KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC THIỂN THÍCH
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Huyền Trang
Giảng giải: Tuyên Hóa Thượng Nhân
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học