PHẬT NÓI KINH HUYỀN SƯ ĐÀI ĐÀ SỞ THUYẾT THẦN CHÚ

KINH SỐ 1378A

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Tây Vực Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vậy. Một thời Đức Phật dạo chơi ở giữa cây Anh Vũ trong nước La Duyệt Kỳ. Lúc đó, có một vị Tỳ Khưu khác ở trong vườn Trúc rời khỏi nước La Duyệt Kỳ, đi đến khoảng giữa đường thì bị rắn độc cắn, lại bị Quỷ Thần bám dính, lại bị giặc cướp nhìn thấy cướp bóc.

Khi ấy, Đức Phật liền đi đến chỗ của vị Tỳ Khưu đó. Thời Huyễn Sư Đài Đà tùy theo nơi Đức Phật đã đến. Huyễn Sư Đài Đà liền bạch Phật rằng: “Con có Thuật rất Thần Diệu. Nay muốn nói Chú”

Đức Phật nói: “Ngưng ngay! Đài Đà! Ngưng ngay Chú của ông! Đừng khiến cho có sự gây thương nguy hại!”

Đài Đà bạch Phật rằng: “Sau này, ở đời sắp đến. Ngay nước này, Quốc Tướng công phạt giặc cướp, giặc cướp cùng nhau cướp bóc. Người ganh ghét nhau lại hùa nhau cướp bóc. Quỷ Thần liền cướp đoạt, mọi chất độc cùng nhau gây hại

Nếu có Tỳ Khưu ở trong núi, ngồi dưới gốc cây, mặc áo Ngũ Nạp. Hoặc ngồi trên đất lộ thiên thời bốn nhóm Đệ Tử sẽ khiến cho không có gì có thể gây hại Ta được, đều khiến cho an ổn, không có sự đau nhức của bệnh như vậy.

“Tăng thâm vị ni, uất già lê, thủ lợi, bạt đề san vu hề phi bạt đà”

*)SAṂSALIṬIṂNI _ KUCALI ŚULI ŚULI _PATI-ŚĀNTI-PATANI_

ABHAYATYU _ ICITIJAYAHE PATILUŚITA _ SIṂSVAṬIJAṂ _ SATIPATANI-

MAṆḌALA-HUNA _ BIJA-HUNA

Chú như vậy sẽ cắt đứt miệng nói, cắt đứt các mê, cắt đứt sự đau nhức của các bệnh… Các Duyệt Xoa (Yakṣa) ấy đều làm Mê đó Tu ma thố ma ha (1) diệu sa nan ma ha (2) duyệt xoa phạm ma diệu ma ha (3) duyệt xoa nhân ha la kỳ ma ha (4) duyệt xoa ha kỳ bàn ma ha (5)….Các Duyệt Xoa đó là các Tôn trong Quỷ Thần

Chữ của Ta nhân thâu tóm các các loài muốn gây bệnh, loài muốn hại người… Ta đều khiến cho chẳng biết nơi người ở, ngăn che con mắt của ngươi khiến chẳng

nhìn thấy tất cả người, đều khiến cho chẳng được dịp thuận tiện gây hại.” _Ngay lúc đó, liền kêu gọi:

Hãy đi đến hỡi La Trì Quỷ Thần, Ma Ha La Trì Quỷ Thần

Hãy đi đến hỡi Đâu Lặc , Ma Ha Đâu Lặc, Nhân Trì Đâu La

Hãy đi đến hỡi Phạm Ma Ha Đâu La, Ma Ha Phạm Ma Đâu La

Hãy đi đến hỡi Duyệt Xoa Đâu La, Ha Đa Đắc Đâu Lặc, Thủ La Câu Sa Đâu Lặc, Ma Ha Thủ La Sa Đâu Lặc

Chữ của Ta nhân thâu tóm các Oan Gia mong cầu dịp thuận tiện. Ta đều cứu giúp che chở khiến cho hai bên chẳng thấy nhau. Vì sửa lại nơi đã cột buộc dây nhợ, nơi đã cột buộc gông cùm xiềng xích, nơi đã cột buộc ý rối loạn… đều quy mệnh Phật thời tất cả đều được giải thoát.

Lúc quy mệnh Phật thời Nam mô Phật sẽ được đại cát.

PHẬT NÓI KINH HUYỀN SƯ ĐÀI ĐÀ SỞ THUYẾT THẦN CHÚ (Hết)

14/12/2008

 

KINH HUYỄN SƯ ĐÀI ĐÀ THẦN CHÚ

(Cũng gọi là: KINH HUYỀN SƯ ĐÀI ĐÀ SỞ THUYẾT THẦN CHÚ)

KINH SỐ 1378B

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Tây Vực Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vậy. Một thời Đức Phật dạo chơi ở giữa cây Anh Vũ trong vườn Trúc thuộc nước La Duyệt Kỳ. Lúc đó có một vị Tỳ Khưu khác ở trong vườn Trúc rời khỏi nước La Duyệt Kỳ, đi đến khoảng giữa đường thì bị rắn độc cắn, lại bị Quỷ Thần quấy nhiễu, lại bị giặc cướp nhìn thấy cướp bóc.

Khi ấy, Đức Phật nhìn thấy liền đi đến chỗ của vị Tỳ Khưu đó. Thời Huyễn Sư Đài Đà tùy theo nơi Đức Phật đã đến. Huyễn Sư Đài Đà liền bạch Phật rằng: “Con có Thuật rất Đại Thần Diệu. Nay muốn nói Chú”

Đức Phật nói:”Ngưng ngay! Đài Đà! Ngưng ngay điều ông đã nói! Đừng khiến cho có sự gây thương nguy hại!”

Đài Đà bạch Phật rằng: “Sau này, ở đời sắp đến. Ngay nước này, Quốc Tướng công phạt giặc cướp, giặc cướp cùng nhau cướp bóc. Người ganh ghét nhau lại hùa nhau cướp bóc. Quỷ Thần cũng cùng nhau cướp đoạt, mọi chất độc cùng nhau gây hại

Nếu có Tỳ Khưu ở trong núi, ngồi dưới gốc cây, mặc áo Ngũ Nạp. Hoặc ngồi trên đất lộ thiên thời bốn nhóm Đệ Tử sẽ khiến cho không có gì có thể gây nhiễu hại được, đều khiến cho an ổn, sẽ khiến cho không có sự đau nhức của bệnh như vậy.

“Tăng toa lê mộc ni, uất già lê, thủ lê thủ lê, bạt đề san đề ba đà ni, a bùi gia, đạt dư, ất trí đinh đồ gia, hề bạt đề lâu sư đà tăng toa sế tiên, tán đề ba đà ni mạn đà, la hầu na, tỷ xà hầu na”

*)SAṂSALIṬIṂNI _ KUCALI ŚULI ŚULI _PATI-ŚĀNTI-PATANI_

ABHAYATYU _ ICITIJAYAHE PATILUŚITA _ SIṂSVAṬIJAṂ _ SATIPATANI-

MAṆḌALA-HUNA _ BIJA-HUNA

Khấn như vậy sẽ cắt đứt miệng nói, cắt đứt các Thuật, cắt đứt sự đau nhức của các bệnh… Các Duyệt Xoa (?Yakṣa: Dạ Xoa) đó đều làm Thuật này.

Tu ma quỷ ma ha duyệt xoa, cồ sa nan ma ha duyệt xoa, nhân a la cụ ma ha duyệt xoa, a kỳ đá ma ha duyệt xoa …Các Duyệt Xoa đó là các Tôn trong Quỷ Thần

Chữ của Ta nhân thâu tóm các điều mong cầu khiến các loài muốn người bị bệnh, loài muốn hại người… Ta đều khiến cho chẳng biết nơi chốn, ngăn che cho mắt rối loạn khiến chẳng nhìn thấy tất cả người, đều khiến cho chẳng được dịp thuận tiện gây hại.

_Ngay lúc đó kêu gọi:

Hãy đi đến hỡi Hoàn Trì Quỷ Thần, Ma Ha Hoàn Trì Quỷ Thần

Hãy đi đến hỡi Đâu Lặc, Ma Ha Đâu Lặc

Hãy đi đến hỡi Phạm Ma Đâu La, Ma Ha Phạm Ma Đâu La

Hãy đi đến hỡi Nhân Trì Đâu La, Ma Ha Nhân Trì Đâu La

Hãy đi đến hỡi Bồ Đà Đâu La, Ma Ha Bồ Đà Đâu La

Hãy đi đến hỡi Duyệt Xoa Đâu La, Ma Ha Duyệt Xoa Đâu La

Hãy đi đến hỡi A Đa Đắc Đâu Lặc, Ma Ha A Đa Đắc Đâu Lặc

Hãy đi đến hỡi Thủ La Cồ Sa Đâu Lặc, Ma Ha Thủ La Cồ Sa Đâu Lặc

Chữ của Ta nhân thâu tóm các Oan Gia mong cầu dịp thuận tiện. Ta đều cứu giúp che chở khiến cho hai bên chẳng thấy nhau. Vì sửa lại nơi đã cột buộc dây nhợ, nơi đã cột buộc tiêu diệt, nơi đã cột buộc ý ác, nơi đã cột buộc ý muốn mê say, nơi đã cột buộc ý rối loạn… chỉ quy y Phật thời tất cả đều được giải thoát.

Lúc quy mệnh Phật thời nói Nam mô Phật. Cáo khởi làm lễ rồi đi.

KINH HUYỄN SƯ ĐÀI ĐÀ THẦN CHÚ

_Hết_

14/12/2008