SỐ 298
KINH ĐỘ CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG NGHIÊM
Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

–Một thời Đức Phật trú tại cung điện Pháp lâm bồ-đề quang minh, nước Ma-già-đà. Ngài đã tạo công đức lớn, khiến cho hễ ai trông thấy cũng đều vô cùng hoan hỷ. Có vô lượng tòa Sư tử cao, hình hoa sen công đức, Đức Phật ngồi trên tòa ấy Chánh biến tri, Chánh hạnh thanh tịnh không ai bằng, đạt đến pháp như tất cả chư Phật, mà tâm không chương ngại, đạt đến pháp không thoái chuyển, không bỏ vô biên Phật sự, an trú chẳng thể nghĩ bàn, hướng đến pháp vô tướng; ba đời bình đẳng, thân ở khắp thế giới, rõ vô ngại, thân Nhất thiết trí, trí tuệ vô lượng. Đó là chỗ thọ trì của các Đại Bồ-tát.

Có những vị đã đạt đến Thiền định siêu việt tuyệt của chư Phật, cứu cánh viên mãn, được trí giải thoát, đại Từ đại Bi, chuyển bánh xe pháp, rốt ráo vô biên thân hữu sắc, cùng với hơn sáu vạn hai ngàn chúng đại Tỳ-kheo. Tên các vị đó là Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiềnliên, Ma-ha Ca-diếp, A-nậu-lâu-đà, Tu-bồ-đề, Ca-chiên-diên, Ma-ha Kiếp-tân-na, Ly-bà-đa, Nan-đà, Na-đề Ca-diếp, Già-da Ca-diếp, Phần-na Di-đa-la-ni Tử, Già-phạm-bát-để, Châu-lợi-bàn-đặc, Đạplạp-phiếu-mạc-lợi-chí, Ca-đề-la-ni-già, Thuần-đà, Ma-ha Câu-hy-la, La-hầu-la, A-nan-đà. Có sáu vạn hai ngàn chúng như vậy.

Có những vị đã đạt đến tất cả định, tất cả hạnh, bình đẳng vào các pháp tánh, không trú không nương tựa, vượt khỏi những phiền não, vào pháp giới của Phật, tùy theo một pháp, hướng Nhất thiết trí, không bỏ đạo Nhất thiết trí, vui ưa Nhất thiết trí không lui sụt. Đã đạt thiền tuệ bậc nhất Ba-la-mật, đã sinh các hành xứ cảnh giới phương tiện; cùng với sáu vạn Tỳ-kheo-ni như Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, Tỳkheo-ni Da-thâu-đà-la, những Tỳ-kheo-ni… đều vào trong tất cả pháp thần thông thanh bạch, gần Nhất thiết trí, nhập Nhất thiết trí minh, khéo đạt các pháp vô tánh, vào các pháp vô tánh, vào các pháp vô tướng, các pháp thật tế đắc, biết các pháp không sinh. Tất cả an lập nơi định giải thoát bất tư nghì để giáo hóa chúng sinh, không tác ý, không tư duy nhưng có thể hiện thân đầy đủ bốn oai nghi.

Lại có vô lượng thế giới Phật không thể nói vạn ức na-do-tha vi trần, số chúng Đại Bồ-tát. Tên của các vị đó là: Đại Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Phổ Nhãn, Bồ-tát Phổ Hóa, Bồ-tát Phổ Tuệ, Bồ-tát Phổ Diệm, Bồ-tát Phổ Quang, Bồ-tát Phổ Minh, Bồ-tát Phổ Tràng, Bồ-tát Phổ Ý, Bồ-tát Đại Dũng Mãnh, Bồ-tát Đại Trì Dũng Mãnh, Bồ-tát Đại Thần Thông, Bồ-tát Đại Thần Thông Vương, Bồ-tát Đại Dũng Mãnh, Bồ-tát Đại Dũng Mãnh Lực, Bồ-tát Đại Tần Thân, Bồ-tát Đại Tần Thân Lực, Bồ-tát Đại Hương Tượng, Bồ-tát Đại Nguyệt, Bồ-tát Thiện Nguyệt, Bồ-tát Phổ Quang Minh Nguyệt, Bồ-tát Pháp Vô Cấu Nguyệt, Bồ-tát Quang Viên Nguyệt, Bồ-tát Minh Nguyệt, Bồ-tát Phóng Quang Nguyệt, Bồ-tát Mãn Nguyệt, Bồ-tát Phạm Đại Tự Tại, Bồ-tát Phạm Đế Thích Chấn Thanh, Bồ-tát Địa Minh Thanh, Bồ-tát Pháp Giới Hưởng Thanh, Bồ-tát Trừ Nhất Thiết Ma Giới Thanh, Bồ-tát Pháp Cổ Hưởng Thanh, Bồ-tát Phổ Ngữ Ngôn Thanh, Bồ-tát Vô Tư Duy Thanh, Bồ-tát Địa Thượng Hưởng Thanh, Bồ-tát Nhất Thiết Thanh Tánh Cung Điện Thanh, Bồ-tát Phổ Thượng, Bồ-tát Phổ Vô Cấu Thượng, Bồ-tát Công Đức Tạng, Bồ-tát Quang Diệu, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ-tát Bảo Tạng, Bồ-tát Nguyệt Tạng, Bồ-tát Nhật Tạng, Nhiệt Quang Tạng, Bồ-tát Liên Hoa Kiết Tạng, Bồ-tát Ý, Bồ-tát Đại Ý, Bồ-tát Thắng Ý, Bồ-tát Tăng Trưởng Ý, Bồ-tát Vô Biên, Bồ-tát Chấn Ý, Bồ-tát Quảng Ý, Bồ-tát Thượng Ý, Bồ-tát Nghiêm Ý, Bồ-tát Giác Ý, Bồ-tát Vô Tận Ý, Bồ-tát Hải Ý, Bồ-tát Di Lâu Đăng, Bồ-tát Đại Đăng, Bồ-tát Pháp Cự Đăng, Bồ-tát Nhất Thiết Quang Diệu Đăng, Bồ-tát Phổ Đăng, Bồtát Trừ Nhất Thiết Ám Đăng, Bồ-tát Chiếu Nhất Thiết Thủ Đăng, Bồtát Chuyên Nhất Quang Minh Đăng, Bồ-tát Nguyệt Đăng, Bồ-tát Nhật Đăng, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi Đồng Tử, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đắc Đại Tinh Tấn, Kim Cang Tạng, Bồ-tát Mật Thất, Bồ-tát Xả Ác Thú, Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Dược Thượng, Bồ-tát Từ Bất Thanh, Bồ-tát Liên Hoa Thủ, Bồ-tát Nhật Quang, Bồ-tát Vô Vi Trần Dũng Mãnh, Bồ-tát Kim Cang Ý, Bồ-tát Phục Nhất Thiết Giới, Bồ-tát Ma Bất Thắng, Bồ-tát Bảo Đỉnh, Bồ-tát Bách Quang Sở Chiếu Minh, Bồtát Đại Ma Bất Thắng, Bồ-tát Bất Khả Sinh, Bồ-tát Bất Khả Thắng, Bồ-tát Bất Khả Nhập, Bồ-tát Bất Khả Cận Ý, Bồ-tát Tảo Ác Thú, Bồtát Di-lặc.

Các Bồ-tát như vậy, vạn ức na-do-tha các Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần ở khắp mười phương, trong một đời họ nối tiếp nhau ở các thế giới tập họp lại đây, hiểu rõ chúng sinh, thành thục chúng sinh, an trú nơi trí tuệ phương tiện của Bồ-tát. Vào pháp thế gian, biết rõ cảnh giới Niết-bàn, quán rõ tất cả, thông suốt các thói quen, chấm dứt hạnh chấp trước đối với sự hiểu rõ mà không gián đoạn sự giáo hóa chúng sinh. khéo vào tất cả mà không sót chỗ nào, hiểu rõ tất cả nghiệp quả của chúng sinh mà không hề mất. Nơi trí vô sở đắc quán kết sử của chúng sinh, đầy đủ trí tuệ phương tiện, hiểu rõ quá khứ, vị lai và hiện tại. Đối với giáo pháp của chư Phật khéo có thể thọ trì, trí tuệ phân biệt nhập thế hay xuất thế không vướng mắc. Có thể quán pháp hữu vi và vô vi, hướng đến quá khứ, vị lai, hiện tại trí của chư Như Lai. Biết rõ tâm sinh dịet trong từng sát-na. Từ lúc sinh đến xuất gia, phương tiện khổ hạnh, ngồi nơi cội Bồ-đề hàng phục quân ma, thành Phật chuyển pháp luân và vào Niết-bàn; Không xa lìa chúng sinh, phát khởi đạo Bồ-đề.

Các Bồ-tát này đem tâm một chúng sinh, thể nhập vào tâm tất cả chúng sinh, phương tiện sinh trí tuệ địa, không lui sụt thân Bồ-tát, đắc Nhất thiết trí địa, hành dụng không thoái chuyển, không đoạn mất sở hành của Bồ-tát, thể nhập trí tuệ vô công dụng đạo. Vì một việc của chúng sinh, mà hành dụng vô biên nhưng không có chỗ hành, chuyển pháp luan giáo hóa thế gian. Hiểu rõ và nắm giữ gốc pháp chư Phật, nối tiếp hạt giống Như Lai khiến cho không đoạn mất. Ở đời không có Phật, có thể hiện làm Phật. Nơi thế giới nhơ xấu có thể làm cho trong sạch. Có thể đoạn trừ tất cả vi tế nghiệp của Bồ-tát, khiến thể nhập vào pháp tương ưng không chướng ngại. Tương ưng tất cả thế giới, bình đẳng với hư không, tương ưng với thật tế không chướng ngại, biết tất cả quả báo của nghiệp đã tạo khắp cùng pháp giới. Tương ưng với nhân duyên đã tạo ra quả báo ấy tương ưng với trí tuệ, biết tất cả các pháp do cái này tạo thành cái kia. Tương ưng với Nhất thiết đẳng trí về các hiện tượng ở nơi tiếng vanng biết rõ các giả danh.

Các Bồ-tát này an trú nơi Định giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, Diệu dụng Thủ-lăng-nghiêm Tam-muội, an trú vô biên thân Phật, đầy đủ các Đà-la-ni. Nơi một lỗ chân lông hiện các thế giới, thành tựu trú xứ thanh tịnh. Thọ trì hạnh nguyện thù thắng, thành tựu hạnh nguyện Phổ hiền, biết rõ lúc sơ sinh và diệt độ của chư Phật để khuyến thỉnh thuyết pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh.

Trong một lỗ chân lông của các Bồ-tát này hiện nơi mười phương, từ lúc sơ sinh đến xuất gia, phương tiện khổ hạnh, ngồi nơi cội Bồ-đề hàng phục quân ma, đến thành Phật đạo, chuyển pháp luân và Niết-bàn.

Các Bồ-tát này dùng trí tuệ tương ưng nên chỉ ở nơi một chỗ ngồi mà có thể làm động tất cả mười phương thế giới.

Ở mỗi mỗi cõi Phật để trang nghiêm khắp các thế giới chư Phật. Biết rõ trang nghiêm một thế giới Phật, thì có thể hiện tất cả thế giới chư Phật.

Ở nơi mười phương thế giới các Đức Như Lai, có một Đức Như Lai có thể hiện mười phương các Đức Như Lai.

Biết rõ các pháp không trong không ngoài, có thể ở nơi tự thân hiện tất cả chúng sinh. nơi một thân Phật có thể hiện nhiều thân Phật, nơi nhiều thân Phật có thể hiện một thân Phật. Có thể làm cho tự thân hiện khắp mười phương thế giới.

Hiểu rõ ba đời có thể hiện thân một chúng sinh. Ở đời quá khứ hiện đời vị lai; ở đời vị lai hiện đời quá khứ; ở đời quá khứ hiện đời hiện tại; ở đời hiện đời quá khứ, ở đời vị lai hiện đời hiện tại, ở đời hiện tại hiện đời vị lai.

Có thể dùng một thân vào ra vô lượng vô số Thiền định Tamma-bát-đề. Dùng vô lượng, vô số thân vào ra một định Tam-ma-bátđề.

Có thể hiện Bồ-đề ở nơi tất cả thân, có thể ở nơi một thân chúng sinh mà hiện một thân chúng sinh, ở nơi tất cả thân chúng sinh có thể hiện nơi một thân Phật. Có thể hiện tất cả thân, Pháp thân, chúng sinh thân.

Ở nơi tất cả thế giới có thể hiện một thế giới, phân bố một thế giới có thể hiện nhiều thế giới. Có thể làm cho mười phương thế giới vào một lỗ chân lông.

Có thể hiện các chúng sinh đắc tất cả nguyện lực và Bồ-đề của chư Phật. Có thể hiện mười phương thế giới thành thục chúng sinh đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Có thể hiện vô số kiếp trong một thế giới tu hạnh Bồ-tát.

Có thể hiện nhất tâm sinh ra nơi mười phương tất cả thế giới. Ở nơi tất cả thế giới, tất cả chúng sinh: Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, có sắc, không sắc, có tưởng không tưởng, hai chân bốn chân, không chân nhiều chân, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương, Nhân và phi nhân như chỗ thành thục và giáo hóa chúng sinh mà tâm không dụng công, không tư duy phát khởi oai nghi.

Ở nơi một hạt bụi có thể hiện vô lượng, vô số vô biên không thể nói kiếp việc oai nghi, quả báo. Có thể ở trong một niệm hiện nơi một niệm việc oai nghi, quả báo.

Trong vô lượng, vô số không thể nói kiếp hiện những sự việc như vậy mà tâm không dụng công, không tư duy để thân hiện oai nghi và những sự chuyển biến.

Có các Bồ-tát khác đầy đủ ức vạn na-do-tha công đức không thể tính đếm được và có không thể nói các Thiên, Long, Dạ-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương, Nhân và phi nhân từ các thế giới Phật đến tập họp nơi đây. Từ trăm ngàn vạn ức Tứ Thiên vương thế giới này, mỗi mỗi Tứ Thiên vương có một Đại thiên và các quyến thuộc đi đến chỗ Phật đảnh lễ, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng trăm ngàn ức Thiên Đế Thích, có vô lượng trăm ngàn ức Thiên vương Dạ-ma, có vô lượng trăm ngàn ức Tha hóa tự tại Thiên vương đi đến chỗ Phật đảnh lễ, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có chư Thiên ma và quyến thuộc cũng đến chỗ Phật đảnh lễ, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có vô lượng trăm ngàn ức Phạm Thiên vương, có vô lượng trăm ngàn ức Đại phạm Thiên vương; có vô lượng trăm ngàn ức Thiểu quang thiên, có vô lượng trăm ngàn ức Vô lượng quang thiên; có vô lượng trăm ngàn ức Quang diệu thiên, có vô lượng trăm ngàn ức Thiểu tịnh thiên; có vô lượng trăm ngàn ức Vô lượng tịnh thiên, có vô lượng trăm ngàn ức Biến tịnh thiên, cho đến chư Thiên A-ca-nị-thác, mỗi mỗi thiên cúng cùng đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Lại có vô lượng trăm ngàn ức chư Thiên Tịnh cư và Đại tự tại thiên lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng trăm ngàn ức Long vương, có vô lượng trăm ngàn ức Dạ-xoa vương, có vô lượng trăm ngàn ức Càn-thát-bà, có vô lượng trăm ngàn ức Khẩn-na-la vương, có vô lượng trăm ngàn ức Mahầu-la-già vương đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng, vô số Nhân và Phi nhân đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp. Và có vô lượng trăm ngàn vạn ức Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có thần núi, thần cây, thần thảo mộc… Và có các thần núi: Di-lâu, Ma-ha Di-lâu, Mục-chân-lân-đà, Ma-ha Mục-chân-lân-đà, Tuyết sơn, Thiết vi, các thần như vậy đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có các thần biển nhỏ, biển lớn, sông nhỏ, sông lớn, ao, hồ… đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có các thần thôn ấp, quốc thành đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có Long thần, Dạ-xoa, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già ở chỗ các thần đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Nhờ thần lực của Phật nên tất cả đều không thấy chật hẹp.

Và có trăm ngàn vạn ức Nguyệt Thiên tử, trăm ngàn vạn ức Nhật Thiên tử, mỗi mỗi Thiên tử như vậy đều đem số quyến thuộc đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có A-nậu-đạt-đa đại Long vương đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Khi ấy, Đức Thế Tôn phóng hào quang chiếu sáng khắp các đại chúng, như trăng rằm trong sáng tròn đầy, không bị những làn mây che khuất, hào quang chiếu sáng rực rỡ hơn cả những vì sao. Hào quang của Đức Thế Tôn như vậy chiếu soi tất cả chư Thiên Thích, Phạm mà thân Phật vẫn bất động như núi chúa Tu-di.

Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đồng tử nói với Đại Bồ-tát Phục Nhất Thiết Chư Cái:

–Phật tử! Thân Như Lai đang an trú bất động.

Đại Bồ-tát Phục Nhất Thiết Chư Cái nói với Bồ-tát Văn-thù:

–Ở trong chúng hội này có người thấy Phật sắp vượt thành xuất gia, có người thấy Phật đã xuất gia, có người thấy Phật đã tu khổ hạnh, có người thấy Phật hương đến cội Bồ-đề, có người thấy Phật đã ngồi nơi cội Bồ-đề, có người thấy Phật bị vô lượng, vô số ma bao quanh, có người thấy Phật đã phá quân ma, có người thấy vô lượng, vô số chư Thiên, Long vương, Càn-thát-bà, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi nhân, chư Thiên Thích, Phạm nói thế này: “Chúc Đức Như Lai thù thắng!”.

Có người thấy Đế Thích thỉnh Phật, có người thấy Phạm thiên vương thỉnh Phật, có người thấy Tứ Thiên vương thỉnh Phật.

Hoặc có người thấy Phật ở trong chúng hội thuyết pháp bố thí cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp trì giới cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp nhẫn nhục cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp tinh tấn cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Thiền định cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp phương tiện cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp phát nguyện cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Thanh văn cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Duyên giác cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Bồ-tát cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp đời sống địa ngục cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống ngạ quỷ cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống súc sinh cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống loài người cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp đời sống Tứ Thiên vương cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Tam thập tam cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Diệm-ma cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Đâu-suất cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Hóa lạc cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Tha hóa tự tại cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống Chuyển luân vương cho họ.

Hoặc có người thấy thân Như Lai ở trong hội chúng cao nười sáu thước, hoặc thấy thân Phật cao một câu-lô-xá, hoặc thấy thân Phật cao hai câu-lô-xá, hoặc thấy thân Phật cao một do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao trăm ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, trăm ngàn dotuần, hoặc thấy thân Phật cao trăm ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao hơn cả số lượng trăm ngàn do-tuần.

Hoặc thấy thân Phật màu vàng ròng, hoặc thấy thân Phật màu lưu ly báu, hoặc thấy thân Phật màu lưu ly báu, hoặc thấy thân Phật màu xanh ngọc ma-ni báu Nhân-đà-la, hoặc thấy thân Phật màu xanh ngọc ma-ni lớn, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu hỏa quang, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni hoa sen báu, hoặc thấy thân Phật hơn cả màu xanh ngọc ma-ni của Đế Thích, hoặc thấy thân Phật màu ma-ni báu Kim cang ánh sáng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Nhất thiết thiên bảo quang, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Nhật nguyệt quang minh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc thủy tinh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu ma-ni Tự tại Thiên vương, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu hội tụ tất cả ánh sáng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu Sư tử nghiêm mao, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu Sư tử tràng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm biến ánh sáng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu Như ý.

Văn-thù-sư-lợi! Các chúng sinh này thấy thân Như Lai, được nghe thuyết pháp, vào hạnh Như Lai và cùng sở hành với Như Lai.

Văn-thù-sư-lợi! Ở phương Đông không thể tính số lượng, không thể nghĩ bàn, không thể nói hết, đầy khắp thế giới chư Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Thích, Phạm, Tứ Thiên vương, Nhân và phi nhân.

Cũng như ở phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dwois cũng như vậy, không thể nói số lượng, không thể nghĩ bàn, không thể nói hết thế giới đầy khắp chư Thiên, Long, Dạ-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Thích, Phạm. Tứ Thiên vương, Nhân và phi nhân đại chúng rất đông như rừng trúc, như vườn mía, như vườn lúa, vườn mè.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu các chúng sinh được thấy Đức Như Lai sẽ được giáo hóa. Các chúng sinh đó ở trước Đức Như Lai, đứng cách mười thước, chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Khi ấy chúng sinh tùy theo sự thấy được Đức Như Lai hiện bốn oai nghi, mỗi oai nghi hiện trước mắt họ.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu đem thuyết pháp để thành thục chúng sinh thì các chúng sinh đó đều được nghe thuyết pháp.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu đem hạnh để thành thục chúng sinh thì các chúng sinh đó chỉ thấy hạnh của Phật.

Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai đã thị hiện; dụng công không khác, tư duy không khác, tùy theo tánh của chúng sinh tự thấy không giống nhau.

Văn-thù-sư-lợi! Như đêm rằm, mọi người ở Diêm-phù-đề đều thấy trăng hiện. Trăng trên trời cao không tác ý: “Ta đang hiện trên trời”, cũng không tác ý: “Ta làm cho ai cũng được thấy”. Vì sao? Vì pháp Bất cộng vậy.

Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở trong đại chúng, các chúng sinh đều thấy Như Lai hiện ra trước mặt mình. Phật không tác ý: “Ta hiện ra trước chúng sinh ấy”, cũng tác ý: “Ta làm cho họ thấy ta”. Vì sao? Vì pháp Bất cộng vậy.

Văn-thù-sư-lợi! Như ngọc Ma-ni báu thủy tinh tốt đẹp nhất tùy những loại y phục chiếu vào mà thành ra những màu sắc khác nhau. Nếu ngọc đặt trên vải áo màu vàng thì ngọc thành màu vàng, ngọc đặt trên vải áo màu đỏ thì ngọc thành màu đỏ, ngọc đặt trên vải áo màu xanh thì ngọc thành màu xanh. Ngọc ma-ni này cũng không tác ý, cũng không tư duy làm cho thành màu khác.

Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri cũng như vậy. Do vì chúng sinh nên hiện nhiều loại màu sắc:

–Nếu các chúng sinh cần thấy màu vàng để được giáo hóa, thì Đức Như Lai hiện thân màu vàng.

Nếu người cần thấy màu ngọc ma-ni thủy tinh để được giáo hóa, liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni thủy tinh.

Người cần thấy màu trân châu để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu trân châu.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Nhân-đà-la để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni Nhân-đà-la.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni lớn màu xanh để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni lớn màu xanh.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni hội tụ tất cả ánh sáng để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni hội tụ tất cả ánh sáng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni sư tử nghiêm.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh.

Người cần thấy dùng màu ngọc ma-ni Lôi đăng để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni lôi đăng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Thủy tinh thanh tịnh để được giáo hóa, thì liền thấy Đức Như Lai màu ngọc ma-ni Thủy tinh thanh tịnh.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu thấy chúng sinh cần thấy Đức Như Lai dùng màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương để được giáo hóa, liền thấy Đức Như Lai màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương.

Như vậy, đại ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Diêm-la vương, đến cõi Vô sắc; loài thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, tùy theo thân tướng nào để được giáo hóa thì các chúng sinh đó đều thấy Đức Như Lai có những loại thân tướng ấy.

Đức Như Lai cũng không có tác ý phân biệt:

–Các chúng sinh này mong được thấy thân màu vàng của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của ta, chớ để cho họ thấy thân màu vàng của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của ta, chớ để cho họ thấy thân màu trân châu của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu trân châu của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Nhânđà-la-ni của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni lớn màu xanh của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni lớn màu xanh của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Nhân-đàla-ni của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni hội tụ tất cả ánh sáng của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni hội tụ tất cả ánh sáng của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni hải trụ thanh tịnh trang nghiêm của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh của ta, chớ để cho họ thấy thân màu Sư tử tràng thượng của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni lôi

đăng của ta, chớ để cho họ thấy thân màu mhọc ma-ni Thủy thanh tịnh của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Thủy thanh tịnh của ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Lôi đăng của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương của ta, chớ để cho họ thấy thân màu địa ngục, ngạ quỷ, Diêm-la của ta.

Các chúng sinh này mong được thấy thân màu địa ngục, ngạ quỷ, Diêm-la của ta, chớ để cho họ thấy thân màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương của ta.

Như Lai không tác ý, tư duy vì không dụng công, cũng không phân biệt để thành tựu những việc trên.

Văn-thù-sư-lợi! Như ngọc báu Tự tại vương tự sinh thì chỗ đó không bao giờ sinh thiết và các vật dụng khác cũng không được sinh. Ngọc báu tự tại vương cũng không tác ý: “Chỗ này ta sinh, nên sắt thiết và các vật dụng khác không thể sinh được”.

Văn-thù-sư-lợi! Chỗ nào ngọc báu Tự tại vương tự sinh thì chỗ đó không bao giờ sinh thiết và các vật dụng khác cũng không được sinh.

Văn-thù-sư-lợi! Như thế chỗ cảnh giới Phật, chỗ sinh của Như Lai thì ngoại đạo Ni-càn cũng không được sinh, các tà kiến cũng không được sinh, tất cả các loạn cũng không sinh, ngũ nghịch cũng không sinh, mười nghiệp bất thiện cũng không sinh, pháp chế cũng không sinh, áng sáng của mặt trời, mặt trăng cũng không sinh, các ánh sáng của chư Thiên, Đế Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương cũng không sinh, các ánh sáng ngọc báu cũng không sinh, ánh sáng lửa cũng không sinh, ánh sáng chớp cũng không sinh. Số lượng một niệm, nữa niệm, một tháng, nữa tháng, một năm, nữa năm cũng không sinh.

Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai tuy thành tựu chúng sinh nhưng không tư duy, tâm không dụng công tất cả sự thành tựu.

Văn-thù-sư-lợi! Như người tiếp xúc với ánh sáng ngọc báu ma-ni lớn màu xanh, người đó liền thành màu ngọc ma-ni lớn màu xanh.

Nhưng ngọc báu ma-ni lớn màu xanh không tác ý tư duy.

Nếu người được ánh sáng trí tuệ Như Lai, người đó liền thành màu Nhất thiết trí Như Lai cũng không tác ý tư duy tâm không dụng công.

Văn-thù-sư-lợi! Như ngọc ma-ni thủy tinh khéo mài trong suốt, tùy chỗ mà an trí, ngọc dùng làm trang sức, hoặc trang sức nơi chân, hoặc trang sức nơi tay, hoặc trang sức nơi đầu, hoặc trang sức nơi cổ tùy chỗ trang sức, ngọc đều phát ánh sáng lớn, các vật được trang sức đều được sáng theo.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri tùy theo trú xứ mà hành bốn oai nghi, Như Lai chiếu ánh sáng như vậy thì nơi ấy cũng sáng. Ngài không sinh tư duy và tâm không dụng công.

Văn-thù-sư-lợi! Như đất dung chứa tất cả các loại cỏ cây và cây thuốc khiến tất cả đều được tăng trưởng, nhưng đất không tác ý tư duy và phân biệt.

Văn-thù-sư-lợi! Cũng như vầng mây lớn che phủ khắp mặt đất, mưa xuống cùng một vị nơi tất cả giống loại, làm cho sác cỏ cây trở thành nhiều mùi vị, thành nhiều màu sắc mà mây không tác ý tư duy, tâm không dụng công.

Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở khắp thế giới nơi mười phương, dùng thân mây Phật che phủ khắp các chúng sinh. Bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu các nguyện, những loại tâm giải thoát, những loại trụ giải thoát, Như Lai đều mưa xuống pháp lớn làm cho bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu nguyện, bao nhiêu tâm giải thoát đều được tăng trưởng. Như Lai cũng không tác ý, tư duy: “Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Thanh văn của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Duyên giác của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Trí tuệ Phật của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Trí tuệ đời sống Tứ Thiên vương của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Tam thập tam thiên của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Diệm-ma thiên của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Đâu-suấtđà của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Hóa Lạc Thiên của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Tha hóa tự tại thiên của chúng sinh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống cho đến Ngũ Tịnh Sư của chúng sinh này.

Văn-thù-sư-lợi! Mặc dù Đức Như Lai không tác ý phân biệt là Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống các vị vua của chúng này. Ta làm cho chúng sinh này tăng trưởng thiện căn nhân sinh. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống giàu sang của chúng sinh này.

Văn-thù-sư-lợi! Mặc dù Đức Như Lai không tác ý phân biệt nhưng vẫn thành tựu lợi ích, như điều mong cầu của chúng sinh, như ý của chúng sinh, như sự yêu thích của chúng sinh, và thành tựu thiện căn. Đối với tất cả mọi nơi, Như Lai thường hành tâm xả, không có tư duy, không có phân biệt.

Văn-thù-sư-lợi! Như khi mặt trời mới mọc, phóng ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha ánh sáng, xua tan tất cả bóng tối nơi Diêm-phù-đề, nhưng ánh sáng ấy không có nghĩ: “Ta xua tan bóng tối”. Tuy không nghĩ như vậy, công dụng của mặt trời vẫn được hoàn hảo.

Văn-thù-sư-lợi! Khi mặt trời Phật mới mọc phóng ra vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha trí tuệ, diệt trừ bóng tối tà kiến. Ngoài ra, Như Lai ứng hiện vì sự thành thục chúng sinh.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai cũng không có ý phân biệt: “Ta diệt từ phiền não tà kiến của chúng sinh”. không cần dụng công, Như Lai vẫn hoàn thành sự việc.

Văn-thù-sư-lợi! Như nhà huyễn thuật hiện ra đủ thứ việc mà không dụng công, không suy nghĩ, việc làm ảo thuật tự nhiên vẫn thành công. Những việc ảo thuật người đó đã làm không thể nói, không sinh, không diệt, không văn tự, không âm thanh, không tánh, không tướng, không thể nghĩ bàn, không đến, không đi, không bằng nhau, không đối nhau.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri vì các chúng sinh hành bốn oai nghi, hiện khắp các nơi, nhưng Đức Như Lai vẫn không hề ngôn thuyết, không sinh, không diệt, không văn tự, không âm thanh, không tánh, không tướng, không thể nghĩ bàn, không đến, không đi, không so sánh, không đối đãi, bình đẳng cùng pháp giới.

Văn-thù-sư-lợi! Như mặt trời ở bốn đại châu, núi Tu-di, nhưng mỗi chúng sinh đều trông thấy khác nhau: Có người thấy mặt trời mọc, có người thấy mặt trời lặn, có người thấy giữa trưa, có người thấy nửa đêm mặt trời vẫn không tác ý, tư duy, phân biệt. Vì núi Tu-di nên thế giới bốn đại châu hiện ra những sự kiện để người thấy không giống nhau.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở nơi một chúng hội mà làm cho các chúng sinh đều trông thấy khác nhau: Có người trông thấy Đức Như Lai sẽ được làm Phật, có người trông thấy Đức Như Lai sẽ nhập Niết-bàn, có người trông thấy Đức Như Lai đã được thành Phật, có người trông thấy Đức Như Lai Bát-niết-bàn, có người trông thấy chánh pháp của Đức Như Lai được hưng thịnh, có người trông thấy chánh pháp của Đức Như Lai được suy diệt, có người trông thấy Đức Như Lai thuyết pháp hoặc mười, hai mươi cho đến bốn mươi năm, có người trông thấy Đức Như Lai đã nhập Niết-bàn hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi ức trăm ngàn không thể nói.

Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai cũng không có tác ý phân biệt, do vì chúng sinh tự thấy không đồng nhau.

Văn-thù-sư-lợi! Như ở Diêm-phù-đề gió thổi lớn mạnh làm cho cây cỏ ở phương Đông cùng lúc đều ngã rạp, còn cây cỏ ở phương Tây cùng lúc vươn lên. Như vậy, tùy theo phương hướng, những hiện tượng ngã xuống hay mọc lên không giống nhau, nhưng cây cỏ này cũng không tác ý tư duy, do vì gió thổi nên làm cho có nhiều hiện tượng.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri vì các chúng sinh nên ở trong vô số kiếp hiện bốn oai nghi. Nếu chúng sinh nào có duyên với Đức Như Lai, được sinh các hạnh, vô số kiếp dứt trừ được đời sống nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm-la vương. Chúng sinh nào nhất niệm tác ý duyên với Đức Như Lai sẽ được công đức không hạn lượng, trăm ngàn ức na-do-tha không thể tính lường. Các Đại Bồtát đều được chẳng thể nghĩ bàn giải thoát định, không thể tính đếm được bến bờ của nó.

Văn-thù-sư-lợi! Như mặt trời xuất phát từ nơi biển lớn, phóng ra vô lượng, vô số trăm ngàn vạn ức na-do-tha ánh sáng, hiện rõ thành ấp, xóm làng, diệt trừ những khổ tối tăm và làm khô nơi đất ẩm ướt, sinh ra cỏ cây, mặt trời vẫn không tác ý, tư duy phân biệt.

Văn-thù-sư-lợi! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri đi ra từ biển sinh

tử, an trú không có số lượng, phóng vô số lượng trăm ngàn vạn ức nado-tha ánh sáng trí tuệ, hiện nơi tất cả thế giới nơi mười phương, diệt trừ bóng tối vô minh, làm khô bùn phiền não, khiến sinh thiện căn, thành tựu tất cả nơi bản xứ bất động; Như Lai cũng không tư duy phân biệt mà tất cả đều thành tựu.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đối với chư Phật và chúng Thanh căn nhiều như số vi trần mười phương thế giới, cúng dường thực phẩm ngon nhất và thiên y tốt đẹp, liên tục mỗi ngày, đủ hằng hà sa số kiếp, cho đến lúc các Đức Như Lai kia đều nhập Niếtbàn. Vì mỗi mỗi Đức Phật nơi mỗi mỗi thế giới nơi mười phương thế giới xây dựng tháp bằng vàng Diêm-phù-đàn nhiều như số vi trần, dùng ngọc báu ma-ni Lôi quang trải trên đất tháp ấy, dùng ngọc báu ma-ni Nhất thiết ánh sáng tụ làm nền, ngọc báu Chân ma-ni làm trụ phướn, ngọc báu ma-ni Tự tại làm lưới phủ trên tháp ấy, kiến tạo tháp này bằng lọng báu phủ khắp thế giới Đại Thiên, mỗi mỗi tràng y, mỗi mỗi tràng hoa, mỗi mỗi các hương vương tự tại, mỗi mỗi ngọc báu mani, mỗi mỗi ngọc báu ma-ni Như ý số nhiều như mây tung rải cúng dường, một ngày ba lần, luôn luôn không nghỉ, suốt hằng sa kiếp. Lại giáo hóa vô lượng, vô số chúng sinh, bày các sự cúng dường như trên đã nói.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào tin cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn và công đức trí tuệ của Đức Như Lai, vượt khỏi các pháp ngôn ngữ, thì công đức đạt được thù thắng hơn công đức nói trên đến vô lượng.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có Bồ-tát tin những lời đã nói đây, có thể làm cho đầy đủ trăm ngàn ức na-do-tha pháp Ba-la-mật không thể tính kể hết, có thể biết chỗ du hý của vô số trăm ngàn vạn ức na-dotha Đức Phật, có thể phá vô số núi kiêu mạn, có thể làm ngã đổ vô số trụ cờ ganh ghét, có thể làm khô vô số dòng sông khát ái, có thể vượt qua vô số biển sinh tử, có thể đoạn trừ vô số sự trói buộc của ma vương, có thể thắng vượt ánh sáng của các mặt trời, mặt trăng, Đế Thích, Phạm thiên vương; có thể từ cảnh giới Phật này đến cảnh giới Phật khác; có thể vượt khỏi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Diêm-la vương để được gặp Phật và nhóm họp cùng Bồ-tát, và đạt được Hải ấn Tam-muội, hiện Nhất thiết giới vô quá Tam-muội, Nhất thiết chư pháp tự Tam-muội, Nhất thiết pháp nhập Tam-muội, Vô hành trang nghiêm Tam-muội, Bảo sinh Tam-muội, Du hý Tam-muội, Liên hoa trang nghiêm Tam-muội, Phá hư không Tam-muội, Tùy hành nhất thiết thế gian Tam-muội, Pháp Hoa Tam-muội, Cảnh giới tự tại Tam-muội, Đại tần thân Tam-muội, Tâm hạnh tự tại Tam-muội, Sư tử tần thân Tam-muội, Nhật đẳng Tam-muội, Vô biên chuyển Tammuội, Tùy lưu hành Tam-muội, Kim cang duyên Tam-muội, Kim cang tạng Tam-muội, Kim cang dụ Tam-muội, Kim cang Tam-muội, Trì địa Tam-muội. Sơn đẳng Tam-muội, Di-lâu tràng Tam-muội, Bảo tạng Tam-muội, Tâm tự tại Tam-muội, Nhất thiết chúng sinh tâm tự tại Tam-muội, Nhất thiết chư hành giới hạnh Tam-muội, Thâm mật phương tiện Tam-muội, Chủng chủng nhạo thuyết Tam-muội, Vô quán Tam-muội, Quán nhất thiết chư pháp Tam-muội, Du hý Tammuội, Nhất thiết thông hành Tam-muội, Thắng ma cảnh giới Tammuội, Hiện nhất thiết sắc Tam-muội, Tu thân Tam-muội, Tùy nhất thiết pháp tắc Tam-muội, Trí tuệ đăng Tam-muội, Tác chứng Bồ-đề ánh sáng Tam-muội, thuyết tứ vô ngại Tam-muội, Nhập nhất thiết hạnh công đức Tam-muội, Nhất thiết phân biệt thuyết Tam-muội, Tịch tĩnh phân biệt thần thông Tam-muội, Thủ-lăng-nghiêm Tammuội, Đại thâm bất lượng hải thủy ngạn Tam-muội.

Đạt được vô số trăm ngàn ức na-do-tha Tam-muội như vậy và được vô biên các sắc thân Phật đầy đủ Đà-la-ni như Trí tuệ Đà-la-ni, Thanh tịnh âm thanh Đà-la-ni, Vô tận tạng Đà-la-ni, Vô biên chuyển Đà-la-ni, Hải ấn Đà-la-ni, Liên hoa trang nghiêm Đà-la-ni, Bất trước nhập môn Đà-la-ni, Độ phân biệt biện Đà-la-ni, Phật trang nghiêm thọ trì Đà-la-ni đạt được vố số trăm ngàn vạn ức na-do-tha Đà-la-ni như vậy. Đạt được tất cả hạnh thù thắng, đạt được tất cả pháp môn không nhờ người khác mà biết, đạt được tất cả các pháp vô ngại, và được vô số trăm ngàn Diệu dụng thần thông của Phật, đạt được các hạnh phương tiện thù thắng.

Văn-thù-sư-lợi! Như núi Tu-di có ánh sáng đặc thù hơn tất cả các núi khác. Như vậy, nếu Bồ-tát tin vào lời này thì rất là thù thắng, hơn tất cả ánh sáng thiện căn khác.

Khi đó, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi nói với Bồ-tát Phục Nhất Thiết Chư Cái:

–Phật tử! Có các pháp thù thắng khác, là chỗ Bồi tát tin ưa, nếu Bồ-tát nào có thể tin được thì đạt được công đức thù thắng vô lượng chăng?

Bồ-tát Phục Nhất Thiết Chư Cái nói:

–Có năm pháp là chỗ tin ưa của Bồ-tát, được công đức thù thắng vô lượng. Năm pháp đó là:

  1. Tin tất cả pháp không có đối, không sinh, không diệt, không thể nói.
  2. Tin các việc hành oai nghi nhiều hơn số vi trần ở Diêm-phùđề. Đức Như Lai không dùng công đức, không dùng tư duy mà niệm niệm tự sinh.
  3. Tin vào việc thường thành thục chúng sinh, đã thành Phật từ hằng sa kiếp lâu xa.
  4. Tin từ Đức Phật Nhiên Đăng đến nay, tất cả những hành trang trong thời gian ấy đều là tất cả các cảnh giới Phật. Những sự việc ấy đã được Phật thị hiện hành dụng từ vô biên vô số kiếp đến nay.
  5. Tin vào dòng họ Thích diệt là thị hiện việc này, thành thục chúng sinh là cảnh giới của Phật.

Văn-thù-sư-lợi! Đây là năm pháp mà Bồ-tát tin chắc thì được vô biên công đức thù thắng.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào trong mỗi ngày dùng thức ăn ngon nhất và y phục tốt đẹp cúng dường các vị Ala-hán đã đạt lục thông và tám giải thoát đủ hằng hà sa kiếp, và lại có người thiện nam, thiện nữ trong một ngày cúng dường một vị Duyên giác, những thức cúng dường như trên, thì công đức đạt được thù thắng hơn người trước.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào xây dựng chùa tháp nhiều như số vi trần nơi thế giới nơi mười phương. Ở mỗi mỗi thế giới dùng vàng thật cõi Diêm-phù-đàn và ngọc báu ma-ni Lôi Đăng để trải đất, ngọc báu ma-ni Nhất thiết ánh sáng tụ dùng làm nền, ngọc báu ma-ni trân châu dùng làm tràng phan bảo cái, dùng Ngưu đầu chiên-đàn để tô trên đất ấy, ngọc báu ma-ni Tự tại vương làm lưới giăng lên trên, ngọc báu ma-ni hải thanh tịnh phổ quang minh trang nghiêm làm trụ, ngọc ma-ni Sư tử nghiêm làm màng mỏng che ở trên, ngọc báu ma-ni Sư tử tràng làm cửa sổ treo các tràng phan bảo cái. Có vô lượng trăm ngàn Duyên giác ở nơi ấy, ngày ngày các thiện nam, thiện nữ đem cúng dường các thực phẩm ngon nhất và y phục tốt đẹp, trải qua hằng hà sa kiếp. Văn-thù-sư-lợi! Nếu có một người thiện nam, thiện nữ khác nghe danh hiệu Phật, nghe Thế Tôn, nghe Như Lai, nghe Nhất thiết trí thì các thiện nam, thiện nữ này đạt được công đức thù thắng hơn người trước vô lượng, không thể tính đếm.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào mà tạo tượng Phật hoặc vẽ hình, hoặc dùng bùn, gỗ, thì người đó đạt được công đức vượt hơn người kia vô số, không thể tính lường; huống gì đem hương hoa, tràng phan, bảo cái và các thứ cúng dường, thì công đức đạt được còn vô lượng, vô biên, không thể tính đếm.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào quy y Đức Như Lai, một ngày giữ giới cấm của Như Lai thì công đức của người đó đạt được vượt hơn người kia vô lượng, vô số, không thể tính đếm.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào đem các thức ăn ngon và trăm loại y phục đẹp để cúng dường tất cả chư Phật nơi mười phương và các đại chúng Bồ-tát, Thanh văn trải qua hằng sa kiếp. Khi các Đức Như Lai nhập Niết-bàn, người đó vì các Đức Như Lai ở trong thế giới nhiều như vi trần khắp mười phương xây các tháp báu, mỗi mỗi tháp báu ngang rộng bằng bốn châu thiên hạ, trang hoàng đầy đủ, dùng ngọc báu Đăng ma-ni và vàng thật cõi Diêm-phùđàn để rải trên đất, ngọc báu ma-ni Nhất thiết ánh sáng tụ làm nền, ngọc báu ma-ni trân châu làm tràng phan, bảo cái, dùng bột Ngưu-đầu chiên-đàn tô trên đất ấy, ngọc báu ma-ni Tự tại vương làm lưới giăng lên trên, lại dùng bảo cái che khắp tam thiên đại thiên thế giới, đem các vòng hoa số nhiều như mây, đem vô số âm nhạc tuyệt vời nhất để cúng dường tháp. Văn-thù-sư-lợi! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có thể tin kinh Như Lai công đức trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn này, cho đến đem một vắt cơm bố thí cho súc sinh thì công đức người này đạt được vẫn hơn người kia không thể nói hết lượng.

Văn-thù-sư-lợi! Nếu có Bồ-tát tin vào kinh điển, dùng các thứ

cúng dường như trước đã nói, lại có Bồ-tát tin kinh pháp này và thấy người khác tin kinh pháp này, sinh đại hoan hỷ, phát tâm, phấn chấn, có ý cung kính nghênh đón, chắp tay lễ bái, hỏi han, tùy theo chỗ có thể làm mà để cúng dường. Công đức của người này vượt hơn người kia vô lượng, vô biên không thể nói hết. Vì sao? Vì công đức này có thể sinh ra trí Phật, được ấn chứng của Thế Tôn.

Văn-thù-sư-lợi nghe nói vậy rồi, đều rất hoan hỷ, cùng các đại chúng Bồ-tát, Thanh văn, Trời, Người, A-tu-la, Ca-lâu-la tất cả đều tùy hỷ, đảnh lễ lui ra.