PHẬT NÓI KINH DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan: “Có Đà La Ni tên là Diệu Sắc (Su-rūpa) đều được chư Phật ba đời cùng nhau diễn nói, hay cho chúng sinh làm lợi ích lớn.

Nếu lại có người nghe Đà La Ni này xong. Trong đời gặp nạn thì nên tưởng phát tâm dũng mãnh, đọc tụng thọ trì cúng dường cung kính ắt ngay trong đời, người ấy sẽ được nhóm phước lớn, ngày đêm an ổn .

Lại có người dùng Tâm Đại Bi, ở chốn tịch tĩnh cầu mọi thức ăn uống để làm Xuất Sinh. Tụng Đà La Ni này 7 biến, gia trì xong thì nói rằng: “Nay ta muốn Xuất Sinh, cứu tế các Quỷ ở tất cả nẻo ác trong Thế Gian. Nguyện ăn thức sinh này để mau lìa nẻo ác”

Nói xong liền búng ngón tay 3 lần. Tưởng các Quỷ ấy được thức ăn này, mỗi mỗi đều no đủ, biến thân diệu sắc, phát tâm Bồ Đề cho đến ngày sau dần thành Phật Quả.

Liền nói Đà La Ni là:

“Na mô bà nga phộc đế, tô lỗ bá dã, đát tha nga đa dã, a la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà dã

Đát nĩnh tha: Án, tô lỗ tô lỗ, bát-la tô lỗ, bát-la tô lỗ, tam-ma la, tam-ma la, bà la bà la, tam bà la, tam bà la, tát lị-phộc tất-lệ đa, tất xả tả nẵng, a ha lãm, nại na di, sa-phộc hạ”

*)NAMO BHAGAVATE SU-RŪPĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ SURU SURU, PRASURU PRASURU, SMARA SMARA,

BHARA BHARA, SAMBHĀRA SAMBHĀRA _ SARVA PRETA PIŚĀCANĀṂ ĀHĀRAṂ DĀNA MI _ SVĀHĀ

Bấy giờ A Nan nghe Đức Phật nói xong liền vui vẻ tin nhận, làm lễ rồi lui ra

PHẬT NÓI KINH DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

_Hết_

15/08/2005