PHẬT NÓI KINH DIỆT TRỪ NGŨ NGHỊCH TỘI ĐẠI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Có Đại Đà La Ni có đủ Uy Đức lớn, Công Đức vô lượng hay diệt tội nặng 5 Nghịch của chúng sinh. Nếu lại có người nghe Đà La Ni này phát Tâm chí thành , hết thân mệnh này thường hay đội đeo, thọ trì đọc tụng thì người này đạt được Công Đức như trì ngàn vị Phật không có khác” Liền nói Đà La Ni là:

1-Na mô la đát-na đát-la dạ dã

2-Na mạc a lý-dã phộc lộ cát đế thuyết la dã

3_Mạo đề tát đỏa dã

4-Ma hạ tát đỏa dã

5-Ma hạ ca lỗ ni ca dã

6-Đát nĩnh tha

7-Án, truật đề

8-Vĩ truật đề

9-Tô vĩ truật đề

10-Xuy ni, bát lý xuy ni

11-Bổ sắt-bế, tô bổ sắt-bế

12-Nhạ lô hạ la ni

13-Ha la, ha la

14-Tát lý-phộc a phộc la noa nễ

15-Bát tả, bát tả

16-Tát lý-phộc bá dã tát-tha na nễ

17-Bát nội-di, bát nột-ma sất

18-Bát nột-ma vĩ xá lệ

19-Phát lệ, phát phát phát

20-Ha ha ha ha ha

21-A nghê-dã lệ, a nghê-dã lệ

22-Tất đà nhạ lệ, sa-phộc hạ

NAMO RATNA-TRAYĀYA

 

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ ŚUDDHE VIŚUDDHE SU-VIŚUDDHE _ KṢIṆI

PRAKṢIṆI _ PUṢPE SUPUṢPE _ CARU HARAṆI _ HARA HARA _ SARVA-

AVARAṆANI _ PACA PACA _ SARVA-BHAYA SADYANANI _ PADME PADME HRĪḤ _ PADMA VIŚARI _ PHALI PHĀ PHĀ PHĀ _ HA HA HA HA HA _ ANIYARI ANIYARI _ SIDDHA-CARI SVĀHĀ

Bấy giờ A Nan được nghe Đức Như Lai tuyên nói Trừ Ngũ Nghịch Tội Nghiệp Đà La Ni xong thời hớn hở mừng vui, lễ Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH DIỆT TRỪ NGŨ NGHỊCH TỘI ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 29/12/2008

Print Friendly, PDF & Email