SỐ 262
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
Dịch Phạn ra Hán: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Dịch Hán ra Việt: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 

MỤC LỤC

 Bản dịch của thầy Thích Minh Định
 Bản dịch của Linh Sơn
 Bản dịch của Cư sĩ Nguyên Thuận