KINH DI-LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Như Lai ở tại đỉnh núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo hội đủ. Tôn giả Xá-lợi Tử là bậc đại trí, bậc đại tướng của pháp Phật, trong hàng đệ tử Phật. Vì thương nhớ đến chúng sinh, nên Tôn giả rời tòa, đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính, chắp tay, bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép.

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

–Ông cứ tùy ý hỏi, ta sẽ trả lời.

Tôn giả Xá-lợi Tử dùng kệ tụng thỉnh hỏi Đức Thế Tôn:

Đại sư đã thọ ký
Vị lai, Phật hạ sinh
Hiệu Di-lặc Từ Thị
Như kinh tuần tự nói.
Cúi Xin Phật Thế Tôn
Tóm tắt và phân biệt
Oai đức thần thông kia
Nay con mong muốn nghe.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

Nên hết lòng lắng nghe
Phật vị lai Từ Thị
Ta giảng rộng cho thầy
Thời ấy nước biển lớn
Giảm dần bớt ba ngàn
Hai trăm du-thiện-na
Để thành đường Luân vương.
Châu Thiệm bộ dài rộng
Hơn vạn du-thiện-na
Chúng sinh ở trong đó
Các thứ đều đầy đủ.
Cõi nước đều giàu, đông
Không hình phạt, tai nạn
Các nam nữ cõi này
Sinh ra từ nghiệp thiện.
Đất không có gai gốc
Cỏ xanh mọc mềm mại
Như trải thảm nhung êm
Người đi rất vừa ý.
Tự nhiên sinh gạo thơm
Đầy đủ chất ngon ngọt
Các cây sinh y phục
Màu sắc đều tươi đẹp.
Cây cao ba “câu-xá”
Hoa quả rất sum suê
Người trong cõi nước này
Tuổi thọ tám vạn năm.
Không có các bệnh khổ
Thân tâm thường an vui
Đủ các tướng nghiêm trang
Sắc lực đều tròn đầy.
Chỉ còn ba nỗi lo:
Ăn, già, đại tiểu tiện
Con gái năm trăm tuổi
Mới làm lễ kết hôn.
Nếu người đại tiểu tiện
Đất nứt ra, khép lại
Khi người sắp qua đời
Tự đến rừng bỏ xác.
Có thành Diệu tràng tướng
Kinh đô của Luân vương
Dài mười hai do-tuần
Rộng bằng bảy do-tuần.
Người sống trong thành ấy
Đều đã trồng nhân tốt
Thành này đức cao vời
Ai cũng ở an vui.
Lâu đài đều đẹp đẽ
Do bảy báu tạo thành
Đại sảnh và các cửa
Trang hoàng đủ loại báu.
Các tường hào quanh thành
Đầy những ngọc báu quý
Hoa lạ nở đầy vườn
Nhiều chim quý bay liệng.
Bảy hang cây Đa-la
Bao bọc chung quanh thành
Cũng trang hoàng các báu
Lưới báu và chuông rung.
Gió thoảng vào cây báu
Tạo âm thanh tuyệt vời
Giống như nhạc bát âm
Người nghe sinh vui vẻ.
Nơi nơi có ao hồ
Phủ đầy những hoa đẹp
Công viên hoa thơm ngát
Làm đẹp vườn thành này.
Hoàng đế cai trị nước
Danh hiệu là Hướng Khư
Kim luân vương cai trị
Giàu sang, nhiều oai lực.
Nghiệp phước đức của vua
Hùng mạnh gồm bốn binh
Thành tựu do bảy báu
Vua có đủ ngàn con.
Bốn biển đều an vui
Không có việc chinh chiến
Chánh pháp dạy muôn loài
Hình pháp đều bình đẳng.
Vua có bốn kho tàng
Mỗi kho ở một hướng
Cả bốn kho đều có
Trăm vạn ức châu báu.
Kho tàng Băng-kiệt-la
Ở nước Yết-lăng-già
Kho tàng Bát-trục-ca
Ở nước Mật-hy-la.
Kho Y-la-bát-la
Đặt tại nước Kiền-đà
Kho tàng tên Hướng khư
Nước Ba-la-ni-tư.
Bốn kho tàng kín này
Thuộc về vua Hướng Khư
Do trăm phước sinh ra
Quả báu tu thành tựu.
Đại thần bảo vệ nước
Bà-la-môn Thiện Tịnh
Thông đạt cả bốn minh
Là quốc sư học rộng.
Thông suốt các tạp luận
Khéo dạy người nghe nhận
Thông tuệ và rõ ràng
Tất cả đều tường tận.
Người nữ tên Tịnh Diệu
Là phu nhân đại thần
Tướng đoan chánh xinh đẹp
Ai gặp cũng mến yêu.
Đại trượng phu Từ Thị
Từ cõi trời Đâu-suất
Thác vào thai phu nhân
Làm nơi sinh cuối cùng.
Phu nhân mang Đại Thánh
Đủ mười tháng cưu mang
Một hôm Từ tôn mẫu
Đi dạo vườn hoa đẹp.
Ở trong vườn hoa đó
Không ngồi cũng không nằm
Khoan thai vin cành hoa
Sinh ra Đức Từ Thị.
Bấy giờ, bậc Tối thắng
Hông phải mẹ sinh ra
Như mặt trời rực rỡ
Tỏa ánh sáng muôn phương.
Không nhiễm mùi tục lụy
Như hoa sen khỏi nước
Ánh sáng chiếu ba cõi
Cùng chiêm ngưỡng đại Từ.
Khi Bồ-tát đản sinh
Đế Thích sinh ngàn mắt
Cúi mình đỡ Bồ-tát
Mừng gặp Lưỡng Túc Tôn.
Bồ-tát ngay lúc này
Tự nhiên đi bảy bước
Và khắp cả dưới chân
Hiện ra hoa sen báu.
Ngài nhìn khắp mười phương
Bảo hết các thiên nhân
Nay thân cuối của ta
Chứng Niết-bàn vô sinh.
Rồng tuôn nước trong mát
Tắm gội sạch thân Ngài
Trời rải hoa tuyệt đẹp
Hư không đầy mưa phùn.
Các trời cầm lọng trắng
Che chở đấng Đại từ
Đều sinh tâm hy hữu
Bảo vệ nơi Bồ-tát.
Bảo mẫu bế Bồ-tát
Ba mươi hai tướng tốt
Đầy đủ ánh hào quang
Đem trao cho từ mẫu.
Xa giá để cung nghinh
Trang hoàng bằng châu báu
Mẹ con cũng vào thành
Chư Thiên theo hầu hạ.
Muôn ngàn âm nhạc hay
Dẫn đường trở về cung
Từ Thị vào trong thành
Hoa trời như mưa rơi.
Ngày Từ tôn sinh ra
Các thể nữ mang thai
Thân đều được an ổn
Sinh con trai trí tuệ.
Cha Từ tôn Thiện Tịnh
Thấy con đẹp diệu kỳ
Đủ ba mươi hai tướng
Lòng rất đỗi vui mừng.
Cha xem số cho con
Biết con có hai tướng
Ở đời được làm vua
Xuất gia thành Chánh giác.
Bồ-tát lúc trưởng thành
Thương nhớ các quần sinh
Khổ đau trong hiểm nạn
Xoay tròn mãi không dứt.
Thân như vàng sáng chói
Tiếng giống giọng Đại phạm
Mắt cánh sen xanh biếc
Các chi đều tròn đầy.
Cao tám mươi khuỷu tay
Vai hai mươi khuỷu tay
Mặt rộng, vai cân xứng
Xinh tươi như trăng tròn.
Bồ-tat thông tài nghệ
Khéo giáo hóa mọi người
Đến siêng cầu xin học
Tám vạn bốn ngàn người.
Vua Hướng Khư nghe tiếng
Dựng đạo tràng bảy báu
Tràng cao bảy mươi thước
Rộng mười sáu thước hơn.
Tràng báu đã lập xong
Vua phát tâm đại Xả
Bố thí Bà-la-môn
Mở hội thí không hạn.
Khi ấy các Phạm chí
Có khoảng một ngàn người
Được tràng báu đẹp này
Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn.
Bồ-tát thấy như vậy
Nghĩ cuộc đời cũng thế
Sinh tử khổ lao lung
Sao không cầu giải thoát?
Nếu mong đạo tịch diệt
Hãy bỏ tục, xuất gia
Trong sinh, già, bệnh, chết
Phải làm sao ra khỏi.
Từ Thị phát nguyện xong
Tám vạn bốn ngàn người
Đều sinh tâm nhàm chán
Theo tu tập phạm hạnh.
Ngày đêm đều phát tâm
Xuất gia bỏ thế tục
Đến nửa đêm hôm ấy
Chứng đắc địa Đẳng giác.
Có một cây Bồ-đề
Cũng gọi là Long Hoa
Cao bốn du-thiện-na
Sum suê và rậm mát.
Nhánh tỏa đều bốn mặt
Phủ sáu câu-lô-xá
Từ Thị bậc Đại bi Thành
Chánh giác nơi cây.
Cao tột trong mọi người
Có tám tiếng Phạm âm
Thuyết pháp độ chúng sinh
Giúp xa lìa phiền não.
Khổ và nơi sinh khổ
Tất cả được diệt trừ
Siêng tu tám Chánh đạo
Đến được bờ Niết-bàn.
Nơi bốn pháp chân đế
Cho những người tin kính
Được nghe pháp vi diệu
Hết lòng xin làm theo.
Trong vườn hoa tươi đẹp
Chúng tập hợp như mây
Đầy trăm ngàn do-tuần
Và quyến thuộc đông đủ.
Kim luân vương Hướng Khư
Nghe pháp sâu nhiệm mầu
Bỏ lâu đài châu báu
Tâm cầu khẩn xuất gia.
Không luyến tiếc ngôi vị
Quyết cầu ở giải thoát
Tám vạn bốn ngàn người
Đều theo vua xuất gia.
Và tám vạn bốn ngàn
Bà-la-môn tuổi trẻ
Nghe vua bỏ trần tục
Cũng cầu xin xuất gia.
Trưởng giả, quan giữ kho
Có tên là Thiện Tài
Cùng ngàn người bà con
Cũng đến xin xuất gia.
Bảo nữ Tỳ-xá-khư
Cùng tất cả thị tùng
Tám vạn bốn ngàn người
Cũng đến xin xuất gia.
Và hơn số trăm ngàn
Chúng thiện nam, thiện nữ
Nghe Phật giảng pháp mầu
Cũng đến xin xuất gia.
Đấng trời, người vô thượng
Thánh chủ đại Từ bi
Xem khắp tâm chúng sinh
Mà giảng nói pháp yếu.
Bảo đại chúng nên biết
Phật Thích-ca Từ Bi
Dạy người tu chánh đạo
Sẽ sinh trong pháp ta.
Nếu đem vòng hoa thơm
Cờ phướn và lọng báu
Cúng dường Phật Thích-ca
Sẽ sinh trong pháp ta.
Hoặc chiên-đàn, trầm thủy
Hương bột để thoa phết
Cúng dường tháp Mâu-ni
Sẽ sinh trong pháp ta.
Quy y Phật, Pháp, Tăng
Luôn cung kính, thân cận
Chuyên tu những hạnh thiện
Sẽ sinh trong pháp ta.
Hoặc ở trong pháp Phật
Vâng thọ các kinh điển
Khéo giữ không để phạm
Sẽ sinh trong pháp ta.
Đối với Tăng bốn phương
Cúng thực phẩm, y phục
Tất cả thuốc thang hay
Sẽ sinh trong pháp ta.
Hoặc giữ bốn ngày trai
Và thập trai, nguyệt trai
Thọ trì tám trai giới
Sẽ sinh trong pháp ta.
Hoặc tu ba thần thông
Truyền trao dạy thần cảnh
Giáo hóa chúng Thanh văn
Giúp họ đoạn phiền não.
Hội thứ nhất thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi sáu ức người
Thoát khỏi chướng phiền não.
Hội thứ hai thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi bốn ức người
Vượt khỏi biển vô minh.
Hội thứ ba thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi hai ức người
Kheo biết điều phục tâm.
Ba lần chuyển xe pháp
Trời, người tâm thuần sáng
Đem tất cả đệ tử
Vào trong thành khất thực.
Khi đến thành Diệu tràng
Các nẻo đường trang hoàng
Để cúng dường Đức Phật
Trời mưa hoa Mạn-đà.
Bốn Thiên vương, Phạm vương
Cùng tất cả chúng trời
Cúng dường hương hoa thơm
Hầu bên Đấng Đại Bi.
Các trời nhiều oai đức
Cúng y phục tốt đẹp
Khắp thị thành rộn rịp
Chiêm ngưỡng Đại Y Vương.
Mang hoa thơm châu báu
Rải khắp các nẻo đi
Phủ đầy trên mặt đất
Ví như Đổ-la-miên.
Âm nhạc và cờ phướn
Dọc hai bên đường đi
Chúng nhân thiên Đế Thích
Ca ngợi Đức Thế Tôn.
Nam-mô Thiên Thượng Tôn
Nam-mô Phật Tối Thắng
Lành thay Đấng Như Lai!
Thương xót khắp trần gian.
Có trời nhiều oai đức
Đang làm vua các ma
Nhất tâm cung kính lễ
Quy ngưỡng Đấng Đạo Sư.
Phạm vương và Thiên chúng
Cùng quyến thuộc vây quanh
Dùng tiếng của Phạm âm
Tán dương pháp vi diệu.
Ở trong thế giới này
Phần đông A-la-hán
Dứt sạch nghiệp hữu lậu
Khổ phiền não không còn.
Chúng Trời, Người, Long thần
Càn-thát, A-tu-la
La-sát và Dược-xoa
Đều vui vẻ cúng dường.
Đại chúng lúc bấy giờ
Dứt chướng, trừ nghi hoặc
Vượt khỏi dòng sinh tử
Khéo tu hạnh thanh tịnh.
Đại chúng vào lúc ấy
Không tham đắm của cải
Tâm không ngã, ngã sở
Khéo tu hạnh thanh tịnh.
Đại chúng vào lúc này
Phá vỡ lưới tham ái
Tâm vắng lặng tròn đầy
Khéo tu hạnh thanh tịnh.
Thiên Nhân Tôn Từ Thị
Thương nhớ chúng hữu tình
Sáu vạn năm ở đời
Thuyết pháp độ chúng sinh.
Giáo hóa trăm ngàn ức
Thoát khỏi biển phiền não
Người đủ duyên độ hết
Mới nhập cõi Niết-bàn.
Tâm thương lớn Từ Thị
Sau khi nhập Niết-bàn
Chánh pháp trụ ở đời
Cũng đủ sáu vạn năm.
Người nào trong pháp ta
Tâm tin nhận sâu xa
Vị lai khi hạ sinh
Ắt thờ Đấng Đại Bi.
Nếu có người thông tuệ
Nghe nói các việc này
Ai mà chẳng vui mừng
Nguyện gặp Phật Di-lặc.
Người nào cầu giải thoát
Mong gặp hội Long hoa
Luôn cúng dường Tam bảo
Nỗ lực chớ buông lung.

Tôn giả Xá-lợi Tử và đại chúng nghe Đức Thế Tôn giảng dạy về những sự việc của ngài Từ Thị nơi đời vị lai rồi, bấy giờ, Phật lại dạy Tôn giả Xá-lợi Tử:

–Có người nam, người nữ nào, nghe pháp này, thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, thì nơi đời vị lai, những người đó chắc chắn được gặp Phật Di-lặc hạ sinh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.

Đức Phật giảng nói tụng này xong, Tôn giả Xá-lợi Tử và các đại chúng đều vui mừng tin thọ, đảnh lễ, nhận làm theo.

 

Print Friendly, PDF & Email