KINH HƯƠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư_Sa Môn NGHĨA TỊNH
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

1_ Nam mô hạt lạt đát ná lạt dạ dã

2_ Nam mô a ly gia bạt lô cát để thuyết la dã

3_ Bồ đề tát đỏa dã

4_ Ma hạ tát đỏa dã

5_ Nam mô kiện đà la hạt la xả dã

6_ Bồ đề tát đỏa dã

7_ Ma hạ tát đỏa dã

8_ Y chỉ trí

9_ Di chỉ trí

10_ Mạc để

11_ Mạn để

12_ Tát bà át tha

13_ Sa đàn nễ

14_ Ca lợi sa bàn noa

15_ Địa cẩm mê

16_ Bát lị duệ sất

17_ Sa ha

 

Namo ratna-trayāya

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahākāruṇikāya

Namo Gandha-rāja-bodhisatvāya mahā-satvāya

Iṣṭi miṣṭi mata manti_ Sarvārtha sādhane karsa-paṇḍa dhidhime prayaccha svāhā

Đà La Ni này. Trước tiên nên chí tâm tụng 10 vạn biến, sau đó ở trước tượng Quán Thế Âm làm một cái Đàn vuông 4 khuỷu tay. Đem các thứ hoa, hương thơm tốt cúng dường. Ban đêm dùng bơ tinh khiết rút từ sữa bò để thắp đèn, đừng để đèn bị mất ánh sáng. Vào nửa đêm đó, Chú Sư nên khởi thủ (bắt đầu tu tập) mặc áo trắng tinh sạch sẽ, sửa soạn bộ dạng đẹp đẽ, ở trước tượng tụng Đà La Ni này 1008 biến cho đến sáng sớm thì xong, nhớ chẳng được buồn ngủ (Hoặc nằm ngủ) thì ngay ngày đó, tự nhiên có người đem tiền tài vật dụng đến cho Chú Sư.

Nếu cầu riêng việc lớn thì nên vẽ Hương Vương Bồ Tát (Gandha-rājabodhisatva) trên mảnh lụa. Người vẽ chẳng được ăn quá giờ Ngọ, phải thọ 8 Giới. Phép vẽ tượng ấy tùy theo lớn nhỏ đều có thân thịt mầu trắng, diện mạo đoan chính, đầu đội mão Trời, cổ đeo chuỗi Anh Lạc. Rũ đều 5 ngón tay phải thành Thí Vô Úy với 5 đầu ngón tay đều tuôn mưa Cam Lộ ban bố cho chúng sinh trong 5 nẻo. Dưới bàn tay vẽ 3 hay 5 con Quỷ màu đen. Tay trái co khuỷu tay cầm hoa sen đặt ở vú trái, hoa đó mọc từ hoa sen dưới chân, cả 2 hoa sen này đều có màu trắng hồng. Phía sau cổ có vầng hào quang tròn, trên có lọng che. Quần áo bằng gấm lụa ngũ sắc. Trên bắp tay quấn 2 vòng Châu bằng tơ: Một sợi màu đỏ, một sợi màu vàng. Tượng đó phải làm xong trong một ngày và chẳng được dùng keo nấu bằng da thú. Chú Sư ở trước Tượng, đốt hương tụng 10 vạn biến, một ngày một đêm chẳng được ăn.

Trước tiên nên làm Đại Thủy Phương Đàn rồi dùng Chiên Đàn mài xoa làm 8 cái Đàn hình vuông nhỏ dài 12 ngón tay. Đầu tiên dùng 3 cái Đàn: 1 Đàn cúng dường Phật, 1 Đàn cúng dường Pháp, 1 Đàn cúng dường Tăng. Đàn thứ tư cúng dường Đức Phật A Di Đà (Amitābha Buddha). Đàn thứ năm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Đàn thứ sáu cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahāsthāma-prāpta Bodhisatva). Đàn thứ bảy cúng dường Hương Vương Bồ Tát (Gandharāja Bodhisatva). Đàn thứ tám cúng dường các nhóm Thiện Thần. Mỗi Đàn đều đem thức ăn, quả trái, hương hoa tốt sạch bày biện 4 bên.

Pháp đó tùy dùng, có thể làm vào ngày 14 hoặc 15 trong tháng. Xong lấy hoa Xà Đế (Jāti_ Đây là hoa Đậu Khấu) gồm 1008 cọng. Tụng một biến thì ném một hoa trên tượng ngực.

Muốn tác Pháp nên khởi thủ sau nửa đêm. Ở trước Tượng thường tụng 1008 biến cho đến khi tự có người đem tiền tài đến cho. Chú Sư chẳng được tham lam keo kiệt cất chứa số tiền đó mà phải đem tế độ, bố thí cho người nghèo đói. Đây là Pháp của Hương Vương Bồ Tát.

_ Lại có một Pháp Biệt Hành Yếu Lược là Pháp Trì Chú. Hành Giả tắm gội, mặc áo mới sạch, thọ 8 Tế Giới, kết Tịnh mỗi mỗi như Đàn Pháp, y theo thứ tự mà bày biện cúng dường, rải hoa, đốt hương, thắp đèn. Bắt đầu từ nửa đêm, ngồi ngay thẳng trong Đàn, tụng Chú 1008 biến. Nên dùng 1008 cọng hoa Chiêm Bặc, tụng Chú một biến thì ném một cọng hoa dính trên thân Bồ Tát. Lúc đang tụng Chú chẳng được nghe tiếng chim kêu (? Tiếng lê dép ồn ào). Dùng Tam Bạch Thực giải Trai, đốt An Tất Hương. Ban ngày lọc riêng nước thơm, nấu cho nóng để tắm gội, quần áo riêng lớn nhỏ đi lại đều phải tẩy tịnh. Bình thường lúc sáng sớm hoặc nửa đêm, bước vào trong Đàn nên ngậm cành Dương Liễu. Sau đó vào Đàn, nhất tâm tụng Chú, đừng lo nghĩ chuyện bên ngoài, liền thấy ánh sáng linh ứng thần nghiệm (Thần Nghiệm Quang Minh). Khi thấy ứng nghiệm liền ngưng nghỉ. Nếu chẳng thấy ánh sáng, lại có tướng lay động thì việc làm (Sở hành) gặt được quả báo lớn.

Pháp Trì Chú chẳng được phá Giới, thân thể chẳng được gần gũi va chạm với người nữ. Nếu chạm dính người nữ thì Pháp chẳng hiệu nghiệm.

 

KINH HƯƠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI CHÚ

(Hết)

Hiệu chỉnh xong vào ngày 09/05/2013