PHẬT NÓI KINH HOA TÍCH LÂU CÁC ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một trời Đức Thế Tôn ngự ở cung vua Rồng Vô Nhiệt Não tại ao A Nậu Đạt cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 450 người đến dự.

Lại có chúng Đại Bồ Tát của nhóm Sư Tử Du Hý Bồ Tát gồm một ngàn người . Tất cả đều được Đà La Ni viên mãn mười Địa, được Quán Đỉnh , đã ở địa vị Bổ Xứ, mặc đại giáp trụ, vui với Đức của chư Phật, tâm chẳng thoái chuyển, danh tiếng vang khắp. Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều từ phương khác đi đến tập hội

Bấy giờ, Sư Tử Du Hý Bồ Tát Ma Ha Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải đến trước mặt Đức Thế Tôn, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Làm thế nào để được Phước Uẩn của chư Phật? Lại làm cùng dường nơi Đức Như Lai thì Nhân Quả vô lượng vô biên như thế nào? Nguyện xin Đức Như Lai từ bi mở bày”

Nói lời đó xong, lắng tâm rồi trụ. Khi ấy Đức Phật bảo Sư Tử Du Hý Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ông hỏi Ta làm thế nào để được Phước Uẩn của Như Lai? Lại đối với Như Lai, làm cúng dường thì Nhân Quả vô lượng vô biên như thế nào? Ông hãy lắng nghe ! Nay Ta vì ông mà nói”

Đức Phật bảo: “Này Thiện Nam Tử! Như Lai có năm Pháp đầy đủ Công Đức vô lượng vô biên. Thế nào là 5 Pháp? Ấy là: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến

Thiện Nam Tử! Như Lai có đầy đủ vô lượng Công Đức của 5 Pháp như vậy.

Chính vì thế cho nên đắc được Phước Uẩn vô lượng vô biên.

Thiện Nam Tử! Nếu đối với Đức Như Lai, làm cúng dường sẽ được Niết Bàn. Nếu ba Thừa ấy tùy đây phát Tâm thì mỗi mỗi chỗ thấy đều đạt được Niết Bàn

Thiện Nam Tử! Nếu thấy Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, dùng tâm trong sạch tin chân thật, quy mệnh, tôn trọng, khen ngợi. Lại đem quần áo, giường nằm, vật dụng, thuốc men chữa bệnh, tất cả thứ cần thiết… mà cúng dường sẽ gặt được Quả Báo vô lượng vô biên.

Thiện Nam Tử! Nếu lại sau khi Đức Như Lai vào Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa), có người được Xá Lợi của Như Lai nhỏ như hạt cải mà cúng dường thì quả báo gặt được nhiều nhất trong tất cả, lại tạo được mọi loại Phước. Nếu đối với Xá Lợi của Phật mà làm cúng dường thì Phước ấy là tối thượng.

Này Sư Tử Du Hý! Nếu lại có người cầm nhóm báu nhiều như núi Diệu Cao (núi Tu Di) bố thí, cúng dường Thanh Văn với Bích Chi Phật thời quả báo gặt được chẳng như hàng Bồ Tát Tại Gia với Xuất Gia phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác đem một đồng tiền vàng bố thí cúng dường Đức Như Lai Ứng Chính Giác. Đem căn lành của phương tiện trước so với căn lành của phương tiện sau thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một cho đến tính chia số, chia thí dụ, chia thí dụ chuyển phần cho đến tính toán thí dụ cũng chẳng có phần nào ngang bằng được.

Thiện Nam Tử! Lại nữa, Đức Như Lai trụ ở đời trăm năm, ngàn năm cho đến trăm ngàn năm ứng hoá đều xong. Sau khi vào Bát Niết Bàn dùng Xá Lợi của Phật mà khởi Diệu Tháp. Nếu lại có người ở cỗ Tháp này dùng bùn thơm xoa tô mặt đất làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường) Bày biện hoa, vòng hoa, hương xoa bôi, hương đốt, thắp đèn chí tâm cúng dường cho đến đem một bông hoa, một ngọn đèn để cúng dường. Hoặc cầm phất trần phủi bụi dơ , hoặc đem một bụm nước rưới vảy cho sạch. Người như vậy do chí tâm nên được Phước vô lượng. Hết thảy tội nghiệp đời trước của người này đáng bị đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Do ở nơi Pháp, làm cúng dường cho nên tội báo đời trước thảy đều được trừ diệt.

Thiện Nam Tử! Nếu lại có người phát Nhất Tâm quy mệnh với Phật, lại chẳng lùi sụt, lại chẳng kinh mạn thời ngày sau người này ở trong trăm kiếp, ngàn kiếp cho đến trăm ngàn kiếp thường cảm được Thắng Phước, sinh vào cõi Người, Trời chẳng bị đọa lạc vào tất cả nẻo ác.

Thiện Nam Tử! Nay Ta nói Kinh Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni này vì muốn lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh trong nhân gian và cõi Trời.

Thiện Nam Tử! Nếu lại có người được Kinh Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni này chí tâm đọc tụng, thọ trì, cúng dường. Lại diễn nghĩa thú chân thật ấy, rộng vì người nói thời người này vĩnh viễn chẳng bị đọa vào tất cả nẻo ác, cũng chẳng sinh vào chủng tộc hèn kém, thường sinh ở nơi thù thắng của Người Trời, đầy đủ các Căn được Túc Mệnh Thông, đầy đủ mọi loại Biện Tài thâm sâu, luôn được gặp 3 báu Phật Pháp Tăng, lại được Như Lai ghi nhớ che giúp, được Tâm Bồ Đề, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha (1) đà la ni, đà la ni (2) mẫu nễ bát-la bà sa-phộc lý (3) tất địa, tán nại-lý (4) nẵng tha tức nễ lý-hạ lý (5) a lỗ nga-dã phộc đế (6) một đà phộc đế (7) vĩ lý ô ca trí la tố ba nga đế (8) đế tố phộc đế (9) vĩ xả la, một địa , đạt lý-ma phộc bà tế (10) a khất-xoa dã , yết lạp-bế (11) yết lạp-ba phộc đế (12) a mật-lý đá , yết lạp-bế (13) hộ đá xá nễ (14) đế tố phộc đế nễ đát-dã tam ma hứ đế (15) đế tố phộc đế đế khất xoa noản nại-lý dã, một địa, sa-phộc hạ (13)”

*)TADYATHĀ: DHĀRAṆI DHĀRAṆI , MUṆĪ-PRABHĀSVARI SIDDHI ,

CANDRI-NĀTHA CI NIRHĀRĪ, ĀROGYA-VATI, BUDDHA-VATI, VĪRĪ UTKAṬI RAJOPAGATI, TEJO-VATI, VAŚĀLA BUDDHI DHARMA

AVABHĀSE AKṢĀYA, KALPE KALPA-VATI, AMṚTA KALPE HUTĀŚANĪ,

TEJO-VATI NITYA-SAMĀHITE, TEJO-VATI TĪKṢṆA DHṚYA BUDDHI SVĀHĀ

Thiện Nam Tử ! Đà La Ni này tức là điều mà vô lượng vô biên chư Phật Như Lai ở mười phương cùng nhau tuyên nói. Nếu lại có người nghe danh tự của Đà La Ni này, phát tâm chí thành, cung tín, cúng dường thì ngày sau người này đắc được vô lượng vô biên Công Đức.

Nếu lại có người trì Đà La Ni này, thành Tiên Hành xong. Vào tháng hai, tháng ba hoặc tháng tám chọn ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt để bắt đầu tu trì (khởi thủ). Phát tâm chí thành, sáu thời ở trong một ngày đêm niệm Đà La Ni này với nhớ niệm các Phật Phật Như Lai, tâm chẳng tán loạn. Lại đem hương xoa bôi, diệu hoa, hương đốt, thắp đèn, mọi loại… cúng dường. Tâm chẳng gián đoạn, đến ngày 15 quyết định được thất Đức Thế Tôn ngồi trên Liên Hoa Tạng, nói Pháp Đà La Ni. Lúc ấy, người Trì Tụng đắc được ý nguyện viên mãn, đều trừ sự dơ bẩn của tâm, chứng Túc Mệnh Thông, được các Thiền Định, trụ ở bốn Thánh Đế, giải nghĩa luận của các Pháp với sự nghiệp công xảo cho đến lúc lâm chung thời Nhĩ Căn chẳng hoại đều hay biết rõ tất cả Thắng Sự. Cho đến hoặc nghe Đức Như Lai vì mình tuyên nói sự không còn chảy rỉ (vô lậu) của nhóm bốn Thánh Đế”.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Đà La Ni Kinh này xong thời Sư Tử Du Hý Bồ Tát Ma Ha Tát với các Đại Bồ Tát, chúng Đại Tỳ Khưu, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà …. Nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, lể Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH HOA TÍCH LÂU CÁC ĐÀ LA NI

_Hết_

11/07/2007