Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Hán dịch: Pháp Sư Trần Huyền Trang
Việt dịch thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

TÁN PHẬT

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thệ trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-Bà Giáo Chủ Ðiều-ngự Bổn-sư Thích Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thương Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực-Lạc thế-giới đại-từ đại bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Ðại-Hải Chúng Bồ-Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên
Pháp giới đều thấm nhuần
Hải hội chư Phật đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật đều hiện thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

(Tụng 3 lần)

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần) o

BÀI TÁN KINH

Ta Bà là chốn tạm ở thôi
Cửa không mau phải hồi đầu lại
Hai sáu nguyện vương tiêu tai chướng
Ba ngàn hoá Phật chứng lòng thành
Phương tây sen nở thơm tho mãi
Nam Diêm quả phúc mai ngày tốt
Giải kết tiêu tai thêm tuổi thọ
Phúc trí trang nghiêm được vẹn toàn.

BÀI TÁN PHẬT

Ðức Giáo Chủ Ðông Phương, mười hai nguyện vương.
Bốn chín sen vàng sáng sủa đàn tràng.
Bảy bảy diễn chân thường.
Lễ kính tán dương tiêu tai thọ duyên trường.

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

  Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ,
Phật chu du giáo hóa chúng sinh
Cùng tám ngàn Bồ Tát đến Quảng Nghiêm thành
Như Lai an tọa dưới cành nhạc hoa
Ba vạn sáu ngàn thiên long, bát bộ
Nhân, phi nhân, vô số xa gần
Quốc vương, cư sĩ, đại thần
Dưới tòa cung thỉnh pháp âm biện tài
Lúc bấy giờ có ngài đại sĩ
Là Văn Thù đứng dậy chắp tay
Ca-sa bên hữu bày vai
Nương nguồn Phật lực tỏ bày thiện ngôn
Bạch lời rằng: “Thế Tôn uy lực
Xin dạy cho công đức Như Lai
Danh xưng, thệ nguyện, bản hoài
Khiến người nghe được nghiệp tai tiêu trừ
Chúng hữu tình, kể từ Tượng pháp
Nghe pháp âm bồi đắp thiện duyên.”

Như Lai cất tiếng ngợi khen:
“Lời cầu xin ấy nối liền đại bi
Thời Tượng pháp cũng vì sanh chúng
Thoát buộc ràng, nghiệp chướng đeo mang
Khai trí tuệ, thân tâm an
Lắng nghe! Ta sẽ hàng hàng thuyết minh”.

Ngài Văn Thù: “Cúi xin vâng mạng
Cầu Thế Tôn thuyết giảng toại lòng”

Phật rằng: “Cõi nước phương Đông
Tịnh Lưu Ly, đất ấy thuộc dòng trượng phu.
Đức giáo chủ, Lưu Ly Quang Phật
Hiệu Dược Sư, viên mãn thế gian
Tu đạo hạnh, Bồ tát nhân
Phát mười hai nguyện nhiếp hằng chúng sinh.

Nguyện thứ nhất, quang minh chói rạng
Khi tựu thành chánh giác Như Lai
Hào quang chiếu khắp trong ngoài
Ai người thấy, đắc ba mươi hai tướng lành
Đắc tám mươi tùy hình thân tướng
Thân trang nghiêm như bậc trí minh.

Nguyện thứ hai,
Bồ Đề chứng, Phật đạo thành
Toàn thân trong suốt như vành lưu ly
An trú giữa diệu kỳ phổ chiếu
Lưới bảo châu vi diệu hào quang
Dù cho nhật nguyệt chẳng bằng
Chúng sinh nương ánh từ quang mở lòng
Nếu người muốn đi trong các cõi
Cũng tùy duyên mở lối khai đường.

Thứ ba, lập nguyện vô cùng
Vô biên, vô lượng dùng phương tiện lành
Đủ thọ dụng, chúng sanh không thiếu.

Nguyện thứ tư, kẻ thiểu trí năng
Tu theo tà giáo ngoại nhân
Ta đều khiến họ trụ an Bồ Đề
Nếu có người hướng về Độc giác
Hoặc Thanh Văn, hành bậc tiểu căn
Ta liền vì họ khuyến răn
Đại thừa giáo pháp đức ân một trời.

Nguyện thứ năm, theo nơi căn tánh
Trong pháp Ta, giữ Phạm Hạnh tâm
Khiến cho giới luật chẳng lầm
Đủ Tam Tụ giới, lỗi lầm đều qua
Nghe danh Ta, chẳng sa đường ác.

Thứ sáu, khi Ta đắc Bồ Đề
Chúng sinh thân thể nặng nề
Các căn chẳng đủ, ngọng, què, điếc, câm
Kẻ ngu muội, loạn tâm vô số
Nghe danh Ta bệnh khổ phá tan
Được thân tướng đẹp vẹn toàn
Các căn đầy đủ, chẳng còn xấu xa.

Nguyện thứ bảy, khi Ta thành Phật
Các chúng sanh bệnh tật oan ương
Không thuốc chữa, chẳng chỗ nương
Nghèo cùng, khốn khổ biết đường nào đi.
Danh hiệu Ta, một khi nghe thấy
Tâm nhu hòa, thân ấy bình an
Của tiền, quyến thuộc xa gần
Đầy đủ chẳng thiếu, mười phần thong dong
Nếu tu hành, viên thông Phật quả.

Lại nguyện rằng: Nếu đã ngán ngao
Mang chi dáng vẻ má đào
Trăm điều ngăn ngại lối vào Như Lai.
Nghe danh Ta, đổi thay thân phận
Chuyển thành nam, đáng bậc trượng phu
Nếu như không thối tâm tu
Chứng thành quả Phật, tâm châu viên thành.

Nguyện thứ chín, chúng sanh sa lưới
Vướng vào trong khung cửi ác ma
Rừng tà kiến, khiến thoát ra
Tu Bồ tát hạnh, chứng tòa Như Lai.

Nguyện thứ mười, nạn tai giam giữ
Chốn ngục hình, án tử gọi tên
Gông cùm theo với xích xiềng
Khảo tra, đánh đập, lụy phiền đeo thân
Nghe danh Ta muôn phần khốn khó
Đều dứt trừ kiếp số lao lung.

Nguyện khi đắc pháp viên dung
Ai vì đói khát khiến lòng lầm sai
Tạo thành nghiệp, mở khai lối hiểm
Nghe hiệu Ta, trì niệm xưng danh
100. Được thân no đủ đã đành
Lại ban pháp-vị, chúng sanh an hòa.

Lại lập nguyện trên tòa chánh giác
Kẻ nghèo hèn, áo khoác cũng không
Rét run những lúc trời Đông
Đến khi vào Hạ muỗi mòng đốt thân
Nghe danh Ta, chuyên tâm trì niệm
Được áo quần tốt đẹp hiến dâng
Hương thơm, hoa quý nghiêm thân
Lại thêm nhã nhạc, nhã âm hòa hài.

Này Văn Thù, mười hai nguyện thệ
Phật Dược Sư phổ tế chúng sanh
Nơi nhân địa, Bồ Tát hành
Phát ra đại nguyện, viên thành diệu tâm.
Công đức Phật trang nghiêm cõi nước
Dùng ngữ ngôn nói được hết sao
Nói cho đến tận kiếp sau
Cũng không cùng tận ân sâu, đức dày.

Cõi nước Phật đất đai là ngọc
Dây vàng treo, không một nữ nhân
Thành quách, cung điện lưới giăng
Đều từ bảy món bảo trân tạo thành
Không lời ác, không thanh âm khổ
Chẳng khác chi Tịnh độ Tây phương.
Bồ-tát số lượng hằng muôn
Hai bậc Bổ Xứ, Phật môn chủ trì
Vị thứ nhất, Nhật Quang Biến Chiếu
Vị thứ hai pháp hiệu Nguyệt Quang
Thiện nam tử, thiện nữ nhân
Phát tâm tin nhận, sinh thân cõi này.

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi!
Có chúng sinh nghiệp tội đeo mang
Quả nhân bố thí không kham
Góp gom tiền của tham lam chẳng dừng.
Không trí tuệ làm nhân tu phúc
Thiếu lòng tin công đức thiện căn
Bố thí rất đổi khó khăn
Tiếc tài tiếc vật như thân cắt lìa.

Lại có kẻ chẳng hề giúp đỡ
Cho mẹ cha, tôi tớ, vợ con
Khư khư chẳng dám tiêu dùng
Huống là với kẻ bần cùng kể chi.
Người như vậy đến kỳ bỏ xác
Tái sinh vào hai cõi ác kia
Súc sinh, ngạ quỷ nẻo về
Sinh thân vào chốn u mê tức thì.
Chợt nhớ danh Lưu Ly Quang Phật
Lúc làm người nghe thoáng bên tai
Tâm nhớ tưởng, thân thoát thai
Lại sinh vào cõi trần ai làm người.
Nhớ được việc trong đời quá khứ
Lòng hãi kinh cõi dữ sinh thân
Dần đần chuyển đổi mê tâm
Sắc tài dục lạc chẳng tham tiếc gì.
Miệng ngợi khen, tâm tùy cứu tế
Đem cho người thân thể, tay chân.
Sá chi vật dụng trên thân
Đầu, mắt, máu, thịt người cần đều cho.

Lại thêm nữa, Văn Thù Sư Lợi
Có những người phạm giới, luật nghi
Hủy chánh kiến, phạm thanh quy
Nên không hiểu bất-tư-nghì nghĩa kinh
Hoặc có kẻ thông minh học rộng
Do đa văn, tăng-thượng-mạn sinh
Mê tâm chỉ biết khen mình
Phỉ báng chánh pháp, đồng tình với ma.

Kẻ ngu muội đọa sa tà kiến
Lại khiến người chỗ hiểm gởi thân
Tam đồ quả báo chuyển luân
Nghe được danh Phật thiện căn phục hồi.
Tu thiện hạnh xa rời cõi ác
Hoặc có người chưa giác ngộ ngay
Do nơi bổn nguyện Như Lai
Nghe được danh hiệu hồi quy đường lành.
Lúc thoát xác lại sanh nhân loại
Tinh tiến tu dây trói mở ra
An vui làm kẻ xuất gia
Đa văn, chánh kiến, nhu hòa trì tu.
Hạnh Bồ-tát công phu thành tựu
Nghĩa thâm huyền đầy đủ trí năng.

Người tật đố, kẻ tham sân
Đọa ba đường ác ngàn năm khốn cùng.
Khi mãn hạn sinh chung một cõi
Với ngựa lừa chịu đói khổ thay
Đòn roi đánh đập đêm ngày
Nặng nề lê bước đọa đày khắp nơi.

Hoặc làm kẻ cho người sai khiến
Sinh vào dòng hạ tiện bần cùng
Được nghe danh hiệu Thiên Tôn
Nương nhờ Phật lực một lòng quy y.
Cầu được pháp diệu vi trí tuệ
Học rộng nghe nhiều thoát bể não phiền
Phá tan lớp võ vô minh
Cạn dòng bệnh, lão, tử, sinh cõi này.

Lại những kẻ thích gây tranh cãi
Tạo ra điều ngang trái loạn ly
Thân khẩu ý, nghiệp thị phi
Kêu cầu chú thuật nhập thây yêu tà.
Giết chúng sinh lột da xẻ thịt
Làm thức ăn cúng tế ác thần
200. Tổn thương tâm ý, mạng thân
Khiến cho nghiệp ác gia tăng không dừng.
Khi nghe danh Lưu Ly Quang Phật
Việc ác kia không phạm vào người
Khiến tâm thôi oán hận đời
Vui vì biết đủ, lợi người ích ta.

Lại nữa này, Văn Thù Sư Lợi
Trong hàng ưu bà tắc, ưu bà di
Tỳ khiêu và tỳ khiêu ni
Bát Quan Trai Giới thọ trì một năm
Hoặc ba tháng nhất tâm tu tập
Theo thiện căn nguyện nhập Tây phương
Cõi Cực Lạc, đấng pháp vương
Tín hạnh đầy đủ nhưng dường chưa an.
Nếu nghe hiệu Lưu Ly Quang Phật
Có tám vị Đại Giác Hữu Tình
Hiện bên người sắp bỏ thân
Chỉ rõ đường đến Tây phương tức thời.

Liền vãng sanh trụ nơi sen quý
Đủ sắc màu cõi ấy hóa ra
Tám vị Bồ Tát hiệu là:
Dược Vương, Dược Thượng, Bảo Đàn Hoa, Văn Thù
Lại thấy cả Quán Âm, Thế Chí
Di Lặc, Vô Tận Ý hiện thân
Về Trời cũng bởi duyên nhân
Hóa thân cõi thiện, dần dần tái sinh.

Vào thế gian tướng hình đoan chánh
Làm Luân Vương thống lãnh bốn châu
Tu Thập Thiện, đức dài lâu
An lập vô số hữu tình chúng sinh.

Bà-la-môn, thác sinh dòng tộc
Hoặc nhận thân sung túc, giàu sang
Thọ nhận hình tướng đoan nghiêm
Hoặc thân cư sĩ thông minh lạ kỳ.
Nếu người nữ thọ trì danh Phật
Khi tái sinh, làm bậc nam nhân.

Này Văn Thù,
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
Từ nơi nguyện lực độ hằng chúng sinh.
Quán thấy chúng nơi u minh cõi
Lạc vào trong thế giới yêu tà
Xanh xao, gầy ốm, vàng da
Đoản mạng, hoạnh tử trải qua khổ nàn.
Liền nhập định cứu hàng sanh chúng
Trừ Diệt Nhất Thiết Khổ Não Chúng Sanh
Nhập tam muội, phóng quang minh
Từ nơi nhục kế âm thanh chân truyền:

“Nam mô Bạc-già-phạt-đế bệ sái xã lũ-rô, bệ lưu-li, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát đà yết đa gia, a ra hát đế, Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha, Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha.”

Khắp mặt đất tức thì chấn động
Đại hào quang lượn sóng luân lưu
Chúng sinh khổ hoạn tiêu trừ
Được thân an ổn, tâm tư thuận hòa.

Nếu thấy kẻ trầm kha bệnh khổ
Nên hết lòng giúp đỡ bệnh nhân
Tắm gội thân thể nghiêm trang
Một trăm lẻ tám chú thần đọc ra.
Trước chén thuốc hoặc là thực phẩm
Hoặc tụng vào nước lọc, uống liền
Trừ khổ não, dứt oan khiên
Cầu chi được nấy, não phiền cũng qua.
Lại còn được tuổi già vô bệnh
Khi mạng chung sinh đến phương kia
Bất thối chuyển, chứng Bồ Đề
Thiện nam tín nữ chớ hề lãng quên.

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi,
Người tín tâm nghe được Phật danh
Hương hoa, âm nhạc dâng lên
Cúng dường hình tượng, không quên ngày ngày.
Tự sao chép, nhờ người sao chép
Tụng bản kinh ý pháp tận tường
Vì pháp sư nguyện cúng dường
Đủ đầy vật thực cần dùng nuôi thân.
Người như vậy, Phật hằng hộ niệm
Cầu điều chi cũng chẳng trái lòng
Tu hành trí hạnh thấm nhuần
Nếu cầu Phật đạo, viên dung Bồ Đề.

Lúc bấy giờ, Văn Thù bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, nay phát nguyện rằng
Thời Tượng-pháp, thiện nữ nam
Khiến cho Phật hiệu Lưu Ly Quang cận kề.
Dùng phương tiện khiến nghe khi ngủ
Giúp cho người có đủ tín tâm
Chính mình trì tụng pháp âm
Bảo người trì tụng, nhất tâm cúng dường.
Trên tòa cao dâng hương, tấu nhạc
Túi kinh là năm sắc lụa thơm
Chuỗi ngọc kết, vòng hoa đơm
Thiên vương, Thiên chúng cúng dường diệu kinh.

Bạch Thế Tôn,
Nếu có kẻ lưu hành kinh ấy
Kẻ nghe kinh không phải mạng vong
Bởi loài quỷ dữ loạn tâm
Cũng không hoạnh tử do ân đức này.

Phật dạy rằng: Hay thay, đúng vậy!
Có nữ nam thiện ý cúng dường
Tạo hình, lập tượng Thế Tôn
Thiết tòa thanh tịnh hoa hương trải đầy.
Treo cờ phướn bảy ngày Trai Giới
Dùng thức ăn trong sạch thơm tươi
Thân tâm thanh tịnh an vui
Từ bi hỷ xả đối người như ta.
300. Trỗi nhã nhạc, hát ca tán tụng
Nhiễu vòng quanh tôn tượng chiêm nghinh
Đi theo bên phải tượng hình
Chuyên trì Phật nguyện, nghĩa kinh ghi lòng.

Người như vậy mong cầu như ý
Cầu nữ nam, chức vị, sang giàu
Nếu như cầu được sống lâu
Đều nương bổn nguyện thâm sâu tựu thành.

Lại như người năm canh ác mộng
Thấy trong mơ quái độc hiện ra
Nhiều điều kỳ quái trong nhà
Thêm loài chim lạ gần xa tụ về.
Gặp cảnh ấy chớ hề e ngại
Hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn
Dâng lên phẩm vật nghiêm trang
Các tướng hung hiểm diệt tan không còn.

Lại những kẻ đi trong cảnh dữ
Gặp các loài sư tử, hùm beo
Nước đâu cuồn cuộn nối theo
Lửa đâu dồn dập như đeo chân người.
Gặp cảnh ấy lòng thôi e ngại
Hướng tín tâm vọng bái Thế Tôn
Dâng lên phẩm vật nghiêm trang
Các tướng hung hiểm diệt tan không còn.

Lâm vào cảnh nước non binh biến
Kẻ ngoại bang gây chiến xâm lăng
Phản đạo tặc, loạn quân thần
Nên cung kính niệm Lưu Ly Quang Phật Đà.

Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi,
Nếu người nam người nữ chí tâm
Chỉ quy y Phật Pháp Tăng
Ngũ giới, thập thiện, tâm hằng trì tâm.
Hoặc thọ trì hằng trăm giới cấm
Giới tỳ khiêu, hủy phạm âu lo
Dâng hương quỳ trước bửu tòa
Lỗi lầm dường ấy tưởng là đọa sa.
Nay hồng danh Phật Đà trì tịnh
Cúng dường kinh, nhất định bình an
Không vào ba cõi mê tân
Địa ngục, ngạ quỷ, thú cầm lánh chân.

Nếu sản phụ trong cơn đau đớn
Khi lâm bồn, cố sức niệm danh
Cung kính nhớ tưởng uy linh
Khổ kia lập tức khó hành hạ thân.
Sinh con trẻ thông minh đoan chính
Lúc chào đời ít bệnh, ít đau
Khí thần chẳng bị tóm thâu
Bởi loài quỷ mị biết đâu là cùng.

Lúc bấy giờ, Phật ngôn khai thị
Này A Nan, như ý của ông
Nay Ta xưng tán Thế Tôn
Lưu Ly Quang Phật diệu công đức này.
Chính là chỗ xưa nay chư Phật
Hạnh thậm thâm của bậc Thiên Tôn
Cao siêu vi diệu khó lường
Nghe chừng như việc lạ thường khó tin?.

Liền bạch rằng,
Đại Thế Tôn, các kinh Ngài thuyết
Con chưa từng khởi niệm hoài nghi.
Thân khẩu ý, lượng từ bi
Vô cùng thanh tịnh không chi sánh bằng.
Bạch Thế Tôn, hai vầng nhật nguyệt
Có thể làm hoán chuyển rụng rơi
Tu Di núi chúa cao vời
Cũng còn khuynh động, khác lời Như Lai.
Lời Phật thuyết xưa nay không khác
Các chúng sinh không đủ tín tâm
Khi nghe hoạt dụng thậm thâm
Hoài nghi công đức nên lầm quả nhân.
Nghĩ như vậy, sinh tâm báng bổ
Chìm đắm trong bể khổ tối đen.
Mất lợi ích, đọa mê tân
Chuyển lưu cõi ác biết lần nào ra.

Phật dạy rằng,
Các chúng sinh nghe qua danh Phật
Không khởi tâm nghi hoặc, dèm pha
Chẳng hề phải chịu đọa sa
Vào các cõi ác, nay Ta như lời.

Này A Nan,
Như Lai hạnh nguyện cao vời khó luận
Nay ông kính tin nhờ uy lực Thiên tôn
Tin và hiểu tận cội nguồn
Địa-tiền Bồ-tát, Thanh văn khó hành
Trừ những bậc Nhất-sanh-bổ-xứ
Tin hiểu như-là-thực-tướng được thôi
Khó thay, để được làm người
Kính tin tam bảo vậy thời dễ chi.
Nghe được danh Lưu Ly Quang Phật
Cũng lại là rất đỗi khó khăn.
Này A Nan, Phật Lưu Ly Quang
Bồ-tát-hạnh-nguyện số bằng Hằng sa
Phương-tiện-hạnh cũng là vô số
Nguyện lớn lao cứu độ vô biên
Dù cho suốt kiếp kể ra
Cũng không cùng tận Phật-Đà quyền-cơ.

Lúc bấy giờ, ở trong chúng hội
Bồ-tát tên Cứu Thoát đứng lên
Bày vai áo phải một bên
Gối quỳ, tay chắp, trang nghiêm bạch rằng:
Bạch Thế Tôn đức ân trùm khắp
400. Chúng sinh thời Tượng pháp khốn nàn
Chịu nhiều thứ bệnh đa đoan
Toàn thân suy nhược không ăn uống gì.
Miệng khô khan cổ thì nóng rát
Nhìn chung quanh màu sắc bi thương.
Tử thần thấp thoáng xa gần
Cha mẹ, quyến thuộc, người thân khóc ròng
Người sắp chết từ trong thần thức
Thấy theo cùng sứ giả Diêm Ma
Hành vi thiện ác đã qua
Thần Câu Sinh sẽ trình ra trước tòa.
Bấy giờ vua Diễm Ma tra xét
Theo cán cân việc ác việc lành
Nếu người thân thuộc chung quanh
Giúp quy y Phật, trì kinh, dâng đèn
Phướn nối mạng dâng lên năm sắc
Người tựa như thức giấc, tỉnh tâm
Hoặc bảy, hai mốt, ba mươi lăm
Có khi bốn chín ngày đêm trở về.
Nhớ rõ ràng si mê, quả báo
Các nghiệp duyên tự tạo xưa nay.
Biết rồi dù mất mạng này
Dám đâu tạo ác nghiệp thay thân mình.

Vì lẻ ấy, chúng sinh nam nữ
Là những người khéo giữ tín tâm
Nên thọ trì Phật hiệu Lưu Ly Quang
Tùy tâm cung kính cúng dàng Như Lai.

Lúc bấy giờ,
Trước Bồ tát Cứu Thoát, Ngài A Nan thưa hỏi:
Thiện nam nhân, xin nói pháp cúng dường
Thế nào là cung kính khác thường
Phướn, đền nối mạng tận tường dạy cho.

Đáp lời rằng: Hỡi này Đại Đức
Nếu có người muốn dứt bệnh căn
Gia đình, quyến thuộc, người thân
Bát Quan Trai Giới trì tâm bảy ngày.
Luôn tùy hỷ, món chay dâng cúng
Các đồ dùng, y phục chúng tăng
Sáu thời xưng hiệu cúng dâng
Trì kinh bốn mươi chín lần trong sáu thời.
Bốn mươi chín đèn ngời ánh sáng
Bảy tượng hình rực rỡ uy thần
Mỗi hình một đại pháp đăng
Bảy tuần ánh sáng không dừng phát quang
Lụa năm màu, tràng phang bốn mươi chín tấc
Bốn mươi chín ngày tiếp tục phóng sanh.
Chủng chủng loài vật tượng hình
Bốn mươi chín loại chúng sanh cõi này.
Trừ tất cả nạn tai khổ não
Thoát vòng vây quỷ báo, ma trêu.
Thọ mạng chẳng phải sớm chiều
Bất ngờ thần chết đi theo chân người.

Sát-Đế-Lỵ, các ngôi vua chúa
Thọ Quán-Đảnh vô số tai nàn
Bệnh dịch, phản nghịch, xâm lăng
Tinh tú biến đổi, trời trăng nghịch thường.
Lúc gió mưa khác phương, trái tiết
Đất khô cằn nắng chết cỏ cây
Khuyên vua phát khởi từ bi
Tha người tù tội, quy y cúng dường.
Nhờ căn lành cậy nương Phật lực
Đất nước kia liền được bình an
Đầy lúa thóc, oán địch tan
Chúng dân vô bệnh, sống hoan lạc thời.
Trong quốc gia không loài bạo ác
Không Dược Xoa gieo rắc tai ương
Trường thọ, tướng hảo quốc vương
Gia tăng lợi ích, thân thường bình an.

Này A Nan,
Nếu hoàng hậu, vương phi, công chúa
Các đại thần, thể nữ, chúng dân
Thái tử, tể tướng, binh quân
Gặp cơn tai ách khó an thân mình.
Cũng như vậy, phóng sinh, thắp đuốc
Phướn năm màu, hương đốt, hoa dâng
Cúng dường Phật Lưu Ly Quang
Tiêu trừ tật bệnh, thoát nàn như không.

Bấy giờ ngài A Nan liền hỏi:
Mạng đã cùng, tiếp nối được chăng?
Bồ tát Cứu Thoát đáp rằng:
Như Lai từng thuyết có chín lần tử vong.
Chết bất ngờ gọi rằng hoạnh tử
Khuyên dâng đèn, phước đức lập công
Hoạn nạn diệt, khổ não dừng
Nương nhờ phước báu khiến an thân mình.

Lại hỏi rằng,
Bởi vì sao mang tên hoạnh tử?
Đáp lời rằng: Bệnh chẳng dữ hung
Không thầy, không thuốc, chăm nom
Hoặc thầy cho thuốc sai lầm, khổ thay!
Chưa phải chết mà nay chịu chết
Hoặc đem lòng mê tín thế gian
Tà ma ngoại đạo nhãm đàm
Hạng sư yêu nghiệt luận bàn họa hung.
Khiến lòng trần rối tung, kinh hãi
Tìm đến thầy xem bói, quỷ thần
Kêu cầu cứu mạng ra ân
Ngu si điên đảo, đọa trong mê đồ.
Thứ hai là bị vua giết hại
Thứ ba do mê mải dâm ô
Săn bắn, rượu thịt vô bờ
Phi nhân đoạt khí bất ngờ mạng vong.
500. Thứ tư bởi sa thân lửa dữ
Thứ năm là nước lũ cuốn phăng
Thứ sáu bị ác thú ăn
Thứ bảy rơi xuống mấy tầng núi cao.
Thứ tám là lâm vào chú thuật
Gặp quỷ yêu khí độc ếm trù
Thứ chín, đói khát đã lâu
Không chi nuôi dưỡng có đâu sống đời.

Chín nạn chết vậy thời lược thuyết
Kể làm sao cho hết tai ương
Phước tội trong sổ Diêm Vương
Bất hiếu, ngũ nghịch, cương thường kể chi.

Phá giới cấm, khinh khi Tam Bảo
Gặp Diêm Vương tra khảo, phạt răn
Cũng như trên, cứu mạng căn
Hương hoa, đèn nến, phướn dâng năm màu.

Lúc bấy giờ, mười hai đại tướng
Hàng Dược Xoa dưới trướng hội này.
Đó là các vị tướng quân:
Cung-tỳ-la, Phạt-chiết-la, Mê-xí-la,
An-để-la, Át-nễ-la, San-để-la,
Nhân-đạt-la, Ba-di-la, Ma-hổ-la,
Chân-đạt-la, Chiêu-đỗ-la, Tỳ-yết-la.

Bảy ngàn quyến thuộc, đồng thanh bạch rằng:
Nay nương nhờ uy thần Đức Phật
Được nghe danh hiệu Phật Dược Sư
Không còn tấc dạ ưu tư
Sợ sa nẻo ác, vọng hư đều rời.
Bảo nhau rằng, tin nơi Tam Bảo
Làm lợi cho tất cả hữu tình
Nơi nào kinh điển lưu hành
Thôn xa, đồng vắng, thị thành, rừng sâu.
Nguyện hộ trì người tu an lạc
Lụa năm màu viết các tên trên
Làm thành tấm phướn treo lên
Cầu chi đều cảm ứng liền chẳng sai.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khen ngợi
Thật lành thay, các đại tướng quân
Cũng vì muốn báo đức ân
Nên nguyền bảo hộ chúng dân hữu tình.

Lúc bấy giờ, ngài A Nan cung kính:
Xin Phật dạy cho danh tánh pháp môn
Làm sao trì tụng, bảo tồn?

Dạy rằng: người gọi một trong tên này:
Tên thứ nhất,
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Cũng gọi là:
Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú
Cũng gọi là:
Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng.

Khi nghe dứt những lời Phật thuyết
Đại Thanh văn, Bồ tát, Quốc vương
Đại thần, cư sĩ, Bà-la-môn
Dược Xoa, các vị Trời, Rồng, phi nhân
Trong đại chúng đều vâng lời Phật
555. Đồng hân hoan tiếp nhận thọ trì.

DƯỢC-SƯ QUÁN-ÐẢNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lu-lô thích lưu-ly, bác lặt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha; án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát-tâm thành kính
Ðối trước Phật đài cầu xin giải kiết.
Dược-Sư Phật, Dược-Sư Phật.
Tiêu-tai diên thọ Dược-sư Phật
Tùy tâm mãn nguyện Dược-sư Phật. (3 lần)

BÀI TÁN DƯỢC XOA

Mười hai đại tướng Dược-Xoa
Giúp Phật tuyên dương, chỉ ngũ sắc gút tên kia
Tùy nguyện đều được viên thành.
Oan-nghiệp dứt sạch, phước thọ mãi khương-ninh.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát (3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn.

Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha.

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ  

Nam mô tam mãn đà, mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha:
Án khê khê, khư hế, khư hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị sắt trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha.

NGUYỆN KIẾT TƯỜNG ÂM HÁN

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ…

Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

BÀI TÁN

Nơi hải hội Dược Sư
Rực rỡ quang sáng bừng
Tám đại Bồ Tát giáng cát tường
Bảy Phật giúp tuyên dương
Vầng nhật nguyệt thường soi
Phúc thọ hưởng lâu dài.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. (108 lần)
Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng VươngBồ Tát (3 lần).
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)