KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Tùy_Nhóm Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại thành Vệ (Śrāvastya) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự. Lại có vô lượng trăm ngàn chúng Bồ Tát. Lại có vô lượng nhóm chúng Thiên Nhân, ấy là: Đại Phạm Thiên Vương (Mahā-brahma), Đế Thích Thiên Vương (Indra), bốn vị Đại Thiên Vương là: Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương (Dhṛta-rāṣṭra), Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương (Virūḍhaka), Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương (Virū-pākṣa), Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa), Công Đức Đại Thiên (Mahā-śrī) là nhóm dẫn đầu có tám vạn bốn ngàn các Thiên Chúng, Na Da Da Đại Tướng (Nāyāya) dẫn đầu Quỷ Thần Đại Tướng của tám Bộ. Lại có năm trăm Quỷ Tử Mẫu (Hāṛtī) với các quyến thuộc. Nhóm như vậy có vô lượng Thiên Nhân, Thế Chúng vây quanh hai bên trái phải

Bấy giờ, cách cõi Phật này hơn trăm ngàn ức cõi Phật về phương Đông có một cõi Phật tên là Vô Biên Hoa Thế Giới (Ananta-puṣpa-loka-dhātu). Trong Thế Giới ấy có một Đức Phật tên là Tối Thắng Đăng Như Lai (?dư hai chữ Như Lai), Đa Tha Già Độ, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà (Pradīpa tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya: Tối Thắng Đăng Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác) hiện tại tiêu dao nói Pháp. Đức Như Lai ấy ở Thế Giới kia sai hai vị Bồ Tát đi đến Thế Giới Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) này, vị thứ nhất tên là Đại Quang Bồ Tát (Mahāprabha), vị thứ hai tên là Cam Lộ Quang Bồ Tát (Amṛta-prabha): “Các ông! Hai Bồ Tát hãy đi đến Thế Giới Sa Bà, ở đấy có một Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Đà Tha A Già Độ, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà (Śākya-muṇi tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya: Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)… đem Đà La Ni Chương Cú này nói vì sự an vui, Công Đức, Tăng Ích, danh tiếng, sinh lực cho các chúng sinh… tùy theo Ý thực hành: nhận được sự an vui, chẳng bị nhiễu loạn, chẳng giết chúng sinh, làm ủng hộ…mà nói Chú là:

“Đa điệt tha: ưu ba sái nê, đổ sái nê, la xoa, mạo cổ ba đa duệ, ba la xà bà lệ, xà bà lệ, xà bà lệ, ma ha xà bà lệ, xà bà lăng già đế, xà bà lệ bà lê ni, ma ha xà bà lê ni, xà bà la mộc xí, sa lợi, ma sa lợi, a ca lệ, ma ca lệ, a xí, ma xí, na xí sa, bà lệ, ma ha sa bà lệ, tam bà ly, úc cú, mục cú, tam ma đế, ma ha tam ma đế đế, tam ma đế, ma ha tam ma đế, ma ha xà bà lệ, sa duệ, sa la di, mục cú, xa di, ma ha xa di, tam ma đệ, ma ha tam ma đệ, tam mục tị, tỳ mục tị, a la tế, ma ha a la tế, ma na tế, ma na tế, ma na tế, đề ti để, sa bà ha”

Lúc đó, hai vị Bồ Tát ấy thọ trì Đà La Ni này xong, ví như khoảng người tráng sĩ duỗi cánh tay, mỗi một vị Bồ Tát như vậy ẩn thân từ Thế Giới Vô Biên Hoa kia đến thành Xá Vệ, hiện ra trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Thời Bồ Tát đến bên cạnh Đức Thích Ca Mâu Ni Đa Tha A Ca Độ, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Đến xong, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi trụ một bên. Trụ xong, Bồ Tát ấy bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Cách cõi Phật này hơn tám ngàn ức (?trăm ngàn ức) cõi Phật về phương Đông có một Thế Giới tên là Vô Biên Hoa. Trong Thế Giới ấy có một Đức Phật tên là Tối Thắng Đăng Đa Tha Già Độ, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà hiện tiêu dao vì ngườī khác nói Pháp. Đức Bà Già Bà Tối Thắng Đăng Như Lai Đa Tha A Già Độ, a La Ha, Tam Miệu Tam Phật Đà ấy sai chúng con đến Thế Giới Sa Bà này. Đức Tối Thắng Đăng Phật ấy hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh, ít lo âu, đứng nghỉ có nhẹ nhàng thuận lợi, khí lực có an ổn chăng ?”

_Lại nói lời này: “Đức Thế Tôn không có Đồ Chúng nhiễu loạn, hoặc chúng Tỳ Khưu, chúng Tỳ Khưu Ni, chúng Ưu Bà Tắc, chúng Ưu Bà Di. Hoặc có người, hoặc Phi Nhân (Amanuṣya), hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa La Sát, hoặc Đại Quỷ Tướng, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Cưu Bàn Thần Tướng, hoặc Phú Đan Na, hoặc Tỳ Xá Xà, hoặc Quỷ đói, hoặc Hư Vọng Quỷ, hoặc rết, hoặc rắn độc, hoặc bò cạp, hoặc nhóm trùng độc tạp, hoặc A Tu La, La Hầu La Già, hoặc Càn Đà Quỷ, hoặc Tiêu Khát Quỷ, hoặc Muộn Tuyệt Quỷ, hoặc Bệnh Quỷ, hoặc Cổ Đạo, hoặc Tử Thi, hoặc bệnh nóng sốt một ngày, bệnh nóng sốt hai ngày ba ngày bốn ngày. Hoặc từ bệnh do mọi loại Quỷ gây nhiễu loạn…. đều chẳng thể gây nhiễu loạn. Rồi Đức Tối Thắng Đăng Như Lai sai chúng con đem Đà La Ni Chú này đi đến, vì lợi ích cho các chúng sinh, vì nuôi dưỡng chúng sinh, vì tăng trưởng Công Đức, tăng trưởng Uy Đức, tăng sắc đẹp, làm cho nổi tiếng, tăng sức mạnh, tùy theo nơi thọ nhận vui sướng, tùy theo nơi thọ nhận an vui, chẳng nhiễu loạn, làm ủng hộ… mà nói Chú lúc trước”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Trưởng Lão A Nan (Ānanda) rằng: “Này A Nan! Ông thọ trì Đà La Ni Chương Cú này. Thọ nhận xong, vì người khác giải nói, tuyên thông lưu bày.

Này A Nan! Đức Phật ra đời khó nghe khó gặp, Đà La Ni Chương Cú này lại rất khó được nghe. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay thọ trì Đà La Ni này. Hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc vì người khác nói, hiển dương thì người ấy: lửa chẳng thể thiêu đốt, đao gậy chẳng thể gây thương tích, các độc chẳng thể hại, quan huyện chẳng thể giết, Phạm Thiên chẳng tức giận. Người ấy luôn biết Túc Mệnh trong bảy đời.

Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này là điều mà 77 ức chư Phật quá khứ đã nói. Nếu có người hủy báng Chú này tức thời hủy báng chư Phật của nhóm ấy.

Nếu có Quỷ Thần chẳng kính trọng Chú này. Hoặc cướp đoạt uy lực (….) của Ta. Hoặc dùng Chú cướp đoạt chẳng trả lại thì cái đầu của Quỷ Thần ấy bị phá vỡ thành 7 phần”

_Khi ấy, A Dật Đa Bồ Tát (Ajita) từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng có Đà La Ni Chương Cú làm cho chúng sinh nhận được lợi, được tăng ích, tăng Công Đức, tăng uy lực, tăng sắc đẹp, tăng danh tiếng, tăng sức mạnh, tùy theo hạnh nhận được niềm vui, tùy theo chỗ hành thọ nhận sự trợ niềm vui, chẳng nhiễu loạn, chẳng giết hại, làm ủng hộ”.

Rồi nói Chú là:

Đa điệt tha: át đế, bạt đế, na đế, câu na đế, a ca bạt đế, ba la tỳ bạt đế, đâu lâu mê, hầu lưu lưu mê, an na ca tế, ba na ca tế, ca tế, ma ha tế ca, a nậu đa ba la tế tỳ, khư kỳ, ma ha khư kỳ, tư trà bỉ, đa trà bỉ, hề ly, nhĩ ly, để ly, thi ly, phước thí, ma ha phước thí, phước phước thí, phước xa bạt đế, sa bà ha”

Lúc đó, Đức Phật bảo Trưởng Lão A Nan rằng: “Ông thọ trì Đà La Ni Chương Cú này, luôn thường thọ trì đọc tụng, vì người khác giải nói, tuyên thông lưu bày.

Này A Nan! Đức Phật ra đời rất khó gặp thẳng được, nghe Đà La Ni này lại rất khó hơn gấp bội. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện cũng hay thọ trì Đà La Ni này.

Thọ nhận xong, hay trì giữ, đọc tụng, hay vì người khác tuyên thông giải nói thì người ấy hay biết việc của 14 đời ở vị lai

Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này là điều mà tám vạn bốn ngàn ức chư Phật quá khứ đã nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này, chẳng tin người tu hành thì người kia tức là hủy báng chư Phật quá khứ. Người đó tức trở ngược lại, buông bỏ chư Phật. Nếu có mọi loại cướp đoạt tinh khí của Ta (họ tên …), hoặc đoạt xong chẳng trả lại thì người đó cũng bị tội lỗi như vậy”

_Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử (Maṃjuśrī-kumāra) từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng nói Đà La Ni Chương Cú làm cho chúng sinh được lợi ích, an vui, tăng trưởng Công Đức, tăng trưởng uy đức, tăng trưởng sắc đẹp, tăng trưởng danh tiếng, tăng trưởng sức mạnh, tùy theo Ý nhận được niềm vui, tùy theo chỗ hành được sự an vui, chẳng nhiễu loạn, chẳng giết hại, làm ủng hộ”.

Rồi nói Chú là:

“Đa điệt tha: a hề, ma hề, na khư la tế, na kỳ ni na già tát lệ, ba la ni, lệ già hề, lệ già hề, la bạt đế, chiê trà lệ, chiên trà la bạt đế, xà hề lệ, xà hề la bạt đế, thiền địa lệ, thiền địa la bạt đế, sa bà ha”

Khi ấy, Đức Phật bảo Trưởng Lão A Nan rằng: “Ông thọ trì Đà La Ni này, luôn thường thọ trì đọc tụng, vì người khác giải nói, tuyên thông lưu bày.

Này A Nan! Đức Phật ra đời rất khó, nghe Đà La Ni này lại rất khó hơn gấp bội. Nếu có người hay thọ trì Đà La Ni này lại khó hơn gấp bội.

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà La Ni này. Thọ nhận xong, hay trì giữ, đọc tụng, hay vì người khác tuyên thông giải nói thì người ấy hay biết việc của 7 đời ở vị lai.

Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này là điều mà 99 ức chư Phật quá khứ đã nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này, chẳng tin người tu hành thì người kia tức là hủy báng chư Phật quá khứ. Người đó tức trở ngược lại, buông bỏ chư Phật. Nếu có mọi loại cướp đoạt tinh khí của Ta (họ tên …), đoạt xong chẳng trả lại thì người đó cũng bị tội lỗi như vậy”

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Đa Tha a Già Độ, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà bảo các Tỳ Khưu rằng: “Nay Ta cũng nói Đà La Ni Chương Cú làm cho chúng sinh được lợi ích, an vui, tăng trưởng Công Đức, tăng trưởng uy đức, tăng trưởng sắc đẹp, tăng trưởng danh tiếng, tăng trưởng sức mạnh, tùy theo Ý nhận được niềm vui, tùy theo chỗ hành được sự an vui, chẳng nhiễu loạn, chẳng giết hại, làm thủ hộ”.

Rồi nói Chú là:

“Đa điệt tha: a tri, bạt trí, na tri, câu na tri, ca na tri, tra la bạt nê, di la bạn nê, đổ đa la duệ, a la bà, chỉ tra chỉ tra, trà chỉ la lâu mê, hô lô mê, sa lệ, ma ha sa lệ, sái mê, ma ha sái mê, lê lệ, lâu lê lệ, hề lệ, chi lệ, hề lệ. mỵ lệ, y lệ, thi lệ, thi lệ, thi thi lợi, thi la bạt tri, a trệ, bà trệ, na trệ, câu na trệ, át na bạt đế, ba na bạt đế, a ca tế, ma ca tế, ca tế, ca sa ca tế, phả tế, phả sa phả tế, ma ha phả sa phả tế, y nê mỵ nê, đa di đa di, ba đa di đa, bà đa di, sa bà ha”

Khi ấy, Đức Phật bảo Trưởng Lão A Nan rằng: “Ông thọ trì Đà La Ni này, luôn thường thọ trì đọc tụng, vì người khác giải nói, tuyên thông lưu bày.

Này A Nan! Đức Phật ra đời rất khó, nghe Đà La Ni này lại rất khó hơn gấp bội.

Nếu có người hay thọ trì Đà La Ni này lại khó hơn gấp bội.

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay thọ trì Đà La Ni này. Thọ nhận xong, hay trì giữ, đọc tụng, hay vì người khác tuyên thông giải nói thì người ấy hay biết việc của 21 đời ở vị lai.

Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này là điều mà 99 ức chư Phật quá khứ đã nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này, chẳng tin người tu hành thì người kia tức là hủy báng chư Phật quá khứ ấy. Người đó tức trở ngược lại, buông bỏ chư Phật. Nếu có mọi loại cướp đoạt tinh khí của Ta (họ tên …), đoạt xong chẳng trả lại thì người đó cũng bị tội lỗi như vậy

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà La Ni Chương Cú này. Giả sử lấy cái cây khô héo, kết Giới thủ hộ, làm Pháp, tụng Chú thời còn hay khiến cho cái cây khô kia sinh ra cành, nhánh, hoa, lá, quả… huống chi là chúng sinh Hữu Thức thọ trì Chú này mà chẳng sai khiến được, ắt không có chuyện đó vậy

“Quy mệnh tất cả chư Phật. Nguyện con thành tựu Chú này, sa bà ha”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ Khưu rằng: “Này các Tỳ Khưu! “Nay Ta cũng nói Đà La Ni Chương Cú làm cho lợi ích, an vui, tăng trưởng Công Đức, uy thế, sắc đẹp, sức mạnh, danh tiếng, chẳng sinh não hại, thường thủ hộ”.

Rồi nói Chú là:

“Đa điệt tha: A sách, bà sách, tra kê, tra la kê, tra lô mạt để, đổ lô mạt để, đâu lệ, đổ la đâu lệ, bà lệ, sa lệ, đổ lệ, độ lệ, độ độ lệ, tô lệ, bà sẩn, hứ bà sẩn lợi, hề lợi, tất lợi, để lợi, sa bà ha”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Này A Nan! Ông thọ trì Đà La Ni Chương Cú này, trì giữ dùng đọc tụng, vì người khác giải nói, tuyên thông lưu bày.

Này A Nan! Đức Phật ra đời rất khó, nghe Đà La Ni này lại rất khó hơn gấp bội. Nếu có người hay tụng Đà La Ni này cùng với thọ trì thì lại khó hơn gấp bội.

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà La Ni Chương Cú này. Thọ trì xong, đọc tụng, vì người khác tuyên thông thì người ấy được biết việc của 28 đời.

Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này là điều mà hằng hà sa chư Phật quá khứ đã nói. Nếu có người hủy báng Chú này, tức là hủy báng chư Phật của nhóm ấy. Người đó tức trở ngược lại, buông bỏ chư Phật ấy. Nếu có mọi loại cướp đoạt tinh khí của Ta (họ tên …), đoạt xong chẳng trả lại thì người đó cũng bị tội lỗi như vậy”

_Nếu có Chú Sư chú vào vào khác thì hết thảy Chú Trớ, ngôn thuyết đều chẳng thể gây thương tích tổn hại được người ấy. Đem Chú này muốn thủ hộ cho người khác thì tất cả chư Thiên chẳng thể gây thương tích tổn hại được người ấy, tất cả các Rồng chẳng thể gây thương tích tổn hại. Tất cả Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già chẳng thể gây thương tích tổn hại. Tất cả La Sát chẳng thể gây thương tích tổn hại, tất cả quan huyện chẳng thể gây hại, tất cả giặc cướp chẳng thể gây hại. Tất cả người, tất cả Phi Nhân chẳng thể gây hại. Tất cả rắn độc, trùng độc chẳng thể gây hại. Tất cả rắn hổ mang, bò cạp chẳng thể gây hại. Tất cả mụn nhọt đầu đanh, tất cả bệnh nóng lạnh, bệnh sốt rét cũng chẳng thể gây hại. Hoặc gió gây bệnh sốt rét, bệnh kín gây sốt rét, bệnh nóng sốt gây sốt rét… cũng chẳng thể hại

Nếu có quan trên đến áp bức, hoặc dùng gông, cùm cấm chế cột trói ép bức. Hoặc có bệnh ghẻ lở, hoặc bệnh hắc lào, hoặc có mụn nhọt ác lộ trên thân, hoặc có nhọt phản hoa, hoặc có nhọt rỉ máu mủ, hoặc có bệnh lỵ đã lâu rồi mới phát, hoặc có nhọt Xích Đầu… đều chẳng thể gây hại. Tất cả Cổ Đạo, Chú Trớ, Ngôn Thuyết… chẳng thể gây hại. Tất cả Khởi Tử Thi (Vetāla: Khởi Thi Quỷ) chẳng thể gây hại

Hoặc bệnh do chư Thiên làm, hoặc bệnh do các Rồng làm, hoặc bệnh do Dạ Xoa làm, hoặc bệnh do La Sát làm, hoặc bệnh bị khát, bệnh giả bộ điên rồ, hoặc bệnh điên cuồng, hoặc bệnh do sao (Nakṣatra) tạo ra… đều chẳng thể gây hại

Hoặc bệnh mắt , hoặc bệnh tai, hoặc bệnh môi miệng, bệnh răng, bệnh lưỡi…(đều chẳng thể gây hại)

Này A Nan! Nay Ta lược nói tất cả hết thảy sự khổ ép bức, chỉ trừ tai vạ đời trước là quả báo mà kẻ kia phải nhận do đã gây tạo nghiệp”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ Khưu rằng: “Nay Ta lại nói Đà La Ni Chương Cú:

“Na sách, câu na sách, na mê, ba la na đá già tế, ba la già tế, sa bà ha”

Chư Phật A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà quá khứ đã nói Đà La Ni Chương Cú này.

Này A Nan! Nếu có người thọ trì Đà La Ni này, đọc tụng, vì người khác giải nói, tuyên thông chẳng quên thì người ấy chẳng bị đao gậy gây thương tích. Cổ Độc, tất cả các bệnh chẳng thể gây thương tích. Kẻ ấy chẳng bị bệnh ở đầu. Tất cả người, Phi Nhân chẳng gây điều ác được, Nếu ăn nuốt thuốc độc thì biến thành thức ăn ngon”

_Lại nữa, Đức Thế Tôn nói Đà La Ni là:

Đa điệt tha: tra chỉ, ma tra chỉ, hạ lô lô, mộ lô lô, kỳ lợi mị, để la mỵ, sa bà ha”

Này A Nan! Nếu có người đọc tụng Chương Cú này, thọ trì, vì người khác giải nói thì đao gậy chẳng thể gây hại cho người đó. Trong tất cả ách nạn chẳng bị cột trói chẳng bị chết mất. Chú này chú kết sợi dây rồi đeo đi thì tất cả bệnh nóng lạnh chẳng thể gây hại được. Tất cả thuốc độc, Chú liền được khỏi.

_Lại nữa, A Nan! Ta lại nói Đà La Ni Chương Cú làm cho chúng sinh được lợi ích, an vui, tăng trưởng Công Đức, tăng trưởng uy đức, tăng trưởng sắc đẹp, tăng trưởng danh tiếng, tăng trưởng sức mạnh, tùy theo ý đợc niềm vui, tùy theo Hạnh được an vui, chẳng nhiễu loạn, chẳng giết hại, làm thủ hộ” Rồi nói Chú là:

“Đa điệt tha: a bà, dịch bà gia, tỳ già đế, bà gia, ba lợi du đà nỉ, a bà gia, đà đà nỉ, ni lâu ba, ca la mê, a na cưu lệ, a câu la, tỳ du đà nỉ, a na tỳ lệ, a tỳ la, tỳ du nỉ, a na câu lệ, a tỳ ca la hề, a tỳ bà đệ, a câu tế, a chu tế, du bà đế, đế đế, xà bà đế, ma ha đế thệ, ưu ba xa di môi sa la bà đế, độ sa, xa ma nễ, át la tha, đà lê thí, tát đế trĩ đà lê thí, a tỳ lô đệ, tăng kỳ đa la thế, a la tha tăng kỳ đế, a di đa bà la bệ, bà lệ sa la bà đế, tất đệ, du đệ, du bệ, ô bà bà bà đế, bà sa ba la bệ, sa ma, ba la du kỳ, sa ma chất đế, a nô tị lệ, phật đà địa sư trí đế, thi la tỳ thúc đệ, chất đa tỳ thúc đệ, a bệ đệ, bà xà la na địa, ác ca xoa địa, a xả kỳ ba la bệ, xà kỳ tỳ thủ đà duệ, a na trệ ca ma ni duệ, a tăng, a lê duệ dùng phá sức mạnh của tất cả chúng Ma, giáng phục tất cả các Ngoại Đạo, thắp cây đuốc Pháp, nhiếp thọ tất cả Hành Thí, sa bà ha”

A Nan! Chú này tên là Nơi chốn của Thanh Tịnh Trừ Nhất Thiết Chướng Ngại Đà La Ni Chương Cú là điều ma chư Phật ba đời đã nói, hiển bày câu văn của các Pháp. Nếu người hay tụng Chương Cú này, tức được trừ diệt Chương Cú của tất cả Ma.

Ta (họ tên…) dùng Chương Cú này thủ hộ (tên là…) kết Giới (tên là…) ủng hộ (tên là…) hộ trì (tên là….), nuôi dưỡng (tên là…) dùng làm Nhương Tai (lễ cầu giải trừ tai họa), trừ tất cả bệnh, phá tất cả độc, trừ khử Phong Bệnh

Nếu có mụn nhọt gây bệnh dưới vành rốn, tim bị đau nhức, hoặc bị đau bụng, hoặc lưng bị đau, hoặc hạ bộ bị đau, hoặc eo bị đau, hoặc các lóng bị đau. Hoặc cẳng chân, đầu gối, xương chậu, bắp đùi… tất cả bị đau nhức. Hoặc lại phần bên trên: đầu bị đau, nhóm tai, mắt bị đau; răng, lưỡi, môi, miệng, cổ họng, cổ, gáy, hai bên hông sườn, bắp tay, hai bàn tay, tất cả chi tiết… bị đau, Chú vào đều ngừng đau.

Tất cả bệnh nóng lạnh, hoặc bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát ra một lần, bệnh gió máy, bệnh vàng da, bệnh đàm ẩm, bệnh Đẳng Phần… Nay Ta thảy đều trừ diệt khiến bình phục như cũ. Nguyện chặt đứt hẳn, nguyện diệt tan không có dư sót, tiêu diệt hết, nếu có dư sót đều được tan hết. Nếu chưa chín mùi tức khiến cho chín

mùi được khỏi bệnh. Nếu bệnh thũng muốn phát ra thì Nguyện liền tiêu tan” Rồi nói Kệ là:

“Sức tất cả chư Phật

Sức tất cả La Hán

Sức uy thần các Pháp

Con Chú giúp người bệnh

Khiến nửa đêm được tốt

Khiến ban ngày được tồt

Tất cả Thời đều tốt

Cả nhà quyến thuộc tốt

_Bốn Thiên Vương bốn phương

Bậc hộ trì Thế Gian

Tỳ sa, Đề ầu Lại

Tỳ Lâu với Bác Xoa

Với hàng quyến thuộc ấy

Sức uy thần tối thắng

Nơi đây, làm cát tường

Thủ hộ cho người bệnh

_Tỳ Bà Thi Phật Thần

Sức Thi Khí Phật Thần

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_Tỳ xá Phù Hộ Thần

Câu Lưu Tôn Đà Thần

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_Ca Na Ca Hộ Thần

Ca Diệp Phật Hộ Thần

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_Thích Ca Mâu Ni Tôn

Hết thảy các Thần hộ

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_Nhất Sinh Bổ Bồ Tát

Hết thảy các vị Thần

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_A Súc Phật Hộ Thần

Với Tỳ Lô Giá Na

Thương xót tất cả Chúng

Thần ấy thủ hộ ngươi

_Đầu Sa Ba Bà Phật

Vô Lượng Thọ Phật Thần

Nhóm ấy hộ mạng ngươi

Nguyện ngươi sống trăm thu”

_Lúc đó, hai vị Bồ Tát là Sứ Giả của Đức Phật Tối Thắng Đăng Phật ở phương Đông, thưa bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: “Thế Tôn! Nay chúng con cũng nuốn nói Đà La Ni Chú

“Đa điệt tha: ưu tị, lô lâu tị, hề ly, mỵ ly, thủ ly, na lê mưu hề phú, sa bà ha”

Chú này có công năng như bên trên đã nói

_Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan! Đà La Ni Chương Cú này: Nếu tại nạn giặc cướp thì nên dùng Tâm niệm, nếu ngay bên trong oán thù thì nên dùng Tâm niệm, nếu ở trong lửa lớn thì nên dùng Tâm niệm, nếu trong nhóm nạn tại sông, biển, nước lớn thì nên dùng Tâm niệm, nếu ở bên trong quan huyện thì nên dùng Tâm niệm, trong tất cả nạn đấu tranh kiện tụng thì nên dùng Tâm niệm. Người kia ở trong các ách nạn của nhóm như vậy thì nên chí Tâm niệm, liền vượt qua được tất cả các nạn này, các nạn của nhóm như vậy chẳng thể gây hại được. Nếu trong thân bị vướng chất độc của người khác, liền biến thành thức ăn chẳng thể gây hại được

Nếu có người vào lúc mặt trời mới mọc, tụng niệm Đà La Ni Chương Cú này, đến lúc giữa ngày (giờ Ngọ) thời tụng niệm Đà Na Ni Chương Cú này, đến lúc mặt trời lặn thời tụng niệm Đà La Ni Chương Cú này, tất cả Thời hay tụng niệm Đà La Ni Chương Cú này thì tất cả ách nạn của người ấy liền được giải thoát.

Này A Nan! Ta vì ông nói lời thiết yếu. Nếu có người tụng Đà La Ni Chương Cú này, thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói… nếu có nơi làm cho người ấy hoảng sợ thì không có chuyện ấy. Hoặc tại huyện quan, hoặc ở trong giặc cướp, hoặc bị lửa thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi chìm mất… các Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Đại Quỷ Tướng, Cưu Bàn Trà, Phú Đan Na, Tỳ Xá Già, Quỷ đói, A Tu La, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, bệnh tiêu khát, bệnh mê man, điên cuồng, Cổ Đạo, Khởi Tử Thi Quỷ, bệnh nóng lạnh, hoặc bệnh một ngày; bệnh hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát một lần. Nạn do Nguyệt Thiên làm, nạn do Nhật Thiên làm, nạn do Tinh Tú làm. Nhóm sư tử, cọp, lang sói, gấu heo, beo, Độc Cổ, chó ác, mãng xà, rắn hổ mang, Du Diên (loài côn trùng đầu có sừng, chân dài), bò cạp, hết thảy các trùng độc, người, Phi Nhân… chẳng thể gây hoảng sợ

Nếu người thọ trì Đà La Ni Chương Cú này thời tất cả Quỷ Thần, Tất cả Dạ Xoa, tất cả La Sát, tất cả Quỷ Tướng, các Cưu Bàn Trà, tất cả Quỷ đói chẳng thể gây hại.Ṇgười, Phi Nhân, tất cả sự khủng bố chẳng thể áp bức được.

A Nan! Có người tụng Đà La Ni Chương Cú này, nếu hợp với cái chết thì chỉ bị roi gậy mà được thoát, nếu hợp với roi gậy thì chỉ nộp chút tài vật, nếu hợp với sự nộp tiền thì chỉ bị hủy nhục mà được thoát, nếu hợp với sự mắng chửi thì chỉ bị quở trách mà được thoát, nếu hợp với sự quở trách liền khiến ngưng dứt mà được thoát

Này A Nan! Nếu có người đọc tụng Đà La Ni Chương Cú này, thọ trì, vì người khác giải nói. Hoặc Tâm tùy vui, hoặc ngày đêm phân biệt niệm thời người ấy: lửa chẳng thể thiêu đốt, đao gậy chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn chìm, thuốc độc chẳng thể giết được, Cổ Đạo chẳng thể gây hại được.

A Nan! Ta vị ông lược nói. Bên trong hàng Thiên Nhân, Thế Gian, Ta chẳng thấy: hoặc thế của Phạm Thiên, hoặc thế của nhóm Sa Môn Bà La Môn, hoặc thế của nhóm Ma, Tu La… dùng Đà La Ni Chương Cú này thủ hộ, nếu làm Kết Giới, hoặc làm Nhương Tai, Tâm thành…. mà bị nhiễu loạn, hoặc có sự hoảng sợ thì không có chuyện đó. Tại sao thế? Vì chư Phật thọ trì Đà La Ni này, cho nên liền được vượt qua tất cả ách nạn.

Này A Nan! Nếu có người tụng Đà La Ni này. Có cái cây muốn khô héo, Chú vào cái cây ấy hoặc làm kết Giới thì lúc đó cái cây kia trở lại sinh cành, nhánh, lá, hoa, quả… bình phục như cũ, huống chi là người có Hữu Thức mà chẳng khỏi bệnh sao?!…

thật không có chuyện đó, chỉ trừ quả báo nhận Nghiệp do tai vạ của đời trước”

_Lúc đó, bốn vị Thiên Vương cuối cùng lại từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con cũng nói Đà La Ni Chương Cú

Thế Tôn! Nếu có người thọ trì, nghĩ nhớ, vì người khác giải nói, tuyên dương hiển bày thì chúng con vì người ấy mà thủ hộ giữ gìn, thương yêu nhớ đến vị Pháp Sư nói Đà La Ni Chương Cú ấy, cũng vì Pháp Bản này hộ trì, nguyện cho Pháp Bản này trụ lâu ở đời, giáng phục tất cả các Ma, ngăn bít tất cả Ngoại Đạo. Muốn khiến cho nhóm Pháp Sư ấy được sống lâu, trẻ đẹp, mạnh khỏe, biện tài không sợ hãi luôn tăng trưởng. Nếu Thế Tôn hứa cho, thì chúng con sẽ nói”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn yên lặng mà hứa. Thiên Vương thấy Đức Phật yên lặng, bên trong Tâm đã hứa cho, nên liền nói Đà La Ni Chương Cú:

“Đa điệt tha: đa đa trệ, đà đà trệ, tỵ đà trệ, chước chỉ bùi đà trệ, bùi đàn trì, ma ha đàn trì, đàn trà giản bà nê, tra tri, tra tra nê, ma ha tra tra nê, câu tra nê, câu tra nê, ma ha câu tra nê, chiêm ma lệ, sám ma lệ, ma sái lệ, sa bà ha”

Thế Tôn! Đà La Ni này của chúng con vì hộ trì bên trong Bản Tâm này, biện nói

Thế Tôn! Nếu có người thọ trì Đà La Ni này. Tụng xong lại tụng, hoặc vì người giải nói ắt không có sợ hãi, không có chỗ gia hại, tất cả chúng loại tùy đi theo người ấy chẳng thể gây chướng ngại, nhiếp hộ các Pháp”

_Khi ấy, Đức Thế Tôn khen bốn vị Thiên Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Nhóm người các ông hay vì nhiều người làm lợi ích lớn. Hay vì nhiều người làm nơi an vui. Hay vì nhiều người thủ hộ Thiên Nhân. Trong Thế Gian, các ông hay hộ trì Chính Pháp, cũng vì các nhóm Pháp Sư của hàng kia làm lợi ích lớn, ủng hộ an vui, tăng trưởng Chính Niệm, tăng trưởng Trí Tuệ, tăng trưởng Biện Tài. Các ông phát Tâm”

Lúc đó, Đức Thế Tôn nói Kệ này rằng:

“Nơi Đà La Ni này

Chư Phật xưa kia nói

Nay Ta hiện cũng nói

Lợi ích các chúng sinh.

_Nếu người có Chính Tín

Thọ trì Chương Cú này

Trong hai mươi tám đời

Thường được biết Túc Mệnh

_Nếu người có Chính Tín

Nghe Đà La Ni này

Ở trong mỗi mỗi xứ

Được thoát mọi sợ hãi

_Có hàng người, Phi Nhân

Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà

Phú Đan Na, nhóm Quỷ

Chẳng thể gây chướng ngại

_Nếu người tụng Chú này

Đao, gậy chẳng thể hại

Ác Độc chẳng thể giết

Lửa lớn chẳng thể đốt

Tất cả nhóm Cổ Đạo

Vực nước chẳng cuốn chìm

_Nếu tụng Chương Cú này

Ma ác, hoặc Ma Quỷ

Hàng Thiên Thần cõi Dục (Kāma-dhātu: Dục Giới)

Chẳng thể gây chướng ngại.

_Tụng Đà La Ni này

Cha mẹ với anh em

Tất cả hàng quyến thuộc

Chẳng thấy phải xa lìa

_Đọc tụng Chương Cú này

Tất cả việc cát tường

Trong trăm ngàn ức kiếp

Nếu người gây tội ác

Bảy ngày tụng Chú này

Đều hay tiêu diệt, trừ

Trong trăm ngàn ức kiếp

Các Bồ Tát tạo Phước

Ở bên trong bảy ngày

Phước ngang bằng không khác

_Bốn vị Đại Thiên Vương

Từ bốn phương đến đây

Tỳ Sa (Vaiśravaṇa), Đề Đầu Lại (Dhṛta-rāṣṭra)

Tỳ Lâu (Virūḍhaka) với Bác Xoa (Virū-pākṣa)

Kèm các hàng quyến thuộc

Diệu Sắc Đại Uy Đức

Dùng uy lực Chú này

Thủ hộ Pháp Sư ấy”

_Bấy giờ, Đức Phật bảo Trưởng Lão A Nan rằng: “Này A Nan! Ông thọ trì Đà La Ni Pháp Bản Chương Cú này. A Nan! Pháp Bản này sẽ làm lợi ích lớn, rất có công năng, rất có uy lực”

A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đã thọ trì Chương Cú vĩnh viễn chẳng quên mất”

_Khi Đức Phật nói Đà La Ni Chương Cú này thời Trưởng Lão A Nan với 1250 chúng Tỳ Khưu, hai vị Bồ Tát đến từ phương khác, Đế Thích Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Đại Vương cùng với Đại Chúng, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà, Ma Hầu La Già…. nghe điều Đức Phật đã nói, đều vui vẻ phụng hành

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

_Hết_

24/04/2015