Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng – Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh
Giọng tụng: Thích Trí Thoát