PHẨM THẬP HHỒI HƯỚNG – KINH HOA NGHIÊM
Giọng tụng: Thích Huệ Duyên