PHẬT NÓI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

 1. Na mô vĩ bổ la na nẵng NAMO VIPULA-DHANA
 2. Bát-la sa lị đa PRASARITA
 3. Na dã na phộc bà sa NĀYAN AVABHAṢA
 4. Tô la tích xoa đa SURA VIKṢITA
 5. Nga nga na, man noa la GAGANA-MAṆḌALA
 6. Duệ tả, a ca xá nga lị-bà dã YECA ĀKĀŚA-GARBHĀYA
 7. Nga nga na, ngộ tả la dã GAGANA- GOCARĀYA
 8. Tát ca la bộ phộc noa, mạn noa la SAKARA BHUVANA MAṆḌALA
 9. Phộc xá duệ đế-lê VAŚAYATRI
 10. Án, sá tất-đế , vị la sất, vĩ bổ la , tam bà phộc OṂ_ SVASTI KAMĀLAKĪ VIPULA SAṂBHAVA
 11. Đạt lị-ma đà đổ, ngộ tả la, sa-phộc hạ DHARMA-DHĀTU GOCARA SVĀHĀ

PHẬT NÓI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 29/12/2009