừ được hai mươi lăm kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tu hành này bốn mươi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên trụ, ở đó có Phật hiệu là Quá Xuất Kiên Trụ Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Quá Xuất Kiên Trụ mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ được trụ vững nơi Đại thừa, được của cải bền chắc nơi các pháp tôn quý, thêm nhiều phước lớn, công đức ngày đêm tăng trưởng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kiên trụ này ba mươi sáu cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hieu là Cổ Âm Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Cổ Âm Vương mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ gối chắp tay thưa: “Con nay xin cung kính đảnh lễ Đức Như Lai Cổ Âm Vương là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì công đức của người này đạt được là vô lượng. Như nơi tất cả tam thiên đại thiên thế giới, nếu có người dùng châu báu đầy khắp trong đó đem bố thí thì công đức người ấy đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thien!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì công đức của người này rất nhiều, hơn cả trăm ngàn vạn lần so với công đức của người bố thí ở trên.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này một trăm năm mươi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng đức thất, ở đó có Phật hiệu là Nguyệt Anh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tận tâm tin vui, hoặc trời, người, rồng và phi nhân được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy rồi thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này đều được nhập vào hàng Thánh chúng, giống như hoa sen không dính nước bùn, không phạm tất cả các điều ác. Nếu có người nữ được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tâm tịnh tin ưa, không dua nịnh, thì từ đấy về sau không còn thọ lại thân nữ. Nếu người nào không tin, khinh chê, hủy báng, thì sẽ chịu các khổ trong hai mươi kiếp nơi đại địa ngục A-tỳ. Giả sử có người tận tâm tin ưa, hết long cung kính thì trừ được hai mươi mốt kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng đức thất này mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Trụ chiên-đàn địa, ở đó có Phật hiệu là Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Phật đó xưa kia lúc hành đạo Bồ-tát, tự nói: “Khi ta xuất hiện nơi thế gian, thành Chánh giác, trong quốc độ của ta không có tám nạn.” Do thệ nguyện này nên cõi Phật ấy tự thanh tịnh. Nếu có người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Siêu Xuất Chúng Hoa mà tận tâm tin vui, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thì các Đại sĩ này như những Đại Dược vương tạo lợi ích rất nhiều cho thế gian.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chiên-đàn này hai mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Thiện trụ, ở đó có Phật hiệu là Thế Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hưu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thế Đăng Minh mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ thoát khỏi nguy ách trong ba đường dữ. Chỉ trừ những người tạo tội nghịch, sân giận đến các bậc Đại sĩ. Người nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai này thì sẽ đạt được pháp bảo vi diệu, tôn quý, trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thiện trụ

này tám mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Hưu-đa-dị-ninh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Sở dĩ thế giới ấy tên Quang Minh là vì mặt đất nơi cõi Phật đó bằng phẳng như bàn tay, dùng vô số hoa sen trải khắp cảnh giới, ánh sáng của Đức Như Lai chiếu soi rực rỡ giống như ngọn lửa lớn tỏa sáng suốt ngày đêm. Quốc độ của Đức Phật đó có ánh sáng rực rỡ, tối tôn bậc nhất. Phật thường chuyển pháp luân tôn quý cho đại chúng. Giả sử có người dùng vàng trải trên đất khắp tam thiên thế giới, lại dùng y đẹp trang trí trên đất đó, cũng đầy khắp tam thiên thế giới, rồi đem bố thí thì công đức của người ấy đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng như có người nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hưu-đa-dị-ninh mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì phước của người này đạt được gấp vài trăm ngan lần so với công đức của người bố thí ở trên. Những chúng sinh ấy do tự phát nguyện được như ý, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử. Sau khi thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, cõi nước Phật đó nghiêm tịnh, an lạc, tôn quý không đâu bằng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này có cõi nước tên là Vi nhiễu nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Bảo Luân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vi nhiễu nguyệt này có cõi nước tên là Độ giác, ở đó có Phật hiệu là Thường Diệt Độ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang chuyển pháp luân vô thượng không thoái chuyển.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Độ giác này có cõi nước tên là Tu-di-hiếp, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Giác Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng rộng về kinh pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tu-di-hiếp này có cõi nước tên là Danh xưng, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng diệu pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Danh xưng này có cõi nước tên là Diệu nhuyễn, ở đó có Phật hiệu là Tu-di-bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang ở trong đại chúng thuyết giảng kinh pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Diệu nhuyễn này có cõi nước tên là Phong dưỡng, ở đó có Phật hiệu là Bảo Liên Hoa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng kinh pháp cho đại chúng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Phong dưỡng này có cõi nước tên là Liên hoa dũng xuất, ở đó có Phat hiệu là Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Liên hoa

dũng xuất này có cõi nước tên là Kim quang, ở đó có Phật hiệu là Thọ Vương Phong Trưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kim quang này có cõi nước tên là Thanh tịnh, ở đó có Phật hiệu là Chuyển Không Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Dinh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, cùng với vô số các chúng Bồ-tát vây quanh trước sau, chuyển pháp luân vô thượng không thoái chuyển.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thanh tịnh này có cõi nước tên la Tịnh trụ, ở đó có Phật hiệu là Vi Nhiễu Đặc Tôn Thanh Tịnh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vo lượng.

Chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác này hiện đang ở phương Đông. Người nào nêu bày tán dương danh hiệu các Đức Như Lai ấy thì cần phải phân biệt rộng nói, làm cho người khác cũng thọ trì. Lại không thể tính kể các Đức Như Lai khác hiện đang thuyết pháp vô thượng. Người nào được nghe danh hiệu của chư Phật ấy mà tận tâm tin ưa, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ khắp tất cả chư Phật ở phương Đông rồi thọ trì, xưng niệm danh hieu của chư Phật ba lần và thưa: “Con nay xin đảnh lễ khắp tất cả chư Phật Thế Tôn ở phương Đông”, thì người đó đạt được phàm phu không thể hạn lượng.

*********

Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Về phương Nam cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Chân châu, ở đó có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh mà thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, dốc tâm tin ưa, không nghi ngờ về lời dạy đúng đắn chắc thật của Như Lai thì được vô số ngàn người tâm thanh tịnh kính tin, mừng rỡ, xúc động rơi lệ. Những chúng sinh này tự nhớ biết: Chúng ta xưa kia đã từng được gặp Đức Phật này. Hoặc có người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà hoan hỷ tin ưa, thì từ đấy trở về sau, bất cứ sinh ở đâu, hoàn toàn không còn thọ lại thân nữ nữa. Nơi khắp mười phương thế giới, nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này thì đều được trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn thành Chánh giác, đối với các thứ dục tâm thường thanh tịnh, không bị dục cấu trói buộc. Người ở cõi này cùng với các loại chúng sinh ở phương khác nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì công đức của họ không thể lường tính, không thể dùng ngôn từ nói lên hết công đức của họ. Ma vương và quyến thuộc hoàn toàn không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó.

Phật dạy Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Ma vương thường muốn tìm cách ngăn chận kinh này, muốn đoạn dứt kinh này. Vì sao? Vì do sự trói buộc của các dục nhóm khởi. Xá-lợi-phất! Tuy vậy, các thứ bè nhóm ma ấy về đời sau cùng gặp được kinh pháp tôn quý này sẽ tin ưa và không hủy báng những người tin ưa. Các bậc Chánh sĩ tin ưa kinh ấy như hoa Ưu-đàm ở nơi thế gian, đáng nhận tất cả sự cúng dường của ba cõi.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Vào đời sau cùng, loài người nhiều bạo ác, ngu si, thì có bao nhiêu chúng sinh có thể tin tưởng thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như hoan hỷ tín thọ danh hiệu các Đức Như Lai Thế Tôn khác?

Phật nói:

–Ta hiện đang quán xét việc đó. Nơi chúng Tỳ-kheo Tăng hoàn toàn không thấy có. Vào đời sau cùng, kẻ bạch y cũng vậy, rất ít người tin ưa, đọc tụng kinh này, trong hàng trăm vạn người chỉ có một hoặc hai.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Giả sử có người nghe kinh này mà tin ưa và thọ trì thì người đó đạt được bao nhiêu công đức?

Phật nói:

–Các Đức Như Lai trải qua vô số kiếp ở trong năm đường nhằm cứu độ những nguy ách cho tất cả chúng sinh nơi ba nẻo dữ. Các Đức Như Lai luôn gồm đủ mọi hoằng thệ nguyện mà xuất hiện ở thế gian, rộng vì chúng sinh diễn bày diệu pháp, thật là khó gặp. Nhờ các Ngài thuyết pháp nên chúng sinh có được nhiều lợi ích. Tất cả chúng sinh hễ người nào được nghe mà hoan hỷ tin ưa thì những người đó đều có thể mau chóng hiểu rõ trí tuệ của Như Lai, trừ được trăm kiếp tội nơi sinh tử về sau. Còn người nào nghe pháp này mà không tin ưa thì ta đều biết rõ về những hạng chúng sinh ấy.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Có bao nhiêu người hủy báng kinh này? Và mắc quả báo chịu khổ não trong thời gian bao lâu?

Phật nói:

–Những chúng sinh ấy do hủy báng kinh pháp của Như Lai Đẳng Chánh Giác nên trong sáu mươi ức năm ở trong địa ngục chịu đủ các tội khổ.

Xá-lợi-phất! Thời gian kinh pháp này được hưng thịnh nhưng

kẻ ngu si ở trong đó chỉ tạo tác nghiệp địa ngục do vì hủy báng chư Phật Như Lai. Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu là người thông tuệ, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, vào đời cuối cùng được nghe diệu pháp này nên tin tưởng, không nên hủy báng, nên vui mừng thích thú tư duy: Chúng ta không hề hủy báng kinh pháp của Như Lai! Chúng ta đã thoát khỏi khổ báo nơi nghiệp ác của thân.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Vào đời sau cùng, dùng bảy báu đầy cả đại thiên thế giới bố thí còn có thể dễ, nhưng thật khó gặp được người nghe và tin ưa, tán thán các công đức của pháp này. Người nghe pháp này tin ưa đều đã được sự hộ trì của các Đức Như Lai.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chân châu này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Tài quang, ở đó có Phật hiệu là Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tu-di mà thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay kính lễ thì sẽ được công đức không thể so sánh. Ma vương không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó. Người đó giống như núi Tu-di an trụ bất động, công đức rất nhiều, ngày càng tăng thêm không thể hạn lượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tài quang này một vạn bốn ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là Đại Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Tu-di mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cho đến cả trong giấc mộng thì những người ấy hoàn toàn không còn khởi ý sân giận, não loạn đối với các bậc Chánh sĩ, được quả vị Không thoái chuyển, sẽ thành Chánh giác. Các Chánh sĩ ấy sẽ hiểu rõ về tuệ vi diệu, rõ tất cả các pháp giống như mộng huyễn và trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Âm hưởng này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Tử ma kim, ở đó có Phật hiệu là A-đề-di-lưu Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-đềdi-lưu Tu-di mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ấy đạt được công đức là vô lượng. Giả sử có người đem vàng Diêm-phù-đàn trải khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, giúp cho mọi người đều được đầy đủ, thì phước của người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai A-đề-di-lưu Tu-di mà tâm tịnh tin ưa thì công đức của người này đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên. Nếu có người thường niệm danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử về sau.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tử ma kim này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Sắc tượng quang, ở đó có Phật hiệu là Dụ Như Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dụ Như Tudi mà tâm tịnh tin ưa, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ, thì những người như vậy sẽ được trí tuệ giống như biển lớn, có thể phụng trì pháp của chư Phật, mau được thành tựu đạo Chánh giác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Sắc tượng quang này một vạn tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quá châu quang, ở đó có Phật hiệu là Hương Tượng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hieu của Đức Như Lai Hương Tượng mà ý tịnh cung kính thì trong giây lát nghĩ nhớ đến công đức của Đức Như Lai này đã đạt được. Giả sử có người đem vàng Diêm-phù-đàn trải khắp tam thiên đại thiên thế giới không sót một chỗ nào dùng để bố thí thì phước của người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người đọc tụng danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tượng, dù chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng công đức vô lượng, hơn cả trăm lần so với công đức người bố thí ở trên. Vì sao? Vì một lần xướng lên âm thanh khen ngợi danh hiệu Phật Hương Tượng thì được lợi ích rất lớn, huống gì là chính mình được nhìn thấy sắc tướng của Đức Như Lai rồi cung kính làm lễ. Sau khi Đức Như Lai Niết-bàn, vào chùa tháp chiêm ngưỡng hình tượng Đức Như Lai và cung kính lễ bái thì công đức đạt được là không thể tính kể.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Châu quang này vô số ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Đắc dũng lực, ở đó có Phật hiệu Tam-mạn-đà Kiền-đề Hương Huân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật, Như Lai này xưa kia lúc làm Bồtát cầu Đại thừa đã phát thệ nguyện: “Ta nơi đời trước đã cúng dường chư Phật và cúng dường Đức Như Lai Di-gia-kiền-ni Chánh Giác, đốt viên hương thơm nhỏ như hạt cải và tự nguyện: Nguyện ngày nay xin đem công đức này, khi thành Phật, các lỗ chân lông nơi thân đều phát ra hương thơm vi diệu xông khắp thế giới như cát sông Hằng trong mười phương, giống như mây nổi và làm cho đầy khắp vô lượng thế giới cõi Phật ở phương khác. Hết thảy chúng sinh được nghe hương thơm và danh hiệu của ta thì những người này khi thành Phật, các lỗ chân lông nơi thân tướng cũng phát ra hương thơm như vậy tỏa khắp vô lượng cõi nước kể cả quốc độ của Như Lai Tammạn-đà Kiền-đề, cũng tự đầy đủ tất cả các nguyện.”

Giả sử có người khen ngợi, rộng nói về danh hiệu, công đức của Đức Như Lai ấy, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào trong bảy ngày đói khát không tìm được thức ăn, cần phải đi đến nghe pháp khen ngợi công đức của Đức Như Lai. Vì sao? Vì nghe danh hiệu của Đức Phật đó tức đạt được công đức không thể hạn lượng.

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Đúng như vậy! Kính bạch Thế Tôn! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tam-mạn-đà Kiền-đề sẽ có được công đức rất nhiều, không thể tính kể. Vào đời sau cùng, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nghe công đức này, hoan hỷ tin ưa, lại thêm được nghe danh hiệu, công đức của chư Phật thì ma vương không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người này. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn đều cùng ủng hộ những chúng sinh ấy, nên ma vương không thể phá hoại tâm đạo của họ.

Phật nói:

–Dù ta khen ngợi công đức của Đức Như Lai ấy, một số chúng sinh nghe có thể nghi ngờ. Vì sao? Vì những hạng người ấy phước đức mỏng manh, không đủ trí tuệ, không thể tin nhận và thọ trì.

Xá-lợi-phất! Nếu người nào có tâm tin ưa thì nên hoan hỷ bội phần, những người như thế chắc chắn sẽ thành Tối chánh giác và sẽ đạt được vô lượng công đức. Ta sẽ nêu một thí dụ nhỏ cho ông: Tâm đại Từ của chư Phật đều muốn cho mọi chúng sinh được vào trong chánh pháp. Giả sử có người đem bảy báu đầy nơi mười phương thế giới để bố thí, thì công đức người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tam-mạn-đà Kiền-đề, phước đức đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên. Lại thêm năm vóc sát đất làm lễ thì công đức đạt được là không thể nghĩ bàn, trừ được trăm kiếp tội nơi sinh tử về sau.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Dũng lực này mười ức cõi Phật, có thế giới tên là Vân hậu vô cấu quang, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tức trong khoảnh khắc người ấy phát tâm đại Từ, hết lòng mến mộ Đức Phật đó và thưa: “Con nay được nghe danh hiệu của Đức Phật này, trong khoảnh khắc phát tâm đại Từ, xin đem công đức này nguyện cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều được hiểu rõ trí tuệ vi diệu của Như Lai.”

Xá-lợi-phất nên biết! Những chúng sinh phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, thì phước báo của công đức đạt được là vô lượng. Ví như quốc độ của chư Phật nhiều như cát sông Hằng, ở đó bảy báu đầy khắp mà đem bố thí thì phước của người này đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều, không thể tính đếm. Kính bạch Thế Tôn!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người tụng trì danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang, hoan hỷ tin ưa, chỉ trong thời gian rất ngắn phát tâm đại Từ, lập hoằng thệ nguyện, thì công đức của người ấy đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên. Các Chánh sĩ khi muốn bố thí thì nên bố thí pháp, công đức của các vị mau thành tựu đạo Chánh giác, trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vân hậu vô cấu quang này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Pháp giới, ở đó có Phật hiệu là Pháp Tối Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Tối mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ gối, chắp tay cúi đầu đảnh lễ thì những người ấy đều có thể hộ trì giáo pháp của chư Phật, ở trong pháp Phật luôn đạt được lợi ích lớn, tự thấy như vậy cho nên tin ưa, thọ trì, lại thêm truyền tụng, xiển dương rộng rãi công đức của Phật và phát tâm tôn quý, không nên khởi tâm khinh mạn đối với người kính tín Như Lai. Nhờ công đức này nên có thể dứt trừ hết các khổ trong ba đường dữ. Trong vô số kiếp, chư Phật Thế Tôn chứa nhóm các gốc thiện, đầy đủ hạnh Như Lai, luôn siêng năng tinh tấn, lâu xa khó lường mới có thể thành tựu được Pháp thân Như Lai, đạt thành Chánh giác, Nhất thiết trí thật rất khó đạt được. Vì lẽ ấy không nên sinh tâm kiêu mạn, nên phát khởi tâm kính tín hướng đến Như Lai.

Tất cả thế giới giả sử trong đó đều đầy cả nước, trên mặt nước ấy có một khúc cây, nơi khúc cây này có một lỗ bộng, một con rùa mù, một trăm năm mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước một lần, muốn chui vào bộng cây đó, việc ấy thật là khó, nhưng cầu được làm thân người lại càng khó hơn nhiều. Ngay nơi đây muốn trừ bo hẳn tám nạn khổ, nếu người nào được nghe kinh pháp này, tức được dứt hẳn các nạn nơi đường ác. Do đó, phải nên phát đại nguyện cầu mong hiểu rõ chánh pháp tối tôn không gì sánh. Nếu người nào nhất tâm hướng đến Như Lai mà lòng hoan hỷ tin ưa thì những người ấy mau gần đạo Chánh giác, trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Pháp giới này năm vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh tự tại vương, nơi đó có Phật hiệu là Hương Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ thẳng chắp tay thưa: “Con nay xin kính lạy Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương Chí Chân Đẳng Chánh Giác, xin phát tâm đại Từ giữ gìn các công đức. Mong các Đức Như Lai và các đệ tử của chư Phật hưởng thọ lâu dài thiên lạc và pháp lạc. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy.”

Giả sử có người không muốn chứng Niết-bàn, những người ấy đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành Chánh giác. Giả sử tam thiên thế giới, trong đó chứa đầy cả bảy báu, đem bố thí trong một ngàn năm thì công đức của người bố thí này đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều. Kính bạch Thế Tôn!

Phật nói:

–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu Phật, phát tâm đại Từ, được phước gấp trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên và trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tịnh tự tại vương này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Chánh chân, ở đó có Phật hiệu là Đại Tập Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Tập mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người như vậy thường được gặp pháp của chư Phật, cũng không khởi tâm ưa nhập Niết-bàn.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chánh chân này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quảng bác, ở đó có Phật hiệu là Hương Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hương Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó đều được quả vị Không thoái chuyển, thành tựu đạo Chánh giác. Vì sao? Vì Đức Như Lai Hương Quang Minh khi hành đạo Bồ-tát đã phát thệ nguyện: “Khi ta thành Phật, tất cả chúng sinh nghe tên ta thì được quả vị Không thoái chuyển, mau thành Chánh giác, mau thoát khỏi sự sợ hãi nơi ba đường dữ.”

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Quảng bác này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Quảng viễn, ở đó có Phật hiệu Hỏa Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì những người đó được phước đức vô lượng. Kẻ nào hủy báng không tin thì cũng mắc tội vô lượng.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Quảng viễn này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô nhai tế, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Quang mà tận tâm tịnh ý, hoan hỷ tin ưa, thì những chúng sinh đó được oai thần của Đức Như Lai Quang Minh hộ trì, trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử về sau. Kẻ nào hủy báng không tin sẽ bị ở mãi nơi địa ngục Ba-đa-bạn trong hai mươi kiếp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vô nhai tế này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu Khai Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Khai Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì binh chúng của ma vương không thể phá hoại tâm đạo của người ấy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kiên cố này hai ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Mã não, ở đó có Phật hiệu Nguyệt Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người ấy sẽ làm vị dẫn đường cho đời, xứng đáng nhận sự cúng dường của thế gian, là bậc nắm giữ lao trượng nơi cõi trời.

Xá-lợi-phất nên biết! Danh hiệu của chư Phật ấy chính là tháp báu trong đất nước, xóm làng, quận huyện. Vì sao? Này Tôn giả Xálợi-phất! Vào đời cuối cùng, những thiện sĩ đối với danh hiệu của Bậc Chánh Giác rất khó gặp. Người nào được nghe đều nên hoan hỷ, nhất tâm tin ưa.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Mã não này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Diệu hương, ở đó có Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cho đến cả trong chiêm bao, hoặc nghe, hoặc lần lượt nói với nhau, khiến những người ấy đều vui thích thì sẽ được công đức vô lượng, tâm đạo bền vững như núi Tu-di không thể lay động, tất cả ma vương đều không thể phá hoại.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Diệu hương này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhật, ở đó có Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Quốc độ của Phật đó không có bốn đường. Những gì là bốn? Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và chúng sinh bần cùng hạ tiện. Đức Phật Thế Tôn đó xưa kia khi cầu Phật đạo đã phát thệ nguyện: “Giả sử ta thành Phật hoặc sau khi Niết-bàn, có chúng sinh nào được nghe danh hiệu của ta đều sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh giác Vô thượng. Ta cũng làm cho những người ấy thành lập quốc độ là ruộng đạo vô thượng và sở nguyện cũng đầy đủ như ta.”

Xá-lợi-phất! Nếu có người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những chúng sinh đó cũng sẽ đầy đủ hạnh nguyện nơi đạo Vô thượng như Đức Thế Tôn này.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhật này một vạn tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Kim châu quang minh, ở đó có Phật hiệu Hỏa Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người ấy tất được đuốc trí tuệ, vượt qua tất cả biển sinh tử, mỗi người sẽ nhất tâm tin và hành trì tinh tấn, ngày đêm thường niệm, chẳng nên nghi ngờ, biếng trễ, phải thực hành rộng pháp bố thí. Tất cả ma vương không thể phá hoại tâm đạo của người này, huống chi là ngoại đạo mà có thể phá được sao?

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kim châu quang minh này một vạn sáu ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chúng sắc tượng nghịch kính, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Những chúng sinh nào sinh về cõi Phật này, đã sinh, chưa sinh, hoặc hiện sinh, những bậc Chánh sĩ ấy dung mạo vượt hơn chư Thiên, đủ các tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, sáng chói, thọ sinh tự tại. Người nào được nghe danh hiệu cua Đức Như Lai Tập Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì đời sau sinh về chốn nào cũng thường được thân tướng uy nghiêm, đẹp đẽ, tâm thường hoan hỷ, tin ưa chư Phật.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chúng sắc tượng này một vạn ba cõi Phật, có thế giới tên là Chúng tụ, ở đó có Phật hiệu Tối Oai Nghi Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tối Oai Nghi mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người đó sẽ được các chúng thiên, long, quỷ, thần tôn quý tột bậc trong thế gian kính ngưỡng và trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chúng tụ này mười vạn cõi Phật, có thế giới tên là Thắng chiến siêu độ vô cực, ở đó có Phật hiệu Quang Minh Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Quang Minh Tôn mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì các chúng sinh đó, hoặc trời, người, Dạ-xoa, quỷ, thần, nhờ công đức này nên gặp được đạo, thành tựu Chánh giác, trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử. Nếu người nào không tin, khinh chê, thì phải chịu đủ tám vạn năm ở đại địa ngục thọ đủ các khổ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thắng chiến siêu độ vô cực này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết âm hưởng, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Quân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Quân mà hoan hỷ tin nhận, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì phước đức vô lượng. Giả sử có người dùng các thứ châu báu đầy trong đại thiên quốc độ đem bố thí thì phước của người đó đạt được có nhiều không?

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:

–Rất nhiều, không thể tính kể. Kính bạch Thiên Trung Thiên.

Phật nói:

–Nhưng không bằng người thọ trì đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Quân, thì công đức của người này nhiều hơn công đức người bố thí ở trên. Người ấy thường được gặp chư Phật Thế Tôn.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Các ông không thể nghe hết công đức ấy. Đức Phật Thế Tôn này từ xưa đến nay trong các thiền định luôn gồm đủ mọi công đức. Người nào tin ưa, thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật này, tức sẽ vượt qua ba cõi, giống như hoa sen vượt lên khỏi nước.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Âm hưởng này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhật nguyệt quang, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngư, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Thế Tôn này vì lẽ gì hiệu là Liên Hoa Hưởng? Khi Đức Thế Tôn này mới an tọa trên tòa hoa sen nơi đạo tràng thành Bậc Tối Chánh Giac, thì có vô số chư Thiên ở trong hư không đồng xướng lên: “Đức Phật Liên Hoa Hưởng nay đã xuất hiện ở thế gian.” Âm thanh đó nghe khắp cả đại thiên quốc độ. Vì vậy nên hiệu là Liên Hoa Hưởng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng, chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Liên Hoa Hưởng là bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác.” Những người ấy tức không còn bị đọa trong ba đường ác, mau thoát khỏi các chốn hoạn nạn khủng bố, chỉ trừ người tạo nghiệp ác ngũ nghịch.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhật nguyệt quang này ba vạn cõi Phật, có thế giới tên là Thiên tự tại, ở đó có Phật hiệu Đa Bảo Như Lai là Bac Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Phật Thế Tôn đó vì lẽ gì có hiệu là Đa Bảo? Vì xưa khi Đức Phật còn hành đạo Bồ-tát, có vô số chúng Thanh văn đến thưa xin lãnh thọ kinh pháp. Họ đồng nói: “Chỉ bậc Chánh Giác này mới có thể đạt được pháp thâm diệu ấy.” Vì vậy nên danh hiệu của ngài là Đa Bảo. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy mà hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay thưa ba lần: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đa Bảo là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì người ấy sẽ được sinh ra ở nơi quốc độ của chư Phật, thường hiểu rõ tất cả các pháp. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn ấy khi còn làm Bồ-tát đã phát thệ nguyện: “Khiến cho mọi người tự thành tựu Pháp bảo, lấy Pháp bảo làm quyến thuộc.”

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thiên tự tại này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Hống Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Hống mà hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay thưa ba lần: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Sư Tử Hống là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những người như vậy sinh ra chỗ nào cũng đều có thể gầm vang tiếng sư tử. Pháp âm xướng lên luôn trùm khắp tam thiên thế giới, hóa độ vô lượng các loài chúng sinh, trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Liên hoa này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Minh tinh, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy về sau sinh ra ở đâu cũng đều được âm thanh vô lượng, âm thanh trong sáng thanh tịnh của Như Lai. Vì sao? Vì nếu có người tung rải hoa hương trong hư không cúng dường và xưng niệm Nam-mô Phật thì sẽ được phước vô lượng, huống chi là được thấy hình tượng nơi linh miếu của Như Lai, dâng hoa hương và chí tâm đảnh lễ thì những người ấy giống như hoa đẹp tươi thắm trong đời.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Minh tinh này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô ưu, ở đó có Phật hiệu Tinh Tấn Quân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tinh Tấn Quân mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, nhất tâm phụng tín cõi Vô Ưu, đem tâm thanh tịnh chí thành cung kính đối vơi Đức Như Lai này, thì những người đó đều sẽ thành Chánh giác, rộng chuyển pháp luân cho chúng sinh. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa khi cầu đạo đã phát thệ nguyện: “Nguyện khi ta thành Chánh giác, tất cả chúng sinh nghe tên ta sẽ được sinh về quốc độ của ta, có đầy đủ tất cả trí tuệ của Như Lai.”

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu người nào khinh chê, hủy báng, không tin kinh này, lại cùng nhau xem thường, cười cợt, thì những kẻ ấy trong van ức năm bị đọa nơi địa ngục chịu đủ các khổ báo.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vô ưu này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Kim cang tụ, ở đó có Phật hiệu Kim Cang Dũng Dược Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Dũng Dược mà nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cả trong giấc mộng, thì người ấy có thể phá trừ ba độc, diệt tan các dục, nơi pháp của chư Phật được quả vị Không thoái chuyển.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kim cang tu này ngàn ức cõi Phật, có thế giới tên là Khủng minh châu, ở đó có Phật hiệu Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi mà hoan hỷ tin ưa, chí tâm đọc tụng, ghi nhớ, hoặc lại có người nói về danh hiệu của Như Lai ấy, người nào được nghe, đem tâm ngay thẳng tuyên dương đúng đắn về danh hiệu của Đức Phật đó, thì những người như vậy đều có thể phá trừ binh chúng ma và các thứ ngoại đạo tà kiến, có thể phá tan tat cả nghi kết, chắc chắn thành tựu đạo Chánh giác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Khủng minh châu này một ngàn tám trăm cõi Phật, có thế giới tên là Hoa hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Đại Thị Tùng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Xá-lợi-phất! Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Đại Thị Tùng mà hoan hỷ, nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó hay làm châu báu lớn cho thế gian, sẽ chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng. Như vậy, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Những người được nghe danh hiệu của Đức Phật đó mà tin ưa thì được công đức lợi ích lớn như vậy. Người nào sợ nạn sinh tử xấu ác, tâm ý hướng về đạo Thanh văn, Duyên giác, thì những người như vậy trí tuệ còn kém, thệ nguyện ít, chí hướng còn thấp không thể nhận lãnh được đạo pháp nhiệm mầu tôn quý, tức bỏ trí tuệ rộng lớn của Như Lai, không thể tin và hiểu nghĩa thâm diệu này. Có chúng sinh nào cầu trí tuệ rộng mầu, hướng về nơi các công đức của thừa thâm diệu tối thượng, ở trong pháp ấy chỉ nên cầu Tạng vô tận, trừ bỏ tâm keo kiệt, ý hẹp hòi, phát tâm Từ bi rộng lớn, chỉ muốn tạo đầy đủ nguyện cho chúng sinh, với hành động bố thí ấy, nơi ruộng phước của Như Lai được quả báo vô tận, hiểu rõ trí tuệ của Bậc Chánh Giác, hay đem của báu bố thí cho chúng sinh, khiến cho tất cả đều được an vui, nguyện nhờ các công đức này nên được ở trong đạo Chánh chân Vô thượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy cùng danh hiệu, công đức của chư Như Lai, thì phải gắng sức rộng tuyên dương tán thán. Nếu có người không tin, hủy báng, thì những người như vậy tức phải chịu đủ các khổ trong bốn mươi ức năm ở nơi địa ngục Gia-la-tú-lãnh.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Hoa hương này sáu ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hỷ khởi, ở đó có Phật hiệu

Vô Ưu Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Ưu mà phát tâm hoan hỷ tin ưa, đọc tụng thì những người này đối với các dục không còn cấu nhiễm, không bị các dục trói buộc, ngăn ngại. Tâm như hoa sen không dính nước bùn, được bậc Không thoái chuyển, có thể làm an ổn cho tất cả chúng sinh, về sau sẽ thành Chánh giác. Nếu có chúng sinh nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy, chí tâm đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, hoặc ngay nơi đời này, hoặc sau khi Phật Niết-bàn, thì những người đó cũng đạt được Diệu thừa đặc biệt tôn quý, sẽ làm thầy dẫn đường cho thế gian, được sinh ở chỗ có vô lượng công đức, luôn gặp thời có Phật xuất thế.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Hỷ khởi này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Ái sắc, ở đó có Phật hiệu Địa Lực Trì Dũng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Địa Lực Trì Dũng mà tâm tịnh hoan hỷ, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, đảnh lễ, suốt ngày đêm tưởng niệm, thì người đó sẽ được trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, vững như mặt đất, khó bề lay chuyển, tất cả chúng ma không thể phá hoại tâm đạo, tất được trí tuệ vô lượng giống như biển lớn, dứt hẳn đường sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Ái sắc này mười bốn cõi Phật, có thế giới tên là Thien, ở đó có Phật hiệu Tối Dũng Dược Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tối Dũng Dược mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ thẳng chắp tay đảnh lễ và thưa: “Con nay kính lạy Đức Như Lai Tối Dũng Dược là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những chúng sinh ấy sẽ được nắm giữ giáo pháp Đại thừa thù diệu tối thượng, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, dứt trừ hẳn tám nạn, ba đường ác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thiên này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chiên-đàn quang, ở đó có Phật hiệu Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tự Tại Vương mà tăng thêm tâm tin ưa, hoặc lại khuyên bảo kẻ khác thọ trì danh hiệu của Đức Phật này thì những người như vậy sẽ đạt được phước đức vô lượng.

Xá-lợi-phất! Hoặc có người khi nghe nói đến danh hiệu của Đức Như Lai ấy, hoặc là các chúng Trời, Người, Rồng, Dạ-xoa, cùng tất cả phi nhân, nếu nghe được danh hiệu của Đức Như Lai ấy tức đều được Không thoái chuyển nơi đạo Chánh giác.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chiên-đàn quang này hai mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết kỹ nhạc chấn động, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà hoan hỷ tin ưa về công đức của Như Lai ấy tức sẽ phát nguyện: “Nhờ công đức này khiến cho tôi hiểu rõ trí tuệ của Như Lai.” Người như vậy sẽ đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Vì sao? Phật The Tôn này khi còn làm Bồ-tát có phát hoằng thệ, kiến lập nguyện này: Nếu có các chúng sinh không tin, hủy báng thì bị khổ não mãi trong địa ngục, hết tội rồi, sinh ra chỗ nào cũng thường không được gặp đời có Phật.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Thế giới của Đức Phật đó vì lẽ gì gọi là Kỹ nhạc chấn động? Vì Phật Vô Lượng Âm xưa kia khi từ cõi trời Đâu-suất đản sinh, trước hết phát ra tất cả âm thanh kỹ nhạc, làm chấn động cùng khắp. Tất cả các thứ kỹ nhạc trên cõi trời, trong thế gian, cho đến hàng phi nhân đều không thể sánh kịp. Thời gian trụ thế Phật đó thường thuyết pháp giáo hóa chúng sinh cho đến khi nhập Niết-bàn, âm thanh của kỹ nhạc nơi cõi Phật đó tiếp tục phát ra hết sức vi diệu, chấn động đến hai mươi cõi Phật trong mười phương. Vì lẽ ấy nên hiệu là Vô Lượng Âm.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhất thiết kỹ nhạc chấn động này ba trăm ưc cõi Phật, có thế giới tên là Tập quang minh, ở đó có Phật hiệu Đĩnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Thế Tôn ấy tuy ở một chỗ nhưng hào quang chiếu khắp các cõi Phật khác, có mười vạn ức cõi thường được chiếu sáng, do vậy nên danh hiệu của Đức Phật ấy là Đĩnh Quang. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, nhất tâm tin ưa, hoan hỷ, tâm không dua nịnh, thì những người này sẽ được hào quang của Như Lai hộ trì.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tập quang minh này tám vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó đều làm ngọc báu lớn trong thế gian, trụ nơi địa Không thoái chuyển đối với đạo Chánh chân, sinh ra nơi chốn nào cũng thường được gặp Phật, chưa từng sinh ra chỗ không có Phật, trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Vì thế, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Không nên khởi tâm giận dữ đến các Bồ-tát và các đệ tử của các vị, chỉ nên hướng phát tâm trụ nơi đại Từ mà phụng kính. Nên cầu trí tuệ rộng lớn của Như Lai, phát hoằng thệ nguyện, hướng đến Đại thừa. Xá-lợi-phất! Người như vậy mau gần đạo Chánh chân Vô thượng, giảng dạy rộng rãi giáo pháp vi diệu của Như Lai.

Giả sử có người chưa vào Niết-bàn, không ở nơi cảnh giới của Bồ-tát, không tin Phật pháp, cũng không tin có việc thực hành đạo Bồ-tát, nói: “Phật đạo khó được”. Những người như vậy muôn ngàn năm ở mãi trong địa ngục, chịu các tội khổ.

Vì thế, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Không nên khởi tâm sân giận hướng đến loài sâu, kiến, huống chi là đem tâm ác hướng tới các bậc An lạc. Bị si mê che lấp, không biết hổ thẹn, ở trong ấy mà gây tạo các tội, hủy báng chánh pháp thì càng gây thêm tội nơi địa ngục.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Chư Phật xuất hiện ở đời thật là hy hữu. Trong số trăm ức người phát tâm cầu đạo, đến lúc thành tựu thì chỉ một hoặc hai.

Xá-lợi-phất nên biết! Như Lai xuất hiện ở đời như hoa Ưu-

đàm, đúng thời mới nở, không thể dễ thấy. Người cầu Đại thừa luôn phát hoằng thệ nguyện, có người đã phát, hoặc sẽ phát, hoặc hiện đang phát, luôn phát tâm mạnh mẽ không hề nghi hoặc, thì không lâu sẽ thành tựu như sở nguyện, rộng bố thí pháp thực, đầy đủ đạo Chánh giác.

Chư Phật ở phương Nam như vậy là không thể tính kể, hiện đang an trụ, rộng thuyết giảng kinh pháp. Người nào được nghe xong, lại đem diễn giảng rộng, hiển bày, tán thán về công đức vô lượng của Như Lai, nên hướng về phương Nam, năm vóc sát đất, nhớ đến chư Như Lai, xướng lên danh hiệu của các Ngài và đảnh lễ thì người đó sẽ được phước đức không thể nói hết.

*********

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Về phương Tây, cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là An lạc, ở đó có Phật hiệu A-di-đà Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Thọ này mà nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, phát khởi vô lượng hoan hỷ rộng lớn và an trụ trong ý đó, làm cho hàng mười vạn ức người có tâm tin vững chắc, luôn nghĩ đến Đức Như Lai ấy, thì người này sẽ đạt được phước đức vô lượng, vĩnh viễn xa lìa mọi nguy ách trong ba đường ác, sau khi mạng chung sẽ được vãng sinh về quốc độ của Đức Phật đó. Khi sắp mạng chung mà nhất tâm tin ưa, niệm Phật A-di-đà không hề quên lãng thì Đức Phật sẽ dẫn chúng Tăng đến đứng trước người ấy, chúng ma hoàn toàn không thể phá hoại được tâm chánh giác của những người kể trên. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn A-di-đà đã hiện bày tâm đại Bi, thề độ vô lượng các chúng sinh, cũng lại hộ trì tất cả mọi loài trong mười phương thế giới. Người nào được sinh nơi thế giới An lạc, thì ngay trong cảnh giới ấy sẽ được đầy đủ trí tuệ chánh giác của Như Lai.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Phật Thế Tôn đó vốn có thệ nguyện: Người nào cầu Đệ nhất thừa, cầu sinh nơi thế giới ấy thì được đầy đủ pháp của chư Phật Như Lai, đầy đủ phần Chánh giác. Người cầu thừa Thanh văn thừa, ở nơi cõi Phật đó thì được A-la-hán. Người nào vãng sinh về thế giới An Lạc, tùy theo sở nguyện là pháp Đại thừa hay Tiểu thừa cũng đều được đầy đủ. Người nào cuối cùng được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-di-đà, nghe người khen ngợi nên tin tưởng, không hồ nghi, phát tâm cung kính, dốc tâm nhớ nghĩ Phật như nhớ cha mẹ, thì sẽ đạt đầy đủ các nguyện nơi quốc độ của Đức Phật ấy. Người nào không tin việc khen ngợi tán thán danh hiệu, công đức của Đức Phật A-di-đà mà lại hủy báng thì trong năm kiếp sẽ bị đọa nơi địa ngục chịu đủ các khổ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phá nhất thiết ma, ở đó có Phật hiệu Thù Thắng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thù Thắng mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy đều có thể hàng phục chúng ma, phá tan lưới ma, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phục nhất thiết ma, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tập Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó sẽ được âm thanh của tất cả chư Phật Như Lai, ở trong đại chúng rộng thuyết các pháp, luôn được tôn quý, dùng đức để hàng phục và đẩy lùi các ma, trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lúc ấy, Bồ-tát A-dật quỳ thẳng chắp tay cung kính bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Có sự việc gì làm cho Đại Bồ-tát ở trong ấy phát khởi đầy đủ nguyện Đại thừa, trụ nơi bậc Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng?

Phật bảo:

–Có đấy, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc có thế giới tên là Phong nghiêm, ở đó có Phật hiệu Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ và đảnh lễ, thì người đó sẽ được quả vị Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được một ức kiếp tội nơi sinh tử. Người nào từng cúng dường năm ngàn Đức Phật thì mới được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đức Nội Phong Nghiêm Vương. Được nghe danh hiệu rồi thì từ đây trở về sau sinh ra ở đâu cũng thường được Thiên nhãn, chưa từng có lúc nào không được Thiên nhãn. Thường được thiên nhĩ thông suot, chưa từng có lúc nào không được thiên nhĩ. Thường được thần túc, chưa từng có lúc nào không được thần túc. Cho đến Niết-bàn, thường được thân tướng đoan nghiêm, chưa từng thọ thân hình xấu xí. Cho đến Niếtbàn, luôn được tôn quý, chưa từng sinh nơi chốn thấp kém. Cho đến Niết-bàn, có thể phá trừ mọi thứ trói buộc của các dục. Sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của người đó hoàn toàn không có bệnh. Cho đến Niết-bàn, chưa từng sinh vào cõi không có Phật, được nghe pháp báu chưa từng nghi ngờ, những lúc không được nghe pháp cũng chưa hề hồ nghi. Khi không thấy Tăng cũng không sinh vào chốn có tám nạn. Thường giữ giới đầy đủ, không lúc nào thiếu khuyết, tâm thức thanh tịnh, không hề rối loạn.

Bồ-tát A-dật nên biết! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, tâm tịnh tin ưa, đối với Bậc Tối Chánh Giác như khát muốn được uống, phát tâm kính tín hướng đến, thì những người đó sẽ giữ gìn được những lợi lạc quý giá trong thế giới của chư Phật. Người đó sẽ thâu được vô lượng công đức tốt đẹp. Thế nên A-dật! Phải chuyên tâm tinh tấn trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ muốn được sinh vào cõi thù thắng, diệu tịnh thì phải mau lãnh hội, trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. Nên đảnh lễ thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đức Nội Phong Nghiêm Vương là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng

Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.” Bồ-tát A-dật bạch Phật:

–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Quốc độ của Đức Phật đó cách cõi này gần hay xa? Và từ khi Ngài thành Phật đến nay thời gian đã bao lâu?

Phật bảo Bồ-tát A-dật:

–Giả như có một độn cát lớn, dài rộng một trăm do diên, lay một hạt cát trong độn cát đó để vào một cõi Phật, lần lượt để vào như vậy trong tất cả các cõi Phật, cho đến khi hết số cát kia. Số cát như vậy cũng đầy khắp trong cõi nước của chư Phật. Lại lấy số lượng cát trong quốc độ của chư Phật, đem một hạt cát đặt vào một cõi Phật, cứ như vậy cho đến hết số cát trong những quốc độ của chư Phật. Rồi với số lượng quốc độ của chư Phật như thế đều nghiền thành bụi, lại lấy một hạt bụi để vào một cõi Phật, cho đến khi hết số bụi đó. Cõi Phật nhiều như số bụi ấy cũng chưa đến, vượt hơn trăm lần cũng chưa đến được, cõi nước của Đức Phật đó cách đây rất xa, không thể lường tính nổi. Đức Phật Thế Tôn nơi cõi Phong nghiêm kia hiện tại cùng với vô số các Đại sĩ và các chúng Tỳ-kheo không thể tính đếm, trước sau vây quanh để nghe thuyết pháp. Ta ngồi nơi đây dùng tuệ nhãn trông thấy Đức Như Lai đó ở trong đại chúng thuyết giảng rộng về kinh pháp. Đức Phật Thế Tôn đó an tọa trên tòa cao nơi cõi Phật kia cũng dùng tuệ nhãn thấy rõ thế giới này, cũng thấy ta đang ngồi trên tòa cao giữa đại chúng thuyết pháp.

Bồ-tát A-dật nên biết! Nếu co chúng sinh tin nơi tuệ nhãn của chư Như Lai nhìn thấy như thế mà hoan hỷ thì người này chắc chắn thành tựu đạo quả Chánh giác, đều được chư Phật, Như Lai hộ trì, làm cho tin ưa không còn hồ nghi, đều nắm giữ được trí tuệ vi diệu của Như Lai, đạt được địa Không thoái chuyển. Thế nên, này Bồ-tát A-dật! Người nào muốn cầu phước lớn ấy thì giả sử cả tam thiên đại thiên thế giới đầy cả lửa dữ mà vẫn cố vào trong ấy để nghe pháp trí tuệ và danh hiệu của Đức Phật đó.

Bồ-tát A-dật lại bạch Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Có pháp nào để đạt được địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng?

Phật nói:

–Có đấy, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc cach đây vô số cõi Phật không thể tính hết, có thế giới tên là Kim cang kiên cố, ở đó có Phật hiệu Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tận tâm cúng dường, thì những người này đều an trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được mười vạn ức na thuật kiếp tội nơi sinh tử, vượt qua hết mọi chướng ngại. Đức Phật Như Lai đó có công đức vô lượng và thệ nguyện rộng lớn cũng như vậy. Ta từ vô số kiếp về trước, trong đời quá khứ, khi Đức Như Lai Đĩnh Quang xuất hiện ở thế gian, ta nhờ Đức Phật ấy mà được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán, vượt qua được mười vạn ức na-thuật kiếp tội nơi sinh tử.

A-dật nên biết! Nếu ta không theo Đức Như Lai Đĩnh Quang và nghe danh hiệu của Phật ấy, ta nay chắc chắn chưa thành tựu đạo quả Chánh giác.

Đức Phật ấy vì lẽ gì hiệu là Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán? Ví như kim cang rơi ở đâu, hoặc trên núi cao, hoặc trên bờ dốc, trên ngói đá, đất cát, thành lũy, vách tường, cây cối, hoặc từ xa rơi đến chỗ nào cung đều không bị hư hoại. Như vậy cho nên, này Bồ-tát A-dật! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy mà thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì tất cả các dục mau được tiêu trừ, tất cả tâm ý hẹp lệch của hàng Thanh văn, Bích-chi-phật đều dứt hết, mau thành tựu đạo Chánh giác, cho nên hiệu là Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán. Đức Phật Thế Tôn đó có đầy đủ các hạnh nguyện như vậy.

Lại nữa, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc cách đây mười vạn ức cõi, có thế giới tên là Ma-ni quang, ở đó có Phật hiệu Bảo Hỏa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Hỏa mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tất sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Tất cả dân chúng trong quốc độ của Đức Phật đó, người cúng dường Như Lai Bảo Hỏa đều nhờ giáo pháp Nhất thừa mà được độ thoát, chứ không có tên thừa Thanh văn, Duyên giác.

Phật bảo Trưởng lão Đại Ca-diếp:

–Nên biết công đức của chư Phật, Như Lai là không thể nghĩ bàn. Về phương Bắc cách đây năm mươi vạn cõi Phật, có thế giới tên là A-kiệt-lưu hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Nguyệt Quang Minh, hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này đời sau sinh ra ở nơi chốn nào cũng được Tam-muội chánh định bất trung chỉ. Hoặc khi thiền định tự thấy chư Phật chuyển pháp luân vi diệu, đều có thể nắm giữ tất cả pháp của chư Phật. Sinh ra ở nơi nào cũng thường mở bày, xiển dương pháp lớn cho chúng sinh, biện tài thông suốt, là bậc tôn quý trong chúng, các sự mong cầu đều được như nguyện. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa kia khi cầu đạo có phát nguyện: “Nguyện khi ta thành Chánh giác, người nào nghe tên ta thì khiến họ đạt được Tam-muội định ý này. Từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành đạo, trong thời gian đó thường được định ấy, chưa từng quy mạng.” Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ khen ngợi:

Cách năm mươi vạn các cõi Phật
Có thế giới tên A-kiệt-lưu
Nước đó có Phật hiệu Bảo Nguyệt
Đạo đức luôn sáng chói vòi vọi
Người nào được nghe tôn hiệu Phật
Là đã đạt được chỗ quy y
Sau sinh nơi đâu đều đắc Thiền
Tinh tấn, trí tuệ không gián đoạn
Danh tiếng cùng khắp, hào quang sáng
Người đó thấy Phật tại quốc độ
Giảng pháp rộng rãi cho chúng sinh
Chư Phật Đạo sư từng thuyết pháp
Tất cả các việc không bền chắc
Quán thấy các pháp không chỗ khởi
Nên thương xót cùng khắp tất cả
Ngay trong các thiền được tự tại
Đã hay phát hạnh, ý như vậy
Rõ được ba đường không giận dữ
Xét kỹ, hiểu rõ không ta người
Không có sở hữu, không có, không
Hiểu rõ các việc không sở đắc
Hưng khởi giáo pháp nơi chỗ ấy
Giáo pháp như vậy không chỗ trụ
Tìm rõ biểu thức, không biểu thức
Cả hai đều không và không tánh
Không pháp, ngã như vậy hiển bày
Vô biểu thức chính là nghĩa không
Thuyết diệu pháp này, thường quán rõ
Biểu thức có thể rõ hay không
Cả hai đều chuyển từ si, tuệ
Quán kỹ cả hai đều thanh tịnh
Cũng không thấy các pháp cấu bẩn
Bậc tuyên nói pháp không chỗ trú
Đều rõ, không trú Ba-la-mật
Ví như trăng đi trong hư không
Pháp thuyết giảng ấy không chỗ tựa
Diệu pháp như vậy hiện nơi đời
Ngay trong ba cõi không đắm chấp
Trong pháp Bồ-tát không chốn nương
Bậc hiểu như vậy: Nhất thiết trí
Người rõ pháp này vì người nêu
Nếu ai hiểu được pháp không chấp
Người xét kỹ phân biệt như vậy
Người đó được gần bậc Đại trí
Bậc trí nghe rồi thoát văn tự
Không còn tính toán và hồ nghi
Người đó hiểu rõ được như vậy
Nơi đời riêng đạt mọi hiểu biết
Đại trí tuệ thông suốt như vậy
Hiệu là Vô Thượng Sĩ tôn quý.

Lại nữa, này Ca-diếp! Phương Bắc cách đây sáu vạn cõi Phật, có thế giới tên là Trường hoan lạc, ở đó có Phật hiệu Hiền Tối Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hiền Tối mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó sinh đến đâu cũng được tất cả chúng sinh yêu kính, ai thấy cũng tin vui, chỉ dạy điều gì mọi người đều vâng theo. Người đó đạt được công đức như vậy nên được biện tài vô ngại. Chúng sinh nghe giảng thuyết kinh pháp đều hoan hỷ, tin hiểu, phụng hành.

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ khen:

Cách xa sáu vạn các cõi Phật
Có cõi tên là Trường hoan hỷ
Bậc Đại Đạo sư tại thế gian
Từ bi vượt các pháp Thánh hiền
Tôn quý trên hết không ai bằng
Đời đời cứu độ các chúng sinh
Ai nghe hiệu Phật làm Pháp sư
Mỗi người tin vâng lời vị ấy
Đại Pháp vương Nhất thiết trí này
Vô lượng dân chúng cùng quy ngưỡng
Nếu có nữ nhân nghe danh ngài
Mau được xa lìa thân người nữ
Xấu ác vô cùng không biên vực
Bậc không xuất thế, không vào được
Bậc không sở hữu có thể vào
Quán rõ chân lý, không chân lý
Rõ hai việc này đều vô tánh
Người ấy vắng lặng không tự tánh
Diệt hết tất cả gọi là diệt
Vừa mới phát sinh cũng vô tánh.

Lại nữa, này Ca-diếp! Phương Bắc cách đây tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hiện nhập, ở đó có Phật hiệu Bảo Liên Hoa Bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Liên Hoa Bộ mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì đời sau sinh ra ở chỗ nào dung mạo cũng xinh tươi, đoan nghiêm không ai bằng, mọi người đều kính mến, tự biết rõ những việc trong vô số kiếp ở đời trước. Biết rõ hết các việc làm thiện ác từ đâu sinh ra. Biết rõ sinh ra nơi nào, nói ra điều gì ai nấy cũng đều tin phụng, thừa hành.

Này Trưởng lão Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe về việc làm, công đức, danh hiệu của Đức Như Lai Thế Tôn Đẳng Chanh Giác ấy, nếu người nữ còn yêu mến thân nữ như vậy thì chưa được giải thoát. Nếu nhàm chán thân nữ, không ưa mến, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Phật đó thì có thể đạt được tất cả các công đức ấy.

Trưởng lão Ca-diếp bạch Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Phải làm như thế nào để đạt được công đức ấy?

Phật nói:

–Dứt các danh sắc, hết các dục cấu thì những người này mau chóng đạt được vô lượng công đức. Phải mau xa lìa thân người nữ, sẽ được đầy đủ thân hình nam tử. Người cầu làm thân nữ thì sinh ở nơi nào cũng tiếp tục làm thân nữ, làm cấu nhiễm tất cả thế giới. Cho nên phải bỏ thân nữ thì sẽ được các bậc Thiện tri thức vô thượng hộ trì. Cũng tự hưởng phước và công đức ngày càng tăng trưởng, lại tạo lợi ích cho người khác rất nhiều. Tất cả các nam nữ ở trong các khổ mau chóng được cứu giúp. Như cây độc ở đâu thì cành nhánh phát sinh đều bị tổn hại. Nếu người nào có thể chặt đứt những cây độc ấy, mới làm cho tất cả đều được an vui. Thân nữ nhân ví như cây độc, các dục tăng trưởng, độc hại tinh thần, khiến các hạnh ác thêm rộng lớn, chịu vô lượng khổ đều do nữ nhân. Nếu có thể dứt bỏ thân nữ, tức là đoạn hẳn vô lượng khổ não của chúng sinh. Trừ hết các hạnh ác, đóng bít ba đường dữ, mở cửa Niết-bàn, làm cho tất cả đều được an lạc. Những người như vậy mau được vào cảnh giới của chư Phật.

Trưởng lão Ca-diếp bạch Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Làm sao dứt trừ được thân nữ?

Phật nói:

–Nên quán thân mình, quán thân người khác, hiểu hai việc này đều không thủ đắc. Ở trong chỗ không thủ đắc ấy tức không có nẻo chấp giữ. Ai đối với người nam hay người nữ, quán các căn của họ không thấy có tướng mạo nam nữ. Ai rõ được hai việc này sẽ không còn chấp trước, vướng mắc vào chỗ nào nữa nên ở trong đó, nguyện được thanh tịnh. Ai đã thanh tịnh thì không lấy, bỏ. Ai không lấy, bỏ liền không tâm thức. Tìm xét, truy nguyên về điều này cũng không thủ đắc, không có xứ sở. Tự suy nghĩ: “Trong chỗ không xứ sở mà cầu tìm nam tử thành nữ nhân được sao?” Ý xét kỹ, tìm cầu ấy cũng không thủ đắc. Ai hiểu rõ ý tánh vốn không nam nữ, không có thể thấy, mới được gần đạo Như Lai. Người nào phát tâm muốn mau trừ bỏ thân nữ nhân, quán kỹ biết rõ thân nam nữ không khác nhau, cả hai đồng tăng giảm nên nhận nữ nhân làm hình nữ nhân, dùng lý suy xét, phân tích trong sáu căn cũng không thể tìm được có nam có nữ. Người quán xét như vậy tức là cầu đạo Như Lai. Ai muốn cầu hiểu việc này và người hiểu rõ pháp ấy, hai hạng người đó trong thời Phật quá khứ đã từng được nghe danh hiệu của Đức Phật kia, nên biết người này trong đời quá khứ đã tạo công đức lớn nơi chỗ chư Phật, nay mới được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy. Người này sẽ làm chỗ nương tựa cho đời vì đã được tự tại. Người nào phụng trì các tôn hiệu ấy thì được phước vô lượng. Nếu có người nghe, hoặc có người học, ta đều thấy hết chỗ cầu đạt của họ. Người được nghe kinh này tức cũng như đã thấy ta không khác. Nếu người nào khinh chê, nói đây không phải là lời của Phật dạy, thì người đó đã hủy báng kinh Phật, hủy báng kinh là đã tạo nghiệp ác rất lớn. Vì hành ác này mà phải vào địa ngục, vô số kiếp chịu các khổ báo. Tội nơi địa ngục hết, sinh ra ở chốn nào cũng thường bị câm, ngọng, các căn luôn khiếm khuyết, luôn bị ngu si và điên cuồng. Người nào chê bai chư Bồ-tát đức mỏng, không có tướng hảo, lời nói không có uy lực, thì thường sinh vào nơi chốn hạ tiện, hoặc trong cõi ác, hoặc dù ở đâu cũng thường không được nghe pháp, không thể hiểu được nghĩa lý thâm diệu nơi kinh pháp của Bậc Như Lai Chánh Giác thuyết giảng. Người ngu si tranh cãi với kinh chịu nhiều tội báo, ý càng tăng sự hủy báng kinh pháp này, những chúng sinh như vậy sinh ra thường ngu si. Chư Phật Chánh Giác luôn làm ánh sáng lớn cho thế gian. Ta ân cần dặn dò, dạy bảo các ngươi: Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam, thiện nữ nào hủy báng kinh pháp này tất bị tội rất nặng. Chư Phật, Thế Tôn hiện tại trong mười phương là Bậc Pháp Sư trong vô lượng thế giới, kinh pháp chư Phật thuyết giảng thật khó được nghe. Như Lai thương xót dạy lại cho các ngươi, nếu người nào tin ưa công đức và danh hiệu của chư Phật thì đối với các pháp thiện tự nhiên khế hợp. Người nào học tập, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó mau được gặp các Đức Như Lai. Trí tuệ của người ấy ngày càng tăng trưởng, đạt được vô ngại. Người nào khuyên người khác niệm danh hiệu của chư Phật thì từ nơi chốn sinh ra đi khắp bốn phương tự nói tự làm, không hề sợ hãi. Người nào ưa thích, hết lòng kính thờ danh hiệu của chư Phật ấy, nên biết người đó cách đạo Chánh giác không xa. Người nào ưa thích công đức của chư Phật, lại thêm khuyên người khác trì niệm danh hiệu Phật, thì người đó ở đâu cũng như chỗ đi lại của Như Lai, không còn sợ các nạn trong các dục.

Trưởng lão Ca-diếp nên biết! Nếu Tỳ-kheo hội đủ bốn pháp sự mới có thể tin ưa danh hiệu tôn quý của chư Phật nay. Những gì là bốn?

  1. Đời quá khứ được ở chỗ của chư Phật.
  2. Được nghe pháp thâm diệu, ưa thích ở chốn vắng vẻ thanh tịnh.
  3. Đời đời được gặp các tri thức thiện.
  4. Không ở trong pháp làm việc nguy hại.

Ca-diếp nên biết! Đó là bốn việc. Nếu Tỳ-kheo có đủ bốn việc này, thì đối với giáo pháp của các Đức Như Lai Chánh Giác không còn nghi ngờ. Người nào được nghe công đức của Như Lai mới có thể nhất tâm tin ưa pháp của Như Lai.

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:

Quá khứ cúng dường các Đức Phật
Nhờ công đức này nghe danh Phật
Vào đời ác người nghe tên Phật
Nhờ danh hiệu ấy tăng trưởng đức
Quá khứ người ấy gặp chư Phật
Được nghe nghĩa Như Lai thâm diệu
Đức tịnh đời trước không nghịch pháp
Người ấy mới tin và phụng hành
Người nào được nghe pháp sâu xa
Thuyết các nghĩa vô cùng vi diệu
Hạng này không còn các hồ nghi
Pháp Phật sâu xa khong thể hoại
An trụ nghĩa pháp đã nói ra
Dùng phổ trí tư duy tin ưa
Ý ấy kiên cố nghe ta nói
Ghi nhớ chớ quên pháp quý này
Không có tranh cãi với giáo pháp
Nghe danh hiệu Phật thường phụng hành
Biết rõ hữu niệm và vô niệm
Ở trong pháp ấy không sai biệt
Rất rộng lớn không thể nghĩ bàn
Nơi đại trí không còn do dự
Người trí tuệ sâu cầu pháp này
Thấu đạt nghĩa diệu không thưa hỏi
Không ngại siêng cầu pháp sâu xa
Hạng này không ưa nghiệp thấp kém
Nên biết người ấy không chỗ cầu
Ở trong pháp Phật rất dũng mãnh
Tin tưởng hoàn toàn lời Phật dạy
Những chúng sinh ấy trong đời trước
Làm các việc thiện thọ phước báo
Không hề trái chống mới được nghe
Hiển bày đại trí Đức Như Lai
Đều là khen ngợi mười phương Phật
Có người tụng trì các Phật danh
Chư Phật khen ngợi đức người đó
Ở trong đại chúng khen danh Phật
Sẽ thường được nghe âm thanh Phật
Mau hiểu rõ các pháp đại trí
Nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, vô sinh
Phóng ánh sáng lớn vượt nhật nguyệt
Diễn bày diệu pháp khắp chúng sinh
Sau này sẽ thành Tối chánh giác
Chiếu sáng cùng khắp các cõi Phật.

Lại nữa, này Trưởng lão Ca-diếp! Phương trên có thế giới tên là Bảo nguyệt, ở đó có Phật hiệu Kim Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có thế giới tên là Tượng bộ lâu, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thiên ngọc nữ, ở

đó có Phật hiệu Vô Lượng Tôn Ly Cấu Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tu-di-phan, ở đó có Phật hiệu Đức Thủ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tuân tụ tiễn ý, ở đó có Phật hiệu Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô thọ, ở đó có Phật hiệu Vô Ngôn Thắng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tịnh quán trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu Vô Ngu Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nhật quang, ở đó có Phật hiệu Nguyệt Anh Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vo Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thuyết pháp, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Quang Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo phong thủ tận, ở đó có Phật hiệu Nghịch Không Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Hảo tập, ở đó có Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thù thắng, ở đó có Phật hiệu Hảo Đế Trụ Duy Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tinh tấn, ở đó có Phật hiệu Thành Tựu Nhất Thiết Chư Lợi Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nguyện lực, ở đó có Phật hiệu Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Ngu lạc nhập, ở đó có Phật hiệu Tịnh Luân Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Chiên-đàn hương, ở đó có Phật hiệu Lưu Ly Quang Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nưa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tinh tú, ở đó có Phật hiệu Bảo Đức Bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô lượng đức phong, ở đó có Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thanh sở bất chí, ở đó có Phật hiệu Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô tế hạn, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp. Khi ấy, Đức Thế Tôn đọc kệ:

Đức độ Như Lai như trăng tròn
Hùng mạnh vượt trên cả chư Thiên
Là vua trong các Tôn đức ấy
Hay trừ tai ương cho chúng sinh
Ai trì danh Phật đạt công đức
Thanh tịnh các cõi vì nghiêm tịnh
Thật khó gặp được tôn kinh này
Ít chúng sinh được nghe danh Phật
Nếu có người tin và cúng dường
Được đại trí tuệ, đại hùng lực
Hiểu rõ các pháp đến vô cùng
Sẽ thành vua Nhất thiết Chánh giác
Pháp của Chánh giác rất vi diệu
Không nên nghi ngờ cõi pháp ấy
Nên phải tin thờ các Đạo sư
Hoan hỷ kính lễ chớ nghi ngại.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo liên hoa trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Tôn Phong là đã đóng bít ba đường ác, là được thành hoa Như Lai ở trong tất cả pháp của các Bậc Chánh Giác, là được thành tựu hoa đạo Vô thượng và trừ ba mươi sáu kiếp tội nơi sinh tử.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen:

Phương trên có cõi Bảo trang nghiêm
Các hoa nở rộ khắp đại thiên
Chiếu sáng rực rỡ rất ưa nhìn
Như vườn Hoan hỷ trên cõi trời
Phật Liên Hoa Tôn nơi cõi ấy
Thuyết pháp, tuệ thông đạt khó sánh
Hào quang chiếu khắp cõi đại thiên
Tướng hảo đoan nghiêm vượt bậc Thánh
Nếu có nữ nhân nghe tên Phật
Chấm dứt đường ác gặp chư Thánh
Trừ ba mươi kiếp tội sinh tử
Sẽ thành Chánh giác không thoái chuyển
Thanh tịnh không chấp thân, chánh ngữ
Đời đời trí tuệ công đức thành
Niệm đến chư Phật được bạn lành
Tiêu diệt oan gia trừ tội khổ
Hãy đảnh lễ khắp các Đức Phật
Đang ở cõi này và cõi khác
Người ấy sẽ chóng nhận cúng dường
Nhờ lạy chư Phật đại Pháp vương
Hạng này không còn nghi lời ta
Chắc chắn thành Phật đức vô biên
Sẽ thường gặp các hội pháp diệu
Sau thành Chánh giác đạt trí tuệ.

Lại nữa Ca-diep! Phương trên có cõi tên là Bảo đăng, ở đó có Phật hiệu Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Bảo Hưng Phong mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người đó được pháp báu Bảy giác ý, trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:

Phương trên có cõi hiệu Bảo đăng
Thế Tôn Tịnh Bảo ở cõi ấy
Người nào được nghe danh hiệu Phật
Tất sẽ đạt được bảy Giác thiền
Ba mươi đại kiếp sinh tử khổ
Vượt hẳn quá khứ không nhân duyên
Được sức vô tỷ, trụ bất động
Sẽ thường được gặp chư Thế Tôn.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Điện quang, ở đó có Phật hiệu Điện Đăng Phan Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Điện Đăng Phan Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người đó đều xa lìa các xứ có tám nạn, không còn sinh trở lại trong chốn thấp kém.

Khi ấy, Thế Tôn thuyết kệ khen:

Phương trên có cõi tên Điện quang
Thế Tôn hiệu là Điện Đăng Vương
Người nào nghe danh hiệu Phật ấy
Trừ hẳn tám nạn không gặp lại
Trí tuệ hiểu rõ gốc sinh tử
Tất cả công đức thứ lớp thành
Dạy đạo hưng thịnh, độ chúng sinh
Riêng đạt trí tuệ Thánh vô thượng.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Hư không trí, ở đó có Phật hiệu Pháp Không Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Không Đăng mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người ấy trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử, được địa Không thoái chuyển nơi đạo quả Tối chánh giác, thường được gặp chư Phật, nơi hiện đời cho đến trong giấc mộng cũng được gặp Đức Như Lai ấy.

Tôn giả Ca-diếp nên biết! Người nào hiện đời luôn năm vóc sát đất, nhất tâm cung kính hướng về Đức Như Lai, người đó chắc chắn đã trong vô lượng công đức, tạo đầy đủ các căn lành, sẽ thường được gặp các tri thức thiện, thường cung kính thương yêu mọi người.

Như vậy, này Tôn giả Ca-diếp! Đây là được các quả báo thiện trong hiện tại. Tất cả công đức của Đức Phật Như Lai ấy rộng lớn như vậy.

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:

Có đại thế giới Hư Không Trí
Danh hiệu Phật là Pháp Không Đăng
Thế Tôn ấy danh xưng cùng khắp
Hào quang rộng lớn vượt hư không
Người nào được nghe tôn hiệu Phật
Vượt sáu mươi kiếp tội sinh tử
Chắc chắn sẽ được gặp chư Phật
Ở trước Như Lai giảng pháp diệu
Hiện đời tinh tấn gặp chư Phật
Sẽ năm vóc kính lạy Như Lai
Trong mộng được gặp Thế Tôn ấy
Hào quang vây quanh Bậc Đạo Sư
Nhớ nghĩ công đức Như Lai này
Sẽ thường được gặp chư Thế Tôn
Sinh ra thường gặp các Pháp vương
Người ấy hiện đời gặp chư Phật
Bậc Thầy dẫn đường đức vô lượng
Trí tuệ rộng lớn làm Pháp vương
Người ấy siêng năng cầu phước đức
Tận tâm, dốc sức kính lễ Phật.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thẩm đế phần, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Vì lẽ gì cõi này tên Thẩm đế phần?

Tôn giả Ca-diếp nên biết! Thế giới ấy chia làm tám phần: Phần Chúng hoa, phần Chiên-đàn thọ, phần Kim đa-la thọ bảo trí… Trong cõi Phật này, các hương thơm phát ra cùng khắp thế giới. Ở giữa hư không nơi cõi đó làm thành một cái lọng lớn che khắp cõi Phật. Đức Phật Như Lai ấy đi đến pháp tòa trang nghiêm nơi đại hội để thuyết pháp. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Đức Thành mà sáu căn đoan nghiêm, thường được thanh tịnh, hiểu rõ phần pháp diệu của chư Phật thì trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen:

Thế giới Thẩm đế có tám thứ
Đa-la Bảo Thọ hương trang nghiêm
Xuất diệu danh hương tỏa khắp cõi
Lọng mây hương che khắp hư không
Chánh giác Đại trí ở cõi này
Danh tiếng cùng khắp hiệu Chánh Đức
Sắc tướng đoan nghiêm rất vi diệu
Pháp vương độc hành không sợ hãi
Người nào được nghe tôn hiệu ấy
Đoan nghiêm, kỳ diệu đắc công đức
Thân hình đầy đặn và tuấn tú
Nhìn họ không chán, thêm kính trọng
Công đức tôn quý không ai bằng
Hoan hỷ, tin ưa dạo các cõi
Tinh tấn, dũng mãnh vượt hơn hẳn
Trừ tám mươi kiếp tội sinh tử
Nơi đạo Chánh giác không thoái lui
Diễn thuyết rộng rãi pháp của Phật
Mau được tất cả các an lạc
Sau sinh nơi nào thường tôn quý
Mau được thanh tịnh không sai khác
Nhớ những công đức của Như Lai
Trí tuệ tư duy nghĩa các pháp
Tăng thêm công đức thành các trí.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nhật nguyệt anh, ở đó có Phật hiệu Hiền Phan Tràng Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vo Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hiền Phan Tràng Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ấy sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, thành tựu đạo quả Tối chánh giác và trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:

Phương trên có cõi Nhật nguyệt anh
Danh hiệu Phật ấy Hiền Tràng Vương
Pháp vương Đại tiên nơi cõi đó
Tướng hảo tròn sáng như trăng rằm
Người nào được nghe tôn hiệu ngài
Đi trong sinh tử căn vẫn sáng
Ở trong các pháp thường tăng trưởng
Quán rõ trụ vào dòng Như Lai
Chí tâm niệm Phật và kính lạy
Trừ năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo chủng, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết Bảo Trí Sắc Trì Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Cõi nước đó vì lẽ gì tên là Bảo chủng?

Tôn giả Ca-diếp nên biết! Tất cả chúng sinh nơi cõi Phật ấy đều cầu đạo Chánh chân Vô thượng. Bồ-tát trong cõi nước đó thần túc đều dõng mãnh thù thắng. Vô số Bồ-tát cùng một lúc chỉ trong khoảnh khắc dùng sức thần túc bay đến mười phương cúng dường vô lượng hằng sa chư Phật, có thể tạo mọi thành tựu cho chung sinh khắp các nơi chốn. Khi nói về công đức của chư Phật ấy, nếu có người nghe tin ưa tức là đã đến quốc độ của chư Phật này rồi. Ai có thể phát khởi hạnh đại tinh tấn?

Có các Đại Bồ-tát, nếu người nào thọ trì danh hiệu các Đại Bồtát này: Bồ-tát Sư Tử Hý, Bồ-tát Sư Tử Phấn Tấn, Bồ-tát Sư Tử Phan, Bồ-tát Sư Tử Tác, Bồ-tát Kiên Dũng Tinh Tấn, Bồ-tát Kích Kim Cang Tuệ… hoặc người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Bảo Trí Sắc Trì và danh hiệu của các Bồ-tát Đại sĩ đó, thì đều được mười lực và mười tám pháp bất cộng của Như Lai, thường hay chuyển pháp luân bất thoái, trừ sáu trăm kiếp tội nơi sinh tử.

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ:

Ta nay nói về các Pháp Vương
Thảy đều an ổn và thường trụ
Đại Đạo sư không thầy tự ngộ
Thành Chánh giác được vui Niết-bàn
Danh hiệu Như Lai tánh trong lành
Các pháp oai nghi hành thanh tịnh
Vào thời tối hậu nghe hồng danh
Phát đại hoan hỷ tâm cung kính
Không nên hồ nghi Đức Như Lai
Chí thành tin thờ, chớ nói suông
Ông nên biết đây, Xá-lợi-phất!
Đời trước họ từng cúng dường ta
Hoặc đã cúng dường các Đức Phật
Người đó vào cuối đời sợ hãi
Được nghe những loại kinh tôn quý
Nhất tâm tin ưa không còn nghi
Con đường đại trí của chư Phật
Tuệ thông đạt tối thượng khó sánh
Thành tựu nhiều chỗ trong pháp ấy
Lẽ gì trong đó nghi kinh này
Găp được ngọc báu không ngờ báu
Kẻ ngu không biết chê không tốt
Người nghèo do dự, ý chưa rõ
Không trọng giá trị của báu ấy
Pháp này xuất sinh Đẳng chánh giác
Pháp này Đại sĩ đã được nghe
Người trí đức cạn không tuệ nhãn
Người này do đâu có thể tin
Người nào giàu có chứa các báu
Nghe ngọc như ý rất vui mừng
Khen ngợi rất nhiều về vật báu
Ta sẽ mua về để trang sức
Người nào tích tập nhiều phước tuệ
Nghe danh hiệu Phật rất hoan hỷ
Trân trọng khen ngợi muốn được nghe
Được ngọc Chánh giác tự trang nghiêm
Người hành pháp ác tìm người ác
Người nào dua nịnh và ngang trái
Người phước đức trí tuệ mỏng ít
Không thể thọ nhận nghe pháp này
Hèn kém, điên đảo và ngu si
Rất nhiều xan tham khởi ý xấu
Người tham, dâm, sân và mê loạn
Kẻ đó không thể nghe pháp này
Học ít, biếng nhác thêm kiêu mạn
Thân cận bạn ác, ý chưa thành
Tự nêu, thâu tóm, ngoài như sạch
Hạng ấy không thể nghe kinh này
Khi vô số Thiên nhân xướng lên
Bậc Chánh Giác cao vời vô thượng
Quý thay pháp diệu khó được nghe
Nên nghe đạo Vô thượng tôn quý
Nghe danh hiệu các Đức Như Lai
Được lợi ích lớn không nói hết
Chư Thiên ở trên, giữa hư không
Dâng hoa, đánh trống, tấu âm nhạc.
Hương diệu chư Thiên xông cùng khắp
Đại thiên thế giới kết mây thơm
Hào quang chiếu sáng khắp mười phương
Tất cả cõi chấn động sáu cách.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về danh hiệu của các Đức Như Lai, toàn thể chúng hội đều ngồi trên tòa, từ xa chiêm ngưỡng chư Phật Thế Tôn ấy. Mỗi Đức Thế Tôn đều ở giữa đại chúng nơi nước đó thuyết giảng kinh pháp. Mọi người đều từ nơi tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ chư Thế Tôn, tất cả đại chúng đều hết mực hoan hỷ, vui thích.

Lúc này, trong pháp hội, vô số trăm ngàn người đã đắc đạo, hoặc chưa, tất cả đều phát tâm Bồ-đề vô thượng. Các Bồ-tát nhiều như cát sông Hằng trong mười phương thế giới đều đi đến pháp hội này để đảnh lễ Đức Thích-ca Văn. Nơi chúng hội có một ức Tỳ-kheo được quả A-la-hán. Lại có mười vạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni được Pháp nhãn thanh tịnh, mười vạn người được pháp nhẫn. Năm trăm Ưu-bàtắc, bốn trăm Ưu-bà-di cùng một lúc từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, cúng dường Như Lai đều phát tâm Vô thượng chánh chân đạo ý.

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trước Phật quỳ gối, chắp tay thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì và phụng trì như thế nào?

Phật nói:

–Kinh này tên Xưng Dương Chư Phật Công Đức Pháp Phẩm. Cũng gọi là Tập Chư Phật Hoa, nên theo đấy mà phụng hành.

Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo, chư Thiên, dân chúng, rồng, A-tu-la, tất cả đại hội đều rất hoan hỷ, ở trước Phật cúi đầu đảnh lễ và lui ra.

 

Print Friendly, PDF & Email