KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

Dịch Phạn ra Hán: Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Dịch Hán ra Việt: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

QUYỂN 4

8. Phẩm 500 Đệ Tử Thọ Ký

Lúc bấy giờ ngài Phú-lâu-na nghe về trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết Pháp từ Đức Phật. Lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại nghe về các việc nhân duyên của đời trước. Lại nghe về chư Phật có sức đại tự tại thần thông. Ngài được điều chưa từng có, tâm đắc thanh tịnh và vui mừng hớn hở.

Sau đó, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, và đứng qua một bên. Ngài chiêm ngưỡng Tôn nhan, mắt không muốn rời một thoáng, rồi nghĩ như vầy:

“Thế Tôn rất kỳ đặc. Sở hành của Ngài hiếm có thay. Như Lai tùy thuận theo mọi chủng tánh của chúng sanh trong thế gian. Ngài dùng phương tiện tri kiến mà vì chúng sanh thuyết Pháp và giúp họ thoát khỏi muôn điều tham trước. Chúng con chẳng thể nào tuyên nói hết công đức của Phật. Duy Phật Thế Tôn mới có thể biết tận đáy lòng và bổn nguyện của chúng con.”

Lúc bấy giờ Phật bảo chư Tỳ-kheo:

“Các ông có thấy Phú-lâu-na này không? Trong số người thuyết Pháp, Ta luôn ngợi khen ông ấy là tối đệ nhất. Ta cũng thường ngợi khen mọi thứ công đức và sự tinh cần hộ trì của ông ấy để giúp Như Lai tuyên dương Phật Pháp. Ở trong hàng tứ chúng, ông ấy có thể chỉ dạy để khiến họ được lợi ích an vui. Lại giải thích đầy đủ Chánh Pháp của Phật để những hành giả đồng tu Phạm hạnh được sự lợi ích lớn. Ngoại trừ Như Lai, không ai có thể biết hết ngôn luận biện tài của ông ấy.

Các ông chớ bảo Phú-lâu-na chỉ có thể hộ trì và tuyên dương giáo Pháp của Ta. Ở nơi 90 ức chư Phật thuở quá khứ, ông ấy đã hộ trì và tuyên dương Chánh Pháp của chư Phật. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật kia, ông ấy cũng là tối đệ nhất.

Lại nữa, chư Phật thuở đó thuyết giảng về không pháp, ông ấy đã minh liễu thông đạt, đắc Bốn Trí Vô Ngại, luôn có thể thuyết Pháp chính xác, thanh tịnh, và không có sự nghi ngờ. Lại đầy đủ sức thần thông của Bồ-Tát và đời đời luôn trọn tu Phạm hạnh. Dân chúng của chư Phật kia đều bảo ông ta thật là một vị Thanh Văn. Kỳ thật, Phú-lâu-na chỉ dùng môn phương tiện để làm lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sanh.

Lại nữa, ông ấy hóa độ vô lượng a-tăng-kỳ số người và khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn làm Phật sự và giáo hóa chúng sanh.

Này các Tỳ-kheo! Trong số người thuyết Pháp của bảy Đức Phật quá khứ, Phú-lâu-na cũng là đệ nhất. Nay trong số người thuyết Pháp của Ta, ông ấy cũng là đệ nhất. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật ở Hiền Kiếp về sau, ông ấy cũng lại là đệ nhất và đều luôn hộ trì cùng tuyên dương Phật Pháp. Vào đời vị lai cũng lại như vậy, Phú-lâu-na sẽ hộ trì và tuyên dương vô lượng vô biên giáo Pháp của chư Phật. Lại giáo hóa và làm lợi ích vô lượng chúng sanh, khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn chuyên cần tinh tấn để giáo hóa chúng sanh.

Sau đó, Phú-lâu-na sẽ dần dần cụ túc Bồ-Tát Đạo. Trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ông ấy sẽ ở quốc độ này mà đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đức Phật đó sẽ lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như số cát sông Hằng để làm một Phật độ. Đất làm bằng thất bảo và bằng phẳng như lòng bàn tay. Cõi nước đó không có núi đồi, khe suối, hay ao ngòi. Có kỳ đài bằng bảy báu đầy khắp trong quốc độ ấy. Cung điện của chư thiên ở hư không gần kề với thế gian. Trời và người có thể qua lại và đều thấy lẫn nhau.

Cõi nước đó không có các đường ác và cũng chẳng có người nữ. Tất cả chúng sinh đều hóa sanh và không có sự dâm dục. Họ đắc đại thần thông, thân phát ra ánh sáng, và phi hành tự tại. Ý niệm của họ kiên cố, tinh tấn trí tuệ, toàn thân đều là màu vàng kim và có 32 tướng để trang nghiêm. Chúng sanh trong cõi nước ấy luôn chỉ dùng hai thức ăn:

1. Thức ăn của Pháp hỷ.
2. Thức ăn của thiền duyệt.

Phật độ ấy có vô lượng a-tăng-kỳ ngàn vạn ức na-do-tha chư Bồ-Tát. Họ đắc đại thần thông, Bốn Trí Vô Ngại và khéo có thể giáo hóa muôn loại chúng sanh. Hàng Thanh Văn nơi đó nhiều vô số kể và chẳng thể nào biết hết. Họ đều được đầy đủ Lục Thông, Tam Minh và Bát Giải Thoát.

Cõi nước của Đức Phật ấy có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh. Quốc độ tên là Thiện Tịnh. Đức Phật đó có thọ mạng dài vô lượng a-tăng-kỳ kiếp. Giáo Pháp sẽ trụ thế rất lâu. Sau khi Ngài diệt độ, tháp bảy báu sẽ dựng xây khắp mọi nơi ở cõi nước ấy.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Chư Tỳ-kheo lắng nghe
Phật tử nơi hành Đạo
Do khéo học phương tiện
Được chẳng thể nghĩ bàn

Biết họ thích Pháp nhỏ
Cũng sợ đại trí tuệ
Cho nên chư Bồ-Tát
Làm Thanh Văn Duyên Giác

Dùng vô số phương tiện
Độ muôn loài chúng sanh
Tự nói là Thanh Văn
Cách Phật Đạo xa xăm

Độ thoát vô lượng chúng
Thảy đều được thành tựu
Cho dù kẻ lười biếng
Dần dần sẽ thành Phật

Trong ẩn hạnh Bồ-Tát
Ngoài hiện là Thanh Văn
Thiểu dục nhàm sanh tử
Kỳ thật tịnh Phật độ

Bảo họ có ba độc
Lại hiện tướng tà kiến
Đệ tử Ta như thế
Phương tiện độ chúng sanh

Nếu Ta nói trọn đủ
Muôn sự việc biến hóa
Chúng sanh khi nghe xong
Tất sẽ khởi lòng nghi

Phú-lâu-na này đây
Ở ngàn ức Phật xưa
Tinh cần siêng tu hành
Hộ trì chư Phật Pháp

Vì cầu vô thượng tuệ
Mà ở nơi chư Phật
Hiện làm đại đệ tử
Đa văn có trí tuệ

Lời giảng chẳng sợ hãi
Khéo làm chúng hoan hỷ
Chưa bao giờ mỏi mệt
Luôn hỗ trợ Phật sự

Đã đắc đại thần thông
Đủ Bốn Trí Vô Ngại
Biết các căn lợi độn
Luôn giảng thanh tịnh Pháp

Diễn sướng như thị nghĩa
Dạy ngàn ức chúng sanh
Khiến trụ Pháp Đại Thừa
Để tự tịnh Phật độ

Vị lai cũng cúng dường
Vô lượng vô số Phật
Hộ trì tuyên Chánh Pháp
Cũng tự tịnh Phật độ

Thường dùng các phương tiện
Thuyết Pháp không kinh sợ
Độ vô số chúng sanh
Thành tựu Nhất Thiết Trí

Cúng dường chư Như Lai
Hộ trì Pháp bảo tạng
Sau đó sẽ thành Phật
Danh hiệu là Pháp Minh

Quốc độ tên Thiện Tịnh
Thất bảo cộng hợp thành
Kiếp tên là Bảo Minh
Chư Bồ-Tát rất đông

Số ấy vô lượng ức
Đều đắc đại thần thông
Sức uy đức cụ túc
Đầy khắp cõi nước đó

Thanh Văn cũng vô số
Tam Minh Bát Giải Thoát
Đắc Bốn Trí Vô Ngại
Làm chư Tăng nơi đó

Chúng sanh quốc độ ấy
Dâm dục đều đã đoạn
Thuần nhất biến hóa sanh
Cụ tướng trang nghiêm thân

Pháp hỷ thiền duyệt thực
Không tưởng thức ăn khác
Chẳng có hàng nữ nhân
Cũng không các đường ác

Tỳ-kheo Phú-lâu-na
Khi công đức viên mãn
Sẽ được cõi tịnh độ
Chư thánh hiền rất đông
Vô lượng việc như thế
Ta nay chỉ lược nói”

Lúc bấy giờ 1.200 vị A-la-hán với tâm ý tự tại, họ nghĩ như vầy:

“Chúng ta ai nấy đều hoan hỷ và được điều chưa từng có. Nếu được Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ tử khác thì sẽ vui biết bao!”

Đức Phật biết tâm niệm của họ nên bảo Ma-ha Ca-diếp rằng:

“Nay Như Lai sẽ thứ tự thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho 1.200 vị A-la-hán đang ở trước Ta đây.

Ở giữa đại chúng này, vị đại đệ tử của Ta là Tỳ-kheo Kiều-trần-như, sẽ cúng dường 62.000 ức Phật. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

500 vị A-la-hán, gồm có: Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, Già-da Ca-diếp, Na-đề Ca-diếp, Ca-lưu-đà-di, Ưu-đà-di, A-nậu-lâu-đà, Ly-bà-đa, Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, Châu-đà, Sa-già-đà, và những vị khác như thế. Họ đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thảy đồng một danh hiệu gọi là Phổ Minh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Tỳ-kheo Kiều-trần-như
Sẽ thấy vô lượng Phật
Qua a-tăng-kỳ kiếp
Rồi thành Đẳng Chánh Giác

Thường phóng đại quang minh
Đầy đủ các thần thông
Danh vang thấu mười phương
Tất cả đều cung kính

Luôn nói Vô Thượng Đạo
Vì thế tên Phổ Minh
Cõi nước ấy thanh tịnh
Bồ-Tát đều dũng mãnh

Thảy ngồi diệu lầu các
Du hành mười phương cõi
Dùng phẩm vật vô thượng
Phụng hiến dâng chư Phật

Làm cúng dường đó xong
Tâm sanh đại hoan hỷ
Thoáng chốc về bổn quốc
Thần lực họ như thế

Phật thọ sáu vạn kiếp
Chánh Pháp trụ gấp bội
Tượng Pháp càng bội hơn
Pháp diệt chúng ưu sầu

Năm trăm Tỳ-kheo đây
Thứ tự sẽ thành Phật
Đồng hiệu là Phổ Minh
Triển chuyển mà thọ ký
‘Sau khi Ta diệt độ
Ông sẽ thành Phật Đạo’

Thế gian nơi giáo hóa
Cũng như Ta hôm nay
Quốc độ trang nghiêm tịnh
Cùng những sức thần thông
Thanh Văn chư Bồ-Tát
Chánh Pháp và Tượng Pháp
Thọ mạng nhiều hay ít
Đều như đã nói trên

Ca-diếp ông nên biết
Năm trăm vị tự tại
Và các Thanh Văn khác
Cũng sẽ lại như thế
Ai không ở nơi đây
Ông vì họ tuyên giảng”

Lúc bấy giờ khi 500 vị A-la-hán được thọ ký ở trước Đức Phật xong, họ vui mừng hớn hở và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và ăn năn tự trách:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con luôn nghĩ rằng mình đã đắc cứu cánh diệt độ. Giờ mới biết chúng con như kẻ vô trí.

Vì sao thế? Bởi chúng con phải nên đắc trí tuệ của Như Lai, nhưng lại thỏa mãn với trí nhỏ mà cho là đủ.

Bạch Thế Tôn! Đây ví như có người đến nhà của bạn thân, rồi bị say rượu và nằm ngất đi. Giữa lúc đó thì người bạn có việc trong quan phủ cần đi vắng, nên đã lấy cho một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo rồi từ biệt.

Kẻ đó do say rượu nên đều chẳng hay biết. Khi tỉnh giấc, gã đi đến nước khác. Vì miếng cơm manh áo nên dốc sức làm việc và phải chịu vô vàn gian nan. Nếu có được một chút, hắn cho là đủ. Sau này, người bạn gặp thấy nên bảo rằng:

‘Trời ơi, bạn già! Sao chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến nông nỗi thế này? Lúc xưa, tôi vì muốn bạn được an vui và có ngũ dục để vui sướng, nên ngày tháng năm đó, mình đã lấy cho bạn một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo. Nó luôn ở trong ấy từ xưa đến nay mà bạn chẳng biết. Vì tìm kế sanh nhai mà bạn phải chịu nhiều ưu sầu khổ não, thật là ngu khờ quá đi! Giờ đây bạn có thể dùng bảo châu này để đổi những gì bạn muốn. Bạn sẽ luôn được như ý và sẽ không bị thiếu thốn.’

Đức Phật cũng lại như thế. Khi còn là một vị Bồ-Tát, ngài đã giáo hóa và khiến chúng con phát tâm để đạt đến Nhất Thiết Trí. Nhưng chúng con lại quên bẵng đi và chẳng hay chẳng biết. Khi đã đắc Đạo A-la-hán, chúng con tự cho là đã diệt độ. Giữa dòng đời nghiệt ngã, được một chút mà cho là đủ. Tuy vậy, thệ nguyện Nhất Thiết Trí vẫn chưa mất. Bây giờ Thế Tôn muốn chúng con giác ngộ nên nói lời như vầy:

‘Này các Tỳ-kheo! Sở đắc của các ông không phải là cứu cánh tịch diệt. Từ lâu xa, Ta vì muốn các ông gieo trồng căn lành nơi Phật, nên Như Lai đã dùng phương tiện mà chỉ bày tướng của Niết-bàn. Kỳ thật, các ông vẫn chưa đắc diệt độ.’

Bạch Thế Tôn! Mãi đến giờ chúng con mới thật biết mình là một vị Bồ-Tát và đắc thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Do nhân duyên này, chúng con vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có.”

Lúc bấy giờ ngài A-nhã Kiều-trần-như và những vị khác muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Chúng con nghe vô thượng
Tiếng an ổn thọ ký
Hoan hỷ chưa từng có
Lễ vô lượng Phật trí

Nay ở trước Thế Tôn
Sám hối mọi lỗi lầm
Nơi vô lượng Phật bảo
Được phần nhỏ Niết-bàn
Như kẻ ngu vô trí
Tự cho đã đủ rồi

Ví như kẻ bần cùng
Đến nhà người bạn thân
Nhà ấy rất giàu sang
Đầy đủ món ăn ngon

Bạn lấy vô giá châu
May vào trong vạt áo
Rồi lặng lẽ ra đi
Kẻ ngủ chẳng hay gì

Gã này khi tỉnh dậy
Du hành sang nước khác
Cầu miếng cơm manh áo
Cuộc sống đầy gian khó

Được ít cho là đủ
Chẳng mong điều tốt hơn
Không biết trong vạt áo
Có bảo châu vô giá

Người bạn cho viên châu
Lúc thấy kẻ nghèo đó
Khi đã quở trách xong
Chỉ nơi may châu bảo

Kẻ nghèo thấy châu báu
Lòng vui mừng khôn xiết
Được tài vật giàu sang
Ngũ dục để thọ hưởng

Chúng con cũng như vậy
Thế Tôn suốt đêm dài
Luôn từ mẫn giáo hóa
Khiến trồng vô thượng nguyện

Bởi chúng con vô trí
Không hay cũng không biết
Được phần nhỏ Niết-bàn
Cho đủ chẳng cầu thêm

Nay Phật giác ngộ con
Nói thật chẳng diệt độ
Đắc Phật tuệ vô thượng
Khi đó mới chân diệt

Con nay nghe từ Phật
Việc thọ ký trang nghiêm
Cùng triển chuyển thọ ký
Khắp thân tâm hoan hỷ”

 

9. Phẩm Thọ Ký Cho Hàng Hữu Học và Bậc Vô Học

Lúc bấy giờ ngài A-Nan và La-hầu-la nghĩ như vầy:

“Chúng ta ai cũng thường nghĩ nếu như được thọ ký thì sẽ vui biết mấy!”

Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đồng bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nên có một phần trong này. Như Lai là nơi nương tựa duy nhất của chúng con.

Lại nữa, hàng trời người cùng a-tu-la trong hết thảy thế gian đều thấy biết chúng con. A-Nan luôn làm thị giả để hộ trì Pháp tạng. La-hầu-la là con của Phật. Nếu Phật thấy thích hợp để thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thời điều mong ước của chúng con sẽ được mãn nguyện và điều ước vọng của đại chúng cũng sẽ mãn túc.”

Lúc bấy giờ có 2.000 người thuộc hàng Thanh Văn Hữu Học và bậc Vô Học đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, đến ở trước Phật, nhất tâm hợp chưởng, và chiêm ngưỡng Thế Tôn. Họ bày tỏ ý nguyện như ngài A-Nan và La-hầu-la rồi đứng qua một bên.

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài A-Nan:

“Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ông sẽ cúng dường và hộ trì Pháp tạng của 62 ức chư Phật, rồi sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ông sẽ giáo hóa 20.000 vạn ức Hằng Hà sa chư Bồ-Tát và khiến họ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phan. Cõi nước đó thanh tịnh, lưu ly làm đất và kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn.

Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng ngàn vạn ức a-tăng-kỳ kiếp. Giả như có người ở trong ngàn vạn ức vô lượng a-tăng-kỳ kiếp mà tính đếm thì cũng chẳng thể biết được. Thời gian Chánh Pháp trụ thế sẽ gấp bội thời gian thọ mạng. Thời gian Tượng Pháp trụ thế lại càng gấp bội hơn thời gian Chánh Pháp.

Này A-Nan! Công đức của Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương sẽ được vô lượng ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Ta nay giữa chư Tăng
Nói A-Nan trì Pháp
Sẽ cúng dường chư Phật
Sau đó thành Chánh Giác
Hiệu là Sơn Hải Tuệ
Tự Tại Thông Vương Phật

Cõi nước ấy thanh tịnh
Tên Thường Lập Thắng Phan
Giáo hóa chư Bồ-Tát
Số như cát sông Hằng

Phật có đại uy đức
Danh vang khắp mười phương
Thọ mạng dài vô lượng
Là vì thương chúng sanh

Chánh Pháp bội thọ mạng
Tượng Pháp càng bội hơn
Vô số các chúng sanh
Số như cát sông Hằng
Ở trong Phật Pháp đó
Trồng nhân duyên Phật Đạo”

Lúc bấy giờ trong chúng hội có 8.000 vị sơ phát tâm Bồ-Tát, họ đều nghĩ như vầy:

“Chúng ta chưa từng bao giờ nghe, dù cả chư đại Bồ-Tát, mà được thọ ký như thế này. Vì nhân duyên gì mà hàng Thanh Văn lại được thọ ký như vậy.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-Tát nên bảo họ rằng:

“Này các thiện nam tử! Ở nơi của Đức Phật Không Vương, Ta và A-Nan đã đồng thời phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A-Nan luôn thích đa văn, còn Ta luôn chuyên cần tinh tấn. Cho nên, Ta đã thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và A-Nan hộ trì Pháp của Ta. Trong tương lai, ông ấy cũng sẽ hộ trì Pháp tạng của chư Phật và giáo hóa thành tựu chư Bồ-Tát. Do bổn nguyện như vậy nên mới được thọ ký này.”

Khi A-Nan ở trước Phật nghe về sự thọ ký cùng quốc độ trang nghiêm, sở nguyện cụ túc, tâm sanh đại hoan hỷ, và được điều chưa từng có. Ngài lập tức nhớ niệm Pháp tạng của vô lượng ngàn vạn ức chư Phật thuở quá khứ, thông đạt vô ngại như mới vừa nghe hôm nay, và cũng nhớ lại bổn nguyện xưa.

Lúc bấy giờ ngài A-Nan nói kệ rằng:

“Thế Tôn hiếm có thay
Khiến con nhớ quá khứ
Vô lượng chư Phật Pháp
Như mới nghe hôm nay

Con nay chẳng còn nghi
An trụ nơi Phật Đạo
Phương tiện làm thị giả
Hộ trì chư Phật Pháp”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài La-hầu-la:

“Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ông sẽ cúng dường vi trần số chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới và luôn làm trưởng tử của chư Phật như là hiện nay vậy.

Quốc độ trang nghiêm của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa, số kiếp của thọ mạng, số đệ tử giáo hóa, thời gian Chánh Pháp và Tượng Pháp cũng như Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ làm con trưởng của Đức Phật ấy và sau đó sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Khi ta làm thái tử
La-Hầu là con trưởng
Ta nay thành Phật Đạo
Thọ Pháp làm Pháp tử

Ở trong đời vị lai
Thấy vô lượng ức Phật
Cũng đều làm con trưởng
Nhất tâm cầu Phật Đạo

La-hầu-la mật hạnh
Chỉ Ta mới biết rõ
Hiện làm con trưởng Ta
Để chỉ dẫn chúng sanh

Vô lượng ngàn vạn ức
Công đức chẳng tính xuể
An trụ trong Phật Pháp
Chí cầu Vô Thượng Đạo”

Lúc bấy giờ khi Thế Tôn thấy tâm ý của 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh, và nhất tâm quán Phật, Phật bảo ngài A-Nan:

“Ông có thấy 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học này không?”

“Dạ vâng, đã thấy!”

“Này A-Nan! Các người họ sẽ cúng dường chư Phật Như Lai bằng số vi trần của 50 thế giới, cung kính tôn trọng và hộ trì Pháp tạng. Sau đó, họ sẽ đồng một lúc ở các quốc độ trong mười phương mà đắc thành Phật quả và đều đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng sẽ dài một kiếp; còn cõi nước trang nghiêm, số Thanh Văn cùng Bồ-Tát, và thời gian Chánh Pháp Tượng Pháp thảy đều đồng nhau.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Hai ngàn Thanh Văn đây
Nay đứng ở trước Ta
Thảy đều được thọ ký
Vị lai sẽ thành Phật

Họ cúng dường chư Phật
Trần số nói như trên
Hộ trì Phật Pháp tạng
Sau sẽ thành Chánh Giác

Mỗi ở mười phương cõi
Tất đồng một danh hiệu
Đồng thời ngồi Đạo Tràng
Mà chứng vô thượng tuệ

Đồng tên là Bảo Tướng
Quốc độ cùng đệ tử
Chánh Pháp và Tượng Pháp
Thảy đều đồng không khác

Họ dùng các thần thông
Độ chúng sanh mười phương
Danh vang châu biến khắp
Lần lượt nhập Niết-bàn”

Lúc bấy giờ khi 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở và nói kệ rằng:

“Thế Tôn tuệ đăng minh
Con nghe tiếng thọ ký
Lòng hoan hỷ sung mãn
Như được rưới cam lộ”

 

10. Phẩm Pháp Sư

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo 80.000 Đại sĩ qua lời dạy cho Dược Vương Bồ-Tát rằng:

“Này Dược Vương! Ông thấy trong đại chúng đây, gồm có vô lượng chư thiên, long vương, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, cùng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu quả Thanh Văn, người cầu Đạo Bích-chi-phật, và người cầu Phật Đạo chăng? Các hàng chúng sanh như thế đều đang ở trước Phật đây, họ nghe được một bài kệ hay một câu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thậm chí chỉ một niệm tùy hỷ, Ta đều thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Phật bảo ngài Dược Vương:

“Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai nghe Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một bài kệ, hoặc một câu, hay một niệm tùy hỷ, Ta cũng thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dẫu chỉ một bài kệ trong Kinh này mà họ kính trọng và xem như Phật, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, và âm nhạc để làm cúng dường, hay thậm chí chỉ chắp tay cung kính.

Này Dược Vương! Ông phải biết các người đó đã từng cúng dường trăm ngàn ức chư Phật và ở nơi của chư Phật đã thành tựu đại nguyện. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới sanh chốn nhân gian.

Này Dược Vương! Nếu có ai hỏi ông, hàng chúng sanh nào vào đời vị lai sẽ thành Phật? Ông nên chỉ họ rằng các hạng người như thế tất sẽ thành Phật trong đời vị lai.

Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, dẫu chỉ một câu trong Kinh Pháp Hoa mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, và âm nhạc để cúng dường quyển Kinh này, hay chỉ chắp tay cung kính, thì hết thảy thế gian đều nên chiêm lễ, phụng sự, và đáng dùng sự cúng dường như Phật để cúng dường người ấy.

Ông phải biết người đó là đại Bồ-Tát và đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ vì lân mẫn chúng sanh nên mới nguyện sanh ở thế gian này để rộng diễn bày và phân biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống nữa là người có thể thọ trì trọn vẹn và làm muôn sự cúng dường.

Này Dược Vương! Ông phải biết người này đã xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh của riêng họ. Sau khi Ta diệt độ, họ vì từ mẫn chúng sanh nên mới sinh vào đời ác để rộng diễn nói Kinh này.

Sau khi Ta diệt độ, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân này có thể vì chỉ một người mà thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một câu, thì phải biết người ấy tức là sứ giả của Như Lai. Họ do Như Lai sai đến để làm việc của Như Lai. Hà huống là ở giữa đại chúng, người đó rộng giảng nói cho mọi người.

Này Dược Vương! Nếu có kẻ ác nào với tâm bất thiện, họ xuất hiện ở trước Phật và luôn hủy mạ Phật suốt trong một kiếp, thì tội đó vẫn còn nhẹ nếu đem so với tội hủy báng và chê bai người tại gia cùng hàng xuất gia đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Tội này rất thâm trọng.

Này Dược Vương! Những ai đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ông phải biết họ dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình. Người ấy có thể gánh vác trên vai việc của Như Lai. Bất kỳ đến nơi nào, họ sẽ được hoan nghênh và lễ kính. Mọi người phải nhất tâm hợp chưởng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, và dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, thức ăn ngon lạ, cùng trỗi các âm nhạc để cúng dường. Chư thiên nên lấy bảo châu cõi trời mà rải lên và nên lấy các phẩm vật báu trên cõi trời mà phụng hiến cho họ.

Vì sao thế? Bởi khi người này hoan hỷ thuyết Pháp, những ai thoáng nghe được sẽ liền đạt tới cứu cánh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Nếu muốn trụ Phật Đạo
Thành tựu trí tự nhiên
Luôn phải siêng cúng dường
Người thọ trì Pháp Hoa

Như họ muốn mau đắc
Nhất Thiết Chủng Trí Tuệ
Nên thọ trì Kinh này
Và cúng dường người trì

Nếu ai khéo thọ trì
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Phải biết Phật sai đến
Từ mẫn nhớ chúng sanh

Những ai khéo thọ trì
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Rời tịnh độ sanh đây
Là bởi thương hữu tình

Phải biết người như thế
Tự tại nơi muốn sanh
Khéo ở đời trược ác
Rộng nói vô thượng Pháp

Phải dùng hương hoa trời
Y phục báu cõi trời
Cùng diệu bảo cõi trời
Cúng dường người thuyết Pháp

Đời ác khi Ta diệt
Ai khéo trì Kinh này
Phải chắp tay lễ kính
Như cúng dường Thế Tôn

Thức ăn thơm ngon ngọt
Cùng muôn loại y phục
Cúng dường Phật tử này
Mong cầu thoáng được nghe

Nếu ai vào đời sau
Có thể trì Kinh này
Là do Ta phái đến
Làm việc của Như Lai

Nếu ở trong một kiếp
Lòng luôn nhớ bất thiện
Cau có mắng nhiếc Phật
Thọ vô lượng trọng tội

Giả có người đọc tụng
Thọ trì Kinh Pháp Hoa
Ác ngôn chừng một thoáng
Tội này còn hơn kia

Có ai cầu Phật Đạo
Mà ở trong một kiếp
Chắp tay ở trước Ta
Dùng vô số kệ tán

Do bởi tán thán Phật
Đắc vô lượng công đức
Ai khen người trì Kinh
Phước còn hơn người kia

Suốt tám mươi ức kiếp
Dùng tối diệu sắc thanh
Cùng với hương vị xúc
Cúng dường người trì Kinh

Đã cúng dường như thế
Nếu nghe chừng một thoáng
Nên liền tự mừng vui
‘Ta nay được lợi lớn’

Dược Vương nay Ta bảo
Các Kinh do Ta nói
Ở trong các Kinh đó
Pháp Hoa tối đệ nhất”

Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Dược Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát rằng:

“Kinh điển do Ta thuyết thì nhiều vô lượng ngàn vạn ức, hoặc đã nói, đang nói, hay sẽ nói. Ở trong các Kinh đó, Kinh Pháp Hoa này là khó tin và khó giải nhất.

Này Dược Vương! Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, đừng lưu bố như một cách thông thường hoặc truyền sai cho người. Đó là vì từ xưa đến nay, Kinh này được chư Phật Thế Tôn thủ hộ và chưa từng thuyết giảng tường tận. Ngay khi Như Lai còn tại thế mà đã có biết bao người oán hận và ganh ghét Kinh này, huống nữa là sau khi Ta diệt độ.

Này Dược Vương! Ông phải biết sau khi Như Lai diệt độ, những ai có thể biên chép, cúng dường, thọ trì đọc tụng, và vì người khác thuyết giảng, Như Lai sẽ lấy y đắp lên người ấy. Họ lại được chư Phật hiện tại hộ niệm. Người đó có đại tín lực, chí nguyện lực, và các thiện căn lực. Ông phải biết người này đã cùng trú một nơi với Như Lai và đã được Như Lai lấy tay xoa đảnh đầu.

Này Dược Vương! Ở bất kỳ nơi nào mà có Kinh này thuyết giảng, đọc tụng, hay biên chép, thì họ đều nên khởi xây tháp bảy báu với độ cao to, rộng lớn, và trang trí trang nghiêm. Tháp đó không cần phải an trí xá-lợi.

Vì sao thế? Bởi ở trong ấy đã có toàn thân của Như Lai. Họ nên dùng hết thảy hương hoa anh lạc, lọng lụa tràng phan, cùng âm nhạc ca xướng để cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán tháp đó. Nếu có ai thấy được tháp đó, rồi lễ bái cúng dường, thì phải biết những người như thế đều rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Dược Vương! Chúng tại gia và hàng xuất gia tu hành Bồ-Tát Đạo, như chẳng thể thấy nghe cùng thọ trì đọc tụng, hoặc chẳng thể biên chép hay cúng dường Kinh Pháp Hoa này, thời phải biết người ấy vẫn chưa khéo tu hành Bồ-Tát Đạo. Nếu có ai nghe được Kinh điển này, họ sẽ có thể khéo tu hành Bồ-Tát Đạo. Nếu có chúng sanh nào cầu Phật Đạo mà thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa này, nghe xong, họ tín giải thọ trì, thì phải biết người đó rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Dược Vương! Đây ví như có người khát nước và cần nước uống. Trên vùng cao nguyên kia, họ đào xuống đất để tìm nước, nhưng chỉ thấy đất khô nên biết rằng nước vẫn còn xa. Sau đó, người ấy không ngừng bỏ thêm công sức. Tiếp đó, họ thấy đất ướt, rồi lần lần đến đất bùn nên trong lòng biết chắc rằng nước rất gần ở đâu đây.

Bồ-Tát cũng lại như vậy. Những ai chưa nghe, chưa hiểu, hoặc chưa có thể tu tập Kinh Pháp Hoa này, thì biết rằng họ đang cách rất xa Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn những ai đã nghe, đã hiểu, và đã tu duy cùng tu tập thì biết chắc rằng họ đang gần kề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì sao thế? Bởi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của tất cả Bồ-Tát đều thuộc về Kinh này. Kinh này khai mở cửa phương tiện và hiển bày tướng chân thật. Bảo tạng của Kinh Pháp Hoa này rất thâm sâu, kiên cố, ẩn kín, và xa thẳm. Không một ai có thể đến, chỉ trừ hôm nay Ta vì muốn giáo hóa thành tựu chư Bồ-Tát nên mới khai thị.

Này Dược Vương! Nếu có Bồ-Tát nào nghe Kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, nghi ngờ, hay hoảng sợ, thì phải biết vị này là sơ phát tâm Bồ-Tát. Nếu hàng Thanh Văn nghe Kinh này mà kinh hãi, nghi ngờ, hay hoảng sợ, thì phải biết họ là tăng thượng mạn.

Này Dược Vương! Sau khi Như Lai diệt độ, như có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn thuyết Kinh Pháp Hoa này cho hàng tứ chúng, thì phải thuyết giảng thế nào? Vị thiện nam tử thiện nữ nhân này nên vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai, và ngồi tòa của Như Lai, rồi sau đó mới rộng nói Kinh này cho hàng tứ chúng.

– Nhà của Như Lai tức là tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh.
– Áo của Như Lai tức là tâm nhu hòa nhẫn nhục.
– Tòa của Như Lai tức là tất cả pháp không.

Khi đã an trụ trong ấy, rồi sau đó mới dùng tâm không biếng lười mà rộng thuyết Kinh Pháp Hoa này cho chư Bồ-Tát cùng hàng bốn chúng.

Này Dược Vương! Lúc ấy từ ở quốc độ khác, Ta sẽ sai người biến hóa đến tụ tập làm thính chúng nghe Pháp. Ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, và Ưu-bà-di để đến nghe Pháp. Khi những người biến hóa này nghe Pháp, họ sẽ tín thọ và tùy thuận chẳng nghịch.

Nếu có người thuyết Pháp tại một nơi vắng vẻ, khi đó Ta sẽ sai rất nhiều thiên long quỷ thần, càn-thát-bà, a-tu-la và những loài khác để đến nghe họ thuyết Pháp. Tuy Ta ở tại cõi nước khác, nhưng Ta sẽ khiến những ai thuyết Pháp, ở mọi lúc luôn thấy được thân của Ta. Nếu họ đọc quên một câu, thời Ta sẽ nhắc lại để cho được đầy đủ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Ai muốn dứt lười biếng
Hãy nên nghe Kinh này
Kinh này khó được nghe
Lại khó người tín thọ

Như người khát thèm nước
Đào giếng vùng cao nguyên
Chỉ thấy đất khô cằn
Biết cách nước còn xa
Khi thấy đất bùn ướt
Hẳn biết nước gần đây

Dược Vương ông phải biết
Những ai mà như thế
Chẳng nghe Kinh Pháp Hoa
Cách Phật trí xa xăm

Ai nghe diệu Kinh này
Liễu thông Pháp Thanh Văn
Là vua của các Kinh
Nghe rồi tư duy kỹ
Phải biết người như thế
Gần kề Phật trí tuệ

Nếu ai giảng Kinh này
Nên vào nhà Như Lai
Mặc áo của Như Lai
Rồi ngồi tòa Như Lai
Nơi đại chúng chẳng kinh
Rộng vì họ phân biệt

Đại từ bi là nhà
Áo nhu hòa nhẫn nhục
Các pháp không là tòa
Trụ như thế thuyết Pháp

Khi ai giảng Kinh này
Có kẻ ác khẩu chửi
Dùng dao gậy ngói đá
Vì niệm Phật hãy nhẫn

Trong ngàn vạn ức độ
Ta hiện tịnh kiên thân
Ở vô lượng ức kiếp
Vì chúng sanh thuyết Pháp

Sau khi Ta diệt độ
Ai khéo giảng Kinh này
Ta sai hóa tứ chúng
Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni
Cùng thiện nam tín nữ
Cúng dường vị Pháp sư
Dẫn đạo các chúng sanh
Đến tụ tập nghe Pháp

Nếu ai muốn làm hại
Ngói đá cùng dao gậy
Ta sai người biến hóa
Đến hộ vệ người ấy

Nếu ai thuyết Pháp này
Một mình nơi vắng vẻ
Tĩnh mịch không tiếng người
Đọc tụng Kinh điển này
Bấy giờ Ta liền hiện
Thanh tịnh quang minh thân

Như quên một chương cú
Nhắc lại khiến thông thạo
Nếu bậc đức độ này
Hoặc giảng cho tứ chúng
Hay nơi vắng tụng Kinh
Đều sẽ thấy thân Ta

Nếu họ ở hoang vu
Ta sai hàng trời rồng
Dạ-xoa chúng quỷ thần
Làm thính chúng nghe Pháp

Người này vui thuyết Pháp
Phân biệt vô quái ngại
Do chư Phật hộ niệm
Khéo làm đại chúng vui

Ai thân cận Pháp sư
Mau đắc Đạo Bồ-Tát
Theo học Pháp sư này
Thấy được Hằng sa Phật”

 

11. Phẩm Thấy Bảo Tháp

Lúc bấy giờ ở trước Phật có một tháp bảy báu với chiều cao 500 do-tuần và rộng 250 do-tuần. Tháp báu từ dưới đất vọt ra, trụ ở không trung và được trang trí với muôn loại bảo vật. Có 5.000 lan can, 1.000 khám thất, và vô số tràng phan dùng để trang nghiêm. Có dây tua, xâu chuỗi anh lạc báu và 10.000 chuông báu treo ở trên đó. Ở bốn cạnh đều thổi ra hương đạt-ma-la-bạt chiên đàn và mùi hương đó lan tỏa khắp thế giới. Những tràng phan và lọng che của tháp ấy làm bằng bảy báu, nào là: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, trân châu, với mai côi cộng hợp thành, và cao đến tận cung điện của Tứ Thiên Vương.

Có thiên hoa từ trời Tam Thập Tam mưa xuống để cúng dường bảo tháp. Những thiên chúng khác, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, ngàn vạn ức chúng sanh như thế, họ dùng muôn thứ hương hoa, xâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng che, và âm nhạc để cúng dường bảo tháp. Họ cung kính, tôn trọng, và tán thán.

Lúc bấy giờ trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn và khen rằng:

“Lành thay, lành thay! Thích-ca-mâu-ni Thế Tôn có thể với đại trí tuệ bình đẳng mà vì đại chúng thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm.

Như thị, như thị, Thích-ca-mâu-ni Thế Tôn! Lời của Ngài nói đều là chân thật.”

Lúc bấy giờ hàng tứ chúng thấy đại bảo tháp trụ ở không trung. Lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, họ đều được Pháp hỷ và ngạc nhiên chưa từng có. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng qua một bên.

Khi ấy có một vị Bồ-Tát Ma-ha-tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Ngài biết trong lòng của hết thảy trời, người, và a-tu-la trong thế gian có điều nghi nên bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất vọt lên và ở trong đó lại có âm thanh phát ra?”

Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát:

“Trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai. Vào thuở quá khứ vô lượng ngàn vạn ức a-tăng-kỳ thế giới về hướng đông, có một quốc độ tên là Bảo Tịnh. Trong cõi nước kia có một Đức Phật, hiệu là Đa Bảo. Lúc Đức Phật ấy tu hành Bồ-Tát Đạo, ngài đã phát đại thệ nguyện như sau:

‘Nếu lúc con thành Phật và sau khi diệt độ, ở bất kỳ cõi nước nào trong mười phương mà có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, vì để nghe Kinh này, tháp miếu của con sẽ vọt hiện ra trước nơi đó để làm chứng minh và ngợi khen lành thay.’

Sau khi Đức Phật kia đã thành Đạo và lúc sắp diệt độ, Ngài ở giữa hàng đại chúng trời ngời mà bảo chư Tỳ-kheo rằng:

‘Sau khi Ta diệt độ, những ai muốn cúng dường toàn thân của Ta thì nên khởi xây một tháp lớn.’

Do thần thông và nguyện lực của Đức Phật ấy, nên ở bất cứ nơi nào trong mười phương thế giới mà nếu có người thuyết Kinh Pháp Hoa, thì bảo tháp có toàn thân của Đức Phật kia đều sẽ vọt ra ở trước nơi đó và Ngài ở trong tháp ngợi khen rằng:

‘Lành thay, lành thay!’

Này Đại Nhạo Thuyết! Vì Đức Đa Bảo Như Lai nghe có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, nên tháp của Ngài từ dưới đất vọt ra và tán thán rằng:

‘Lành thay, lành thay!'”

Ngay lúc đó, Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát nương thần lực của Như Lai và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó.”

Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát:

“Đức Phật Đa Bảo này đã lập một thệ nguyện thâm trọng rằng:

‘Vì để nghe Kinh Pháp Hoa, tháp của Ta sẽ xuất hiện ở trước chư Phật. Nếu chư Phật muốn thân Ta hiện ra cho bốn chúng đệ tử trông thấy, thì phân thân của Đức Phật kia đang thuyết Pháp trong mười phương thế giới phải toàn bộ tụ lại hết một nơi. Sau đó thân Ta mới xuất hiện.’

Này Đại Nhạo Thuyết! Phân thân của Ta đang ở tại mười phương thế giới thuyết Pháp và bây giờ sẽ phải nên tụ lại.”

Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện muốn thấy phân thân của Thế Tôn để lễ bái và cúng dường.”

Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng hào quang từ tướng bạch hào và liền thấy 500 vạn ức na-do-tha Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông. Các cõi nước kia đều lấy pha lê làm đất với cây báu và y phục báu dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ-Tát sung mãn trong ấy và có màn che giăng khắp ở trên. Quốc độ của chư Phật kia dùng diệu âm lớn để thuyết các Pháp. Lại cũng thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ-Tát biến khắp các cõi nước đó và họ đang thuyết Pháp cho đại chúng. Ánh sáng từ tướng bạch hào chiếu đến các quốc độ ở tây nam bắc phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy.

Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đang ở khắp mười phương đều bảo chúng hội Bồ-Tát rằng:

“Này thiện nam tử! Bây giờ Ta phải đến chỗ của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ở Thế Giới Ta-bà và cúng dường bảo tháp của Đa Bảo Như Lai.”

Khi ấy Thế Giới Ta-bà liền trở nên thanh tịnh, lưu ly làm đất và trang nghiêm với những cây báu. Ở tám con đường được phân ra với sợi dây vàng kim. Không có những thôn xóm, làng mạc, thành thị, biển cả, sông hồ, dòng nước, hay núi non. Các nén hương quý báu được đốt lên và hoa mạn-đà-la trải khắp trên mặt đất. Bên trên được phủ trùm bởi lưới báu và màn che với những chuông báu gắn trên ấy. Duy chỉ có đại chúng trong Pháp hội này ở lại, còn chư thiên và loài người được dời đến cõi nước khác.

Ngay lúc đó, mỗi chư Phật dẫn theo một vị đại Bồ-Tát để làm thị giả và đi đến dưới cây báu ở Thế Giới Ta-bà. Mỗi cây báu cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới các cây báu đều có một tòa sư tử, cao năm do-tuần và cũng được trang trí với những châu báu lớn.

Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đều ngồi kiết già trên các tòa sư tử đó. Triển chuyển như thế cho đến biến mãn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thế nhưng phân thân của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, dù ở trong một phương vẫn còn chưa hết.

Khi ấy, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni vì muốn dung thọ phân thân của chư Phật, nên ở mỗi phương của tám hướng biến hóa thêm 200 vạn ức na-do-tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay a-tu-la. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một bảo tòa sư tử, cao năm do-tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, núi Mục-chân-lân-đà, núi Đại Mục-chân-lân-đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu-di hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là màn che báu và treo tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất.

Vì để chư Phật đang đến sẽ có chỗ ngồi, nên ở mỗi phương của tám hướng, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni lại biến hóa thêm 200 vạn ức na-do-tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay a-tu-la. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một một bảo tòa sư tử, cao năm do-tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, núi Mục-chân-lân-đà, núi Đại Mục-chân-lân-đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu-di hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là màn che báu và treo tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất.

Lúc bấy giờ, phân thân của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni từ trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông, mỗi mỗi đều thuyết Pháp và cùng đến hội họp nơi đây. Thứ tự như vậy, chư Phật trong mười phương thảy đều đến hội họp và ngồi ở tám hướng.

Khi ấy, mỗi phương có dày khắp chư Phật Như Lai đã đến từ 400 vạn ức na-do-tha quốc độ. Lúc đó, mỗi chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Rồi mỗi vị đều sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Chư Phật trao cho mỗi thị giả một giỏ hoa đầy hoa báu và bảo họ rằng:

“Này thiện nam tử! Ông hãy đi đến chỗ của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ở núi Linh Thứu và chuyển lời của Ta như sau:

‘Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Chư Bồ-Tát và hàng Thanh Văn đại chúng có an ổn chăng?’

Sau đó, ông hãy rải hoa báu này để cúng dường và thưa hỏi như vầy:

‘Đức Phật đó đó muốn mở bảo tháp này.’ ”

Tất cả chư Phật đều sai thị giả đến vấn an cũng lại như thế.

Khi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni thấy phân thân của chư Phật đã đến hội họp đầy đủ, cũng như thấy mỗi vị đều đã ngồi trên tòa sư tử, và đều nghe chư Phật đồng muốn mở bảo tháp, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bay lên trụ giữa hư không. Hết thảy bốn chúng đệ tử đều đứng dậy, rồi chắp tay và nhất tâm quán Phật.

Tiếp đó, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni dùng ngón tay trỏ bên phải để mở cửa tháp bảy báu. Ngay lúc ấy, cửa tháp vang ra một tiếng lớn. Đây ví như âm thanh của cái chốt khóa nơi cổng đại thành được rút ra.

Lập tức, tất cả chúng hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp. Toàn thân của Ngài chẳng hư hoại và y như nhập thiền định. Lại cũng nghe Ngài nói rằng:

“Lành thay, lành thay, Thích-ca-mâu-ni Phật! Ngài hãy mau thuyết Kinh Pháp Hoa. Tôi đến đây là vì để nghe Kinh này.”

Khi hàng tứ chúng thấy Đức Phật kia, tuy đã diệt độ từ vô lượng ngàn vạn ức kiếp xa xưa thuở quá khứ, nhưng lại nói lời như thế, họ tán thán là việc chưa từng có. Rồi họ rải muôn hoa báu cõi trời lên Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật Thích-ca-mâu-ni.

Lúc bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích-ca-mâu-ni mà nói lời như vầy:

“Thích-ca-mâu-ni Phật! Xin hãy ngồi Pháp tòa này!”

Khi đó, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni liền đi vào trong tháp và ngồi kiết già trên nửa Pháp tòa đó.

Lúc bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử ở trong tháp bảy báu, rồi ai nấy đều nghĩ như vầy:

“Pháp tòa của Phật cao vút. Kính mong Như Lai hãy dùng sức thần thông để khiến chúng con đồng trú trong hư không.”

Ngay lập tức, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni dùng sức thần thông đưa toàn thể đại chúng lên hư không. Rồi với âm thanh lớn, Ngài bảo khắp hàng tứ chúng rằng:

“Những ai có thể rộng thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở cõi Ta-bà thì hãy phát thệ nguyện. Nay chính là lúc, chẳng bao lâu nữa thì Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Ta muốn phó chúc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Thánh Chủ Phật Thế Tôn
Tuy diệt độ đã lâu
Ở trong bảo tháp này
Vì Pháp đến nơi đây

Vì cớ sao người đời
Chẳng siêng cầu Pháp này?

Khi Phật đó diệt độ
Trải qua vô số kiếp
Ở mọi nơi nghe Pháp
Bởi Pháp này khó gặp

Phật đó xưa nguyện rằng
‘Sau khi Ta diệt độ
Sẽ đi đến khắp nơi
Để luôn nghe Pháp này’

Phân thân của Như Lai
Vô lượng số chư Phật
Nhiều như cát sông Hằng
Muốn đến nghe Pháp này
Cùng thấy Phật diệt độ
Đức Đa Bảo Như Lai

Mỗi mỗi rời diệu độ
Cùng với chúng đệ tử
Hàng trời người long thần
Và các sự cúng dường
Vì muốn Pháp cửu trụ
Nên mới đến nơi đây

Vì an tọa chư Phật
Ta dùng sức thần thông
Dời đi vô lượng chúng
Khiến quốc độ thanh tịnh

Từng mỗi chư Phật đó
Đến ngồi dưới cây báu
Ví như ao hoa sen
Thanh tịnh diệu trang nghiêm

Dưới những cây báu kia
Có các tòa sư tử
Chư Phật ngồi trên ấy
Ánh quang minh trang nghiêm
Ví như bó đuốc lớn
Cháy sáng giữa đêm tối

Thân tỏa ra diệu hương
Lan khắp mười phương cõi
Xông tất cả chúng sanh
Làm họ vui vô cùng

Ví như ngọn gió lớn
Thổi lay nhánh cây nhỏ
Với môn phương tiện này
Khiến Chánh Pháp cửu trụ

Ta bảo các đại chúng
‘Sau khi Ta diệt độ
Ai có thể hộ trì
Đọc tụng giảng Kinh này
Nay ở trước chư Phật
Hãy nên phát thệ nguyện’

Đức Phật Đa Bảo kia
Tuy diệt độ đã lâu
Nhưng bởi đại thệ nguyện
Ngài hống tiếng sư tử

Đức Đa Bảo Như Lai
Cùng với thân của Ta
Và hóa Phật tụ hội
Sẽ biết ý nguyện đó

Này các hàng Phật tử
Ai có thể hộ Pháp
Thì nên phát đại nguyện
Khiến Pháp trụ lâu dài

Người nào mà có thể
Hộ trì Kinh Pháp này
Cũng tức là cúng dường
Phật Đa Bảo cùng Ta

Đức Phật Đa Bảo đó
An trụ trong tháp báu
Luôn du hành mười phương
Là vì bởi Kinh này

Họ cũng lại cúng dường
Chư hóa Phật đã đến
Bậc quang minh trang nghiêm
Của tất cả thế giới

Nếu ai giảng Kinh này
Tức họ sẽ thấy Ta
Và Đa Bảo Như Lai
Cùng với chư hóa Phật

Này các thiện nam tử
Các ông tư duy kỹ
Đây là việc khó khăn
Cần phải phát đại nguyện

Tất cả Kinh điển khác
Số như cát sông Hằng
Dẫu thuyết giảng hết chúng
Đó vẫn chưa là khó

Nếu bốc núi Tu-di
Ném vứt đến phương khác
Vượt vô số Phật độ
Cũng vẫn chưa là khó

Nếu dùng một ngón chân
Hất cả Đại Thiên Giới
Quăng xa đến cõi khác
Cũng vẫn chưa là khó

Nếu đứng Hữu Đảnh Thiên
Vì chúng khai diễn nói
Vô lượng Kinh điển khác
Cũng vẫn chưa là khó

Nếu sau khi Phật tịch
Ở trong đời ác trược
Có thể giảng Kinh này
Đây mới thật là khó

Giả sử nếu có người
Dùng tay nắm hư không
Mà du hành đây đó
Cũng vẫn chưa là khó

Sau khi Ta diệt độ
Nếu ai tự biên chép
Hoặc bảo người biên chép
Đây mới thật là khó

Giả sử bỏ đại địa
Đặt nó lên móng chân
Bay lên đến Phạm Thiên
Cũng vẫn chưa là khó

Sau khi Phật diệt độ
Ở trong đời ác trược
Thoáng đọc tụng Kinh này
Đây mới thật là khó

Giả sử đến kiếp lửa
Gánh mang bó cỏ khô
Đi vào trong không cháy
Cũng vẫn chưa là khó

Sau khi Ta diệt độ
Nếu trì tụng Kinh này
Dẫu giảng cho một người
Đây mới thật là khó

Nếu có ai thọ trì
Tám bốn ngàn Pháp tạng
Và Mười Hai Bộ Kinh
Vì người khác diễn nói
Khiến cho các thính giả
Đắc sáu phép thần thông
Tuy có thể như thế
Cũng vẫn chưa là khó

Sau khi Ta diệt độ
Nghe thọ trì Kinh này
Tư duy nghĩa thú đó
Đây mới thật là khó

Nếu có người thuyết Pháp
Khiến cho ngàn vạn ức
Vô lượng vô số kể
Hằng Hà sa chúng sanh
Đắc Đạo A-la-hán
Đầy đủ Sáu Thần Thông
Mặc dù có lợi ích
Cũng vẫn chưa là khó

Sau khi Ta diệt độ
Nếu có thể phụng trì
Như là Kinh điển này
Đây mới thật là khó

Như Lai vì Phật Đạo
Trong vô lượng quốc độ
Từ xa xưa đến nay
Rộng nói các Kinh điển
Và ở trong số ấy
Kinh này là đệ nhất
Như ai có thể trì
Tức là trì Phật thân

Này các thiện nam tử
Sau khi Ta diệt độ
Ai có thể thọ trì
Đọc tụng giảng Kinh này
Nay ở trước chư Phật
Hãy nên phát thệ nguyện

Kinh này khó thọ trì
Nếu có ai tạm trì
Ta sẽ liền hoan hỷ
Và chư Phật cũng vậy

Những người như thế ấy
Được chư Phật ngợi khen
Đây tức là dũng mãnh
Đây chính là tinh tấn
Đây gọi là trì giới

Ai tu hành đầu-đà
Tức họ sẽ mau chứng
Đắc Vô Thượng Phật Đạo
Khéo ở đời vị lai
Đọc tụng trì Kinh này
Là Phật tử chân chánh
Trụ quả địa chí thiện

Sau khi Phật diệt độ
Ai khéo giải nghĩa đó
Họ sẽ là con mắt
Của trời người thế gian

Trong đời sợ hãi kinh
Dẫu ai chỉ thoáng giảng
Hết thảy chúng trời người
Đều phải nên cúng dường”

 

12. Phẩm Đề-bà-đạt-đa

Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ-Tát cùng trời người và hàng tứ chúng:

“Vào thuở quá khứ trong vô lượng kiếp, ta vì cầu Kinh Pháp Hoa mà chưa hề lười biếng hay mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp, ta thường làm vua và phát nguyện cầu vô thượng Bồ-đề, tâm không thối chuyển. Vì muốn viên mãn Lục Độ Ba-la-mật, ta siêng hành bố thí. Đối với voi ngựa, vật bảy báu, quốc gia thành trì, vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt xương não, thân thể tay chân, và dù cả tánh mạng, lòng ta không hề luyến tiếc.

Dân chúng vào thời bấy giờ có thọ mạng vô lượng. Vì cầu Pháp, ta đã xả bỏ vương vị và ủy thác quốc gia cho chánh thái tử. Ta đánh trống và tuyên cáo việc cầu Pháp đến khắp bốn phương:

‘Nếu ai có thể vì ta mà thuyết giảng Đại Thừa, thời ta sẽ suốt đời cung phụng và tùy ý sai khiến.’

Lúc ấy có vị tiên nhân đến tâu với ta rằng:

‘Thần có một Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ngài không làm trái ý, thần sẽ vì ngài tuyên giảng.’

Khi ta nghe vị tiên nhân đó nói, ta vui mừng hớn hở và liền đi theo ngài. Ta cung cấp mọi thứ cần thiết, như là hái trái cây, gánh nước, đốn củi, và trông lo cơm nước. Thậm chí ta dùng cả thân thể để làm ghế ngồi cho ngài và thân tâm ta chẳng hề mỏi mệt. Thuở đó, ta vì cầu Pháp mà đã phụng sự như thế suốt 1.000 năm, hết lòng hầu hạ, cung cấp mọi thứ và đều không để bị thiếu hụt.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Nhớ vào kiếp quá khứ
Ta vì cầu đại Pháp
Tuy làm thân quốc vương
Chẳng tham muốn ngũ dục

Đánh chuông cáo tứ phương
Nếu ai có đại Pháp
Vì ta mà giảng giải
Thân đây làm nô bộc

Có tiên A-tư-đà
Đến tâu với đại vương

‘Thần có Pháp vi diệu
Hiếm hoi nhất thế gian
Nếu ngài có thể tu
Thần sẽ giảng cho ngài’

Khi nghe tiên nhân nói
Lòng ta vui vô cùng
Liền đi theo tiên nhân
Cung cấp đủ mọi thứ
Đốn củi hái dưa quả
Tùy thời cung kính ngài

Do trân quý diệu Pháp
Thân tâm không mệt mỏi
Rộng vì các chúng sanh
Ta siêng cầu đại Pháp
Cũng chẳng vì thân này
Mà ham muốn ngũ dục

Ta làm đại quốc vương
Chí cầu mong Pháp này
Tất sẽ đắc thành Phật
Nay giảng cho các ông”

Phật bảo chư Tỳ-kheo:

“Vị quốc vương thuở đó chính là tiền thân Ta đây. Còn vị tiên nhân lúc ấy, nay chính là Đề-bà-đạt-đa. Do có Đề-bà-đạt-đa làm bậc Thiện Tri Thức, nên Ta mới đầy đủ Lục Độ Ba-la-mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân màu vàng tím, Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Bốn Nhiếp Pháp, 18 Pháp Bất Cộng, thần thông Đạo lực, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, và rộng độ chúng sanh. Đây đều là do có Đề-bà-đạt-đa làm bậc Thiện Tri Thức.”

Phật bảo hàng tứ chúng:

“Ở vô lượng kiếp về sau, Đề-bà-đạt-đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới tên là Thiên Đạo.

Đức Phật Thiên Vương sẽ trụ thế 20 trung kiếp và rộng thuyết giảng diệu Pháp cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc Đạo A-la-hán thì nhiều như cát sông Hằng. Vô lượng chúng sanh sẽ phát tâm Duyên Giác. Hằng Hà sa chúng sanh sẽ phát tâm Vô Thượng Đạo, đắc Vô Sanh Nhẫn, và cho đến quả vị bất thối chuyển.

Sau khi Đức Phật Thiên Vương nhập Bát-niết-bàn, thời gian Chánh Pháp trụ thế là 20 trung kiếp. Khi ấy, hàng tứ chúng sẽ khởi xây tháp bảy báu với chiều cao là 60 do-tuần và rộng là 40 do-tuần. Hàng trời người sẽ lễ bái và cúng dường tháp bảy báu vi diệu đó với các loại hoa khác nhau, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, xâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng báu, và âm nhạc ca xướng. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc Đạo A-la-hán. Vô lượng chúng sanh sẽ giác ngộ Đạo Bích-chi-phật. Bất khả tư nghị chúng sanh sẽ phát Bồ-đề tâm và cho đến đắc quả vị bất thối chuyển.”

Phật bảo chư Tỳ-kheo:

“Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được Phẩm Đề-bà-đạt-đa trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng với tín tâm thanh tịnh mà cung kính và không sanh lòng nghi hoặc, thời họ sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Họ thường sanh ở trước chư Phật trong mười phương. Mọi nơi sanh ra thường được nghe Kinh này. Nếu sanh trong cõi trời người, họ sẽ thọ thưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu sanh ở trước Phật, họ sẽ liên hoa hóa sanh.”

Lúc bấy giờ vị Bồ-Tát thị giả của Đa Bảo Thế Tôn đã đến từ thế giới phương dưới, tên là Trí Tích, thưa với Đức Phật Đa Bảo rằng:

“Thưa Thế Tôn, xin hãy trở bổn độ!”

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni bảo ngài Trí Tích rằng:

“Thiện nam tử! Hãy chờ thêm một lát thì sẽ có một vị Bồ-Tát tên là Văn-thù-sư-lợi. Ông nên gặp và đàm luận diệu Pháp, rồi mới trở về cõi nước mình.”

Lúc bấy giờ ngài Văn-thù-sư-lợi ngồi trên hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe và cùng với chư Bồ-Tát đi theo cũng ngồi trên bảo liên hoa. Họ đồng một lúc vọt ra từ biển lớn của Sa-kiệt-la long cung và trụ trong hư không, rồi đồng đến núi Linh Thứu. Ngài Văn-thù-sư-lợi bước xuống từ tòa liên hoa và đi đến chỗ Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của nhị vị Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, ngài đến chỗ của Trí Tích Bồ-Tát. Họ cùng thăm hỏi lẫn nhau và ngồi qua một bên.

Trí Tích Bồ-Tát hỏi ngài Văn-thù-sư-lợi:

“Khi Nhân giả đến long cung, có bao nhiêu chúng sanh được ngài giáo hóa?”

Ngài Văn-thù-sư-lợi đáp:

“Số ấy vô lượng, chẳng thể nào tính xuể, không thể diễn nói hết bằng lời hay dùng tâm suy lường. Hãy đợi một lát thì ngài sẽ tự biết.”

Trước khi còn chưa dứt lời, thì liền có vô số Bồ-Tát ngồi trên hoa sen báu từ trong biển vọt ra. Họ đi đến núi Linh Thứu và trụ ở hư không. Chư Bồ-Tát này đều là do ngài Văn-thù-sư-lợi hóa độ và đầy đủ Bồ-Tát hạnh. Họ đều đàm luận Lục Độ Ba-la-mật với nhau. Những ai đã từng là Thanh Văn thì ở trong hư không nói về hạnh Thanh Văn, còn bây giờ tất cả họ đều tu hành nghĩa lý không của Đại Thừa.

Ngài Văn-thù-sư-lợi nói với Trí Tích Bồ-Tát rằng:

“Tôi ở trong biển giáo hóa chúng sanh, việc đó là như vậy.”

Lúc bấy giờ Trí Tích Bồ-Tát dùng kệ tán thán rằng:

“Đại trí đức dũng mãnh
Hóa độ vô lượng chúng
Nay ở đại hội này
Tôi cùng họ đều thấy

Diễn sướng thật tướng nghĩa
Khai mở Pháp Nhất Thừa
Rộng dẫn các chúng sanh
Khiến mau thành Bồ-đề”

Ngài Văn-thù-sư-lợi nói rằng:

“Khi ở trong biển, tôi chỉ thường tuyên thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.”

Trí Tích Bồ-Tát hỏi ngài Văn-thù-sư-lợi:

“Kinh này thậm thâm vi diệu, quý báu nhất trong các Kinh và thật hy hữu của thế gian. Có chúng sanh nào chuyên cần tinh tấn và tu hành Kinh này mà sẽ mau được thành Phật không?”

Ngài Văn-thù-sư-lợi đáp:

“Có con gái của Sa-kiệt-la Long Vương mới chỉ tám tuổi. Cô ta có trí tuệ và căn tánh lanh lợi. Khéo biết các căn tánh cùng hạnh nghiệp của chúng sanh và đã đắc đà-la-ni. Các tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, Long Nữ đều có thể thọ trì. Lại thâm nhập thiền định và liễu đạt các pháp. Trong khoảnh sát-na, Long Nữ đã phát Bồ-đề tâm và đắc quả vị bất thối chuyển. Có biện tài vô ngại, từ mẫn chúng sanh như con ruột, và đầy đủ công đức. Ý nghĩ khởi từ tâm và lời nói phát ra từ miệng rất vi diệu quảng đại. Cô ấy có lòng từ bi, nhân nghĩa, nhường nhịn, tâm ý hòa nhã, và có thể đạt đến quả Bồ-đề.”

Trí Tích Bồ-Tát hỏi:

“Tôi thấy Đức Thích-ca Như Lai đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hạnh khó làm, tích lũy công đức và cầu Đạo Bồ-đề mà chưa từng thôi nghỉ. Tôi quán khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thậm chí không có nơi nào, dù nhỏ như một hạt cải mà chẳng có thân mạng của Bồ-Tát đã xả bỏ vì chúng sanh. Rồi sau đó, Ngài mới chứng đắc Đạo Bồ-đề. Tôi không tin Long Nữ này lại ở trong thời gian thoáng chốc mà có thể thành Chánh Giác.”

Đàm luận còn chưa xong thì con gái của long vương bỗng hốt nhiên xuất hiện ở trước hai vị Bồ-Tát, Long Nữ đảnh lễ cung kính dưới chân của các ngài, rồi đứng qua một bên và dùng kệ tán thán rằng:

“Khi đã hiểu rõ tướng tội phước
Liền chiếu soi biến khắp mười phương
Vi diệu thù thắng tịnh Pháp thân
Ba hai tướng tốt có đầy đủ
Cùng với tám mươi vẻ đẹp xinh
Mà dùng trang nghiêm diệu Pháp thân

Là bậc chiêm ngưỡng của trời người
Chư long quỷ thần đều cung kính
Tất cả chúng sanh quần manh loại
Không một ai mà chẳng lễ kính

Lại nghe được chứng đắc Bồ-đề
Duy chỉ Phật mới thấu biết rõ
Con xiển dương giáo Pháp Đại Thừa
Hóa độ giải thoát chúng sanh khổ”

Khi ấy ngài Xá-lợi-phất nói với Long Nữ rằng:

“Cô nói không lâu thì mình sẽ đắc Đạo Vô Thượng. Việc này thật khó tin.

Vì sao thế? Bởi thân nữ nhơ nhuốc và chẳng phải là Pháp khí. Thế thì làm sao có thể đắc vô thượng Bồ-đề? Phật Đạo xa thăm thẳm. Chỉ có ai đã từng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn chịu gian khổ, tích lũy đức hạnh và tu hành đầy đủ các Pháp Ba-la-mật, thời sau đó mới thành tựu.

Lại nữa, thân của người nữ có năm điều chướng ngại:

1. Không được làm Phạm Thiên Vương.
2. Không được làm Đế-thích.
3. Không được làm Ma Vương.
4. Không được làm Chuyển Luân Thánh Vương.
5. Không được làm Phật.

Vậy thì người nữ làm sao mà mau được thành Phật?”

Khi ấy Long Nữ có một bảo châu, giá trị bằng cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Long Nữ lấy dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền tiếp thọ. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ-Tát và Tôn giả Xá-lợi-phất rằng:

“Tôi hiến dâng bảo châu và Thế Tôn tiếp thọ, việc này có nhanh không?”

Đáp rằng:

“Rất nhanh!”

Long Nữ nói:

“Các ngài hãy dùng thần lực mà quán xem tôi thành Phật còn nhanh hơn việc đó nữa.”

Ngay lúc ấy, tất cả đại chúng đều thấy Long Nữ bỗng nhiên biến thành người nam, cụ túc Bồ-Tát hạnh, và liền đến Thế Giới Vô Cấu ở phương nam, ngồi trên hoa sen báu và thành Chánh Đẳng Chánh Giác với 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Rồi vì hết thảy chúng sanh khắp mười phương mà diễn nói diệu Pháp.

Trong khi đó, chư Bồ-Tát, Thanh Văn, thiên long bát bộ, người và phi nhân ở Thế Giới Ta-bà đều thấy Long Nữ thành Phật từ nơi xa và rộng vì hàng trời người nơi đó mà thuyết Pháp. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và lễ kính từ xa. Sau khi nghe Pháp, vô lượng chúng sanh ở trong Pháp hội của Đức Phật kia đều giác ngộ và đắc quả vị bất thối chuyển. Lại có vô lượng chúng sanh ở cõi nước kia được thọ ký Đạo quả.

Lúc bấy giờ Thế Giới Vô Cấu chấn động sáu cách. Trong khi đó, Thế Giới Ta-bà có 3.000 chúng sanh trụ ở quả địa bất thối, 3.000 chúng sanh phát Bồ-đề tâm và được thọ ký.

Trí Tích Bồ-Tát cùng ngài Xá-lợi-phất và hết thảy chúng hội đều lặng yên tín thọ.

 

13. Phẩm Khuyến Trì

Lúc bấy giờ Dược Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát cùng Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát và 20.000 Bồ-Tát quyến thuộc đều ở trước Phật mà phát thệ nguyện như sau:

“Duy nguyện Thế Tôn chớ đừng lo lắng. Sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng và thuyết giảng Kinh điển này. Căn lành của chúng sanh ác trược đời sau sẽ giảm bớt, nhiều kẻ tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, phát triển các căn bất thiện, viễn ly giải thoát, và rất khó giáo hóa. Chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục lớn, thọ trì đọc tụng Kinh này, thuyết giảng biên chép, và làm muôn sự cúng dường mà chẳng hề luyến tiếc thân mạng.”

Lúc bấy giờ trong chúng hội có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký, họ bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng phát thệ nguyện sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác.”

Lại có 8.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã được thọ ký, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và hướng về Đức Phật mà phát thệ nguyện như vầy:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác.

Vì sao thế? Bởi trong cõi nước Ta-bà này, dân chúng đa số làm điều xấu ác, ôm giữ tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, sân hận ô trược, nịnh hót dối trá, và lòng chẳng thành thật.”

Lúc bấy giờ di mẫu của Phật là Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 6.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học Tỳ-kheo-ni, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm hợp chưởng, chiêm ngưỡng Tôn nhan, mắt không rời một thoáng. Khi ấy Thế Tôn bảo Kiều-đàm-di rằng:

“Tại sao lại nhìn Như Lai với nét mặt ưu sầu thế kia? Có phải lòng của di mẫu nghĩ rằng bởi Ta không nhắc đến tên của di mẫu nên mình sẽ không được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?

Này Kiều-đàm-di! Ta đã bao gồm tất cả ở trước, khi Như Lai nói rằng hết thảy Thanh Văn đều đã thọ ký. Nay di mẫu muốn biết về sự thọ ký của mình, Như Lai sẽ lược nói.

Vào đời vị lai trong giáo Pháp của 68.000 ức chư Phật, di mẫu sẽ làm một đại Pháp sư. 6.000 Tỳ-kheo-ni Hữu Học và Vô Học cũng đều làm Pháp sư. Di mẫu sẽ dần dần như thế mà viên mãn Bồ-Tát Đạo và sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Này Kiều-đàm-di! Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến này và 6.000 vị Bồ-Tát kia sẽ triển chuyển thọ ký cho nhau mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc bấy giờ mẹ của Tôn giả La-hầu-la là Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la, nghĩ như vầy:

“Lúc thọ ký, Đức Thế Tôn chưa từng nhắc đến tên mình.”

Phật bảo Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la:

“Vào đời vị lai trong giáo Pháp của trăm ngàn vạn ức chư Phật, Da-du-đà-la sẽ tu Bồ-Tát hạnh và làm một đại Pháp sư. Da-du-đà-la sẽ dần dần viên mãn Phật Đạo và sẽ ở trong quốc độ an lành mà thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp.”

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la và hàng quyến thuộc đều vui mừng khôn xiết. Họ được điều chưa từng có và liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:

“Thế Tôn bậc Đạo sư
An định hàng trời người
Chúng con nghe thọ ký
Tâm an lòng mãn nguyện”

Khi các Tỳ-kheo-ni nói kệ ấy xong, họ bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn quán sát 80 vạn ức na-do-tha chư Bồ-Tát Ma-ha-tát. Chư Bồ-Tát này đều là những bậc trụ ở quả vị bất thối chuyển, có thể lăn chuyển bất thối Pháp luân, và đều đắc các môn tổng trì. Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, nhất tâm hợp chưởng mà nghĩ như vầy:

“Nếu Thế Tôn ban giáo sắc để thọ trì và thuyết giảng Kinh này, chúng ta sẽ như lời Phật dạy và rộng tuyên dương Pháp này.”

Lại nghĩ như vầy:

“Nay Phật lặng yên và không ban giáo sắc. Chúng ta phải nên làm gì?

Khi ấy chư Bồ-Tát kính thuận Phật ý và cũng muốn viên mãn bổn nguyện của mình, nên họ đến ở trước Phật, hống tiếng sư tử mà phát lời thệ nguyện rằng:

“Bạch Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ châu du đến khắp mười phương thế giới và khiến chúng sanh biên chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, và giảng giải nghĩa thú trong đó. Do bởi uy lực của Phật nên sẽ như Pháp tu hành và khắc ghi trong lòng. Chỉ mong Thế Tôn tuy ở phương khác, sẽ trông thấy từ xa và bảo hộ chúng con.”

Khi đó chư Bồ-Tát liền đồng thanh mà nói kệ rằng:

“Duy nguyện chớ âu lo
Sau khi Phật diệt độ
Trong đời ác hãi kinh
Chúng con sẽ rộng nói

Dù có người ngu si
Ác khẩu mắng chửi rủa
Cùng dao gậy đánh đập
Chúng con đều sẽ nhẫn

Tỳ-kheo trong đời ác
Trí tà lòng nịnh dối
Chưa đắc mà nói đắc
Ngã mạn tâm rối bời

Hoặc giả hạnh vô tranh
Y rách trú hoang vu
Tự cho hành chân Đạo
Khinh chê người thế gian

Vì tham trước lợi dưỡng
Thuyết Pháp cho cư sĩ
Cố để người đời kính
Như Lục Thông La-Hán

Kẻ này ôm lòng ác
Luôn nhớ chuyện thế tục
Giả danh là vô tranh
Thích vạch lỗi chúng con
Mà nói lời thế này

‘Mấy tên Tỳ-kheo đó
Tham lợi dưỡng cúng dường’

Nói ngoại đạo luận nghị
Tự viết sách điển đó
Dối gạt người thế gian
Do tham cầu danh tiếng
Loại bỏ Kinh này đi

Luôn ở giữa đại chúng
Vì muốn hủy chúng con
Trước quốc vương đại thần
Bà-la-môn cư sĩ
Cùng các Tỳ-kheo khác
Phỉ báng nói lời ác

‘Bọn người này tà kiến
Giảng ngoại đạo luận nghị’

Bởi chúng con kính Phật
Đều nhẫn việc ác này
Họ lại chế giễu rằng

‘Các ông đều là Phật!’

Những lời khinh mạn ấy
Chúng con đều nhẫn nhịn

Trong đời ác kiếp trược
Có nhiều sự kinh hoàng
Ác quỷ nhập thân người
Mắng chửi hủy nhục con

Chúng con kính tín Phật
Mặc áo giáp nhẫn nhục
Vì thuyết giảng Kinh này
Nhẫn các khổ nạn kia

Sẽ chẳng tiếc thân mạng
Chỉ cầu Vô Thượng Đạo
Đời vị lai chúng con
Hộ trì Phật phó chúc

Thế Tôn tự sẽ biết
Đời ác trược Tỳ-kheo
Chẳng biết Phật phương tiện
Tùy nhân duyên thuyết Pháp

Họ ác khẩu trù rủa
Luôn xua đuổi chúng con
Rời xa khỏi tháp tự
Các việc ác như thế
Do nhớ lời Phật dạy
Đều sẽ nhẫn việc ấy

Thôn xóm thành thị nào
Mà có ai cầu Pháp
Con đều đến nơi đó
Thuyết Pháp Phật phó chúc

Con là đệ tử Phật
Giữa chúng không sợ hãi
Con sẽ khéo thuyết Pháp
Nguyện Phật hãy an lòng

Con ở trước Thế Tôn
Chư Phật mười phương đến
Phát thệ nguyện như thế
Phật tự biết lòng con”

卍 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Hết quyển 4

Pages: 1 2 3 4 5 6 7