KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt văn
Diễn đọc: Tâm Từ