KINH HOA NGHIÊM TẬP III

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà – Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ