PHẬT NÓI KINH HOẠI TƯỚNG KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_ Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Phạm ngự tại Kim Cương Trường. Bấy giờ Đức Như Lai dùng Thần Lực gia trì cho thân của Kim Cương Thủ thành Kim Cương xong, liền nhập vào Kim Cương Tam Ma Địa

Lúc đó Kim Cương Thủ nương theo Thần Lực của Đức Phật với sức gia trì của tất cả Như Lai, chư vị Bồ Tát… nên Kim Cương Phẫn Nộ nói: “Tối Diệu Kim Cương Tâm Đà La Ni này không bị chặt đứt, không bị hư hoại, chân thật bền chắc, không bị gây trở ngại cũng không có lui sợ. Tất cả chúng sinh đều khiến cho khiếp sợ, hay cho chúng sinh tồi phục phiền não, cắt đứt các Minh Chú, trấn các Minh Chú vời đập nát các Hành hay phá hạnh kẻ khác, bẻ gảy các Ma, giải các Ma Chấp, câu cú nhiếp tất cả các chúng Bộ Đa. Lại khiến cho tất cả tu Minh Chú, người chưa thành tựu khiến được thành tựu, người đã thành tựu chẳng khiến cho quên mất, hết thảy ước nguyện đều khiến cho như ý, cũng hay hộ giúp tất cả chúng sinh được ngưng dứt tai nạn, tăng thêm lợi ích. Lại hay cấm chỉ các hữu tình ác mê muộn…. đều là sức của Đà La Ni Thần Chú”

Kim Cương Thủ nương theo Thần Lực của Đức Phật, liền nói Chú là:

Na mô la noa tra dạ da.

Na mô tán tra phộc nhật-la bạt noa duệ, ma ha dạ già tất noa bạt đát duệ

Đát điệt tha: Án, đát-la tra, đát-la tra, đổ-la tra gia, đổ-la tra gia, thất bồ tra, thất bồ tra, thất bà tra gia, thất bà tra gia, cô-lý noa, cô lý-noa,cô lý-noa bạt gia, cô lý-noa bạt gia

Tát lý-phộc tát đỏa ni, bạt đa, bạt đa, tam bạt đa gia, tam bạt đá gia, bát-la ma, bát-la ma, tam bát-la ma gia, tam bát-la ma gia

Tát lý-phộc bồ đát ni, cô tra cô tra, tam cô tra gia, tam cô tra gia

Tát lý-phộc thiết đốt-lỗ nam, cát tra cát tra, tam cát tra gia, tam cát tra gia

Tát lý-phộc tỳ đát-gia, phộc nhật-la, phộc nhật-la thất-bồ tra, phộc nhật-la, phộc nhật-la cát tra, phộc nhật-la, phộc nhật-la ma tra, phộc nhật-la, phộc nhậtla ma tha, phộc nhật-la, phộc nhật-la, a tra ha tát ni lạt, phộc nhật-la, tô phộc nhật-la duệ, sa-phộc ha

Hề, bồ lỗ, ni bồ lỗ, cát-lý noa, cô lỗ, nhĩ lý, thô lỗ, cô lỗ cô lỗ, phộc nhật-la tỳ táp gia, sa- phộc ha

Cát lý, cát lạt gia, sa-phộc ha

Cát tra cát tra, ma tra ma tra, la tra la tra, ma tra noa, bát-la ma tra noa duệ, sa-phộc ha

Tạt la tạt la, ha la ha la, tát la tát la, ma la gia, phộc nhật-la tỳ đát la noa duệ, sa-phộc ha

Thân đa thân đa, tần đa tần đa, ma ha cát lý, cát lạt gia, sa-phộc ha

Ban đa ban đa, qua-la đa, qua-la đa, cát lý, cát lạt gia, sa-phộc ha

Thô lỗ thô lỗ, tán tra, cát lý, cát lạt gia, sa-phộc ha

Đát-la tát gia, đát-la tát gia, phộc nhật-la, cát lý, cát lạt gia, sa-phộc ha

Ha la ha la, phộc nhật-la, đa la gia, sa-phộc ha

Bát-la ha la, bát-la ha la, phộc nhật-la, bát-la ban tạp noa duệ, sa-phộc ha

Ma đế, thất- đề la phộc nhật-la, tô đế, thất-đề la phộc nhật-la, bát-la đế , thất-đề la phộc nhật-la, ma ha phộc nhật-la, a bát-la đế ha đát, phộc nhật-la, a ma cát, phộc nhật-la, y hề phộc nhật-la, thất cát-lãng, phộc nhật-la gia, sa-phộc ha

Đa la đa la, đế lý đế lý, đổ lỗ đổ lỗ, tát lý-phộc, phộc nhật-la cô lan, a phộc-lý đát gia, sa-phộc ha

A mẫu cương, ma la gia, phát tra, na ma tam mãn đa phộc nhật-la nam, tát lý-phộc phộc lạt, a phộc-lý-đát gia, ma ha phộc nhật-la ma a phộc liệt cát đát bế đát đát liệt, a tạt liệt, mạn tra lạt ma duệ, a đế phộc nhật-la, ma ha phộc liệt tỳ cát la noa, a tích đế, tá lạt tá lạt, đế đế-lý,đế đế-lý, định cát liệt đa, ha đa , ha để, tạt bạt đế, đế lý đế lý, ban đa ban đa, ma ha phộc liệt, phộc nhật-la , ngang cát, tá lạt gia, sa-phộc ha.

Na mô la noa tra dạ da.

Na mô tán tra phộc nhật-la bạt noa duệ, ma ha dạ già tất noa bạt đát duệ

Đát điệt tha: Án, ha la ha la, phộc nhật-la, ma tha ma tha, phộc nhật-la, đổ noa đổ noa, phộc nhật-la, đa ha đa ha, phộc nhật-la, bạt tạt bạt tạt, phộc nhật-la, đa la đa la,phộc nhật-la, đa la gia, đa la gia, phộc nhật-la, đa lỗ noa, đa lỗ noa, phộc nhật-la, thân đa thân đa, phộc nhật-la, tần đa tần đa, phộc nhật-la,hồng phát tra

Na mô tán tra phộc nhật-la, cô-lỗ đà gia, hô lỗ hô lỗ, đế sắt-đà, đế sắt-đà, ban đà ban đà, ha noa ha noa, a di lý đế, hồng, phát tra

Nghiệp tội đều trong sạch

Trừ hết tất cả khổ

Căn bản của các Kinh

Trang nghiêm tướng Diệu Đức

Hữu tình tổn hại căn

Mạng hết với chết yểu

Gặp lúc chẳng giàu có

Và chư Thiên bỏ quên

Bạn thân phản, ghét hại

Bà La Môn cáu giận

Quấy hại chẳng hòa thuận

Thiếu tiền và nhiễu não

Buồn lo, khổ bức bách

Gặp nạn, nghèo khốn khổ

Tinh Diệu ác, Chú Trớ

Bị các Ma xâm hại

Do ôm ấp lo âu

Mộng thấy chẳng tốt lành

Tắm gội đều trong sạch

Nên nghe Kinh Tối Thắng

Nếu có tâm tịnh thiện

Mặc quần áo sạch sẽ

Y Hạnh sâu của Phật

Người thọ trì Kinh này

Do sức uy thần đó

Thời các hữu tình ấy

Hết thảy nhóm bệnh khổ

Đều khiến tiêu diệt hết

Phước thọ đều tăng ích

Xa lìa các tội dơ

Châu (ngọc châu), giới (hạt cải), hương, mạn (loài tực vật bò dài dưới đất), cỏ

Báu không vết, Chiên Đàn

Ngọc, Kim Cương, Chày, hoa

Muối, nước sạch, bình vàng

Hoặc dùng bạc làm bình

Buộc tơ sạch, tràn đầy

Số niệm hai mươi mốt (21)

Hoặc đủ trăm tám biến (108 biến) Hoại Tướng Kim Cương Chú Quốc vương thường tắm gội.

PHẬT NÓI KINH HOẠI TƯỚNG KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI

_Hết_

16/02/2009